INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 20

DOKUMENTY, TEXTY K DISKUSI


ROLE DĚJEPISU V JEDNÁNÍ EVROPSKÝCH MINISTRŮ ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ RADY EVROPY

Na podzim jsme z jedné anglické univerzity dostali dotaz, jak se u nás naplňují doporučení výboru ministrů o dějepise, o němž se jednalo v minulém roce. Podařilo se nám překlad tohoto dokumentu, který u nás nebyl zveřejněn, získat. Vedoucí pracovníci ministerstva s ním byli seznámeni na jednání v lednu 2002. Na dotaz ze zahraničí jsme tedy mohli odpovědět, jak se nám situace zatím jeví.

Pokládáme tento dokument nejen za velmi zajímavý, ale přímo zásadní a věříme, že podmínky pro zajištění úkolů, které jsou dějepisu v evropském měřítku ukládány, budou i u nás v blízké době zajištěny. Pro Vaši informaci zveřejňujeme podstatnou část posledního Doporučení. Bohužel nevíme, zda někde byla zveřejněna doporučení ministrů a RE o dějepise z let 1992 - 2001 a jaké stanovisko k nim zaujímali naši ministři školství.

RADA EVROPY - VÝBOR MINISTRŮ

DOPORUČENÍ REC (2001) 15 O VÝUCE DĚJEPISU V EVROPĚ 21. STOLETÍ
(přijaté Výborem ministrů dne 31. října 2001 na 771.zasedání zástupců ministrů)
Z první části dokumentu jsme se dozvěděli, že první úmluva o mimořádných úkolech a nezbytné podpoře studia historie na evropských školách a poslání dějepisu v Evropě vzešla již z jednání v roce 1954 o Evropské kulturní úmluvě v Paříži. V úvodu jsou zmíněny i summity, kde hlavy států a vlád členů RE v 90. letech vyjádřily nutnost posílení porozumění a důvěry mezi národy zejména prostřednictvím osnov pro výuku dějepisu se konaly ve Vídni (1993) a Štrasburku (1997). Připomínají se doporučení Parlamentního shromáždění o evropské dimenzi vzdělávání z roku 1989 a 1996, zasedání Stálé konference ministrů školství v Kristiansandu (1997) a Krakova (2000) o "Studiu a výuce dějin ve 20. století", deklarace ze Štrasburku ( 1999) o aktivitách, k nimž patří i výuka dějepisu, vzdělávání o evropském dědictví z Regionální konference ve Tbilisi (2000), usnesení 5. konference evropských ministrů o úkolech dějepisu v podpoře kulturního dědictví v Portoroži (2001), výsledky projektu RE "Studium a výuka evropských dějin ve 20. století" a další. Následují citace z textu dokumentu:

VÝBOR MINISTRŮ v souladu s článkem 15 b. Statutu rady Evropy ….
- doporučuje, aby vlády členských států při respektování svých ústavních systémů, situace a podmínek na úrovni státu či místní úrovni a systémů vzdělávání: - žádá generálního tajemníka Rady Evropy, aby na toto doporučení upozornil státy, které sice nejsou členy Rady Evropy, ale jsou stranami Evropské kulturní úmluvy.

PŘÍLOHA K DOPORUČENÍ REC (2001)15

1. Cíle výuky dějepisu ve 21. století

Výuka dějepisu v demokratické Evropě by měla:

2. Zneužívání historie

Výuka dějepisu nesmí být nástrojem ideologické manipulace či propagandy ani se nesmí zneužívat k prosazování netolerantních, ultranacionalistických, xenofobních, rasistických či antisemitských idejí.

Dále se vypočítává, co v historickém výzkumu a dějepise vyučovaném na školách není slučitelné se základními hodnotami RE

3. Evropská dimenze ve výuce dějepisu

Protože budování Evropy je výrazem svobodného rozhodnutí samotných obyvatel Evropy i historické skutečnosti, bylo by vhodné:

K podpoření evropské dimenze ve výuce dějepisu v rozšířené, demokratické a mírové Evropě by bylo vhodné:

4. Obsah osnov

I když se výuka dějepisu musí vyvarovat pouhé akumulace encyklopedických poznatků, musí přesto zahrnovat:

5. Metody učení

Kapitola popisuje využívání zdrojů - přístupných archivů, dokumentárních filmů, muzeí, osobních svědectví atd. které mají učitelé dějepisu využívat, osobní výzkum, skupinový výzkum, interdisciplinární přístup, přeshraniční přístup aj.,

