INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 18

D O K U M E N T Y


RVP PRO GYMNÁZIA

Na podzim minulého roku byli členové výboru ASUD požádáni ředitelem Výzkumného ústavu pedagogického dr. J.Jeřábkem o zpracování návrhu Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Pokusili jsme se do něho uložit svou zkušenost i své přesvědčení o mimořádném a všestranném významu předmětu dějepis ve všech jeho formách a složkách.

Návrh považujeme za pracovní verzi, k níž uvítáme vyjádření - kritické připomínky, doplnění i souhlasná vyjádření všech členů ASUD, především pak těch, jichž se nejvíce týká.

Jsme toho mínění, že při práci s RVP ve "standardním" znění i při jeho začlenění do vlastního školního programu musí být podklady co nejpřesnější a usnadňující učitelům práci.

V tomto čísle IL otiskujeme obecné části - úvod s vyjádřením cílů a struktury dějepisného dokumentu a závěr - vyústění výuky v samostatném pohledu a posouzení dějinného vývoje i v jednotlivých oblastech života.


HISTORIE VE VŠEOBECNÉM VZDĚLÁNÍ NA GYMNÁZIU
(v rámci skupiny předmětů Člověk a společnost)
Obecně vzdělávací cíle, utváření klíčových kompetencí a výuka historie:

Historie je oborem, který k realizaci RVP - naplňování Obecně vzdělávacích cílů a získávání klíčových kompetencí poskytuje mimořádné množství příležitostí. Jde zejména o rozvoj žáka jako svobodné osobnosti zodpovědné k sobě i jiným, výchova k toleranci a ohleduplnosti k druhým a jejich kulturním a duchovním hodnotám i prostředí; k získání širokého základu vzdělanosti a motivaci pro celoživotní vzdělávání. V užívaných metodách práce učí spolupracovat a naplňovat společné cíle, komunikovat, řešit problémy, logicky uvažovat a kriticky jevy posuzovat, rozvíjet tvořivost, chránit zdraví, životní i pracovní prostředí.

Několikaletá práce v dějepisných hodinách se podílí i na utváření klíčových kompetencí uvedených v obecné části materiálu: vlivu na utváření zodpovědnosti, schopnosti komunikace a spolupráce, řešení problémů a jako předpokladu prožití bohatého a smysluplného života. K tomu historie poskytuje téměř neomezené množství příležitostí; proto je zvlášť důležité najít ty momenty, které jsou nejsilnější, nejúčinnější a nejefektivnější. V tom školy i jednotliví učitelé potřebují odborné a poučené vedení a doporučení. Rámcové vzdělávací programy pro dějepis jsou proto mimořádně důležité.

Historie světa, Evropy i vlastní země je v současné době považována za mimořádně účinný prostředek k utváření morálních vlastností a hodnotových systémů směřujících k hlavnímu cíli - porozumění mezi národy i jednotlivými skupinám, např. etniky obývajícími Evropu v období její postupující a žádoucí integrace. Proto je třeba v úvodu připomenout mimořádná očekávání, která jsou před výuku historie, spolu s občanskou výchovou stavěna nejrůznějšími orgány i shromážděními konanými v rámci Evropy. Jde o iniciativy a aktivity orgánů a pracovníků RADY EVROPY (mnohaleté mezinárodní semináře učitelů dějepisu na aktuální historická témata) a v poslední době i oficiální instituce a jednání, jakými jsou setkání ministrů školství s programem dějepisné problematiky a v širším rámci i usnesení a doporučení orgánů UNESCO. Dokumenty se obracejí ke všem státům, aby využívaly možnosti, které výuka dějepisu ve školách poskytuje, k překonávání nedůvěry, nesnášenlivosti i nepřátelství mezi různými etniky a naopak k vzájemnému poznávání směřujících k posilování tolerance přátelství a spolupráce, která by měla započít již v dětském a mladém věku.

