INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 25

DOKUMENTY - KORESPONDENCE - MŠMT

ZPRÁVA O ČINNOSTI ASUD ZA ROK 2004

přednesena a schválena na valné hromadě ASUD 9. dubna 2005


Zpráva zahrnuje činnost od ledna 2004 do prosince 2004, druhý funkční rok výboru zvoleného na valné hromadě 12. dubna 2003.

1/ Činnost členů výboru

Jeho členové se scházeli ve složení zvoleném na VH opět pravidelně jednou měsíčně v pátek odpoledne, mimořádně pro přípravu dalších akcí jako příprava IL, exkurzí, soutěží, diskusí k RVP.

Mimořádnými akcemi byla také setkání se senátorkou Moserovou, poslankyní Šojdrovou, členy České komise UNESCO, účast na konferenci SKAV a slavnostní schůzka v ÚSD AV.

Během roku byly řešeny běžné záležitosti agendy, členů, seminářů exkurzí, soutěží, přípravy a vyhodnocování vyplněných dotazníků ze seminářů, spolupráce s SH, MŠMT, VÚP, organizátory soutěží, administrativy a nabídek našich sborníků atd. K časově i jinak náročným úkolům patří práce související s administrativními požadavky a předpisy MŠMT (např. u žádosti o dotace, žádosti o akreditace vzdělávacích programů apod.)

2/ Členstvo a činnost členů, regionální pobočky

Počet členů (platících) během roku zůstává na čísle kolem 260. Přistoupilo asi 20 nových členů, někteří starší však nezaplatili příspěvek, proto jsme je museli vyřadit. Z členů se účastnilo 87 členů jarního a 98 podzimního semináře, dále 34 a 38 jarní a podzimní exkurze - vše o sobotách a nedělích.. Výbor to i v tomto roce považuje za ocenění své práce.

Rovněž je potěšitelné, že další členové přispěli do Informačních listů. Děkujeme kol. H. Štajglové, J. Rennerové, Z. Kalinové, J. Gloserovi, M. Kalčíkové, Z. Havlíčkové, P. Hamáčkovi, M. Blahutové, V Horákovi, R. Kotlabovi, M. Hůlkové a M. Tesařové za jejich informace i články do IL 22, 23 a 24.

Dalšími články přispěli do těchto čísel E. Kunstová,, L. Šmejda, I. Pařízková, J. Kvirenc, M. Sedlmayerová, J. Doušová, E. Zajícová a H. Mandelová. Rovněž děkujeme za informace o činnosti v regionech J. Janečkovi, L. Šmejdovi a R. Kotlabovi.

3/ Spolupráce s nadřízeným institucemi, fakultami, historiky, dalšími občanskými sdruženími, školami apod.

