VYSTOUPENÍ ASUD NA ZÁVĚREČNÉM ZASEDÁNÍ PLÉNA SJEZDU HISTORIKŮ

třetí den jednání 8. září 2006Vzhledem k tomu, že na sekci nazvané "Výuka dějepisu v současném školském systému a její reforma" se na toto aktuální téma nediskutovalo (viz dále v oddíle Z HISTORICKÉ OBCE), a v závěrečném vystoupení garanta sekce Prof. PhDr. Z. Beneše, CSc. v plénu dne 8. 9. nebyla nejzávažnější tematika - tvorba školních vzdělávacích programů - obsažena, považovalo šest členů výboru přítomných na sjezdu za nezbytné seznámit shromážděné historiky se stanoviskem členů ASUD, vyplývajícím z jednání a diskusí na našich seminářích a obsahu odpovědí v řadě našich hodnotících dotazníků:Vážení účastníci sjezdu,
považuji za svou povinnost jménem výboru Asociace učitelů dějepisu poděkovat za zařazení dějepisné sekce na pořad jednání.
Domnívali jsme se, že bude užitečné informovat odbornou veřejnost o tom, čím se zabývají učitelé dějepisu na svých seminářích a dalších akcích. Proto jsme připravili mimořádné sjezdové číslo Informačního listu, které jste obdrželi ve sjezdových materiálech.

Závěry sekce B, na níž jsme přednesli referát na téma výuky dějepisu, bychom chtěli doplnit třemi poznámkami:


  1. Je nesporné, že výuka dějepisu by na všeobecně vzdělávacích školách měla doznat výrazných změn, a to ne tím, že by bylo objevováno něco zcela nového, ale že metody a přístupy užívané dosud jen menší částí učitelů se stanou obecnými. Svůj pozitivní vztah k modernizaci výuky efektivními a účinnými metodami prokázali v uplynulých letech členové asociace jak vzdělávacími akcemi (ve spolupráci s mnoha historiky), tak publikační činností v podobě řady metodických sborníků, naposledy inspiracemi a náměty na zpracování školních vzdělávacích programů.
    V letech 1995-2001 připravili pro Kartografii pětidílný soubor dějepisných atlasů pro ZŠ, které jsou školami vysoce oceňovány, a v l. 2001-2005 řadu moderních učebnic a soubory dokumentů. Se všemi se účastníci sjezdu mohli seznámit na výstavce v aule.
  2. Obáváme se, že připravené podklady pro výuku dějepisu v rámci reformy a její podmínky očekávané cíle nenaplní. Jde např. o nedostatky ve vzdělávání učitelů, nedostatečnou časovou dotaci dějepisu i nezajištění pomůcek, kromě učebnic. Připravené dokumenty, jimiž se mají školy v oblasti výuky dějepisu řídit, považujeme za nekvalitní a nepřijatelné.
    Není možné, aby stát přesunul téměř veškerou odpovědnost za výběr obsahu i metody na samotné školy a jejich učitele, jimž neposkytne žádnou pomoc. Podrobnější důvody našich velkých pochybností v tomto směru jsme zařadili do IL v podobě našich rozborů a několika dokumentů.
  3. Byla zde zmíněna již delší dobu se snižující úroveň absolventů středních škol přicházejících na VŠ. Chceme připomenout, že nová podoba výuky na každé škole jinak tuto negativní tendenci jen posílí. Věříme proto, že v brzku dojde k revizi podkladů dějepisné výuky v rámci reformy a že za podpory a pomoci historiků povede nikoliv k proklamovanému, ale skutečně kvalitnímu utváření historického vědomí mladé generace.
Stanovisko členů výboru v plénu účastníků sjezdupřednesla předsedkyně ASUD Helena Mandelová

back