A) Dějepis a rozvoj osobnosti žáků

 1. Dějepis je předmětem, v němž je zprostředkovávána lidská historická zkušenost, bez níž nelze pozitivně formovat současnost a ovlivňovat budoucnost. Proniká do života lidí nejen v oblasti politického vývoje, ale i vývoje vědeckého poznání, techniky, architektury, umění atd. Usnadňuje i dalším oborům pochopit např. vývoj způsobu obživy, poznání jednotlivých věd, dopravy, bydlení, vlivu na přírodu atd. Mimořádný význam tohoto předmětu pro mladého člověka chápeme v několika rovinách. Za hlavní úkoly považujeme jeho působení a/ v rovině racionální se zaměřením na specifické problémy historického vývoje: student má získat objektivní, pokud možno bohatý obraz vývoje života společnosti tak, aby se dokázal orientovat ve složité a mnohotvárné skutečnosti současného života. V mnoha směrech je možno porozumět současným problémům a zaujmout odpovídající postoje pouze se znalostí geneze určitého stavu, jevu, etnika atd.; současně jde o poznání a porozumění místa a významu historické vědy a v těchto souvislostech i dalších společenských věd a významu vědeckého poznání pro život jedince, společnosti a lidstva; utváření vědomí, že historická paměť pomáhá spoluvytvářet dnešní svět a dobré vztahy mezi lidmi.
 2. v rovině sociologické a politické se zaměřením na to, aby se člověk na základě své neznalosti nestal snadno manipulovatelným individuem, které je možno ovládat demagogickým zkreslováním skutečnosti skupinami snažícími se zmocnit se vlády nebo získat vliv na společnost; historie může naopak spoluvytvářet a posilovat vědomí občanské spoluzodpovědnosti za vývoj v dané zemi, kontinentu i na Zemi. Poznání předchozího vývoje musí přispívat k utváření a posilování demokratického smýšlení i cítění s cílem budování občanské společnosti.
 3. v rovině sociální a společenské s cílem poznávat společné i odlišné rysy vývoje jednotlivých etnik nebo náboženských skupin, hledat pozitivní vklad každé kultury pro společnost globalizujícího se světa a napomáhat k odstraňování obavy z jiných lidí i nenávisti vůči skupinám odlišného smýšlení, cítění a hodnotových systémů. Při poznávání života různých sociálních skupin a rozvrstvení obyvatelstva v průběhu dějin je účelné využívat i možností empatie s cílem přesvědčení o nutné koexistenci různých skupin v současnosti.
 4. v rovině etické se zaměřením na to, aby prostřednictvím konkrétních příkladů, osudů a myšlenek jedinců utvářel svá vlastní kritéria, hodnotový systém, ovlivňoval své charakterové vlastnosti a dokázal ocenit pozitivní hodnoty a vklady jedinců i skupin lidí a tím zkvalitňoval svůj život vlastní, pozitivně usměrňoval své postavení ve společnosti; může tak oceňovat a získat úctu k výtvorům lidského ducha i dalších dovedností, jejichž výtvory pak bude nikoliv ničit, ale chránit
 5. v rovině estetické se zaměřením na to, aby poučeným a zasvěceným poznáváním uměleckých hodnot minulosti obohacoval vlastní život, dokázal ocenit kvalitní umělecká díla a snažil se rozšiřovat svůj citový život.
 6. v rovině společenské a kulturní s cílem napomoci jedinci získat pocit sounáležitosti s určitým společenstvím, hlásit se k hodnotám, jimiž přispělo k vývoji společnosti, umožnit poznat vlastní identitu, a tak spoluvytvářet také sebevědomí mladých lidí a občanů - nezbytnou podmínku pro to, aby se začlenil do společnosti jako její plnoprávný člen.
 7. v rovině pedagogické s nabídkou možností integrovat poznatky z nejrůznějších oborů lidské činnosti i poznání a poskytovat oporu pro další školní předměty v historickém rozměru vývoje jednotlivých věd, druhů umění atd. Je zde rovněž příležitost pro budování, uplatnění a ověřování dovedností, které student získá v jiných předmětech, např. při zpracovávání nejrůznějších individuálních i skupinových prací, soutěží apod.,
 8. v rovině komunikační s příležitostí využívat získané jazykové dovednosti v současné době se rozvíjející formě mezinárodních projektů na historická témata, kdy dochází i k osobním kontaktům mezi žáky a studenty různých zemí. V této oblasti je maximální množství možností k rozvíjení dovedností vyhledávat a zpracovávat různorodé informace nejrůznějším způsobem.
 9. v rovině morální, hodnotové, enviromentální ap. s možnostmi poznávat jiné kultury, myšlenky a vlastnosti mimořádných osobností minulosti s cílem následovat pozitivní vzory, hodnotit je se schopností tolerance k odlišnostem, pěstovat kritické myšlení; inspirovat studenty jak v osobním životě, tak při sledování vlivu člověka na vývoj Země v průběhu věků, ve společnosti žijící dnes v ohroženém přírodním prostředí. Posilovat porozumění jiným kulturám i skupinám lidí a jejich pohnutkám k jednání.
B) Mimořádně důležité jsou úkoly v oblasti utváření, posilování a uplatňování studijních dovedností nezbytných pro vysokoškolské, ale i celoživotní vzdělávání, především při práci s naučnou literaturou vč. učebnic, historických dokumentů, statistického materiálu, výtvarných děl atd. jejich zpracování, utřídění a použití v nových souvislostech ve slovním i písemném projevu (např. zpracování ročníkových nebo seminárních prací apod.) ; zvlášť potřebné je využití získaných poznatků k posilování dovednosti obhajovat vlastní názor, argumentovat a diskutovat na dané téma a pěstovat kritické myšlení.