Přestože výsledky jsou nevalné, tato činnost byla poměrně rozsáhlá

 1. činnost asociace byla ovlivněna odmítnutím MŠMT přiznat pro rok 2004 státní dotaci (celková částka přes 2 mil. Kč byla rozdělena mezi 23 sdružení); na opakovanou žádost o uvedení důvodů zamítnutí žádosti pracovníci MŠMT (odboru 22 i oddělení stížností) bylo uvedeno, že na to nemáme nárok; v prosinci byla zpracována a na MŠMT podána žádost o dotaci na rok 2005
 2. přes uvedenou skutečnost byla o obsahu a pojetí výuky dějepisu s pracovníky MŠMT vedena korespondence; členové ASUD byli vyzváni k účasti na osobním jednání s nám. Müllnerem a řed. Tomkem; několikrát jsme žádali o informace a možnost komunikace s pracovníky a vedením VÚP, avšak bez odpovědi (od léta 2004 zde navíc nebyl pracovník pro dějepis)
 3. zástupce výboru L. Šmejda byl náměstkem Müllnerem jmenován do dvacetičlenné Pracovní skupiny pro výuku dějepisu ustavenou na MŠMT v červnu, kdy se konalo 1. zasedání. Pro námi nezaviněné obtíže jsme se nemohli účastnit jednání této komise na semináři MŠMT v Telči v září 2004.
 4. pokračovala práce členů ASUD (i výboru) v komisích a porotách tří historických soutěží (Dějepisná olympiáda - M. Sedlmayerová, SOČ - E. Kunstová a EUSTORY - I. Pařízková, E. Kunstová, J. Kvirenc - s dr. Čelkem zpracovali sborník ze 2. ročníku a připravili 3. ročník soutěže; po čtvrté byla jedné z prací udělena Cena ASUD (finanční a knižní odměna)
 5. Eustory - členové výboru se účastnili slavnostního "křtu" sborníku Kamenná paměť mého kraje v Ústavu soudobých dějin AV ČR a setkání s vítězi soutěže
 6. pokračovala spolupráce výboru ASUD s výborem SH ČR účastí na jednáních výboru Sdružení historiků; byla přednesena zpráva na plenárním jednání v listopadu 2004 a napsány články do Zpravodaje HK (H. Mandelová, J. Kvirenc), další členové se účastnili přednášek SH v NM a jiných akcích SH; jiné akce ve prospěch dějepisu nebyly připraveny
 7. v lednu 2004 napsal výbor dopis předsedovi vlády V. Špidlovi; kabinet si vyžádal vyjádření ministerstva, které uvedlo zkreslující a nepravdivé informace osočující členy ASUD
 8. v květnu se delegátky výboru (E. Kunstová a H. Mandelová) jako hosté účastnily plenárního jednání SKAV, kde byly vysloveny pro nás nepřijatelné návrhy a stanoviska
 9. na jaře informovali členové výboru o svých obavách o historické vzdělávání českou komisi UNESCO a předali své závažné materiály; komise si pozvala ředitele VÚP, který jejím členům vše vysvětlil; na jednání v září měla předsedkyně ASUD v několika minutách všechny problémy vysvětlit - o dalším již uzavřeném jednání nebyl výbor informován, naše očekávání v pomoc proti sporným dokumentům a dění v našem školství se nesplnila
 10. na letní škole PF UK na FF UK vystoupily H. Mandelová a E. Kunstová a informovaly účastníky o činnosti ASUD
 11. v říjnu napsali členové výboru Dopis českým historikům, v němž je informovali o současné situaci a ohrožení úrovně dějepisné výuky; zaslali ho historickým institucím i jednotlivcům; neobdrželi žádnou odpověď
 12. v říjnu požádal výbor všechny pilotní ZŠ o možnost seznámit se s jejich zkušenostmi z tvorby ŠVP a jejich návrhy; obdržel ŠVP z jediné školy (druhá ho má na svém webu), 4 další školy odpověděly, že ho nemají nebo že se s ním máme přijet seznámit na jejich školu
 13. v prosinci začala spolupráce s Asociací důstojníků a praporčíků AČR na tvorbě DVD programu o dějinách
 14. pokračovala spolupráce s firmou Silcom z Opavy na tvorbě programu České dějiny (metodická a konzultační činnost)
4/ Vzdělávání, diskuse o školní reformě
 1. 17.- 18. dubna 2004: Dvoudenní vzdělávací seminář v NM s přednáškami prof. R. Kvačka a prof. M. Hrocha a historickou exkurzí do Vinoře a Ctěnic (architektura, muzeum kočárů aj.) s odborným výkladem pracovnice PIS připravili a zajistili všichni členové výboru
 2. 29. května: Historická exkurze do severozápadních Čech (připravil a vedl J. Kvirenc)
 3. 9. října: Historická exkurze na Plzeňsko a Klatovsko (připravil a vedl J. Kvirenc)
 4. 13. listopadu: Celodenní seminář v NM s přednáškami doc. dr. P. Sommera a doc. dr. T. Knoze s odpolední exkurzí na výstavu Příběh Pražského hradu s odborným výkladem kurátora výstavy arch. P. Chotěbora
 5. byl připraven program pro obnovený kurz Inspirace a sepsána žádost o akreditaci vzdělávacího kurzu "Inspirace D" zaměřený na dějiny 2. poloviny 20. století a aktuální metodické problémy a předána na MŠMT.
 6. diskuse o podobě a obsahu RVP - dotazník zadaný na semináři v NM 13. 11. byl zpracován a vyhodnocen po diskusi o RVP a ŠVP (východiskem pro další jednání výboru).
 7. "Anketa ASUD 2003" o učebnicích, pomůckách a podmínkách výuky byla zpracována počátkem roku 2004 (výsledky zveřejněny v IL 23)
 8. byla zpracována žádost o akreditaci na pokračování vzdělávacího cyklu Nové pohledy na vývoj české státnosti a předána MŠMT
5/ Publikační činnost ASUD pro členy i pro veřejnost
 1. byly vydány a členům rozeslány dva Informační listy - č. 22 (únor) a 23 (říjen)
 2. byly připraveny a rozmnoženy metodické materiály ke dvěma historickým exkurzím (květen, říjen) - J. Kvirenc
 3. je dále vedena a doplňována webová stránka, kde jsou zveřejňovány informace o činnosti a další informace užitečné pro učitele dějepisu; mají značnou návštěvnost i ohlas v podobě korespondence apod. - značně rozšiřuje okruh učitelů, kteří mohou využívat poznatky i informace o dění u nás i v zahraničí
 4. pokračovala spolupráce několika členů s nakladatelstvími a muzei (Praha, Litomyšl, Liberec) využívající zkušenosti z práce a diskusí; pokračovala spolupráce na projektu CD ROMu s firmou Silcom z Opavy; konzultace o připravovaném projektu didakticky zpracovaných filmových dokumentů na DVD Svazu důstojníků a praporčíků ČSA; vytváří se pracovní skupiny pro tyto projekty (J. Kvirenc, E. Kunstová, J. Doušová, L. Bursíková, H. Mandelová, E.Zajícová)
 5. J. Kvirenc se účastnil diskusního pořadu Českého rozhlasu o dějepise spolu s poradcem ministryně
 6. redakce 2. sborníku Eustory - I. Pařízková
 7. byl připravován sborník č. 8 Samostatné práce žáků a studentů ve škole i mimo ni (referáty, seminární, ročníkové a soutěžní práce - E. Kunstová; vzhledem k nepřidělení dotace MŠMT nebyl vytištěn) nebo: Příprava žáků a studentů pro ročníkové, seminární a soutěžní práce - metodický průvodce pro učitele s ukázkami
 8. místo sborníku (za rok 2004) rozhodl výbor zakoupit pro členy CD s dokumenty k dějinám 20. století, vydaný nakl. Dialog v Liberci jako příloha k učebnici Dějiny 20. století autorského kolektivu ASUD
6/ Mezinárodní spolupráce
a/ delegátka ASUD E. Zajícová zastupovala ASUD na konferenci EUROCLIO 29.3 - 4. 4. 2004 v Cardiffu b/ delegátka ASUD H. Štajglová se ve dnech 1. - 10. července 2004 účastnila symposia v Olympii c/ učitelé a studenti středních škol pokračovali v účasti v evropské soutěži Eustory - připraven sborník z nejlepších studentských + vyhlášen 3. ročník s tématem Nejen zbabělci, nejen hrdinové. e/ získali jsme další zahraniční pomůcky a učebnice výměnou za naše, které jsme zakoupili z rozpočtu ASUD; další jsme věnovali aktivním členům Euroclio k propagaci českého dějepisu a jako poděkování za jejich práci f/ s mnoha obtížemi byla v průběhu roku 2004 dojednána účast našich delegátů výboru na výroční konferenci Euroclio v roce 2005 g/ byl připraven článek o způsobech hodnocení výsledků výuky dějepisu v ČR pro Bulletin Euroclio (překlad v roce 2005)
7/ Výhledy

