INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 14

Z KORESPONDENCE


„STÁTNÍ“ MATURITY

V únoru a březnu byly školy vyzvány k vyjádření k návrhu nových státních maturit. V souboru třinácti volitelných předmětů spolu se zeměpisem chyběl i dějepis. Prezident České geografické společnosti doc. Bičík se obrátil na výbor Sdružení historiků se žádostí o společnou akci - stížnost na složení volitelných předmětů státní maturity. Na adresu CERMAT byla zaslána nesouhlasná vyjádření České geografické společnosti, Sdružení historiků, Spolku učitelů zeměpisu ČGS a také naší asociace Byli jsme informováni i o kritickém vyjádření kolegů z několika gymnázií zaslaném pracovišti CERMAT (Centru pro reformu maturit při ÚIV).
Z našeho dopisu vyjímáme:
„...v minulém týdnu jsme měli příležitost seznámit se s Katalogy cílových požadavků třinácti výběrových maturitních předmětů... Nemůžeme uvěřit, že mezi třináct výběrových předmětů dějepis spolu se zeměpisem nebyl zařazen. Žádáme připojení dějepisu spolu se zeměpisem mezi vybrané předměty, z nichž by mohli studenti skládat státní maturitní zkoušku.
Ke konkrétnímu posouzení tohoto typu maturity bude možno přistoupit, až budou známy představy členů pracovních skupin o formě a obsahu testů. Několik ukázek oboru Občanský a společenskovědní základ na konci materiálu vzbuzuje silné pochybnosti o smyslu navrhovaného způsobu testování formou zaškrtávání „správných odpovědí“ u tak delikátních, komplexních a komplikovaných, v mnoha směrech nejednoznačných oblastí jako je etika, psychologie, sociologie nebo politologie, což je zcela v protikladu požadavkům zbavit školu orientace na faktografii.... / Kromě toho nás překvapuje sestavení pracovní skupiny pro základy společenských věd v podstatě z jednoho pražského pracoviště zcela bez účasti učitelů, kteří v jiných oborech tvoří i dost přes polovinu členů týmů/.
Nerozumíme tomu, jaký vztah má obsah maturity k osnovám předmětu a zda tedy katalogy cílových požadavků nahrazují stávající osnovy. V tom případě není jasné, kdo pověřil tento úzký kolektiv tak závažným úkolem, jako je vymezení obsahu předmětu. Pokud by tomu tak bylo i v dějepise, žádáme, aby v takové pracovní skupině byli kromě pracovníka VÚP pro obor dějepis historici delegovaní Sdružením historiků ČR a učitelé delegovaní Asociací učitelů dějepisu ČR.
Důrazně proti předložené struktuře protestujeme a považujeme ji za nepřijatelnou....
Z odpovědi P. Zieleniecové - CERMAT:
„... Vaše základní připomínka směřuje k tomu, že v předložených návrzích katalogů není pracován dějepis... Za nepřítomností dějepisu nestojí žádný záměr... jde o výsledek „historie“ koncepce této reformy... Počítáme s tím, že ...v dalším kroku začneme připravovat podklady i pro dějepis...“
Ze stanoviska Sdružení historiků zaslaného CERMAT:
„...Výbor Sdružení historiků ČR považuje za nezbytné, aby dějepis byl do zamýšlené struktury nových maturit zařazen jako samostatný předmět, postavený na stejnou úroveň jako biologie, fyzika či chemie, tj. jako nepovinný volitelný předmět... Nejde nám jenom o administrativní začlenění dějepisu do systému výuky a maturit, ale také o jeho odbornou, tj. obsahovou a koncepční úroveň. Z tohoto důvodu si dovolujeme navrhnout, aby do týmu, který bude připravovat Katalog cílových požadavků předmětu dějepis, byli přizváni vedle učitelů dějepisu ze všech typů škol i historici pracující na vysokých školách či ve vědeckých institucích a zabývající se touto problematikou... Sdružení historiků ČR reprezentované svým výborem, tak znovu nabízí svoji odbornou a personální pomoc při přípravě školských dokumentů vztahujících se k výuce dějepisu ... “
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., předseda SH ČR
I když dle vyjádření odpovědných pracovníků byly práce na státních maturitách pro rok 2002 kvůli nekvalitní přípravě zatím zastaveny, jde o principiální záležitost, totiž vyřazení historie z předmětů, které by měly patřit ke vzdělání středoškolsky vzdělaného občana ČR. Věříme, že budou přijaty návrhy historiků, geografů i učitelů těchto předmětů a začne se pracovat na kvalitní koncepci i konkrétních návrzích.