Možnosti pro naplňování uvedených cílů nelze hledat v celých tématech nebo kapitolách, ale jsou integrovány do obsahu dějepisu vcelku, objevují se jako prvky a součásti v jednotlivých, třeba drobných příkladech nebo činnostech žáků; lze je jen obtížně vyčerpávajícím způsobem včlenit do hesel osnov či bodů RVP. Učitelé je v průběhu dějepisného vyučování mohou zařazovat záměrně a důrazně, ale také třeba jen v drobných zmínkách. Vhodné náměty a motivy lze nacházet v průběhu celých dějin společnosti - v proměnách jejích menších i větších skupin; je nutné z nepřeberné nabídky lidské historické zkušenosti vybírat takové prvky a momenty, které pak ve svém souhrnu a celkovém obrazu zcela nenásilně a nenápadně plní všechny úkoly, které od historie můžeme očekávat.

V navrženém RVP předmětu dějepis jsou zmíněny některé z nich, ty, které se ze zkušeností učitelů z výuky a po konzultaci s historiky ukazují jako nejpřínosnější, nejzajímavější a studenty dobře přijímané a pro ně užitečné. Ukazuje se, že dobře svými učiteli vedení studenti sami takové problémy objevují a žádají jejich zařazení, osvětlení a diskusi o nich.Každé historické období má svá specifika a v jednotlivých tématech je poukazováno na některé z možností. Komplexním přínosem může být pouze takové poznání historického vývoje, které není založeno na předkládání výsledků bádání a poznání v jedné nebo několika variantách pohledů, ale jen tak, že sami studenti budou danou problematiku - myšlenky, jednání, události posuzovat pomocí předloženého materiálu.

