DISKUSNÍ DOKUMENT O ZÁMĚRECH A ČINNOSTI EUROCLIA PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ


Tento dokument, který se zamýšlí nad minulou i budoucí činností Stálé konference evropských asociací učitelů dějepisu (Euroclio), jsme v listopadu obdrželi od nového výboru, zvoleného v Edinburgu na jaře 1999. Tato organizace dnes sdružuje 59 členských a přidružených dějepisných asociací s téměř 48 tisíci členy. V čele je sedmičlenný výbor, realizací aktivit se zabývá výkonný ředitel, jímž je v současné době bývalá prezidentka paní Joke van den Leeuw Roord z Holandska. Výbor ASUD byl stejně jako vedení ostatních členských asociací požádán o vyjádření k jeho obsahu. Zveřejňujeme jeho překlad, aby se s ním mohl seznámit širší okruh zájemců. Především pak členy asociace, pokud budou mít chuť a zájem, chceme požádat o vyjádření k jeho obsahu, případně i k dalším tématům mezinárodní spolupráce.

Cílem tohoto dokumentu je podnítit diskusi mezi členy výboru Euroclia a členskými asociacemi o záměrech a činnosti Euroclia v nadcházejících letech. Je to pokus identifikovat hlavní problémy Euroclia porozumět nejdůležitejším potřebám členských organizací a načrtnout hlavní oblasti aktivit, což by nám mělo pomoci nasměrovat naše kroky. Záměrem tohoto dokumentu je zužitkovat rozbory a materiály získané během šestileté existence Euroclia a připravit dokument, který by mohl pomáhat výboru, vedení a asociacím.

Euroclio prochází procesem restrukturalizace své organizace. Během valného zasedání v Edinburgu v březnu 1999 členské asociace rozhodly, že Euroclio má mít výkonné centrum (realizující každodenní administrativní a organizační práci) a výbor působící jako orgán určující záměry a řídící činnost. Nová struktura spolu se získanými zkušenostmi poukazuje na potřebu mít pro budoucno jasné záměry. Doprovodné dokumenty se budou týkat finanční stránky a budou určovat vztahy a odpovědnost mezi výborem a exekutivou. Doufáme, že tyto návrhy přispějí k formulování obecných problémů, které by Euroclio mělo sledovat v příštím století/tisíciletí. Měly by také pomoci reflektovat naše aktivity a rozhodnout, které jsou naše budoucí priority a možnosti v rozsáhlé a rozmanité síti Euroclia.

Dalším problémem v rozvoji politiky (fungování) