Dokumenty

Diskusní příspěvky ASUD

VEŘEJNÉ SLYŠENÍ V SENÁTU 9. LISTOPADU 2009
KULATÝ STŮL SKAV O DĚJEPISE 19. 3. 2009 (diskusní příspěvek ASUD)
Zdálo by se až nepatřičné a zarážející, že téměř 20 let po pádu komunistického režimu je předkládáno téma dnešního kulatého stolu - Kam se má ubírat výuka dějepisu - a otázka po tom, jaký je smysl a cíle výuky dějepisu na základních a středních školách. Že tato problematika není zpracována a je ji třeba od základu řešit, svědčí o buď o dlouholeté bezradnosti vedení rezortu, neinformovanosti odborné i laické veřejnosti nebo lhostejnosti k úrovni a obsahu výuky dějin v uplynulém období...

K PROBLÉMŮM VÝUKY DĚJIN POVÁLEČNÉHO OBDOBÍ Z POHLEDU ČLENŮ ASOCIACE UČITELŮ DĚJEPISU ČR
...Rádi bychom věřili, že aktivity posledního období ... napomohou k výrazné změně. Že bude provedena solidní objektivní analýza současného stavu podmínek dějepisné výuky a budou přijata opatření k nápravě ... Od pana ministra jsme však na náš dopis k výuce dějepisu z počátku ledna odpověď nedostali, a odpověď náměstka ministra, kterou jsme obdrželi minulý týden, svědčí o tom, že ze strany vedení rezortu není v žádném směru ani náznak ochoty k akceptování nebo skutečnému řešení problémů výuky dějepisu, ani k žádnému jednání s učiteli z praxe, zastoupenými v profesní asociaci.

Ke sjezdu historiků 2006:

REFERÁT ASUD NA SJEZD HISTORIKŮ 6. - 8. ZÁŘÍ 2006
... obsah pro 4 roky základní školy je ... kompletně vypsán na třech stránkách A4 v podobě nadpisů témat a obecných nekontrolovatelných výstupů ... vyhlašovaná diskuse byla jen formální ... kritické hlasy nebyly zveřejňovány ... s měnícím se kuriózním odůvodněním ... podle zjištění ČŠI dějepis učí až 25-30% pedagogů neodborně ... celoživotní odborné i metodické vzdělávání ... není státem zabezpečeno ... výnosným byznysem, často s pochybnou úrovní, o níž nemá ministerstvo přehled. Reorganizovaná pedagogická centra a jejich pobočky se dnes zaměřují hlavně na školení tzv. koordinátorů reformy a školních vzdělávacích programů, a to v obecné podobě, nikoliv na konkrétní pomoc jednotlivým předmětům ...

VYSTOUPENÍ ASUD NA ZÁVĚREČNÉM ZASEDÁNÍ PLÉNA SJEZDU HISTORIKŮ
... připravené podklady pro výuku dějepisu v rámci reformy a její podmínky očekávané cíle nenaplní ... Připravené dokumenty, jimiž se mají školy v oblasti výuky dějepisu řídit, považujeme za nekvalitní a nepřijatelné ... Věříme proto, že v brzku dojde k revizi podkladů dějepisné výuky v rámci reformy

ZÁVĚREČNÝ PROJEV FRANTIŠKA ŠMAHELA NA IX. SJEZDU ČESKÝCH HISTORIKŮ
... historie není maturitním předmětem. Od vlastivědy až po doktorské studium se zápasí nejen o hodiny, ale i o zaměření výuky. ... v základním a středním školství by se v náležité míře mělo dostat na živé dějiny posledních desetiletí, které se vynořují při komunikaci v rodině, při sledováni televize a při četbě novin. ... znovu a znovu je třeba vstupovat do boje o počet hodin s hydrou pedagogicko-ministerské lobby. Při koncipování této úvahy se mi dostal do rukou Informační list ASUDU určený pro účastníky pardubického sjezdu. Je posmutnělý, právě tak jako stav výuky dějepisu. Zvláště mne zarazilo, že dopis českým historikům z roku 2004 zůstal bez odezvy. ...


