INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 24

DOKUMENTY - KORESPONDENCE


DOPIS ČESKÝM HISTORIKŮM
PŮSOBÍCÍM VE VĚDĚ, NA FAKULTÁCH VŠ, V ÚSTAVECH, ARCHIVECH A RŮZNÝCH SPOLEČNOSTECH

Vzhledem k tomu, že v rámci nové školní reformy se přes značné úsilí Sdružení historiků i pracovníků fakult nebo vědeckých ústavů a také ASUD nic nezměnilo a že i nadále trvají naše obavy, rozhodl se výbor o aktuální situaci historiky informovat. Zdá se totiž, že povědomí o tom, co připravilo MŠMT a jeho Výzkumný ústav pedagogický je poměrně malé.

(Dopis výboru ASUD z 15. října 2004 je vystaven na naší internetové stránce již od podzimu 2004.)

DOTAZ K POSLANCŮM O RADĚ PRO VZDĚLÁVÁNÍ SLÍBENÉ BÍLOU KNIHOU Z ROKU 2001 A DALŠÍM

Vážené paní poslankyně, páni poslanci,
členové výboru pro vědu, kulturu a vzdělání a podvýboru pro školství,

koncem minulého školního roku jsme Vám zaslali své stanovisko k pojetí a podobě rámcových vzdělávacích programů a také dotaz, proč nebyla vytvořena Rada pro vzdělávání, kterou Národní program rozvoje vzdělávání (Bílá kniha, 2001, str. 37) uvádí jako jeden z předpokladů realizace změn v obsahu a pojetí našeho vzdělávacího systému na základních a středních školách. Bohužel jsme nedostali odpověď. Můžeme se to dozvědět nyní?

Ve svých vyjádřeních VÚP - MŠMT (některé Vám zaslaných v kopiích) jsme upozorňovali na to, že nejsou splněny podmínky, o nich Bílá škola píše jako o předpokladech reformy - nový systém vzdělávání učitelů (str. 21), jejich získání pro reformu (str. 22), účinná komunikace s odbornou i laickou veřejností (str. 20) atd. Nebyl také vybudován učitelům přístupný fond učebnic (str. 39 - jen pro dějepis na trhu cca 60 učebnic, které většina učitelů nezná), počítačových a multimediálních programů pro výuku (pro výuku dějepisu, podobně jako dokumenty a další nové pomůcky, např. pro dějiny 20. století neexistují), atd. atd.

Tzv. "nová koncepce" výuky se v totalitním období realizovala postupně 13 let, kdy se učitelé postupně připravovali vždy na následující školní rok, nyní MŠMT spěchá na zavedení změn, které nejsou připraveny a mohou úroveň vzdělávání poškodit. Z tzv. pilotních základních škol - pův. v počtu 55 zůstalo 15; výsledek jejich několikaleté práce, ŠVP, se nám podařilo získat jen z jediné. Žádné zkušenosti nebyly zveřejněny. Udivující je, že VÚP ponechalo v běhu ŠVP základní školy Londýnská, o níž jste na 33. zasedání výboru jednali jako o problematickém řešení (program na webu školy), jímž opravdu je. Nevíme, zda téma 33. schůze mělo své pokračování. Také je ze zápisů Vašich jednání (27, 28) zřejmé, že jste měli výhrady k rušení PC (dokonce nedoporučující usnesení), ale to pokračuje. Není prostor pro diskuse a výměnu zkušeností, jejich bohaté knihovny ztrácejí pro učitelskou veřejnost význam atd. Úředníci nemusejí brát v úvahu názor poslanců? Jaký vliv má názor odborné i laické veřejnosti, Vašich voličů? Kdo je zodpovědný?

Ze zápisu není patrný postoj členů Vašich výborů k dalším částem školského zákona, především RVP. Nevíme, jak důkladně jste se seznámili s návrhy RVP a učebními plány (kde např. povinný dějepis opět končí v sextě - tedy horší situace než před rokem 1989), a s kým jste tyto otázky konzultovali. Nebo nebyly tak závažné věci projednávány? Kdo o vzdělání statisíců žáků ve skutečnosti rozhoduje? Žádné výhrady a připomínky několika set učitelů dějepisu sdružených v ASUD nebyly VÚP akceptovány (v rozporu s proklamacemi Bílé knihy). Výsledkem toho, co je označováno jako "připomínkové řízení" a pilotních projektů je pro oblast dějepisu ZV proti návrhu 3. verze RVP, ve 4. (tzv. finální) verzi formulační změna jedné (!) věty.