Tento přístup odpovídá i současnému celkovému pojetí výchovy a vzdělání, založeném na aktivním přístupu jako základu celoživotního vzdělávání. Informace a fakta jsou základem; následováníhodné příklady a pozitivní hodnoty pouze studentům sdělené mají malou cenu bez jejich přijetí zasvé, identifikací - ztotožněním se s nimi a snahy a schopnosti je obhajovat a aktivně k jejich uplatnění přispívat. K takové práci v dějepise je zapotřebí dostatek konkrétního materiálu na zkoumání a času na posuzování i diskusi. Proto je výsledek působení přímo závislý na metodách dějepisného vyučování. Školy, které budou RVP rozpracovávat do svých programů, by se proto měly intenzívně věnovat nejen tomu, na kterých konkrétních příkladech se studenti s dějinami seznamují, ale také jakými metodami učitelé budou pracovat.

Kompetence vzdělávací oblasti Člověk a společnost v bodě 3 jsou pro historii formulovány převážně v rovině věcné, tzn. co žák dokáže objasnit, vysvětlit, kterým pojmům porozumí (existující modely řízení společnosti, vliv člověka na životní prostředí v dějinách, ekonomické struktury, rozdělení světa ap.). Jsou tu ale obsaženy i zcela obecné úkoly školy jako jsou obhájení vlastních názorů, schopnost argumentace a diskuse, schopnost porozumět stanovisku jiných lidí, získávat informace z nejrůznějších zdrojů. Jak bylo uvedeno v úvodu, pro všestranný rozvoj osobnosti studentů je historická zkušenost a předmět dějepis oblastí potřebnou a nezastupitelnou.

K hodnotné syntéze celého předchozího poznání dochází zejména ve věku, kdy jsou studenti vybaveni i osobní zkušeností a takovým rozvojem intelektuálních schopností, že mohou posuzovat mnoho ze složitostí současného světa, jehož aktivními členy se mají stát - t.j. v závěru středoškolského studia ve věku osmnáct - devatenáct let, tedy v posledních dvou ročnících gymnázia; zde by význam dějepisu měl vrcholit.

Po Úvodu následuje osm tematických celků s vymezením obsahu a žádoucích kompetencí
(na 18 stránkách):
 1. Období pravěké společnosti a prvních států.
 2. Starověk - období antiky
 3. Období středověku: Evropa a naše země v raném středověku
 4. Evropa a naše země v období vrcholného a pozdního středověku
 5. Období novověku - Od objevných plaveb k Velké francouzské revoluci
 6. Období novověku - věk revolucí a utváření občanské společnosti
 7. Dějiny 20. století - Svět, Evropa a naše země od první ke druhé světové válce
 8. Dějiny 20. století - Svět, Evropa a naše země po druhé světové válce
Závěr tvoří:
TEMATICKÉ CELKY,
MOŽNOSTI ZAŘAZENÍ A DOPLNĚNÍ CHRONOLOGICKÉHO KURZU

V současné době se pojetí výuky dějepisu v různých zemích liší. Vyskytují se pokusy zvolit jiný než chronologický postup; někde však již od těchto variant ustoupili. Většina školských soustav zachovává pojetí chronologické se synchronními přehledy jednotlivých období. Bohatství historické tematiky a množství styčných bodů s dějinami dalších oborů poznání i umění nabízí jejich propojování (označuje se tradičním termínem mezipředmětové vztahy i jinak). Rámcový vzdělávací program nabízí možnosti doplnění základního chronologického kurzu tematickými pohledy na dílčí období i určité území (svět - Evropa - stát). Takové pokusy jsou vhodné pro školy zkoušející nové metody práce, které vhodné možnosti naleznou buď v rámci předmětu, např. jako je tomu v některých státech přidělením třetí vyučovací hodiny dějepisu nebo v rámci některého ze seminářů. Pro zařazení takových integrovaných přístupů - napříč teritorii, časem nebo obory lidských činností jsou vhodné příležitosti

 1. v závěru dějepisného studia
 2. v závěru jednotlivých ročníků
 3. v průběhu chronologického kurzu v jednotlivých ročnících vždy po určitém časovém úseku v průběhu daného školního roku (s případnou kooperací s vyučujícími českého jazyka, výtvarné výchovy, občanské výchovy apod.)
 4. v jednotlivých ročnících nebo závěru studia v rámci speciálních historických seminářů
 5. v rámci do rámce studia začleněných projektů

Náměty pro tematické celky sledujících vývoj určité problematiky vybrané s ohledem na profil školy, specifické záměry a cíle vyučujících, zvoleného programu školy zařazující např. projektové vyučování apod.