Na valné hromadě i dalších setkáních budou pokračovat diskuse o dalším směrování ASUD, návrh na tyto okruhy činnosti a realizovat následující okruhy

 1. další diskuse o problematice změn ve výuce dějepisu na gymnáziích i základních školách
 2. příspěvek k dalšímu sebevzdělávání - další setkávání a exkurze ve stávajícím duchu a rozsahu; nutno uvážit; doplnění regionálních nabídek (informace o nich) - zajištění kurzu INSPIRACE: žádost o akreditaci MŠMT pro rok 2005 zpracovaly E. Gladkovová a H. Mandelová, dalšího zajištění se ujal místopředseda J. Kvirenc - soustřeďují se přihlášky
 3. zpracovávání zkušeností se soutěžemi, na nichž participujeme
 4. IL - další zprávy z regionů + soustřeďování informací nejen o pozitivech
 5. ve výhledu: sborník č.9 - Zkušenosti z výuky event. výuka dějepisu v Evropě - z materiálů EUROCLIO, RE a od našich kolegů ze zahraničí (po sborníku o samostatných pracích žáků a studentů)
 6. pokračování v diskusi o RVP pro ZŠ a G + nová maturita (mlhavý pojem společenskovědní základ - jak bude vymezen, žádat posílení dějepisu;
 7. soustředit zkušenosti z Maturity nanečisto - podněty od členů
 8. mezinárodní spolupráce
  - zapojení do internetového projektu spolupráce učitelů dějepisu evropských zemí:
    http://educationforum.ipbhost.com/
  - vedení českých stránek pověřen kolega ze Švédska Dalibor Svoboda
  - zapojení co nejvíce českých učitelů dějepisu
 9. informovat o naší práci v Bulletinu EUROCLIO
 10. dobudovat databázi členů s e-maily pro operativní a častější možnosti komunikace
 11. pokračovat v informacích pomocí webové stránky ASUD
Usnesení valné hromady:
 1. Přítomní členové schválili zprávu o činnosti ASUD, zprávu finanční a revizní a udělili absolutorium odstupujícímu výboru.
 2. Jednomyslně byl na léta 2005 a 2006 zvolen nový výbor ve složení: L. Bursíková, J. Doušová, E. Gladkovová, J. Kvirenc, E. Kunstová, H. Mandelová, I. Pařízková, L. Šmejda, E. Zajícová; revizor účtů M. Blahutová
 3. Nový výbor ASUD zajistí a zorganizuje pro učitele dějepisu vzdělávací kurzy Inspirace.
 4. Výbor vytvoří a vydá sborníky č. 8 a 9.
 5. Výbor bude pokračovat i nadále ve snahách o změny v postavení a podmínkách dějepisu na základních i středních školách v dosavadním duchu. Mezi tyto body patří i zasazovat se o to, aby nebyl likvidován dějepis na odborných školách.
 6. Úkolem pro výbor je nadále sledovat a připomínkovat maturity "nanečisto".
 7. Na základě zpracovaného návrhu ŠVP bude výbor usilovat o dvě hodiny dějepisu ve všech ročnících základní školy.
 8. Přítomní členové se připojili k návrhu členky z pléna - k finanční sbírce, příspěvku občanskému sdružení občanů obce Chotěšova na rekonstrukci tamějšího chátrajícího kláštera (majetku obce).

Z KOREPODNENCE, K JEDNÁNÍ MŠMT

DĚKUJEME ČLENŮM,
kteří nám písemně i e-mailem v průběhu pololetí i prázdnin poslali své příspěvky do sborníku, do Informačního listu, své práce, poděkování na zasílání informací i pozdravy
Z NAŠÍ PŘEDCHOZÍ KORESPONDENCE, ZČÁSTI ZVEŘEJNĚNÉ V IL
Pro naše členy - zájemce o bližší seznámení s činností výboru - stručné sdělení o odpovědích na naše dokumenty a dopisy, o nichž jsme informovali na stránkách čísel 23 a 24.