6. Výuka a připomenutí historických skutečností

Spolu se zdůrazněním pozitivních výdobytků dvacátého století, mezi něž patří například mírové využití vědeckých poznatků ke zlepšování životních podmínek a rozmach demokracie a lidských práv, je třeba v oblasti vzdělávání vynaložit všechny síly, aby se předešlo opakování nebo popření ničivých událostí, které toto století poznamenaly, konkrétně holocaustu, genocid a dalších zločinů proti lidskosti, etnických čistek a masivního porušování lidských práv a základních hodnot, k nimž se Rada Evropy obzvláště hlásí.
Toto úsilí by mělo zahrnovat následující kroky:

7. Pregraduální studium učitelů dějepisu a jejich další vzdělávání

Specializovaná pregraduální příprava učitelů dějepisu a jejich další vzdělávání by měly: Protože informační a komunikační technologie s sebou přinášejí proměnu role učitele dějepisu, je důležité, aby se: Pro splnění těchto cílů a stanovení specifického profilu učitele dějepisu by bylo vhodné:

8. Informační a komunikační technologie

Kromě dodržování zákonných ustanovení a respektování svobody projevu je zároveň třeba podniknout nutné kroky proti šíření rasistických, xenofobních a revisionistických materiálů, zejména prostřednictvím Internetu.

V kontextu obecně rozšířeného využívání informačních a komunikačních technologií mezi mladými lidmi ve škole i mimo školu je důležité, aby metody a postupy výuky braly v úvahu skutečnost, že tyto technologie:

Kromě toho by bylo vhodné vytvořit podmínky nezbytné k tomu, aby učitelé:


Pozn.: tučné vyznačení není součástí originálním dokumentu


ČESKÝ ŠKOLSKÝ HIT - RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

Záměr dát školám vyučujícím děti ve věku 6 - 15 let maximální prostor pro uplatnění vlastních záměrů a priorit ve vzdělávání má podobu tzv. Rámcových vzdělávacích programů. O jejich formě a obsahu se diskutuje asi dva roky - první návrh VÚP z roku 2000 byl přepracován. Nyní s druhou verzí pracuje 54 vybraných škol, které podle rámcových připravují své školní vzdělávací programy. Celý návrh nebyl zatím souborně publikován, materiály jednotlivých předmětů, s nimiž pracují zmíněné školy, jsou však k dispozici.

Domníváme se, že jde o zcela zásadní změnu, která má své kladné i negativní aspekty, a považujeme za nezbytné, poznat názory našich členů, případně dalších učitelů dějepisu. Návrh dějepisu v RVP - třebaže není veřejnosti znám - byl již několikrát (v tisku i na jednání) napaden jako příliš podrobný a svazující tvořivost škol; učitelé na každé škole mají mít právo svobodně zvolit nejen metody, ale výrazněji koncipovat i obsah dějepisné výuky. To, čím se v jiných zemích zabývají početné týmy desítek a stovek historiků, pedagogů, psychologů a učitelů mnoho let, je v naší zemi přeneseno na kolektivy ředitelů a učitelů jednotlivých škol.

Abyste mohli o těchto problémech přemýšlet, zveřejňujeme v našem interním materiále 2. verzi návrhu. Dějepis na 2. stupni se nachází v oddíle "Člověk a společnost" spolu s občanskou naukou. Pro nedostatek místa po úvodní charakteristice celé oblasti vyjímáme pouze předmět dějepis.

NÁVRH VÚP - MŠMT:
CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SPOLEČNOST

CÍLOVÉ ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI "CLOVĚK A SPOLEČNOST"

Vzdělávání v dané oblasti směřuje k:

OČEKÁVANÉ KOMPETENCE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Na konci 3. období základního vzdělávání (se) žák:

DĚJEPIS

Cílové zaměření oboru vzdělávací oblasti

Vzdělávání v oboru dějepis směřuje k:

Očekávané kompetence oboru vzdělávací oblasti

Na konci 3. období základního vzdělávání (se) žák:

Učivo

Lidé, jejich přítomnost a minulost

Žáci se učí chápat význam poznávání minulosti pro současnost a budoucnost. Seznamují se s obsahem činnosti a významem institucí, které se zabývají historickou skutečností. Zvládají základní orientaci v historickém čase a prostoru. Učí se rozlišovat mýty a historickou skutečnost a chápat nemožnost dokonalého a konečného poznání historie.