Chronologický kurz lze obohatit i dalšími vhodnými tématy, projekty apod., která projednají metodická sdružení a jiné odborné orgány školy. Nabídka není vyčerpávající.

Návrh zpracovali Eliška Kunstová, Jan Kvirenc a Helena Mandelová,
svými připomínkami se podíleli další členové výboru vyučující na gymnáziích.

Osm kapitol tabulek s podrobnými návrhy na obsah a cíle výuky máme v úmyslu zveřejnit v dalším IL.


STANOVISKO KATEDRY DĚJEPISU FAKULTY PEDAGOGICKÉ
TU LIBEREC K RVP PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Předkládaná formulace vzdělávacích cílů umožňuje u předmětu dějepis jak velmi povrchní, tak podrobnou výuku. Pokud je výukou pověřen neaprobovaný učitel (tato situace se vyskytuje na stále větším počtu ZŠ), je nebezpečí, že důležitým kapitolám bude věnovat nedostatečnou pozornost. Bezprostřední kontrola kvality výuky dějepisu je přitom složitá.

Výhrady máme především k návrhu učebního plánu. Integrace předmětů a vytváření vlastních školních programů je potřebná a žádoucí. navrhovaná dotace však povede k dalšímu snížení časového prostoru pro výuku dějepisu v 6. - 9. třídě základní školy. V obou navrhovaných variantách A i B je dějepis součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Tento blok zahrnuje kromě dějepisu výchovu k občanství a část dnešního zeměpisu (hospodářský a politický zeměpis). Má mu přitom být věnováno celkem 10 hodin. Jeho uplatnění by vedlo k tomu, že by dějepis byl vyučován v každém ročníku pouze 1 hodinu, nebo v určitých nebyl vyučován vůbec. Blok Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, část zeměpisu) má 22 hodin, matematika a její aplikace 16 hodin. Stejně nízký počet 10 hodin má mít pouze blok Umění a kultura, zahrnující hudební výchovu a výtvarnou výchovu.

Současné osnovy dávají školám možnost vyučovat na ZŠ dějepis v rozsahu 2,2,2,2 hod., popř. 2,1,1,2 v jednotlivých ročnících. Ředitelé většiny škol na Liberecku uplatňují druhou variantu, tj. dějepis se v sedmé a osmé třídě učí pouze 1 hod. týdně. Každý, kdo zná výuku na ZŠ ví, že s pedagogického hlediska je 1 hodina týdně zcela neproduktivní. Na tento model však v průběhu od zavedení určené dotace postupně přechází většina škol - a to i takové, které jsou fakultními školami Pedagogické fakulty TU a mají kvalitní oborové pedagogy s aprobací pro dějepis.

Nízký počet hodin dějepisu zároveň vede ředitele škol k tomu, že aprobované učitele nehledají a výukou dějepisu pověřují učitele zcela jiných oborů. I ve stotisícovém Liberci, kde nejsou malé školy a kde je dostatek vzdělaných absolventů, učí dějepis řada neaprobovaných pedagogů, na malých venkovských školách je tento jev ještě častější.

Snížit za této situace ještě více počet hodin dějepisu znamená ohrozit celkovou vzdělanost populace v tomto oboru. O nedostatečnosti výuky a klesajících znalostech dějin přitom svědčí alarmující výsledky výzkumů a anket z posledního roku (viz diskusi na stránkách časopisu Dějin a současnost, výzkumy Körberovy nadace, aktuální ankety při výročí 17. listopadu na stránkách Lidových novin a Mladé fronty).