Zcela nepřiměřený a neuvážený je požadavek na konstruování veškerého obsahu výuky na úrovni soudobých poznatků vědních oborů samotnými učiteli (z části dokonce nekvalifikovanými nebo neaprobovanými). Podrobný pomocný materiál tak, jak to podle tisku požadují někteří členové Vašeho výboru, je naprosto nezbytný...

Pokusili jsme se naznačit šíři problémů a žádáme Vás, abyste se jimi zabývali a postavili se na stranu našich žáků a studentů. Současně Vás žádáme o informaci, zda jsou někde zveřejněna Vaše stanoviska k návrhům jednotlivých předmětů RVP (za neuspokojivou považujeme také situaci v návrzích výuky českého jazyka a literatury) ... Jsme ochotni poskytnout Vám podrobnější informace.

Členové výboru ASUD


Žádnou odpověď jsme nedostali.


VÝCHOVNÝ APEL Z ÚŘADU DOKUMENTACE A VYŠETŘOVÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU

Ve svém propagačním materiálu napomíná učitele k lepší práci a větší péči dějinám 20. století. Jeho pracovníci zřejmě vycházejí z neznalosti současných problémů.

Vážený pane řediteli,

na minulé schůzce našeho výboru jsme se zabývali Vaším materiálem - dvojlistem informací o Vašem úřadě. Do něho byl vložen kromě dalšího také list nazvaný Výchovný apel....

Členové naší asociace (která je občanským sdružením a členové v ní pracují ve svém volném čase) již od počátku roku 1990 (někdy ve spolupráci s některými historiky) usilovali o to, aby dějepisu byl navrácen prostor a vytvořeny podmínky k tomu, aby v demokratické společnosti mohl zaujmout místo, které mu náleží (především v časové dotaci, vzdělání učitelů a vhodných pomůckách). Všechny žádosti a úsilí - písemné rozbory, žádosti, osobní návštěvy u několika ministrů a mnoha jejich náměstků či ředitelů odborů - skončily fiaskem. Akce na vytlačení historie z vědomí žáků a studentů vrcholí návrhem zvaným Rámcové vzdělávací programy, které jsou součástí nového školského zákona. Je jasné, že změna systému školství je potřebná, tuto však považujeme za nepřipravenou, nevyzkoušenou a ohrožující úroveň vzdělání.

S prvními sedmi odstavci Výchovného apelu lze souhlasit beze zbytku, k části začínající "Při vyučování dějepisu ..." máme několik poznámek.

- tvrzení, že se poslední období nedá učit pro nedostatečný odstup, se již dnes téměř neobjevuje nebo nehraje roli

- neznáme učitele dějepisu, kteří by výuku moderních dějin sabotovali (našich cca 300 členů se ve svém volném čase o sobotách a nedělích i o prázdninách snaží o této době co nejvíce dozvědět, tímto úsekem se zabývají i naše sborníky apod., podceňují ji ředitelé škol přidělující počet vyuč. hodin a špatně učí mnoho nedobře vzdělaných učitelů nebo zcela bez aprobace; zato stále více se vtírá otázka, komu z vedoucích pracovníků ve školství (nebo jinde?) vadí, že by žáci a studenti byli o problémech 20. století dostatečně poučeni.