Z korespondence a jednání ASUD – MŠMT

Vyjádření ASUD pro MŠMT a VÚP - K diskusi o standardech a testech

Výbor ASUD se zabýval žádostí MŠMT a VÚP k učitelům o vyjádření ... Koncept RVP/ŠVP považujeme od samého počátku za pro naše školství nevyhovující, nevhodný ... výsledky žáků ČR se ocitají na dolních místech tabulek evropských i jiných států ... dlouholetou nekoncepčnost školského systému, bezbřehost, pseudoliberalizaci a nepřipravenost učitelů na nové přístupy a metody ... “reforma reformy“ ... by se měla stavět od základu ... vymezení pojmu standardy není zcela jasné ... společné žákům do 15 let ... musí garantovat stát ... obsah každého oboru ... by měl být formulován společně pro všechny školy základního vzdělání ... Systém udělování doložek učebnicím by si zasloužil výrazné změny ... ČŠI, která v minulosti hodnotila práci učitelů a škol ... dnes ... posuzuje soulad ŠVP dané školy s RVP a další písemnosti ... Číst

Z kontaktů ASUD – MŠMT v r. 2010:

I. Dubnového semináře v Národním muzeu
se účastnila i zástupkyně ministerstva PhDr. Marie Rauchová, která tlumočila velký zájem ministerstva o výuku současných a moderních dějin…
II. Druhou událostí se stalo podání žádosti o finanční dotaci
do Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2010… projekt ASUD … splnil podmínky stanovené Programem … a finanční dotaci získal. Stalo se tak po šesti letech bez finančního přispění státu.
III. Závěrečná doporučení pracovní skupiny MŠMT pro výuku dějepisu
a společenskovědních předmětů z jednání v Telči 2009
Vzhledem k tomu, že pořádajícímu MŠMT nebyly ani po devíti měsících odevzdány všechny referáty z telčského jednání v prosinci 2009, nemohly být materiály z jeho průběhu publikovány. Jeho závěry byly zveřejněny v září 2010.
1. Pracovní skupina (dále PS) vítá, že MŠMT reflektovalo požadavek na zastoupení učitelů z praxe … 2. PS (v návaznosti na Metodické doporučení k výuce dějin 20. století) doporučuje MŠMT podporovat tvorbu didaktických pomůcek … zaměřených především na problémová témata soudobých dějin včetně tématiky dějin regionálních, zařazováním regionálních prvků .. 5. PS doporučuje MŠMT účast učitelů z praxe v roce 2011 na konferenci EUROCLIO ... 7. PS doporučuje MŠMT kontrolu efektivity využití finančních prostředků z podpořených grantů ESF … 9. PS doporučuje MŠMT revizi akreditovaných programů DVPP
IV. Na základě e-mailového dotazu na MŠMT,
do jaké míry bude počítáno s body, jež paní PaeDr. Marie Rauchová naznačila při semináři v Národním muzeu, dne 13. září 2010 pí. Rauchová odpověděla:
  1. V rámci Rozvojového programu MŠMT v roce 2010 podpořilo projekt ASUD…
  2. MŠMT zařadilo do návrhu plánu zahraničních cest účast dvou českých učitelů z ASUD na konferenci EUROCLIO v roce 2011.
  3. MŠMT připravuje na říjen 2010 metodický seminář…
  4. MŠMT chystá setkání pracovní skupiny pro výuku dějepisu a společenskovědních předmětů i pro letošní školní rok.
V. Jednání pracovní skupiny MŠMT o Standardech učitele,
které se konalo v průběhu roku 2010 bylo bez konkrétních závěrů ukončeno.
( Celý text si přečtěte na [zvláštní stránce] )

Z kontaktů ASUD – MŠMT v r. 2009:

KE STÁTNÍM SVÁTKŮM, DĚJEPISU A VZTAHU K VLASTI
Dopis výboru ASUD ministryni Kopicové 28. listopadu 2009
...Dějepis může své poslání plnit pouze za vhodných podmínek, jimiž jsou: kvalitní a po odborné i metodické stránce vzdělaní učitelé, na výuku přiměřený čas a moderní pomůcky … Naše podmínky se nedají srovnat s pomocí učitelům, jakou státy poskytují našim kolegům z jiných zemí … Znovu chceme zdůraznit výchovný vliv dějepisné výuky na formování hodnotového systému, občanského vědomí, charakteru i etických zásad … Proto navrhujeme: - nové zpracování pojetí, obsahu a koncepce dějepisu ve spolupráci historiků a učitelů … - zajištění kvalitního státem garantovaného a všem přístupného dalšího vzdělávání učitelů dějepisu … - v rámci finančních prostředků EU vypsání grantů, jejichž výstupem by byly odborné studie a didakticky zpracované soubory moderních pomůcek … ze státních prostředků jsou statisícové nebo milionové sumy vynakládány na tiskoviny, portály nebo jinou tzv. „pomoc školám“, které pro školní práci nemají žádný nebo jen minimální význam. … kvalitní zdroje poučení, pramenů a podkladů … žádnou podporu ze strany státu nemají...

