Stručné shrnutí problému RVP

říjen 2003

Vážení přátelé dějepisu a čtenáři stránek ASUDu,

protože v denním shonu často unikají věci podstatné, které ovlivní náš život i práci na dlouhou dobu, chceme obrátit Vaši pozornost k problémům, které mohou vyvstat v souvislosti s připravovanou reformou školství. Jde o dva okruhy problémů:
Za prvé: 
určujícím dokumentem mají být Rámcové vzdělávací programy, které mají zajistit rozsah tzv. kompetencí (dříve vědomosti a dovednosti). Učivo vymezují velice obecně (např. "antické Řecko") a vlastní náplň učiva je přenesena zcela na bedra škol - vyučujících. Ti, by kromě vší dosavadní práce museli navíc vybírat a do tematických celků uspořádávat veškerou faktografii, rozdělovat učivo do ročníků atd., případně koncipovat zcela nový integrovaný předmět. Otázky prostupnosti, návaznosti na přijímací zkoušky atd. nehledě na vliv na úroveň vzdělanosti ministerstvo neřeší.
Za druhé:
RVP předpokládají a umožňují integraci předmětů. Ačkoliv ministerstvo i VÚP se k tomuto tématu vyjadřuje značně mlhavě, text RVP je jednoznačný. Integrování předmětů, jejich obsah a zařazení je (v daném rámci) ponecháno zcela na vůli ředitelů jednotlivých škol. A opět - i tak primární problémy, jako např. způsob známkování na vysvědčení, aprobace atd. zůstávají mimo pozornost ministerstva.
ASUD spolu se Sdružením historiků chce upozornit veřejnost na možné důsledky tohoto reformního úsilí pro všeobecnou vzdělanost a historické vědomí zvláště a ovšem i pro práci škol vůbec. Snažíme se o to mj. prohlášením Nechceme novou Bílou Horu - tentokrát ve vzdělávání a Peticí 17. listopadu 2003 Sdružení historiků ČR, kterou předloží k výročí okupačních událostí a listopadové revoluce.

Materiály k tématu najdete na dalších stránkách (zejména v IL 21); najdete na nich i text a podpisový arch Petice. Po tiskové konferenci 14.10. vyšla i řada článků a zmínek v médiích, diskusi na toto téma připravuje Český rozhlas 2 v pořadu Káva o čtvrté 27. října. 

RVP pro gymnázia jsou na stránce Výzkumného ústavu pedagogického www.vuppraha.cz,
RVP pro ZŠ ministerstvo prohlásilo za důvěrné materiály - citujeme (z www VÚP):

Věříme, že naše úsilí nevyjde naplano a přispěje k zlepšení podmínek pro práci škol a dějepisného vyučování.

20. X. 2003

Dodatek (XI. 2003)
2. verze RVP pro ZŠ byla dodatečně zveřejněna! Najdete ji na adrese VÚP.
Dodatek 2 (II. 2004)
MŠMT vyhlašuje veřejnou diskusi ke 3. verzi RVP ZV s možností vyjádřit písemně své názory. Diskuse je organizována prostřednictvím internetu na webových stránkách MŠMT a VÚP, potrvá od 9.2. do 16.4.2004.


back