Příčin neutěšeného stavu (nejen výsledků anket) je z našeho pohledu několik:

Nevíme, ke komu se obrací Váš návrh na zvýšení počtu hodin věnovaných dějinám 20. století, zejména poválečnému období. My jsme se již několikrát obrátili na poslance, senát, občany, naposledy historiky s apelem a žádostí o podporu historie. V roce 2000, když jsme napsali náš Otevřený dopis ... (viz IL č.14) senátní výbor doporučil ministerstvu nápravu, nic se nestalo. Ani další akce - např. Petice 17. listopadu 2003 Sdružení historiků ČR s několika tisíci podpisy neměla žádný dopad. V letech 2001-2004 jsme několikrát odmítli návrhy na obsah výuky dějepisu na ZŠ i na gymnáziích (viz web MŠMT). Naše aktivity měly jediný výsledek: ministerstvo nám po osmi letech zamítlo žádost o státní dotaci a jeho úředníci nám nebyli ochotni sdělit důvody. ... Pro Vaši informaci přikládáme v příloze několik našich dokumentů. Veškerá naše činnost včetně našich Informačních listů je na našem webu www.mujweb.cz/www/asud.

... Bližší informace o ministerstvem připravených změnách obsahu výuky lze nalézt jen na stránkách MŠMT, tiskem nic nevyšlo. Takže nejhorší je, že se o chystaných změnách skoro nikdo nedozví. Nakonec to budou ... učitelé, kteří své žáky nic nenaučili. ... Nejvíc nás trápí, kolik tisíc žáků již za 15 let absolvovalo povinnou i střední školní docházku potřebnými informacemi nepoznamenáni a nezasaženi ani morálním příkladem velkých osobností našeho národa, z nichž mnozí za války i v 50. letech obětovali boji za svobodu svůj život.

... Pokud byste měl Vy nebo další pracovníci Vašeho ústavu zájem o další informace nebo naše dokumenty, rádi Vám je poskytneme.

Za výbor ASUD Helena Mandelová

MŠMT A DĚJEPIS, KORESPONDENCE

3. SEMINÁŘ O DĚJEPISE V TELČI - ŘÍJEN 2004

Ve dnech 7.- 8. října 2004 proběhl v Telči třetí seminář učitelů dějepisu, didaktiků a historiků. Seminář uspořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zastoupené Mgr. Holickou a dr. Tomkem. Protože se semináře nemohli účastnit delegáti výboru ASUD, požádali jsme o informaci našeho člena, který v Telči zastupoval AŘG, V. Ulvra.


K setkání došlo v době, kdy již byl odsouhlasen a vydán RVP -ZV, proto se účastníci semináře soustředili především na problematiku postavení dějepisu ve výuce na ZŠ i SŠ a na způsoby aplikace RVP do ŠVP. O čem se diskutovalo?

Dějepisu chybí jednotná terminologie, která by i našim žákům umožnila dosáhnout v mezinárodním měřítku (testy) lepších výsledků. Sjednocení terminologie by zjednodušilo i komunikaci mezi učiteli a historiky i mezi učiteli a žáky.

Učitelé ve školách se dnes musí vypořádat i s velikým zájmem médií o historii. Množství televizních dokumentů, hrané filmy s historickou tematikou či počítačové hry s historickým pozadím - to vše má na dnešního žáka či studenta vliv. Jestliže se mladý člověk má umět orientovat v dnešní společnosti, musí si umět poradit i s kritickou analýzou informací (včetně těch historických), které ho zasypávají.

V souvislosti s vydáním RVP-ZV se účastníci semináře pozastavili nad problematikou "soužití" národních a obecných dějin ve výuce. Současný trend vede k tomu, aby dějiny od sebe nebyly oddělovány ani ve vyučovacích jednotkách ani v učebnicích. V našich podmínkách se tento problém nezdá doposud být aktuálním.

Jako aktuálnější se ukazuje být úkol zakomponovat do výuky nejnovější dějiny jako přirozenou součást vyučovacího procesu v předmětu dějepis. Veliké procento studentů historie na vysokých školách přichází na univerzity nedotčeno znalostí nejnovějších dějin. Přitom cíle dějepisného vyučování tak, jak jsou dány v RVP-ZV, je nemyslitelné splnit bez toho, aby nejnovější dějiny dostaly ve výuce významný prostor. Proto je nutné stále rostoucí objem historických událostí nově konstruovat (pokud má být výuka funkční). Částečně tak činí RVP - ZV, zásadní změnu mohou přinést ŠVP.

