Z EVROPSKÉ DĚJEPISNÉ SCÉNY - NĚKOLIK INFORMACÍ O EUROCLIO

EUROCLIO

Stálá konference evropských asociací učitelů dějepisu s názvem Euroclio byla ve spolupráci se členy Rady Evropy založena v roce 1993 v holandském městě Leuvarden. Spolupráce ASUD s EUROCLIO započala roku 1995 při projektu o výchově k demokracii v dějepisném vyučování. Informace o činnosti Euroclio průběžně přinášejí Informační listy, aktuality a podrobnosti najdete na oficiálních stránkách EUROCLIO, případně na jeho facebooku.

Euroclio je řízeno voleným výborem, jehož sídlem je Haag. Každoročně je svoláváno shromáždění delegátů hodnotící činnost, hospodaření a připravující další činnost - General Assembly. Schází se vždy v jiné zemi a je spojeno s konáním konference na téma důležité pro dějepisné vyučování. Mezi delegáty byli každoročně i zástupci ASUD.

Na General Assembly v březnu 1999 v Edinburgu byl zvolen výbor, jehož členové zpracovali materiál - TAM: Diskusní dokument o záměrech a činnosti Euroclia pro příští období („A Discussion Paper on the Development of Euroclio Policy for the Next Period"), zveřejňujeme jej pro informaci členů ASUD i dalších zájemců o vyučování dějepisu. Považujeme ho za velmi přínosný, aktuální a podnětný i pro naši asociaci. Pokud by někdo z členů měl chuť napsat výboru svůj názor, event. podněty, které bychom mohli tlumočit výboru Euroclio, budou vítány.

V Praze se ve dnech 12. - 17. března 2002 konala výroční konference na téma "Rich and Varied Diversity. The Learning and Teaching about Ethnic, Religious and Linguistic Minorities in History." (přibližně: Bohatství a rozmanitost různosti. Učení a vyučování o etnických, náboženských a jazykových minoritách v dějepise), připravil jí ASUD spolu s EUROCLIO a za spoluúčasti MŠMT ČR. Konference si dala za cíl přispět k řešení problémů souvisejících se stále se zvětšující rozmanitostí obyvatel Evropy po stránce etnické, jazykové i náboženské v rámci možností dějepisného vyučování. Zúčastnilo se jí více než sto učitelů a vysokoškolských profesorů historie, didaktiky a metodiky i pracovníků různých institucí a další hosté od nás a z více než třiceti zemí Evropy i mimo ni. (Podrobnosti viz. IL19.)

Referáty z akcí Euroclio najdete v Informačních listech v rubrice Ze zahraničí.

facebook Aktuality na webové stránce nebo facebooku EUROCLIO.