Z ČINNOSTI MŠMT A KORESPONDENCE O ŠKOLNÍM DĚJEPISE

V březnu jsme obdrželi odpověď na naše dotazy od ředitele VÚP dr. Jeřábka, v němž nám sdělil, že nám ani nadále VÚP nemůže dát k nahlédnutí ŠVP pilotních škol:

"… Většina pilotních škol své programy stále vylepšuje a dopracovává v souladu s analýzami VÚP a zkušenostmi ve výuce; pilotní školy se obávají, že by ostatní školy jejich programy opisovaly, a zatím nesouhlasí se zveřejněním celých programů."

Dále nás informoval, že od ledna 2005 nastoupila na místo odborného didaktika pro oblast dějepis paní Mgr. Jana Boňková, absolventka FF UK s několikaletou učitelskou praxí na gymnáziu. Dále nám napsal:

"K materiálům pro metodickou pomoc školám při tvorbě ŠVP a následné výuce podle ŠVP: Původně bylo skutečně zamýšleno, že budou v Manuálu … informace pro každý vzdělávací obor samostatně. Text Manuálu však neúměrně narůstal. V Manuálu proto zůstaly informace a ukázky využitelné pro všechny obory a specifické informace se přesouvají na připravovaný vzdělávací portál… Sekce pro základní vzdělávání bude otevřena v průběhu tohoto roku (viz www.rvp.cz).

K testům na školách: Žádné z testů zadávaných na školách nejsou vytvářeny ani zadávny z VÚP... Jediné, o čem jsme informováni, je testování zaměřené na novou maturitu, kterou organizuje CERMAT…"

V dubnu byla ukončena delší korespondence týkající se našeho vydaného/nevydaného 8. sborníku (IL 24). V březnu jsme byli napomenuti, že jsme po tom, kdy jsme v roce 2003 místo žádané dotace 160 tis. obdrželi jen poloviční částku, nepožádali do 31. 10. o změnu v účelu části dotace, totiž že vydáme místo plánovaných dvou sborníků pouze jeden (č. 7: Problémy světa ve 20. století). Za to jsme se omluvili a záležitost byla ukončena.

V květnu jsme obdrželi zprávu o přidělení dotace a v červnu pak podepsanou smlouvu, v níž nám MŠMT na rok 2005 přidělilo jako dotaci částku 20 000,- kterou uhradíme vytištění poloviny plánovaného 8. sborníku. Sešla se pracovní skupina pro dějepis:

3. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY MŠMT PRO VÝUKU DĚJEPISU

První schůzka této skupiny se konala v červnu 2004, druhá v Telči v září 2004; v květnu 2005 se konalo 3. jednání této pracovní skupiny. Jejími členy je pět historiků (FF UK, FF Ostrava, JČU, 2 za Sdružení historiků), deset pracovníků ministerstva a jeho ústavů, 1 za Z, 1 za OV, 4 za ped. asociace (1 za AŘG, 1za SKAV, 1 za PAU, 1 za ASUD). Pro účastníky jednání připravil výbor ASUD materiál, jehož část dále zveřejňujeme:

Na základě informace a žádosti v pozvánce na schůzku pracovní skupiny o vyjádření k její činnosti a závažné aktuální problematice se členové výboru pokusili o náčrt takového přehledu, kde připomněli i některé aktivity SH a ASUD, z nichž současné návrhy vycházejí:

Informace o současné a plánované činnosti ASUD v úsilí napomáhat učitelům v jejich práci.
Současné aktivity navazují na snahy přispět ke zkvalitnění výuky dějepisu v minulosti:

 • grant z let 1992-94 "Historie ve škole - její význam pro rozvíjení poznání, tvořivosti, moráky a občanského vědomí žáků a studentů - a její potřeby", část zveřejněna ve sborníku v roce 2002, čtyřletý kurz "Inspirace D" v letech 1996 - 2000 pro členy i nečleny, 14 jarních a podzimních vzdělávacích seminářů pro členy, sedm sborníků na pomoc výuce, sedm historických exkurzí do různých regionů, spolupráce s několika nakladateli na tvorbě pomůcek, spolupráce s Euroclio
 • v současnosti a pro budoucno: Členové výboru společně či zastupující ASUD ve spolupráci s jinými institucemi a organizacemi se angažují v několika aktivitách:
  • pokračují vzdělávací semináře akreditované MŠMT v NM "Nové pohledy na vývoj české státnosti" (v dubnu dr.Kamenec a prof. Pánek), spojené s exkurzemi v Praze a okolí
  • v roce 2005 byl obnoven kurz "Inspirace D" (5. ročník) pro členy i nečleny, akreditovaný program s tematikou dějin 20. století a metodickými tématy
  • celodenní a dvoudenní exkurze (v květnu 2005 dvoudenní na Moravu)
  • pokračuje spolupráce v rámci mezinárodní asociace Euroclio (letos delegáti ASUD na 13. konferenci a plenárním jednání Euroclio)
  • v r. 2004/05 připraveno a pro školy vydáno 1. CD s dokumenty 20. stol z archivu ČR
  • příprava metodického sborníku o samostatných pracích žáků a studentů
  • příprava koncepce, vyhlášení a vyhodnocení prací studentů ve 3. ročníku Eustory
  • v červnu bude v rámci SOČ udělena popáté CENA ASUD v podobě finanční a knižní odměny vybrané práci oddílu historie
  • příprava podkladů, inspirace a podnětů pro tvorbu ŠVP dějepisu v podobě námětů, manuálu nebo doporučení; rozpracování RVP s doplněním mezipředmětových vztahů, pomůcek, literatury, projektů, průřezových témat aj. s využitím konzultací členů i nečlenů ASUD, s diskusí na valné hromadě v dubnu 2005, v tomto roce podklady k diskusi pro 6. a 7. třídu
  • spolupráce se členy v regionech a popularizace jejich výsledků (členové ASUD organizátory projektů a soutěží, naposledy pozoruhodný projekt z Jičína Cestička do školy)
  • příprava dalších pomůcek: Dokumenty z dějin 20. století + spolupráce na koncepci a obsahu osmihodinového DVD pro školy "Obrazy z českých dějin 20.století" Svazu důstojníků a praporčíků ČR" + spolupráce na koncepci, pojetí, obsahu a metodickém zpracování počítačového programu z českých dějin s firmou Silcom v Opavy (odborně se na něm podílí několik desítek historiků, muzea, archivy, galerie atd.)
 • Stanovisko k některým aspektům připravované školní reformy:
 • Lisabonský proces a naše reforma: z programového dokumentu "Bílá kniha vyučování a učení. Cesta k učící se společnosti" je zřejmá iniciativa evropských politiků a především podnikatelů sledujících lepší připravenost pracovních sil využitelných po celé Evropě s cílem ekonomicky se vyrovnat USA; jde o racionální vyjádření pragmatických potřeb, bez začlenění hodnot morálních, hodnotových, estetických atd. bez vyjádření vztahu k lidské zkušenosti atd.
 • Naše reforma kopíruje tyto materiály - bez přihlédnutí k vyspělosti českého školství a úrovně vzdělání obyvatel ČR - z osmi kompetencí je jen jediná novum (počítače), ostatní prosazovala pokroková česká pedagogika, psychologie a pedagogická psychologie již od 19. století; opominuty naše tradice (od Komenského přes Lindnera, Příhodu, Váňu atd.k realizaci v předválečných a poválečných reformních školách).
 • Připomínky ASUD k dokumentům MŠMT z let 1999 - 2003: výzva pro 10 milionů, 1. verze RVP ZV, 3. verze RVP ZV, návrh RVP pro gymnázia pro VÚP, vyjádření k 1. verzi RVP G - na žádné připomínky jsme nedostali odpověď v konkrétních argumentech, připomínky nebyly akceptovány; trvá že
  • nejsou splněny podmínky vyjádřené v Bílé knize zpracované kolektivem za vedení prof. Kotáska
  • pro zásadní proměnu nejsou vytvořeny podmínky v didaktické připravenosti učitelů na VŠ didaktika okrajovou záležitostí, nemožnost habilitace, žádná nová literatura
  • další vzdělávání nemá systém, patnáct let se mění, reformuje, ruší atd. (jako jediný stát nemáme další vzdělávání učitelů garantováno státem)
 • Trvají závažné výhrady ASUD k místu dějepisu ve školním vzdělávání a jeho podmínkám v rámci RVP:
  • D nemá samostatné vymezení cílů - je zcela pominut výstup ze semináře v Telči v r. 2002,
  • není zaručena potřebná časová dotace (v krajním případě zákon umožní 6 hodin dějepisu za 8 let školní docházky) - v praxi přispívá mimo jiné i k neshodám až sporům uvnitř sborů (zápas o hodiny); RVP nabízí i nadále integraci s občanskou výchovou (jsou i snahy o 2 hod. OV a 1 hod. D)
  • didaktika dějepisu nezajišťuje učitelům pomoc
  • očekávané výstupy a obsah neakceptovatelné, rozsah nepostačuje
  • školy ani učitelé nemají pro požadované úkoly ani dostatečnou přípravu, ani čas a možnosti (literatura, pomůcky, finance)
  • z pomůcek zajištěny učebnice (9 řad) a atlasy, ostatní druhy pomůcek, které jsou nákladné, chybí - jsou finančně nákladné a není zajištěna návratnost vložených prostředků
 • Okruhy problematiky, jimž by se dle mínění členů ADUD měla pracovní skupina věnovat (na základě názorů členů výboru a dalších členů ASUD, projednávaných v diskusích a zjištěných z dotazníků účastníků vzdělávacích seminářů)
  Zápis z jednání Pracovní skupiny pro dějepis 16. 5. 2005
  je na webové stránce MŠMT, proto ho sem nezařazujeme. Zájemci si ho mohou vyhledat. Připojujeme připomínky a dodatky zástupce ASUD, zaslané jako připomínky, z nichž některé byly začleněny do konečného zápisu.
  Dodatky zástupce ASUD, připomínky k zápisu zaslané MŠMT:
  26. května 2005
  Mgr. Jan Kvirenc

  DĚJEPISNÝ HRÁCH NA MINISTERSKOU ZEĎ

  Ve Společenskovědních předmětech č. 2/ročník IV (s. 20-22) byl zveřejněn článek, který obsahoval řadu sporných nebo nepravdivých tvrzení. Výbor se jím zabýval na své schůzi v lednu 2005 a rozhodl se reagovat. Tento článek zveřejnila redakce v čísle 4/IV. Vzhledem k závažnosti obsahu a nevelké dostupnosti daného periodika ho zařazujeme i do IL.