Okrajově se seminář zabýval i cykličností výuky. S výjimkou Ruska, Rakouska a Slovinska není cyklická výuka v Evropě zavedena. V rámci tvorby ŠVP pro gymnázia se nabízí i možnost jiného než cyklického pojetí výuky.

Většina školských reforem, včetně té současné, vychází z předpokladu, že žák či student má v sobě ukrytu (mnohdy velmi hluboko) přirozenou míru zvídavosti, která učiteli pomůže plnit cíle předmětu. Je dobré vědět, že ona míra zvídavosti se během minulých 15 let rozmazlila a žáci i studenti dnes vyžadují od učitele jiný přístup k obsahu výuky i ke způsobu komunikace. Výše zmíněný vliv médií na výuku ukazuje nezbytnost mediální výchovy i v rámci dějepisného vyučování. Hlubší pochopení historie není pro dnešního žáka či studenta myslitelné bez toho, že pochopí význam psaného či mluveného slova a dokumentu vůbec v historickém i aktuálním kontextu. Tato skutečnost staví do zcela nové podoby možnosti seminární výuky na základních i středních školách.

Důraz na rozvoj kompetencí šíře otevírá otázku proporcionality mezi odbornou částí výuky a metodikou. Hledání optimálního vztahu mezi "faktografií" a metodikou je nekončícím příběhem českého dějepisu a nekončícím příběhem dějepisu vůbec. Výsledek hledání závisí především na vzájemné spolupráci všech zúčastněných (učitelů, didaktiků, historiků, pracovníků ve výzkumu) a nikdy není stoprocentní. Je proto logické, že dějepisné vzdělávání nesmí být chápáno jako jednorázový proces (na ZŠ či gymnáziu a SŠ), ale jako proces celoživotní. Zvláště je třeba harmonizovat, sladit a logicky kumulovat cíle výuky a rozvoj klíčových kompetencí na ZŠ a SŠ.

Současný český dějepis se potýká s nevyrovnaností kvality výuky, která je způsobena množstvím neaprobovaných učitelů. Pro dějepis, stejně jako pro ostatní předměty, existuje jediná smysluplná cesta - snižování počtu neaprobovaně odučených hodin. Stejný záměr vyplývá i z nového školského zákona. Skutečnost, že množství neaprobovaných a nekvalifikovaných učitelů se za posledních 5 let snížil o 11 procent (zpráva ČŠI) vzbuzuje mírný optimismus a umožňuje koncipovat úkoly pro učitele na odpovídající úrovni. Pro oborové didaktiky je tato skutečnost pobídkou k zásadním změnám v systému přípravy budoucích učitelů.

Velmi záleží i na těch učitelích, kteří vypracovávají ŠVP v rámci předmětových komisí na školách*. Bez existence kvalitního školního vzdělávacího programu bude ohrožena možnost rozvoje kteréhokoliv předmětu, včetně dějepisu. Tvorba ŠVP dává možnost zásadně ovlivnit obraz předmětu na škole i pozici dějepisu ve vyučovacím procesu obecně. Vyžaduje zároveň mnoho "práce navíc", zvyšuje učitelovu zodpovědnost a klade veliké nároky na jeho profesionální dovednosti.

Jako poradní orgán, který má učitelům pomáhat řešit problémy vzniklé v souvislosti s tvorbou ŠVP, vznikla při MŠMT Poradní skupina pro výuku dějepisu. Skupina se bude zabývat nejen aktuálními problémy, ale i budoucností školního dějepisu. Členové skupiny, kteří byli přítomni v Telči spolu s ostatními účastníky jednání poukázali na užitečnost podobných setkání, která jsou přínosná pro rozvoj didaktické teorie i vzdělávací praxe v oborech vzdělávací oblasti Člověk a společnost, poděkovali za jejich realizaci a doporučili další pokračování.

Václav Ulvr, PF TU Liberec

P.S. Podrobnější informace o průběhu semináře a závěrečná doporučení jsou umístěna na webových stránkách MŠMT, (základní školství - oblasti základního vzdělávání - společenskovědní oblast).