Pravěk - nejstarší období lidské společnosti

Žáci se seznamují se způsobem života lidí v pravěku (tj. způsobem obživy, bydlením, uspořádáním lidské pospolitosti, ideovými představami, uměleckými projevy), poznávají vývoj forem a funkcí pravěké industrie, důsledky přechodu k zemědělskému způsobu obživy a význam dovednosti zpracování kovů pro lidskou společnost. Seznamují se s nejvýznamnějšími archeologickými památkami na našem území a v Evropě.
Doba kamenná

Doba bronzová Doba železná
Starověk

Žáci se učí chápat souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem (vývojem) starověkých států. Seznamují se s podstatou společenského uspořádání konkrétního starověkého státu. Učí se chápat podstatu antické demokracie (ve srovnání s jinými formami vlády starověkých států) a nutnost obranného boje proti vnějšímu nebezpečí. Seznamují se s kulturním přínosem starověkých civilizací pro budoucí generace.
Oblasti starověkého východu

Židé a judaismus Starověké Řecko Makedonie, říše Alexandra Makedonského, helénismus
Starověký Řím
Středověk
Raný středověk

Žáci se učí chápat podstatnou změnu v Evropě, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, a zásadní odlišnosti byzantské, arabské a francké kulturní oblasti. Seznamují se se vznikem významných státních útvarů v Evropě, postavením panovníka a jednotlivých společenských vrstev, jakož i dobovým životním stylem těchto vrstev společnosti. Učí se chápat úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka i konflikty mezi mocí světskou a církevní. Seznamují se se základními znaky románského slohu, uvede příklady nejvýznamnějších stavebních památek v Čechách a na Moravě.

Vrcholný středověk

Žáci se seznamují především s rozmachem českého státu, který se stal v době vrcholného středověku významným evropským státem. Učí se tuto proměnu chápat v souvislosti s významnými politickými, hospodářskými, sociálními a kulturními záležitostmi typickými pro toto období. Zároveň se seznamují s problémy, které vedly ke kritice církve a krizi středověké společnosti, jež vyústily v českou reformaci.

Na pozadí konfliktu mezi Anglií a Francií žáci poznávají okolnosti vzniku parlamentu a generálních stavů jako zárodků institucí, které se v průběhu staletí transformovaly v moderní zastupitelské orgány.

Pozdní středověk

V kontextu s celoevropskou hospodářskou, politickou a kulturní situací v Evropě se žáci seznamují s charakteristickými změnami ve vnitřní situaci, náboženských poměrech a mezinárodním postavení českého státu v době poděbradské a jagellonské. Seznamují se rovněž s okolnostmi vzniku středoevropského soustátí.

Raný novověk
Počátky novověku

Žáci se seznamují s pojmy humanismus, renesance a reformace, jejich projevy v kultuře, myšlení a životě lidí. Poznávají důvody a význam objevných plaveb a důsledky pronikání evropských civilizací do nově objevených zemí pro tyto země i pro Evropu. Učí se chápat postavení českých zemí v habsburské monarchii v podmínkách Evropy rozdělené na katolický a reformační blok a důsledky náboženské nesnášenlivosti v době třicetileté války. Při srovnání vývoje evropských zemí si osvojují význam pojmů absolutismus, konstituční monarchie, parlamentarismus.

Období od 2. poloviny 17. století do konce 18. století

Žáci se seznamují se situací v českých zemích a vybraných evropských zemích po třicetileté válce. Učí se rozpoznávat projevy barokní kultury a chápat význam osvícenství jako významného myšlenkového předělu, který ovlivnil politický vývoj u nás v Evropě i na americkém kontinentu.

Novověk od konce 18. století do r. 1914

Žáci se učí chápat 19. století jako období, v němž došlo k definitivnímu rozbití středověkých evropských politických, hospodářských a společenských struktur a ke zrodu nových emancipačních hnutí. Už v průběhu boje za osvobození třetího stavu dochází k jeho diferenciaci a po dokončení boje k samostatnému postupu jednotlivých skupin, který ústí v ustavení moderních politických stran. Výrazným jevem dané doby je emancipační hnutí národů, ohrožující na jedné straně existenci mnohonárodnostních monarchií, na druhé straně usilující o vytvoření jednotných národních států. Vše nalézá svůj odraz v kulturní oblasti. Prudký rozvoj průmyslu je předpokladem i katalyzátorem těchto změn. Nerovnoměrný vývoj a rozpory mezi jednotlivými státy vedly k vzájemným konfliktům v předvečer I. světové války.

Moderní doba
Situace v letech 1914 - 1948

Žáci se učí chápat 1. polovinu 20. století jako období, v němž došlo ke dvěma nejničivějším světovým válkám. Uvědomují si změnu mezinárodněpolitických vztahů vznikem a existencí komunistického režimu a destruktivní sílu totalitarismu i vypjatého nacionalismu. Učí se chápat okolnosti vzniku samostatného Československa, jeho vnitřní a zahraniční situaci v období první a druhé republiky, protektorátu a poválečnou situaci, která vyústila v únorové události 1948.

Dějiny od poloviny 20. století do současnosti

Žáci se seznamují se vznikem a problémy existence bipolárního světa a zejména postavením Československa v těchto mezinárodních souvislostech. Pozornost se zaměřuje na vnitřní situaci v naší republice (událostem r. 1968 a 1989 a vzniku ČR), postupný rozklad východního bloku rozkladem komunistických systémů a události, které ovlivňují naši současnost.


back