INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 23

NA AGOŘE

Agora byla ve starém Řecku místem, kde občané mohli svobodně vyjadřovat své názory na věci veřejné - u nich především na vládu v obci, její správu a vztahy s jinými řeckými polis - mírová jednání, spojenectví i války. Naše agora poskytuje prostor pro diskusi o naší práci, jejím smyslu a dobrých zkušenostech i pro kritické připomínky či pochvaly.


Z DOTAZNÍKU ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍHO SEMINÁŘE ASUD 17.- 18. DUBNA

Už tradičně se na závěr každého semináře účastníci vyjádřili jak k úrovni přednášek a exkurzí, tak k aktuálním otázkám týkajících se výuky dějepisu.
Dubnový seminář hodnotilo 55 frekventantů.

  1. Přednášku pana profesora R. Kvačka účastníci semináře hodnotili v superlativech. Vysoké hodnocení odborného obsahu je už tradičně samozřejmostí, ale byla hodnocena i krásná čeština, kultivovanost projevu, charismatická osobnost pana profesora a skutečnost, že přednáška přispěla ke zvýšení národního sebevědomí všech účastníků.
  2. Vysoko bylo hodnoceno i vystoupení pana profesora Hrocha.
  3. Kulturní a historické exkurze byly hodnoceny jako dobře organizované, odborně fundované a pro výuku potřebné. Bohužel, někteří zájemci se nemohou zúčastňovat nedělních exkurzí.
  4. K otázce na další obsahovou náplň se nejčastěji objevovala témata, která by se týkala současného dění, dějin každodennosti, Balkánu ve 20. století, diskuse o E. Benešovi, české egyptologie. Náměty jsou zajímavé a podnětné, zařadíme je do příští žádosti o akreditaci.

Z přednášejících by si učitelé přáli slyšet prof. F. Šmahela, Dr. Žemličku, Dr. D. Třeštíka (zde, bohužel, nemůžeme vyhovět, pan doktor přednášku pro učitele odmítl).

Z námětů na historické exkurze byl největší zájem o Pražský hrad, Bertramku, pražské chrámy, památky 2. odboje, o prohlídku Poslanecké sněmovny a Senátu.

Návrh některých pravidelných účastníků, aby se semináře konaly v pátek, je zajímavý, ale obáváme se, že by učitelé měli problémy s uvolňováním.


Na otázky k Rámcovému vzdělávacímu programu a potažmo ke školním vzdělávacím programům respondenti odpovídali rozpačitě; obávají se nárůstu administrativy, nedostatku informací, většinou se vyjadřují odmítavě zejména k integraci předmětů, obávají se snížení aprobovanosti. Nikdo neodmítá mezipředmětové vztahy, které jsou už dlouhá léta samozřejmostí. Obavy se týkaly také přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, když obsah školních vzdělávacích programů nebude jednotný a konkrétní.

Nejednoznačně se učitelé vyjadřovali k postojům vedení škol - od podpory ke skepsi, nesouhlasu a rezignaci.

Eva Gladkovová

Hodnocení učebnic a pomůcek z hlediska jejich využití ve škole.