Naše poznámka: Některé problémy mohly být v Telči III jen naznačeny nebo připomenuty, i když zřejmě ne vždy přesně (např. jak může víceleté gymnázium změnit cyklický systém, když prima-kvarta má kopírovat ZŠ?) Otázka výuky dějin 20. století je starého data a nelze ji řešit pouze v rámci ŠVP, ale změnou podmínek. Nyní bude záležet na tom, zda Pracovní skupina, v níž má ASUD jednoho zástupce, prosadí konkrétní opatření k nápravě, např. i pro výuku VŠ.


JAK JE TO S OSMÝM SBORNÍKEM EDICE INSPIRACE

Když nám vedení ministerstva v loňském roce po osmi letech neschválilo dotaci, nejvíce to postihlo naši publikační činnost (jejíž náklady se postupně zvyšují). Pokusili jsme se na osmý sborník požádat náměstka ministryně J. Müllnera o dodatečný příspěvek.

24. října 2004
Vážený pane náměstku,

... Protože po roce 1989 nevycházejí pro dějepis metodické publikace, které - jak ze své praxe víte - jsou pro učitele téměř jediným zdrojem inspirace a nových nápadů pro práci ve třídě, oceňují naši členové i další kolegové našich sedm takto koncipovaných sborníků (byly přílohou vyúčtování dotací na odb. 22). Je nám líto, že je ohroženo vydání osmého sborníku, který připravujeme. Je zaměřen na zkušenosti s vedením žáků a studentů při zpracování jejich referátů, esejů, ročníkových, seminárních a nejrůznějších typů soutěžních prací (DO, SOČ, EUSTORY aj.). Jeho vydání závisí na finančních prostředcích (vytištění předchozích, bez autorských honorářů, si vyžádalo 40 - 50 tis. Kč). Chceme se proto zeptat, zda se domníváte, že by mělo smysl, abychom na tento sborník požádali o účelovou dotaci. Pokud byste viděl nějakou naději z některé finanční rezervy MŠMT, zpracujeme žádost podrobněji.


19. listopadu 2004
Vážená paní předsedkyně,

...Podle Vašeho dopisu ze dne 10. 2. 2004 a vyúčtování dotace za rok 2003 je sborník č. 8, pro který žádáte nyní podporu, již vytištěn. Žádám proto o vysvětlení...


25. listopadu 2004
Vážený pane náměstku,

odpovídáme na Váš dopis z 19. 11., v němž nás žádáte o upřesnění některých údajů týkajících se našeho připravovaného osmého sborníku a připomínek k údajům, které nám na naše žádosti nebyly poskytnuty.

O sborníku jste zřejmě dostal špatné podklady. Od roku 1997 jsme větší část dotace vždy věnovali na vytištění metodické publikace na pomoc výuce dějepisu. Posledním - sedmým - byl sborník k problematice 20. století, který byl financován z dotace na rok 2003 (položka 78 Přílohy č. 3). Všechny platby byly uvedeny v našich vyúčtováních. Výtisky všech sborníků jsou na odboru 22.

Sborník č. 8, který podle Vašeho dopisu byl vytištěn, neexistuje a nebyl (ani nemohl být) součástí dotace na rok 2003; plánován byl na rok 2004, ale vzhledem k tomu, že naše žádost o dotaci byla zamítnuta, nebyl zatím vydán. Všechny předchozí sborníky jsou rovněž uvedeny v posledním vydaném titulu (str.6), který jsme odevzdali MŠMT jako přílohu vyúčtování dotace za rok 2003. (Kopii pěti stránek 7. sborníku přikládáme).


7. ledna 2005
Vážená paní předsedkyně,

...K problematice sborníku č. 8 "Etnické a náboženské odlišnosti a jejich souvislosti s politickým vývojem států" podle doplnění vyúčtování z 10. 2. byl sborník v této době již "v tisku"...


