K DISKUSI O STANDARDECH A TESTECH

- Vyjádření výboru ASUD

"Standardy" již před asi patnácti lety ministerstvo zpracovalo a vydalo jako podrobné vymezení cílů a kmenového učiva pro základní školy a čtyřletá gymnázia. Vloni nebylo uzavřeno jednání o "standardu (kvalifikovanosti, vlastností) učitele", nyní tedy zřejmě jde o další obsah pojmu - formulování konkrétních vědomostí a dovedností, které by měli žáci ovládnout v jednotlivých etapách školní docházky. Výbor ASUD se zabýval žádostí MŠMT a VÚP k učitelům o vyjádření k tomuto tématu a k testování. Vycházíme v něm z dlouholetých zkušeností ze své práce ve školách i z názorů učitelů - členů ASUD z diskusí, anket a dotazníků z našich vzdělávacích akcí.

  1. Koncept RVP/ŠVP považujeme od samého počátku za pro naše školství nevyhovující, nevhodný - v zemích, kde bylo něco podobného zavedeno, se systém neosvědčil (Německo); ve svých hodnoceních RVP ZV i G jsme od roku 2001 upozorňovali na nebezpečí plynoucí z nedobře koncipovaných a někde vágních RVP . Dnes dochází k jakési schizofrenii - autoři a VÚP RVP hájí, spolu s nimi někteří učitelé, jiní poukazují na jejich vážné nedostatky, ministerstvo chce blíže nedefinovanou reformu, která má vzniknout z diskuse.
  2. K hodnocení českých žáků v různých průzkumech a zprávách (TIMSS, PISA, McKinsey apod.)
    Za příčiny toho, že výsledky žáků ČR se ocitají na dolních místech tabulek evropských i jiných států, považujeme dlouholetou nekoncepčnost školského systému, bezbřehost, pseudoliberalizaci a nepřipravenost učitelů na nové přístupy a metody (didaktika, prezentace učiva, ICT, hodnocení atd.), také zhoršující se složení učitelských sborů; proto čím dříve si řekneme, co chceme a jak toho chceme dosáhnout, tím dříve se snad situace pohne kupředu
  3. Mluví se o nové reformě
  4. Základy vzdělání
  5. Související problémy

V minulosti jsme se pokusili o zformulování pohledu učitelů na smysl a obsah dějepisné výuky vč. mezipředmětových vztahů, projektů atd. s návrhy možností konkrétního řešení ve dvou publikacích ASUD na pomoc učitelům - Náměty ke zpracování ŠVP dějepisu I a II (2006 a 2007).

Ke kvalitnímu vymezení a zformulování cílů i obsahu dějepisu a dějepisné složky vlastivědy, standardů a testů nabízí ASUD své síly a zkušenosti svých členů.

Členové výboru ASUD Lada Boháčová, Ludmila Bursíková, Eva Gladkovová, Eliška Kunstová,
Helena Mandelová, Pavel Martinovský, Ilona Pařízková, Libor Šmejda a Eva Zajícová
V Praze dne 14. února 2011
Zpět