Omezení výuky dějepisu jde přitom zcela proti současnému evropskému trendu. V zemích EU je dějepis vyučován jako samostatný předmět a má větší časový prostor než na našich školách. V materiálech Rady Evropy je také výuce dějepisu věnována významná pozornost.

V Liberci 19. 11. 2001
PhDr. Miloslava Melanová, vedoucí katedry


JAK BY MĚL VYPADAT UČEBNÍ PLÁN NA ZŠ

podle zástupců Asociace pedagogů základního školství (APZŠ)
jednala koncem října reprezentace APZŠ a SKAV za přítomnosti dr. Tomka, ředitele odboru 22 MŠMT a dr. Jeřábka, ředitele VÚP. Informaci přinesly UL č.4 z prosince 2201.

Vyjímáme z části II. Přehled návrhů a názorů, které zazněly v diskusi:

Z části III. Konkrétní návrhy na úpravy přijaté většinou účastníků:


K VÝSLEDKŮM VÝZKUMU OECD:
JAK VYPADÁ PRÁCE UČITELŮ PODLE VÝZKUMŮ, TISKU
(MFdnes, PRÁVO, LN) A MŠMT

Českým školákům chybí samostatnost. Většina kantorů neučí v souvislostech a studenti pak mají často sklony látku "nabiflovat".

... Znovu se ukázalo, že čeští školáci neumějí pracovat s textem .... Výsledky republiky byly ve všech částech průzkumu průměrné a horší...Podobné alarmující výsledky přinesl i dva roky starý mezinárodní výzkum funkční gramotnosti dospělých SIALS. A ještě předtím studie čtenářské gramotnosti (1995)..

Kde leží kořeny neúspěchů? Odpověď je možné částečně najít při pohledu na to, jak funguje školství v zemích, jež se tradičně umisťují v těchto výzkumech na špičce. Pokaždé jde o skandinávské země, především Švédsko a Finsko. V těchto zemích fungují "jednotné školy"...děti víceméně bez ohledu na jejich nadání a studijní výsledky chod do společných tříd, a to až téměř do šestnácti let věku... "Z řady studií je jasné, že model jednotné školy je pro žáky prospěšnější. U nás ale takové pojetí narazilo na odpor", posteskl si před časem profesor Kotásek (pozn.: poradce ministra a jeden z autorů Bílé knihy)."Už léta víme, co děláme špatně, ale politici s tím nic nedělají. Schovávají se za hezká slovíčka, ale skutečné kroky k nápravě se nedělají prakticky žádné", soudí Hausenblas.

Simona Holecová, MF 14. 12. 2001

Matějů: Učitelé neumějí děti nadchnout pro výuku

... Z výzkumů PISA je jasně vidět, že dovednost nadchnout žáky pro sebevzdělávání, pro učení, je u českých učitelů velmi nízká. Děti z rodin, kde má vzdělání tradici, s tím nemají tak velký problém. jejich rodiče dělají všechno pro to, aby před děti postavili jisté cíle, vzory. vedou je ke studiu. Jenže děti ze " slabších rodin nic takového nemají"...