17. ledna 2005
Vážený pane náměstku,

... Sborník K problémům světa 20. století "Etnické a náboženské odlišnosti a jejich souvislosti s politickým vývojem států" byl připraven a uhrazen z dotace v roce 2003 (v únoru 2004 jsme ho ještě neměli, protože nám vytištěné publikace z mimopražské tiskárny zatím nedovezli, dokončovala se vazba, v Dodatku k vyúčtování tedy mělo být uvedeno "v tiskárně", místo "v tisku"). Jak je patrné ze seznamu, který jsme Vám zaslali, je v pořadí sedmý. Osmý sborník plánovaný na rok 2004 neexistuje. Členové výboru ASUD spolu s dalšími kolegy na jeho přípravě pracovali v průběhu roku, finanční prostředky na jeho vydání, ke škodě učitelů i žáků, nemáme (jeho téma je Metodické inspirace: Ročníkové, seminární a soutěžní práce žáků a studentů.) ...JEŠTĚ K NAŠEMU LOŇSKÉMU DOPISU PŘEDSEDOVI VLÁDY

Jak jsme uvedli v IL 23, zaslali jsme předsedovi vlády dopis s vyjádřením obav o utváření historického vědomí mladé generace. Odpovědí nám byla kopie nepodepsaného vyjádření MŠMT k našemu dopisu, kterou nám zaslal Kabinet předsedy vlády. Protože hodnocení naší činnosti dle našeho mínění uvedlo nepravdivé informace, k tomuto dopisu jsme se vrátili a dále zveřejňujeme korespondenci na toto téma v průběhu roku 2004:


Z nepodepsaného vyjádření MŠMT pro Kabinet předsedy vlády ČR:

Větší část dvoustránkového dopisu se zabývá procedurou vzniku RVP, zajištění připomínkového řízení, strategickými cíli Evropské unie a změnami ve vzdělávání učitelů při rušení pedagogických center. V jednom odstavci hodnotí postoje ASUD:

"ASUD reprezentuje převážně názory učitelů s dlouholetou pedagogickou praxí. Věcné připomínky, které předložila, byly prokazatelně využity při přípravě RVP ...byly zapracovány do třetí verze RVP ZV ... Stanoviska ASUD jsou však ... ve své podstatě konzervativní, i když proklamují zájem o modernizaci. Formulace moderních kurikulárních dokumentů čtou představitelé ASUD očima starých učebních osnov ... Obavy z nekvalitního zpracování ŠVP učiteli ... hraničí s podceňováním odbornosti vyučujících dějepisu. S tím MŠMT ... ostře nesouhlasí, stejně jako s prosazováním dějepisu na úkor ostatních vyučovacích předmětů ... a s nijak neodůvodněným omezováním učitelů učebními osnovami... V připravované reformě... byla dána přednost moderním trendům výuky před stále ještě používanou praxí, což samozřejmě klade také vyšší nároky na učitele..." (podtrženo námi)

Domníváme se, že každé tvrzení by mělo být doloženo. Dopis uvádí i nesrozumitelné nebo nepravdivé informace, např. žádné připomínky ASUD nebyly akceptovány. Protože autor nebyl uveden, dotázali jsme se v Kanceláři předsedy vlády.

Z odpovědi Kanceláře

"... předmětné stanovisko na Úřad vlády zaslal vrchní ředitel kabinetu ministryně školství... Vladimír Hanzel..."

Z dopisu Vladimíru Hanzelovi:

"...Chceme Vás požádat o sdělení, kdo Vám předal informace, v nichž je charakterizována naše činnost a členové, nebo kdo dopis koncipoval... Proti tvrzením obsaženým v dopise se ohrazujeme, jsme ochotni svou činnost i postoje doložit - totéž žádáme od těch, kdo se různým způsobem snaží naši práci poškodit..."

Pokračování - leden 2005: z dopisu náměstka J. Müllnera...

"...Byl jsem pověřen odpovědí na Váš dopis ..adresovaný panu vrchnímu řediteli kabinetu ministryně... Některá Vámi zastávaná stanoviska ve své podstatě požadují zachování tradičních konzervativních modelů kurikulárních dokumentů a nezahrnují současné evropské trendy ("Lisabonský proces - klíčové kompetence atp.). To byl i jeden z důvodů, proč se ministerstvo přiklonilo ke strategii zpracované VÚP... Další otázkou je Vámi používaná terminologie, například "školní osnovy" nelze ztotožňovat se školním vzdělávacím programem ..."

... a naší odpovědi:

Vážený pane náměstku,

děkujeme Vám za dopisy z 6. a 7. ledna 2005. Jen stručně k jejich obsahu tam, kde to považujeme za potřebné, protože obsah dopisu není přesný nebo úplný.

...Semináře v Telči v září 2003 se účastnili H. Mandelová a J. Kvirenc. Žádné texty o RVP D (2. verzi) účastníci této akce neobdrželi. Byly rozdány pouze referáty přednášejících a program.

Pokud budou organizátoři semináře ochotni dotázat se účastníků ze škol (kromě členů Pracovní skupiny), zda jsou ochotni zveřejnit, že se účastnili semináře v říjnu 2004, uvítáme jejich adresy.

Na ředitele VÚP a jeho zástupce jsme se v říjnu 2004 až lednu 2005 obrátili čtyřikrát, žádnou odpověď jsme nedostali. Ani od dr. Tomka, jehož jsme o tom v prosinci informovali a požádali o některé podklady pro napsání článku do evropského učitelského tisku o metodách hodnocení výsledků práce v hodinách dějepisu v ČR. Neobdrželi jsme ani informaci o ŠVP, podle nichž pilotní školy již učí.

Pokud se týká možností různých projektů, děkujeme za informace, kam se můžeme obrátit.

S odpovědí na náš dotaz o dopise zaslaném ministerstvem školství Úřadu vlády ... , totiž kdo je jeho autorem, nemůžeme být spokojeni. Naše otázky jsou proto i nadále otevřeny. Váš dopis se ... omezuje jen na povrchní, formální a nepodstatné záležitosti ... Nerozumíme odstavci o naší špatné interpretaci informační politiky ministerstva, uvítali bychom konkrétní příklady a jejich zavedení. Naše připomínky k RVP-ŠVP dějepisu předané VÚP se týkaly pojetí, obsahu, tvorby a podmínek jejich zavedení, které nijak nejsou v rozporu s tím, co je označováno jako Lisabonský proces... Myslíme si, že zdůvodňovat své návrhy pojetí a obsahu reformy a přesvědčovat o její správnosti mají pracovníci MŠMT a jeho ústavů ... a také poskytovat žádané informace..."


NAŠE OTÁZKY PRACOVNÍKŮM VÚP
Mnohokrát jsme v dopisech úředníků MŠMT byli nabádáni, abychom se se svými dotazy obraceli na pracovníky VÚP. Pokusili jsme se o to několikrát na podzim. Bohužel odpověď jsme nedostali. Na radu jsme se proto zeptali vrchního ředitele odboru 22 dr. K. Tomka a přiložili kopie našich otázek pracovníkům VÚP.


Vážený pane vrchní řediteli,

v současné době připravujeme několik článků do našeho tisku v souvislosti s 10. výročím činnosti ASUD a také na žádost ze zahraničí článek o situaci v dějepisné výuce u nás do publikace mapující stav dějepisu v celé Evropě.

Vedle těch, které máme, bychom potřebovali aktuální a přesné informace o příslušných materiálech a činnosti MŠMT, VÚP a CERMATu. Od října 2004 jsme několikrát vedoucím pracovníkům VÚP zaslali e-mailové dopisy s dotazy, které jsme potřebovali a nyní přibyly ze zahraničí i další.

Bohužel jsme nedostali odpověď na žádnou ze zaslaných otázek. Proto se obracíme na Vás a věříme, že zjednáte nápravu. (E-maily přikládáme v příloze.) Překvapilo nás, že z VÚP byla propuštěna dr. Hudecová a na jejich webu nebylo zveřejněno, kdo ji nahradil. Také to, že v CERMATU v seznamu cca dvaceti předmětů všeobecného vzdělávání chybí dějepis (a specializovaný pracovník).

Na webu VÚP ani na webu MŠMT jsme poslední verze RVP ZV (finální) a G (pilotní) nenašli (pokud tam jsou, prosíme o informaci, kde). Chceme se dotázat, zda VÚP nemusí odpovídat tazatelům, pokud se mu nelíbí a zda není povinen komunikovat s odbornou veřejností.