VE STŔEDOŚKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI DÁLE JAKO V OBDOBÍ TOTALITY

V IL 13 jsme informovali o jednání ASUD s předsedkyní celostátní komise pro SOČ Mgr. Jitkou Macháčkovou o změně struktury SOČ, totiž rozdělení oboru 16 (kde jsou všechny humanitní vědy pohromadě) na dvě skupiny a zařazení historie jako samostatného oboru. Ačkoliv členové této komise návrh ASUD podpořili, výsledek prozrazuje následující dopis z MŠMT z 23.3.:
„...na základě Vašeho požadavku na rozšíření Středoškolské odborné činnosti o obor historie byla problematika projednána na zasedání ústřední komise SOČ dne 23. 3. 2000 s následujícím závěrem: současné finanční prostředky uvolňované na tuto soutěž nedovolují vyhlásit výše uvedený obor. Podle našeho názoru lze Vámi uváděnou diskriminaci oboru historie případně odstranit organizováním samostatné soutěže.“
Mgr. Jindřich Fryč, ředitel odboru pro mládež
Z naší odpovědi z 10. dubna:
„... Rozhodnutí komise nerozumíme... - totiž proč nemůže mít historie vlastní obor, když jej má každá přírodní věda zvlášť a další obory mají příbuzné vědy aplikované....K Vašemu návrhu zorganizování samostatné soutěže pro historii bychom Vás chtěli požádat o upřesnění - kdo by tuto soutěž organizoval a kdo by ji financoval.“
Přes setrvávání pracovníků MŠMT na pozicích předrevolučních, totiž přezírání humanitního vzdělávání, pokoušíme se prozatím alespoň o dílčí změny. Výbor uvítal návrh předsedkyně celostátní komise pro SOČ Mgr. Macháčkové vyslat do poroty zástupce výboru ASUD (je jím PhDr. Eliška Kunstová z gymnázia Nad Alejí v Praze 6). Na podnět komise SOČ také rozhodl udělit nejlepší práci z oboru historie CENU ASUD. Poprvé se tak stane na celostátním kole v Rožnově p. Radhoštěm, které se koná ve dnech 6.- 10. června.
HM

PŘÍZNIVÁ ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍHO ODDĚLENÍ MŠMT ČR

V lednu t.r. jsme zahraničnímu oddělení MŠMT adresovali žádost začlenit do rámce spolupráce MŠMT ČR s Radou Evropy na rok 2002 mezinárodní konferenci s výročním zasedáním Euroclio na téma „EVROPA JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ A SOUŽITÍ RŮZNÝCH KULTUR“ s podtitulem Multikulturní problémy v dějepisném vzdělávání - výuce i výchově a jejich řešení v různých částech Evropy. V březnu jsme dostali dopis ředitele zahraničního oddělení ministerstva dr. Cinka:
„...Pokud se týká uspořádání evropského semináře ... mohou zástupci MŠMT navrhnout Direktoriátu pro vzdělávání, kulturu, sport a životní prostředí Rady Evropy, aby takový seminář byl zařazen do programu RE určeného pro další vzdělávání učitelů...“
PhDr. Pavel Cink, ředitel odboru zahraničních vztahů a evr. integrace

Plán projednaly delegátky ASUD na General Assembly v Lisabonu s výborem Euroclio. Přípravami se začala zabývat pracovní skupina, která se v průběhu příštích měsíců obrátí na další naše členy, mezi nimi také ty, kteří ovládají angličtinu, reprezentovali ASUD na zahraničních akcích ap. s výzvou o přispění v přípravách konference, její organizace i programu.


NEMĚLO BY NÁM UNIKNOUT

Právo 20. dubna 2000 - interview s ministrem E. Zemanem
V obsáhlém rozhovoru redaktora J. Gintera s ministrem E. Zemanem se některé pasáže týkaly také dějepisu:
Sdružení historiků a učitelů dějepisu si stěžují, že dějepis nebyl zařazen do státních maturit ani jako dobrovolně volitelný předmět. Jaký byl důvod?
Této námitce se budu snažit vyhovět, ale výuka dějepisu je u nás velmi špatná. Učebnice jsou značně rozporuplné, řadu prvků neobsahují. Zdaleka ještě není na takové úrovni, aby mělo smysl ho zahrnovat mezi dobrovolně volitelné maturitní předměty.... Dějepis by se neměl zaměřovat na strohá encyklopedická data, ale spíše na výklad událostí a chápání souvislostí. Problém je však prosadit to. Zatím jsme analyzovali všechny učebnice dějepisu a vytipovali jejich nedostatky...“
Na podnět konstatování zveřejněných panem ministrem jsme ho 22. dubna dopisem požádali o několik informací:
„... - co Vaše ministerstvo učinilo pro nápravu stavu, který pokládáte za tak špatný, že jste dějepis nezařadili ke 13 předmětům státní maturity
· jak je možné, že ministerstvo dává doložky učebnicím, které podle Vašeho vyjádření jsou naprosto nevyhovující; zřejmě je systém tvorby a schvalování učebnic nevhodný a měl by se změnit (v souvislosti s tím dovolte podotknout, že nám Vaši podřízení již delší dobu odmítají dát k nahlédnutí recenzní posudky, na základě nichž byly tyto doložky uděleny, jako by s těmito doporučeními něco nebylo v pořádku)
· rádi bychom Vás požádali o sdělení, kdo nám může umožnit seznámit se s výsledky analýz všech dějepisných učebnic, které byly zpracovány a o nichž jsme se z Vašeho rozhovoru dozvěděli...“

back