Simona Holecová, MF 14. 12. 2001

Školství tone v rutině:
Přetrvávající rutinní výuky s dominantním postavením učitele a pokračující odklon od alternativních způsobů výuky, stoupající průměrný věk pedagogů a zvyšující se počet učitel bez kvalifikace. Takto popisuje situaci v pětině českých škol ... zpráva České školní inspekce. "Na druhých stupních základních škol i na středních školách se dále zhoršuje nácvik komunikace, zpracování informací a práce s textem, vrací se k diktování probírané látky", uvedla na tiskové konferenci ústřední školní inspektorka Marie Kalábová.
Učitelé neučí děti dobře česky:
... Čeští žáci nedokážou na rozdíl od svých vrstevníků z jiných zemí světa používat mateřštinu. Mají problém porozumět různým typů textů a pak jej správně interpretovat... "Žáci jsou zahlcováni zbytečnými informacemi a přitom se vůbec neučí komunikovat" říká Ondřej Hausenblas... Ministr školství Eduard Zeman dává hlavní vinu učitelům. Tvrdí, že jejich myšlení lze jen těžko změnit.." Špatný je podle Hausenblase celý systém. Lidé na pedagogických fakultách nemají příliš velkou chuť ke změnám. "Z vysokých škol vycházejí učitelé připravení na stále stejný způsob výuky .."
Školní výuka? S věkem žáka se zhoršuje.
..."Na druhém stupni to vypadá tak, že učitel mluví a žáci mlčí", říká ředitel odboru analýz školní inspekce Martin Procházka. Čím víc, se blíží odchod žáků za základní školy, tím víc také učitelé pociťují bič zvaný přijímací zkoušky na střední školy." Rodič si dril vlastně přejí, a pokud není, stěžují si řediteli, starostům, nám..." říká Kalábová "Rodiče sami jsou zvyklí na rakousko-uherskou školu..."
Že děti neumějí česky? To přece už dávno víme!
Průzkum organizovaný v zemích OECD konstatoval, že čeští žáci nejsou schopni správně porozumět informacím obsaženým v psaném textu, a ministr Zeman nelenil a prostřednictvím médií vinu hodil se vším všudy na učitele. Nelze to nazvat jinak než neomalenost. Vinu nese přinejmenším ve stejné míře ministerstvo a ministr Zeman osobně.... Před několika lety se dovolávali úspěchů v matematických testech ti, kteří se domnívali, že české školství není třeba reformovat, protože je lepší než to západoevropské. Zjištění, že naše děti toho sice dost umí, ale školu upřímně nenávidí, zase častěji zmiňovali reformisté...
O tom, že naši základní školu opouštějí často pologramotní žáci, víme už dávno, jen s tím až na výjimky nejsme ochotni nic dělat..... Je nutné změnit způsob vyučování, pouhým omezením faktografického učiva nedosáhneme ničeho. Ministr Eduard Zeman obvinil ze špatných výsledků konzervativní učitele... /pasáž o řadě kurzů, které platí nadace nebo učitelé sami/.
Co praktického udělalo ministerstvo? Který kvalitní program organizuje a hradí, aby si ministr Zeman mohl dovolit učitele kritizovat? Občanská sdružení mají omezené možnosti. Dělají svou práci dobře, ale zasáhnou maximálně desítky škol a přinejlepším pár tisíc učitelů ...Ze sponzorských peněz a bez podpory státu nelze situaci změnit. Ministerstvo často tvrdí, že nemůže zasahovat do práce škol přímo. To je pravda. Ale zorganizovalo snad alespoň mediální kampaň, v níž by jasně a zřetelně podpořilo ty, kteří už dnes o změny usilují? Řekl snad ministr někdy dostatečně nahlas a autoritativně, že soudobá podoba přijímacích zkoušek na střední školy deformuje způsob vyučování češtiny a vede ve svých důsledcích k pologramotnosti, kterou odhalila zpráva OECD? Jediné, na co se zmohl, je že paušálně označil učitele češtiny za otroky mluvnice a pravopisu. Opravdu se domnívá, že tímhle způsobem prospívá reformě českého školství?

Tomáš Feřtek (Reflex)

Vyjádření výboru ASUD viz.
PROHLÁŠENÍ VÝBORU ASUD K HODNOCENÍ ČESKÝCH ŽÁKŮ V PRŮZKUMU OECD
A JEHO INTERPRETACI V TISKU
O ohlasu výsledků výzkumu v Německu
viz. Učitelské noviny č. 1/2002 strana 22 "Německo je zdrceno vědomostmi svých žáků"

back