Z KONTAKTŮ ASUD - MŠMT V R. 2010


I. Dubnového semináře v Národním muzeu
se účastnila i zástupkyně ministerstva PhDr. Marie Rauchová, která tlumočila velký zájem ministerstva o výuku současných a moderních dějin. Paní M. Rauchová navázala na jednání zástupců ASUD na MŠMT z prosince 2009. Naznačila, že by ministerstvo připravilo konkrétní pomoc a sice:

II. Druhou událostí se stalo podání žádosti o finanční dotaci
do Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2010. Členové výboru vytvořili projekt splňující podmínky programu, jehož nosným prvkem bude Vzdělávací, informační a publikační činnost ASUD ČR. Cílem projektu bylo uvedeno: podílet se na zkvalitňování výuky a podmínek pro dějepisné vyučování, zkvalitňování ŠVP, dále v oblasti vzdělávání učitelů po stránce odborné, didaktické i metodické prostřednictvím tištěných materiálů (Informačních listů a metodických sborníků) vzniklých na základě podkladů pedagogů z praxe (účastníků seminářů, exkurzí, diskusí), výměny zkušeností, přípravy dalších metodických materiálů a publikací. Cílem je názory, poznatky, dovednosti a zkušenosti pedagogů z praxe kompletovat, srovnávat, případně upravovat dle nejnovějších poznatků (i srovnáním se zahraničím) a dále šířit.
Ke dni 12. července 2010 byla na stránkách MŠMT zveřejněna informace, že projekt ASUD pod evidenčním číslem OS 2010/16 splnil podmínky stanovené Programem na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2010 a finanční dotaci získal. Stalo se tak po šesti letech bez finančního přispění státu.

III. Závěrečná doporučení pracovní skupiny MŠMT
pro výuku dějepisu a společenskovědních předmětů z jednání v Telči 2009
Vzhledem k tomu, že pořádajícímu MŠMT nebyly ani po devíti měsících odevzdány všechny referáty z telčského jednání v prosinci 2009, nemohly být materiály z jeho průběhu publikovány. Jeho závěry byly zveřejněny v září 2010. Pracovní skupina (dále PS) vítá, že MŠMT reflektovalo požadavek na zastoupení učitelů z praxe, kteří vyučují společenskovědní předměty přímo ve školách a vítá rozšiřující se mezinárodní spolupráci v oblasti výuky dějepisu, realizující se prostřednictvím spolupráce mezi školami, školami a muzei, galeriemi a tzv. paměťovými institucemi vůbec. Doporučuje, aby formy a výsledky této spolupráce byly průběžně zveřejňovány.
 1. PS (v návaznosti na Metodické doporučení k výuce dějin 20. století) doporučuje MŠMT podporovat tvorbu didaktických pomůcek založených na inovativních metodách - interpretace textových, ikonických a audiovizuálních materiálů, audiovizuálních DVD, webových interaktivních portálů a komplexně zpracovaných případových studií, zaměřených především na problémová témata soudobých dějin včetně tématiky dějin regionálních, zařazováním regionálních prvků
 2. PS doporučuje MŠMT, aby kurikulární dokumenty, které zásadně mění podmínky výuky dějepisu a společenskovědních předmětů, či směřují k zásadní změně výuky, byly konzultovány se členy pracovní skupiny.
 3. PS doporučuje MŠMT průběžně zveřejňovat zprávy ze zasedání Česko - německé komise pro školní dějepis včetně zpráv z dalších podpořených akcí k tématice společenskovědní (dějepis, výchova k občanství, Jak vyučovat o holocaustu a další) a zpráv z projektů a výzkumů, které byly ministerstvem školství podpořeny v rámci Fondu rozvoje vysokých škol, ESF projektů a dalších programů.
 4. PS doporučuje MŠMT účast učitelů z praxe v roce 2011 na konferenci EUROCLIO.
 5. PS akcentuje, aby v rámci ESF, MŠMT vyhlásilo IPn OPVK k tématu Podpora historického vědomí a občanské gramotnosti žáků a studentů, zaměřená na tvorbu interdisciplinárních vzdělávacích modulů zvyšující občanské a historické vědomí žáků a studentů a na tvorbu doplňujících metodických a multimediálních materiálů.
 6. PS doporučuje MŠMT kontrolu efektivity využití finančních prostředků z podpořených grantů ESF podpořených projektů k výuce společenskovědní tématiky z dotačního Programu podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy.
 7. PS doporučuje podporovat takové formy dalšího vzdělávání, které integrují prakticko-metodický aspekt historického vzdělávání (včetně regionální historie) a zohledňují implementaci inovativních metod do pedagogické praxe, zdůrazňují interpretativní charakter dějepisu a kultivaci paměťové kultury. Nejde o výuku objektivní faktografie, ale o rozvíjení kompetencí ke kritickému myšlení o minulosti, o schopnosti vnímat kauzalitu dějin.
 8. PS doporučuje MŠMT revizi akreditovaných programů DVPP s akcentem na jejich kvalitu a větší přehlednost nabídky. Akreditované programy DVPP musí vycházet vstříc potřebám pedagogické praxe,doporučuje se používat jednotnou evaluaci vzdělávací nabídky (např. standardní dotazník používaný NIDV).

IV. Na základě e-mailového dotazu na MŠMT,
do jaké míry bude počítáno s body, jež paní PaeDr. Marie Rauchová naznačila při semináři v Národním muzeu, dne 13. září 2010 pí. Rauchová odpověděla:
 1. V rámci Rozvojového programu MŠMT v roce 2010 podpořilo projekt ASUD, který je zaměřen na Vzdělávací, informační a publikační činnost ASUD ČR - viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/rozdeleni-dotaci-projektum-programu-na-podporu-cinnosti-5
 2. MŠMT zařadilo do návrhu plánu zahraničních cest účast dvou českých učitelů z ASUD na konferenci EUROCLIO v roce 2011.
 3. MŠMT připravuje na říjen 2010 metodický seminář, který bude zaměřen na koncepci didaktiky dějepisu s akcentem na inovaci výuky dějin 20. století včetně problematiky učebnic dějepisu a prakticko-metodického aspektu historického vzdělávání (včetně regionální historie). Koncepce semináře zohledňuje Doporučení pracovní skupiny pro výuku dějepisu a společenskovědních předmětů z jednání v Telči 2009 (Text Doporučení viz kapitola Dokumenty)
 4. MŠMT chystá setkání pracovní skupiny pro výuku dějepisu a společenskovědních předmětů i pro letošní školní rok.
V. Jednání pracovní skupiny MŠMT o Standardech učitele,
které se konalo v průběhu roku 2010 bylo bez konkrétních závěrů ukončeno.

Zpět