Další otázka pro článek do evropské publikace se vztahuje ke zjišťování výsledků výuky dějepisu v naší zemi. Materiály CERMATU (Výsledky z 9. tříd, Maturity nanečisto aj.) jsou přístupné jen na heslo, které nemáme. Z jakého obsahu výuky vycházejí? Kdo je jejich autorem a kdo je odborně posoudil?

Ptáme se také, zda testy Scio, Kalibro a snad i další materiály jsou prodávány školám po schválení MŠMT nebo zda jde o komerční záležitost soukromých firem, o jejichž kvalitu se ministerstvo nezajímá nebo zda je někdo posuzuje, v tom případě kdo.

V referátu prof. Cetkowského v Telči byl zmíněn významný dokument Evropské komise "Bílá kniha vyučování a učení. Cesta k učící se společnosti." z roku 1995. Mgr. Holická, jíž jsme o možnost seznámení s dokumentem napsali, odpověděla, že se máme obrátit na Evropskou komisi. Znamená to tedy, že tento dokument není v překladu na ministerstvu k dispozici a že si jej máme sami obstarat a přeložit? Obdobně jsme v roce 2002 pátrali po Doporučení o výuce 20. století z října 2001, které MŠMT posléze v roce 2003 zpřístupnilo.

Nerozumíme tomu, že by evropskou "Bílou knihu .." EK neměli pracovníci MŠMT k dispozici.

Neradi bychom o RVP, průběhu tříletých příprav ŠVP a testování na "evropské scéně" uvedli zkreslené informace (poznamenané např. postojem řed. Brože), proto věříme, že nám Vaši podřízení odpoví co nejdříve. Článek by měl být dokončen v krátké době a ještě ho musíme přeložit. Předem děkujeme.

Za výbor ASUD Helena Mandelová


Zástupci ředitele VÚP dr. Tupému 25. října 2004

Vážený pane doktore,

...minulý týden jsme se na našem výboru zabývali současným stavem ověřování ŠVP. Jsou pro nás záhadou. Dr. Jeřábek již před rokem sdělil na kulatém stole SKAV, že se dokončuje řešení a ŠVP pilotních škol budou ostatním zpřístupněny. Jen jediná škola má však v současné době program na své webové stránce (možná, že jiné neznáme).

Máme proto několik dotazů týkajících se oblasti Člověk a společnost:
- Máte tyto programy ve Vašem ústavu k dispozici?
- Pokud ano, můžeme se s nimi seznámit nebo jsou stále tajné?
- Kdo ŠVP (konkrétně této oblasti) pilotních škol konzultoval a doporučil k realizaci?

Předem Vám děkujeme za odpověď.


dr. Tupému 11. 11. 2004

Vážený pane doktore,

členové výboru ASUD by k dotazu z 25. října rádi doplnili ještě dvě otázky.

Kde bylo možno získat vydané brožury RVP G pilotní verzi a ke středním odborným školám, které měl na konferenci PF UJEP minulý týden prof. Beneš?

Byli jsme informováni, že dr. Hudecová odešla z VÚP. Můžeme se dozvědět, kdo se nyní bude starat o dějepis, případně jakým pedagogickým, metodickým či teoretickým pracím se dříve věnoval/a? Ani prof. Beneš ani Mgr. Holická tyto informace neměli. Předem Vám děkujeme za odpověď.


Řediteli VÚP dr. Jeřábkovi 5. 12. 2004

Vážený pane řediteli,

přestože jsme dosud neobdrželi odpovědi na naše tři předchozí e-maily z října a listopadu, které jsme napsali Vám a dr.Tupému, připojujeme ještě další dotaz.

Na několika fórech bylo řečeno, že původní pojetí manuálu jako rad pro jednotlivé předměty se mění a že takové materiály budou připravovat odborné týmy pro dané předměty, mezi které budou patřit i učitelské asociace. Chceme se tedy zeptat, kdo a kdy takové úkoly zadá, jaké budou podmínky a termíny atd. - kde lze tyto informace získat a kde se o grant na tento úkol můžeme ucházet. Na tomto materiálu jsme již začali pracovat, potřebovali bychom tedy přesnější dispozice. Předem Vám děkujeme za odpovědi i na předchozí dotazy.


Na žádný z dopisů jsme do konce ledna 2005 odpověď nedostali.

back