Posuzování učebnice a pomůcek nikoliv jako celku, ale podle čtyř kritérií:
  1. přiměřenost obsahu (stylistická úroveň, srozumitelnost textu. vyznačení základních poznatků)
  2. Výtvarné ztvárnění, grafické zpracování (obrázky, fotografie, písmo) kvalita tisku, vazba, výběr obrazového materiálu podle funkčnosti
  3. Didaktická vybavenost zařazení dokumentů, grafů, mapových znázornění, časových přímek, přehledů, schémat, motivačních nebo opakovacích oddílů, otázek a úkolů pro žáky apod.
  4. Celkové motivační působení učebnice (zajímavost pro žáky)
Učebnice užívané ve školním roce 2002/2003 v 6. ročníku:
Nakladatelství Autoři Obsah Výtvarná a grafická složka Didaktické vybave Motivační působení na žáky Celkový průměr hodnocení
Dialog Mandelová-Kunstová-Pařízková 1,31 1,5 1,5 1,5 1,45
SCIENTIA Pečírková 1,6 1,4 1,8 1,6 1,60
PRODOS Koucká 1,83 1,5 1,66 1,5 1,62
SPN Rulf-Válková 2,1 1,88 2,55 1,22 1,94
SPL-Práce Augusta-Honzák 2,05 2,05 2,94 2,26 2,32
SPL-Práce Michovský 2,42 2,29 2,51 2,8 2,48
Fortuna Charvát-Pečírková 2,66 2,0 3,0 3,0 2,65
Fortuna Neústupný 3,75 3,0 3,0 3,0 3,50
Učebnice užívané ve školním roce 2002/2003 v 7. ročníku:
Nakladatelství Autoři Obsah Výtvarná a grafic
slo
žka
Didaktické vybave Motivační působení na žáky Celkový průměr hodnocení
SPL-Práce Hroch a kol.
(didaktické zprac
ování H. Mandelová)
1,48 1,46 1,46 1,75 1,53
SPL-Práce Picková-Kubů-Augusta 1,07 1,23 2,07 2,00 1,59
DIALOG Mandelová-Kunstová- Pařízková 1,58 1,58 1,58 1,70 1,61
PRODOS Schulz 2,00 1,8 1,8 2,0 1,90
SCIENTIA Hrubá- Drška 2,33 1,66 2,0 2,0 1,99
SPN Čechura 2,33 2,11 2,77 2,33 2,38
Fortuna Petráňová (1) 2,25 2,0 2,75 2,75 2,43
Fortuna Petráňová (2) 2,25 2,25 2,75 2,5 2,47
Učebnice užívané ve školním roce 2002/2003 v 8. ročníku:
Nakladatelství Autoři Obsah Výtvarná a grafická složka Didaktické vybavení Motivační působení na žáky Celkový průměr hodnocení
Prodos Trapl 1,75 1,25 1,5 2,0 1,62
SPN Hlavačka 2,07 1,69 2,46 2,3 2,13
Fortuna Hlavačka 2,17 1,83 2,5 2,5 2,25
SPL-Práce Augusta-Honzák-Pečenka 2,0 2,18 2,81 2,18 2,29
SPL-Práce Čapek 2,36 2,21 2,48 2,63 2,42
SPL-Práce Pokorný 2,66 2,14 2,29 2,66 2,43
Fortuna Čapek 2,5 2,5 2,5 2,5 2,50
Do hodnocení nezapočítána učebnice DIALOGU (užití prvním rokem)
DIALOG Mandelová- Kunstová-Pařízková 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Učebnice užívané ve školním roce 2002/2003 v 9. ročníku:
Nakladatelství Autoři Obsah Výtvarná a grafická složka Didaktické vybave Motivační působení na žáky Celkový průměr hodnoce
PRODOS Burešová-Schulz 1,67 1,33 2,0 1,67 1,66
PRODOS Burešová 2,0 1,4 1,8 1,8 1,75
SPN Kuklík-Kocián 1,9 1,6 2,0 1,9 1,85
SPL-Práce Jožák (3) 1,75 1,73 2,0 2,13 1,90
Fortuna Kuklík 1,78 1,80 2,33 2,11 2,05
Fortuna Kocián 2,14 2,14 2,42 2,29 2,24
SPL-Práce Pečenka a kol. 2,0 2,0 2,88 2,12 2,25
Fortuna Nálevka 2,5 2,0 2,5 2,5 2,37
SPL-Práce Jožák (4) 2,65 2,14 2,35 2,78 2,48
Fortuna Jančík 2,5 2.5 2,5 2,5 2,50
SPL-Práce Vošahlíková 2,5 2,3 2,4 2,87 2,52
Scientia Olivová 2,58 2,67 3,08 2,92 2,81
Učebnice užívané na gymnáziích
Nakladatelství Autoři Obsah Výtvarná a grafická složka Didaktické vybavení Motivační působení na žáky Celkový průměr hodnocení
SPN Čornej-Čornejová-Parkan 1,08 1,17 1,33 1,42 1,42
SPN Hlavačka 2,27 1,27 1,27 1,45 1,45
SPN Popelka-Válková 1,23 1,23 1,46 1,46 1,46
SPN J. a J. Kuklíkovi 1,17 1,25 1,5 1,5 1,5
SPL-Práce Kvaček 1,64 1,18 1,72 1,54 1,54
SPL-Práce Beneš-Petráň 1,50 1,36 1,50 1,64 1,64
Fortuna Harna 1,8 1,4 1,8 1,8 1,8
SPN Kuklík 1,75 1,81 2,0 2,0 2,0
Fortuna Čapek-Pátek 2,67 2,67 2,67 2,0 2,0
SPL-Práce Hroch 1,78 1,89 2,05 2,1 2,1
SPL-Práce Beneš 1,83 1,83 2,05 2,1 2,1
SPL-Práce Souček 2,0 2,07 2,0 2,13 2,13
Paseka Dějiny zemí Koruny čes. 2,0 2,64 3,33 3,0 3,0
Paseka Dějiny evropské civilizace 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0
Učebnice užívané na SOŠ
SPN Čornej 1,4 1,2 1,6 1,6 1,6
SPL-Práce Beneš 1,8 2,1 1,8 2,1 2,1
Fortuna Čapek-Pátek 1,2 2,5 2,0 2,1 2,1


Další výsledky pomůcky, atlasy, fólie, pracovní sešity a metodické příručky uveřejníme v příštím Informačním listu.

Zpracovala Ludmila Bursíková

back