ASUD ČR Asociace učitelů dějepisu České republiky
History Teachers Association of the Czech RepublicIng. Jitka Pohanková,
pověřená řízením Cermatu, MŠMT
V Praze dne 10. března 2005
Vážená paní inženýrko,

na poslední schůzi výboru naší asociace jsme se zabývali letošní "Maturitou z dějepisu nanečisto". V úvodu chceme znovu zdůraznit že to, že dějepis není zařazen mezi předměty státní maturity považujeme za neblahý jev prozrazující nedocenění výuky historie v naší zemi. Je to v protikladu se skutečnostmi v jiných zemích - v některých z nich je dokonce maturita z dějepisu povinná a dějepis má také odpovídající postavení v učebních plánech. O přezírání dějepisného vzdělávání svědčí i to, že v Cermatu nemá dějepis (podle webu jako jediný z předmětů) kvalifikovaného pracovníka s příslušným vzděláním, vědeckou činností a praktickou zkušeností. Nedostatečnou péči a pozornost oblasti historie dokládá podoba testu, v němž je zjevná neodbornost (závažnější i menší chyby) i minimální péče formulacím a jazykové úrovni. Na nejzávažnější chybu - v úloze č. 9 - Vás již upozornili někteří vyučující. V metodickém listu bylo uvedeno špatné řešení (chybný sloh stavby), učitelé dostali pokyn, aby bod udělili za špatnou odpověď (resp. neudělili bod za odpověď správnou)!! To je neuvěřitelné.

V textu je množství dalších chyb a nepřesností:

 1. úloha č.1 - sochy vládce Lagaše Gudey (jichž se dochovalo asi 30) byly vytvářeny z tvrdých lesklých sopečných vyvřelin, modrého dioritu a černého doleritu, socha na obrázku nemůže být hliněná
 2. úloha č.4 - evangelia a epištoly jsou součástí Nového zákona, nemohou být jmenovány souřadně vedle Nového zákona jako texty samostatné
 3. úloha č.5 - Vikingové napadali britské ostrovy již od konce 8. století, nikoliv od 9., jak požaduje test
 4. úloha č.9 - "oslí hřbet" není "základním znakem arabské architektury" (ty ostatní jsou vedlejší?), je spíše jedním z řady charakteristických prvků; lidské postavy v plastikách architektury byly nepřípustné, nikoliv "zobrazovaly se zřídka" (zcela výjimečná je plastika zvířat v Granadě); není pravdou, že v Římě se začalo užívat cihel a betonu: z cihel stavěli již v Mohendžo-daru, Mezopotamii a jinde; římským vynálezem bylo opus caementicium = směs malty, úlomků kamenů a cihel nazděné mezi bednění, které se po ztuhnutí odstranilo
 5. úloha č.11 - v době bartolomějské noci měl svatbu Jindřich Navarrský, nikoliv Jindřich IV.
 6. úloha č.12 - v nabídce řešení chybí správné označení období vzniku podobizny Rudolfa II., kterým je manýrismus (v Evropě 1520-1610!) u nás z přelomu 16.-17. století, nikoliv nabídnutá renesance (což je evropský sloh 15.-16. století)
 7. úloha č.13 - členové klubu, jehož spoluzakladatelem byl C. Desmoulins, se nazývali cordelieři, nikoliv cordiliéři
 8. úloha č.19 o připojení Podkarpatské Rusi k ČSR žádaly krajanské spolky Rusínů v USA, nikoliv jejich politická reprezentace, která se teprve utvářela; aktivity Maďarska směrem k autonomii učebnice neuvádějí
 9. úloha č.19 - k sudetským Němcům: formulace úlohy vychází z textu Dějin Koruny české, jejíž některé kapitoly byly již před delší dobou po odborné stránce posouzeny jako text málo kvalitní; po stránce didaktické požadavkům na moderní dějepisnou učebnici nevyhovuje; vzhledem k tomu, že existuje několik jiných vhodnějších učebnic J. Kuklíka, J. Harny a R. Kvačka se publikace Paseky téměř neužívá. Kvaček užívá termín sudetoněmecký nacionalismus, ostatní učebnice uvádějí Sedetenland jako jednu ze čtyř německých provincií vytvořených Němci na území ČSR. Proto formulace v úkolu může být zavádějící
 10. úloha č.14 - vláda Marie Terezie podporovala rozvoj hospodářství (zakládání manufaktur Františkem Lotrinským atd.), nemohla podporovat průmysl před průmyslovou revolucí (na to nás upozornili sami studenti)
 11. velká řada úloh vykazuje nedostatečnou pozornost formulacím, které jsou nepřesné, chudé a odbyté jak po stránce jazyka, tak v užití termínů:

Cermat je ústavem financovaným ze státního rozpočtu. Bylo by zajímavé vědět, jaké prostředky si vyžádala "práce" této kvality. Omluvou nemůže být, jak bylo na dotazy a kritické připomínky vyučujícím gymnázií sděleno, že současná pracovnice přejala podklady od svého předchůdce - to je interní záležitost ústavu. Domníváme se, že by se Cermat měl veřejně, např. v Učitelských novinách, učitelům i studentům za tento diletantský výtvor omluvit.

Podivný je i materiál označený jako Manuál k rozboru vybraných testových úloh. Např. u úlohy č.17 má žák na slepé mapě lokalizovat (!) nepojmenovaná území. Soudě i z vydaného, na křídě vytištěného a bohatě vypraveného letáčku zaslaného školám předpokládají pracovníci Cermatu, že se studenti před maturitou při této příležitosti seznamují s metodou testování poprvé v životě a že jsou, stejně jako jejich učitelé, ducha mdlého. Obdobně nepochopitelný je obsah tzv. Metodického listu. Pokyny k postupu ke kontrole řešení úloh jsou neuvěřitelné a primitivní. Kdo je autorem těchto částí testových materiálů?

Všechny úkoly testů (kromě jedné odpovědi, kterou má žák vytvořit (!), totiž M. Luther) jsou připraveny jako mechanické ověření znalostí formou výběru správné odpovědi (odpovědí) ze čtyř nabízených řešení. V rubrice Specifických cílů, k nimž se úlohy vztahují, uvádějí 26x úkol popsat nebo charakterizovat, dvakrát posoudit (ale i tam se předpokládá znalost) jednou rozpoznat (tento úkol je však chybný). Kde je ověřeno pochopení, porozumění, interpretace pramene atd.? Jen pro ilustraci: je uvedeno, že otázka č. 29 se vztahuje ke specifickému cíli popsat a vysvětlit vznik a vývoj USA. V úloze se žádá, aby studenti prokázali, že na obrázku poznají Lincolna, vědí, že na Lincolna a Kennedyho byl spáchán atentát, přičemž se požaduje a předpokládá znalost počtu jejich manželek atd. atd. Víme, že vybrat faktografii pro dějepisnou výuku je mimořádně obtížné, stejně tak vytvořit kvalitní testové úlohy, které by měly mít jiný charakter než např. přírodní vědy (jiné způsoby hodnocení testů realizované např. ve Velké Británii jsou však složitější a finančně náročnější). Tím spíše bychom předpokládali, že budou ke spolupráci vyzváni kompetentní odborníci z řad historiků a didaktiků. Rádi bychom proto získali konkrétní informaci, kdo je za tento test, který lze označit termínem "zmetek", zodpovědný. Očekáváme, že se také dozvíme, kteří z vysokoškolských učitelů či jiných odborníků (jak bylo Vaší pracovnicí uvedeno) obsah i formulace úkolů posoudili a garantují.

Jen na okraj: Nerozumíme tomu, jak ve všech předmětech vybíráte konkrétní obsah učiva prověřovaného úlohami, když tento obsah není stanoven (v dějepise se např. vyučuje se podle rozdílných učebnic čtyř nakladatelství) a do budoucna se bude historická faktografie na jednotlivých školách ještě více lišit. Představa, že podobným způsobem jako tyto úlohy by mohla být zpracována a vyhodnocována "Maturita načisto", je pro nás naprosto nepřijatelná. Nebo je to cesta k historické negramotnosti?

Na závěr chceme ještě připomenout, že vyučující gymnázií konzultující obsah letošních testů s kolegy jiných předmětů s politováním konstatovali, že kvalita dějepisného testu byla jednoznačně nejhorší ze všech.

Předem Vám děkujeme za odpověď.

Za devět členů výboru přítomných jednání 4.3.
PaedDr. Helena Mandelová
/Kurzívou jsou uvedeny citace z testů/

Kopie:
náměstek ministryně PaedDr. J. Müllner,
vedení HÚ a ÚSD AV ČR,
V. Ludvíková - Týden
back