VYJÁDŘENÍ ASUD K NÁVRHU 1. VERZE RVP DĚJEPISU PRO GYMNÁZIA

ÚVOD:     Nemá smysl mladým lidem říkat, že studování je užitečné kvůli znalostem… ani že vzdělaný člověk se životem propracuje snadněji než nevzdělanec… jedinou odpovědí je, že používání znalostí dává vzniknout vztahům, vytváří kontinuitu a citové vazby. Seznamuje nás s rodiči, kteří nejsou přímo našimi biologickými rodiči. Umožňuje nám žít déle, protože si nepamatujeme jen náš vlastní život, ale také životy druhých. Vytváří pevné vlákno, jež se táhne životem od našeho dospívání (a někdy dětství) až do dnešních dnů. A to je přece velmi krásné.
Umberto Eco

V předchozích týdnech jsme se zabývali návrhy nové školní reformy pro základní i gymnaziální vzdělávání. Je pro nás velkým zklamáním. Postrádáme zásadní zdůvodnění a jména tvůrců reformy, jejichž odbornost a autorita je zaručena jejich předchozími výsledky a publikační prací (seznam zaměstnanců VÚP, jaký je uveden u RVP ZV, kdy jeden člověk=jeden předmět takovou informaci neposkytuje).

Předložený návrh RVP pro gymnázia považujeme za nevyhovující. Mezi hlavní důvody našeho nesouhlasu (dále konkretizované) řadíme: pojetí a vymezení obsahu, kdy každá škola bude mít zcela jiný program, který by si měli vytvořit sami učitelé (může-li kdokoliv učit cokoliv a lze-li vybírat z několika učebnic s různě vybranými poznatky, pak lze těžko definovat, co patří mezi poznatky pro budoucí občany potřebné a vhodné k začlenění např. do různých zkoušek a testů). Podkladem výuky jsou učebnice, a protože je sotva možné vytvořit program kombinující několik publikací, v praxi většiny škol lze očekávat, že učitelé sepíší program podle vybrané učebnice -> osud historického vzdělávání se tím dostává do rukou českých či zahraničních nakladatelství.

Ač v tisku je pracovníky VÚP a MŠMT záměr integrace předmětů zlehčován až popírán, lze tento požadavek a doporučení najít na několika místech zcela jasně (str. 6, 10, 64, 80 aj.). Pro vyučování historii jej v této podobě odmítáme. Jako princip ji za současných podmínek nemůžeme přijmout a není důležité, zda je či není nařízena. Jiná je možnost integrace (nejen s ZSV) na úrovni doplňujících seminářů. Integrace dějepisu s ostatními společenskými vědami vyučovanými na gymnáziu by otevřela cestu diletantství. (Integraci lze akceptovat ve výjimečných, odborně koncipovaných a prokonzultovaných případech, za předpokladu učitelů státními zkouškami kvalifikovaných pro začleněné předměty, kteří setrvají na škole po celý studijní cyklus). Žádáme uvést, že historie zůstává na úrovni ŠVP GV samostatným předmětem.

JAKÉ NEDOSTATKY VIDÍME V RVP PRO DĚJEPIS

 1. Oddíl Očekávané výstupy: požadavky (kompetence) jsou vyjádřeny slovesy popíše, zdůvodní, objasní, vysvětlí, definuje, charakterizuje, rozpozná, vymezí, určí, demonstruje, uvede, porovná, posoudí, porozumí; jsou zaměřeny na osvojení a pochopení faktografie; u oddílu HISTORIE chybí vymezení jejích závažných úkolů v oblasti hodnotového systému, charakteru, morálky i citového života - podněty k rozvoji osobnosti považujeme za stejně důležité jako informace a dnes se stávají stále významnějšími. Tento oddíl vymezuje cíle velmi obecně a neurčitě (např.: Žák: objasní židovství a další neevropské náboženské a kulturní systémy… vysvětlí emancipační a hnutí národů i jednotlivých společenských vrstev… vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti jeho dalšího vývoje… charakterizuje dvě světové války... Kompetence jsou vymezeny pouze v okruhu historické faktografie; mezi cíli se nevyskytuje využití obsahu k hodnocení událostí z morálního hlediska, vedení k ochraně duchovních i materiálních hodnot, vyvolání úcty, obdivu, ocenění jednání a činů osobností, atd. Za nezbytné považujeme formulování kompetencí zvlášť pro základy společenských věd a zvlášť pro historii.
  Oddíl Vzdělávací obsah
  • působí odbytě, nesourodě a neprofesionálně (obecná témata jako Středověká Evropa promíšena s detaily jako 1. odboj, "belle epoque" apod.)
  • téměř pominuty jsou národní dějiny
   (Středověk 6.- 15. století: Výstupy: Žák charakterizuje základní rysy vývoje na našem území - v Učivu nic,
   Novověk 16.-17. století: Výstupy: Žák posoudí postavení českého státu uvnitř habsburského soustátí, Učivo v rámci Evropy: Renesance a Třicetiletá válka,
   19. století Výstupy: Žák vysvětlí emancipační hnutí národů, vymezí místo utváření českého novodobého národa v tomto procesu - v Učivu nic,
   1914-1945: Výstupy pouze v rámci obecných dějin, Učivo: české země v době první světové války, Vznik Československa, Československo v meziválečném období, krize v ČSR, Protektorát Čechy a Morava, II. odboj;
   Soudobé dějiny: Výstupy: jen v rámci obecných dějin, Učivo: Východní blok atd.)
   Podle takového návrhu je možno kterékoliv období dějinného vývoje prakticky pominout, záleží na subjektivních preferencích učitele, jeho individuálním vědomí odpovědnosti, na jeho osobních schopnostech.
 2. Oddíl Učivo naznačuje, že každý učitel (i autor učebnice) může z tisíců událostí a osobností vybrat cokoliv, co se vejde do hesel jako jsou Antické Řecko, Utváření středověké Evropy, Barokní kultura, politika, náboženství (?), Vznik Československa, Východní blok - jeho politický, hospodářský a sociální vývoj, Globální problémy moderní společnosti... atd. a má souvislost s pokyny k utváření kompetencí. Jak bude probíhat komunikace mezi jednotlivými školami např. při přechodu na vyšší stupeň školy, jestliže nebude o obsahu žádná shoda (již dnes rostou obtíže žáků a studentů při přijímacích zkouškách, které se řeší placenými přípravnými kurzy gymnázií i vysokých škol).
 3. Předložená koncepce může vést i k ochuzení studentů o možnost poznávání myšlenek i jednání lidí, jejich úsilí, hrdinství atd., které jsou zdrojem pro vliv na hodnotový systém, morálku, vztah k zemi, odkazu minulých generací atd. - žádné takové úkoly nejsou v RVP GV dějepisu nabídnuty

DALŠÍ PŘIPOMÍNKY:

ZÁVĚR: PROČ JE PRO NÁS PŘEDLOŽENÝ NÁVRH NEPŘIJATELNÝ


Členové výboru ASUD zpracovali v roce 2001 vlastní návrh cílů a obsahu výuky dějepisu na čtyřletém gymnáziu. Nabízejí ho zájemcům jako podnět k diskusi.

Obsahem RVP GV se členové výboru zabývali od zveřejnění 1. verze návrhu na webové stránce VÚP koncem září, závěry byly schváleny v pátek 12. prosince 2003.

Výbor Asociace učitelů dějepisu ČR

back