  K desátému výročí založení Asociace učitelů dějepisu obdrželi její členové neobyčejný dárek: hodnocení práce ASUD z pera dr. M. Profanta, vedoucího poradce ministryně Petry Buzkové, zveřejněné v článku Měli by se učitelé dějepisu obávat rámcových vzdělávacích programů? ve 2. čísle Společenskovědních předmětů. Ačkoliv jsme původně k našemu výročí připravovali docela jiný příspěvek připomínající, co dobrého učitelé dějepisu vykonali, a vyjadřující poděkování všem, kdo nám v našem úsilí pomohli, zmíněný jízlivý text tomu zabránil. Jeho neinformovanost, pohrdlivý tón a nepravdy v jeho obsahu výrazně připomínají styl ministerských článků v Právu 7. 10. 2003 a v UN č. 38/2003. Jsou zde opět uvedeny přinejmenším nepřesnosti nebo nepravdy a patrna snaha o zdiskreditování několika set členů ASUD. Proto považujeme za nezbytné na uvedená tvrzení článku reagovat.

  Ač autor ve stylu výše zmíněných textů označuje adresáty uvedených provinění mlhavě jako "dějepisářské" (proč v uvozovkách?) asociace, nelze se u nás dopátrat jiné než ASUDu. Je asi zvláštností naší země, že vysoký státní úředník místo poděkování za angažovanost a snahu přispět ke zlepšení výuky a především využití iniciativy řadových učitelů ke spolupráci, podněty odmítá nebo i znevažuje. V tomto případě nejde jen o výbor ASUD, který podle autora hledá příležitosti, jak "prokazovat halasným, spravedlivým rozhořčením svoje angažmá a nezbytnost"; kdo zná naši činnost, ví, že to nemáme zapotřebí. Pisatel o tom zřejmě příliš neví, netuší, že se stala respektovaným partnerem řady ústavů, organizací i jednotlivců u nás i v zahraničí a že pozitivní výsledky i její vzdělávací a publikační činnosti jsou známé. Protože však nejde jen o představitele ASUD, ale také o členy, kteří o kritických připomínkách na svých seminářích a valných hromadách diskutují a schvalují je, považujeme za nezbytné k informacím článku se vyslovit.

  Titulek našeho vyjádření (nikoliv petice!) o Bílé hoře českého vzdělávání (nikoliv dějepisu!) ze září 2003 musel vedení ministerstva asi hodně rozčílit, když ho po téměř půldruhém roce znovu vytahují. Pan vrchní poradce si ho ovšem ani tentokrát nepřečetl nebo nechtěl pochopit (celý text je na webu ASUD). To a jeden článek, jedna Káva o čtvrté v ČR a kratičké vystoupení v televizi je přece jen na halasnou kampaň trochu málo (nicméně potěší ocenění našeho vlivu). Stejně tak autor mýlí když připisuje ASUD autorství Slova k dějepisu z jara 2003 a Petice 17. listopadu 2003, byli to přední vysokoškolští pedagogové a členové výboru Sdružení historiků, kteří petici (mj. proti integraci a za zachování samostatného dějepisu) na podzim 2003 organizovali, předali do Parlamentu a uspořádali tiskovou konferenci k problematice archivů a výuky dějepisu.

  K problematice tzv. integrace (dle slovníku spojení, sloučení, sjednocení): článek obsahuje nesprávnou informaci, že RVP údajně motivují ke vzniku jakéhosi integrovaného předmětu; ony ji nemotivují, ony nikoliv údajně, ale výslovně spojení s občanskou výchovou (základy společenských věd) navrhují a (viz str.10, 111 a 112 4. verze RVP) nejen pro ZŠ, ale i pro G (přitom nabízená integrace není nijak objasněna). Také nezáleží na tom, k jakému řešení inspiruje soudného člověka 12 hodin pro D a OV, ale co je psáno v zákoně; není tedy pravda, že RVP jasně předpokládá výuku dějepisu jako samostatného předmětu. I když neuvažujeme o nesoudnosti většiny ředitelů škol, naše zkušenosti s těmi, kdo nepodporují vzdělávání svých dějepisců nebo po léta přidělují do 9. tříd jednu hodinu dějepisu, nám stačí. Není jich málo a jejich školami procházejí desetitisíce žáků. Spojení (integrování) dějepisu s kterýmkoliv předmětem považujeme z řady vážných důvodů za nepřijatelné (ani v zahraničí se neosvědčilo a bylo již před delší dobou opuštěno). Mnoho let však usilujeme o nalézání a uplatňování maxima souvislostí a návazností na obsah všech ostatních předmětů (několik desetiletí nazývaných mezipředmětovými vztahy); to může být nyní prohloubeno spoluprací v rámci tvorby ŠVP, pokud k tomu budou mít učitelé prostor a také připravené podklady. Pokud se týká zeměpisu, autor kritiky by měl vědět, že jeho zařazení do oblasti Člověk a společnost požadovali opakovaně na seminářích o dějepise v Telči (2003, 2004) reprezentanti didaktiky zeměpisu. Integrační chiméry o kříženci dějepisu a biologie se zrodily jen v mysli M. Profanta snažícího se o vtipnost.