JEDNÁNÍ NA MŠMT NA POKYN MINISTRYNĚ M. KOPICOVÉ (prosinec 2009)
Závěry ze setkání členů Výboru ASUD s panem náměstkem Kitzbergerem, vedoucí odboru 22 pí. Tichou a pí. Rauchovou dne 21. prosince 2009 v sídle MŠMT (budova C), jak je viděli zástupci ASUD – Lada Boháčová, Libor Šmejda a Pavel Martinovský. Setkání reagovalo na poslední dopis členů ASUD, jenž byl schválen na listopadovém setkání v NM … Lze .. říci, že v podstatných bodech panovala shoda a pan náměstek projevil za MŠMT zájem o řešení.DOPIS ASUD MINISTROVI MŠMT (6.1.2009)
Slabé výsledky výuky ... mnohaletá neochota akceptovat hlasy učitelů ... celý obsah dějin je vtěsnán do 1. a 2. ročníku jako "připomenutí" ... (učitelé) podle vlastního posouzení sami vybírat veškerou faktografii - na každé škole jinak ... trvale neuspokojivé podmínky školního dějepisu v časové dotaci předmětu, v nezabezpečení výuky moderními pomůckami a nedostatečném dalším vzdělávání učitelů ... odpor pracovníků VÚP a MŠMT ... je cíleným záměrem skupiny lidí ... tlaky, jakým je ministerstvo vystaveno.

ODPOVĚĎ NÁMĚSTKA J. KITRZBERGERA NA DOPIS VÝBORU ASUD
... na výsledky mezinárodních šetření je nutno dívat se komplexně ... pracovníci MŠMT a jeho rezortních ústavů konzultují zásadní otázky výuky ... ze strany škol nebyly zaznamenány žádné podstatné výhrady ... problematika v pravomoci příslušných vysokých škol ... časové dotace jsou zcela v kompetenci každé jednotlivé školy ... učitelé si teprve zvykají na inovativní metody a formy práce ... V oblasti metodiky obohatila nabídku celá řada kvalitních publikací ...

Reakce výboru ASUD na odpověď nám. Kitzbergera
Většina obsahu Vašeho dopisu uvádí fráze a argumenty, které dobře známe z dokumentů MŠMT i dopisů Vašich předchůdců ... důsledkem jejich činnosti je stav, který v oblasti výuky dějepisu považujeme za alarmující, někdy v tisku označovaný za katastrofální ... Váš dopis obsahuje řadu tvrzení, které považujeme za nesprávná nebo sporná, považujeme za potřebné na ně reagovat ... přispět k nápravě, ale byl to zřejmě pokus naivní a zbytečný ...

Vyjádrení ASUD k Doporucení MŠMT k výuce dejin 20. století
... školám zaslané "Doporučení k výuce dějin 20. století", které jste podepsala 1. října, neznamená pomoc ... jde o dokument formální ... ze státních prostředků jsou statisícové nebo milionové sumy vynakládány na tiskoviny, portály nebo jinou tzv. "pomoc školám", které pro školní práci nemají žádný nebo jen minimální význam ... kvalitní zdroje poučení, pramenů a podkladů, připravené jako pomůcky pro výuku ... žádnou podporu ze strany státu nemají ... tvořivé a podnětné iniciativy, které jsou zcela unikátní, nemají ani morální ani finanční podporu MŠMT.Vážení přátelé,
protože mnohaleté aktivity Sdružení historiků a ASUDu vztahující se k výuce dějepisu (a nejen k ní) vzbudily značný ohlas, chceme Vám umožnit seznámit se i se staršími novinovými články na toto téma. Obsahují i různé polemiky a názory -ne všechny byly vůči naší argumentaci zcela korektní. Ze stejného důvodu jako s důležitým pramenem Vám chceme umožnit seznámení s korespondencí, kterou si ASUD v období, kdy zpracovával kritické připomínky k dokumentům o dějepise v rámci RVP na stejné téma počátkem 90. let vyměňoval s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Doufáme, že Vám tyto stránky umožní alespoň v jisté míře objektivní pohled na problematiku výuky dějepisu na českých školách.

Oficiální dokumenty k RVP najdete na stránkách VÚP,
Vaše ohlasy uvítáme na adrese ASUD.