INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 14

D O K U M E N T Y


V průběhu období od vydání minulého Informačního listu byly zpracovány některé dokumenty, na nichž se větší či menší míře podíleli členové výboru. Nejzávažnějším je nesporně

OTEVŘENÝ DOPIS POSLANCŮM, SENÁTORŮM I OBČANŮM ČESKÉ REPUBLIKY
O NYNĚJŠÍM STAVU A PODMÍNKÁCH VÝUKY DĚJEPISU

OHLASY

Otevřený dopis byl předán poslancům a senátorům 30. března 2000. V dalších dvou týdnech byl dle našich časových i finančních možností poštou rozeslán na pedagogické a filozofické fakulty, některým institucím a organizacím a občanským sdružením i jednotlivcům. Byl umístěn na internetových stránkách ASUD a Sdružení historiků počátkem dubna. V tisku byl zveřejněn v květnových Učitelských listech č. 9. Redakci děkujeme. Dopis inspiroval redaktorku Respektu Adélu Knapovou k napsání článku o výuce dějepisu (Respekt č.19 z 2.5.) Promluva Jana Petránka věnovaná našemu dopisu ve vysílání Prahy 18.4. byla zveřejněna v týdeníku Rozhlas a televize z 9.5. pod titulkem Dějiny, svědomí a rovná páteř.

Do uzávěrky IL 14 se s obsahem dopisu solidarizovala řada historických pracovišť - ústavů, pracovníků fakult, členů řady občanských sdružení, redakcí novin a časopisů. Někteří vyjádřili svou podporu osobně nebo telefonicky, další písemně:

Z dopisů, z MŠMT


Vyjádření výboru a dalších členů ASUD k materiálům Výzvy pro 10 miliónů - Bílé knize
Členové výboru se zveřejněnými materiály zabývali v lednu a počátkem února. Vyjádření předali na schůzce s ředitelem A. Vondráčkem a zaslali pracovišti ÚIV. Celý text byl zveřejněn v Učitelských novinách ve dvojčísle 14/15 ze 4. 4. Redakci děkujeme.


Vyjádření výborů SH a ASUD ke státním maturitám - (viz Z korespondence)


ZPRÁVA VÝBORU O ČINNOSTI ASUD V ROCE 1999
(přednesena a schválena na valné hromadě 15. IV. v NM)
Tato zpráva bilancuje činnost ASUD v kalendářním roce 1999 v souladu s hodnocením finančního hospodaření za daný rok. Vzhledem k datu konání valné hromady a tomu, že od předchozí valné hromady v dubnu uplynul téměř na den celý rok, považujeme za vhodné zahrnout do této zprávy i významné činnosti, které se odehrály na začátku tohoto kalendářního roku. Na ně bychom měli navázat v příštích měsících a také o nich diskutovat v další části programu. Zpráva je členěna podle okruhu činnosti - jde o činnosti řízené výborem, aktivity členů a regionálních poboček, spolupráci s dalšími organizacemi nebo institucemi, akce vzdělávací, vydávání publikací a spolupráci mezinárodní.


Ještě k podzimnímu vzdělávacímu semináři
V IL jsme uvedli část výsledků zpracovaných dotazníků. Podklady od členů vypovídají o některých podmínkách práce na školách i o přáních účastníků týkající se např. další činnosti asociace, náplně seminářů ap. Jsou pro výbor cennou informací; část výsledků zveřejňujeme v IL pro kolegy, kteří např. chtějí porovnat svou situaci nebo názory s jinými.

back