  O idiocii ministerstva školství, temných spádech státní administrativy a politické třídy (?) vůbec také mluví jenom pan poradce a pak takové úvahy podsouvá nám; my jsme se dosud jen v nechvályhodných tradicích českého učitelstva umírněně ptali na důvody ministerských návrhů a na výzvy k diskusi (měla-li vůbec nějaká být) vyjadřovali své kritické připomínky. Na naše otázky jsme žádnou konkrétní odpověď nedostali. Setkali jsme se jen s veřejným osočením, nepravdivými informacemi o ASUD (dokonce i v dopise vedení MŠMT předsedovi vlády) a snahou o ochromení publikační činnosti ASUD tím, že po osmi letech jí byla odmítnuta státní dotace i sdělení důvodů. Tím, kdo byl poškozen, byla ovšem jen výuka dějepisu, neboť v době, kdy na trhu žádné podobné publikace nejsou, nemohli jsme vydat další (osmý) metodický sborník se zkušenostmi učitelů ze školní i zájmové činnosti.

  Od roku 1990 odmítali pracovníci MŠMT také mnohokrát nabízenou odbornou pomoc členů Sdružení historiků a jejich návrhy. Korunu přezíravému vztahu k dějepisu nasadil ústav MŠMT Cermat v letošní Maturitě nanečisto, v testových úlohách plných chyb, nepřesností a jazykových nebo stylistických prohřešků.

  Donekonečna na různých ministerských jednáních slýcháme námitku, že nadřazujeme dějepis ostatním předmětům. Nemyslíme si, že dějepis má zázračnou moc změnit nebo zásadně ovlivnit hodnotový systém, charakter a cítění všech mladých lidí, má však - spolu s literaturou a uměním - účinné a mocné nástroje, jak k tomu přispívat. Pracovníci ministerstva zřejmě nevědí nebo nechtějí vědět, že právě proto již od 80. let věnuje Rada Evropy obrovské částky na organizování desítek konferencí a seminářů v celé Evropě s cílem být nápomocna tomu, aby dějepis plnil úkoly, které se od něho v integrující se Evropě očekávají. Novou váhu dalo v roce 2001 dějepisu odborně zaměřené jednání evropských ministrů školství, když přijalo Doporučení o maximálním posílení výuky dějepisu, zejména dějin 20. století, k potřebné podpoře vzdělávání i tvorby pomůcek. Naše ministerstvo poskytuje dějepisu minimální pomoc v podobě několika brožur např. s tematikou holocastu, Romů (mnoho učitelů je však k dispozici nemá, překlad britské metodické publikace k výuce 20. století o 180 stranách byl zaslán pouze na CD). Systém vzdělávání MŠMT od počátku 90. let stále omezuje, zrušilo OPS, SPN i Komenium a tvorbu pomůcek předalo trhu, který akceptuje pouze lukrativní druhy - učebnice a atlasy. Neblahá opatření zatím vyvrcholila zrušením sítě PC. V jiných zemích na tvorbu metodické literatury i pomůcek (jako jsou dokumentární filmy) přispívá přímo nebo udělováním grantů stát, podobně jako třeba na výzkum učebnic a činnost vědeckých pracovišť zaměřených na didaktiku předmětů. V Německu a více než desítce evropských států se již asi 20 let pod záštitou spolkového prezidenta koná historická soutěž zvaná Eustory se zaměřením na děje předchozích desetiletí (pořádaná Körber Stiftung). Naše ministerstvo pozvání k účasti několikrát odmítlo a teprve díky ochotě a úsilí Ústavu soudobých dějin a ASUD se jí od roku 2000 mohou účastnit i naši studenti, stejně jako mezinárodních setkání studentů z řad vítězů. Ještě mnoho let po sametové revoluci neměl u nás dějepis na ZŠ olympiádu (jen soutěž) a historie byla spolu se všemi společenskými vědami v poslední 16. soutěžní skupině SOČ. K nápravě došlo až na podněty ASUD (Dějepisná olympiáda a Historie jako samostatný obor SOČ).

  Nevíme o jiném odborném předmětu, kde několik set vyučujících každoročně věnuje týden svých prázdnin a řadu sobot a nedělí svému dalšímu vzdělávání na letních školách historie (pořádaných VŠ), v seminářích a exkurzích ASUD i jinde. Snaží se vyrovnat s nedostatky svého odborného i metodického vzdělání, neboť historické bádání přineslo a stále přináší obrovské množství nových poznatků. To ministerští úředníci ani nepovažují za záležitost hodnou pozornosti. Jak se vyhnout úvahám - řečeno slovy autora - o zločinném záměru a o tom, že navrhovatelé RVP D obávajíce se kriticky myslících občanů tvořících společnost usilují o jejich proměnu v masu manipulovatelných jedinců, když tomu fakta nasvědčují, neboť se oproti předválečným létům a dokonce i čtyřiceti letům totalitního období prostor pro školní dějepis tak markantně zmenšil? Je zajímavé, že v jiných státech se nárokům na historické vědomí u svých občanů snaží předcházet péčí s námi nesrovnatelnou. Úroveň občanské angažovanosti u nás dostatečně prokazují i klesající procenta voličů.

  Postavení dějepisu se prý nezhorší, naopak zavedení RVP by mělo přinést… spíše prospěch. Jak tomu rozumět? Pokud ředitel školy bude v oblasti Člověk a společnost při třech hodinách týdně za závažnější považovat občanskou výchovu (nebo nebude mít kvalifikovaného učitele) bude mít dějepis v každé třídě zaručenu alespoň jednu hodinu (4 x 1 = 4); u těch soudných snad to bude více. Učitelům je paní ministryní a panem poradcem doporučováno, aby sami "přesvědčovali ředitele a rodičovskou veřejnost o potřebnosti a prospěšnosti svého předmětu". Jestliže na škole není "učitel, který má lidskou úroveň" a soudný ředitel, mají čeští žáci smůlu. Má postavení dějepisu záviset na výmluvnosti, energii a houževnatosti učitele a blahovůli vedení školy? Přidělení třetí hodiny dějepisu (což bylo i dosud možné) patří opět do říše bujné fantazie autora. V praxi naopak již existuje spojení předmětů oblasti Člověk a společnost a oblasti Svět práce, připravené prý ve spolupráci s VÚP (k nahlédnutí na www.londynska.cz). V článku je též řada myšlenek a otázek, jimž nerozumíme, např. jak ve dvou letech gymnaziálního dějepisu "může přemýšlivý učitel na střední škole zřetelně omezit dopady příliš pevně pojatého cyklického přístupu k výuce dějepisu" a také nevíme, jakým textům "by (normativní) vymezení nekladlo rozhodně ministerstvo školství…"

  Abychom se vrátili k začátku, díky ohlasu naší práce u členů, pozitivní odezvě na pomůcky připravené členy ASUD pro několik nakladatelství, zdaru v publikační činnosti i uznání a respektu, jemuž se asociace těší v okruhu lidí i institucí, jimž na historickém vzdělávání záleží, věru nemáme zapotřebí prokazovat nezbytnost své existence.(!!) jak se autor článku domnívá. Ke kritickým vystoupením nás vede jen samotná práce na školách. Až se budou napravovat výsledky reformy "Buzková-Profant-Jeřábek" (jiné původce neznáme), budeme se moci ohlédnout s klidným vědomím, že jsme tato trudná léta nepromarnili. A spolu s námi také - vyjádřeno Profantovými slovy - kloudní učitelé dějepisu, kteří se RVP nebojí, ale za přínos své práci je nepovažují. Nevědí však, kdo (dle textu článku) očekávání halí do promluv o svobodě a pluralitě forem vzdělávání... a kdo zakrývá možné podezření z alibismu, jemuž se MŠMT ČR vystavilo, když se řadě rozhodnutí vyhnulo. (???) Na rozdíl od M. Profanta se domnívají, že nepřipravená, nadiktovaná a jen málokým podporovaná reforma způsobí vážné škody. Ti nekloudní pak si bohužel budou učit co chtějí a jak chtějí, což jim reforma umožňuje.

  *P. S. Kurzívou jsou psány citace z článku Společenskovědních předmětů, č. 2 s. 20-22.

  Členové výboru ASUD L. Bursíková, J. Doušová, E. Gladkovová, J. Kvirenc, E. Kunstová,
  H. Mandelová, I. Pařízková, M. Sedlmayerová, L. Šmejda, E. Zajícová

  K "MATURITĚ Z DĚJEPISU NANEČISTO" CERMATU (MŠMT)

  Počátkem března se na svém jednání členové výboru zabývali testy zaslanými k dějepisné "maturitě nanečisto" gymnáziím. Své připomínky iniciované vyučujícími na gymnáziích zadávajícími testové úlohy sepsali v dopise adresovaném vedení Cermatu. Pomocí e-mailu a na březnové schůzi byli s naším vyjádřením seznámeni členové výboru SH, kteří se jím však bohužel nezabývali.

  V květnu byly MŠMT ze zpracování nekvalitního zadání dějepisné maturity vyvozeny důsledky v podobě odvolání ředitelky Cermatu ministryní školství. Byly přijaty některé výtky, jiné však bagatelizovány. Za hlavní nedostatek byl označen způsob, jak nevhodně bylo s našimi připomínkami naloženo.

  (Dopis ředitelce Cermatu je na našich stránkách již od konce minulého školního roku.)

  K dalším událostem v této věci:

  P.S. Výhrady "pánů dějepisářů" lze posoudit z textu dopisu.

  back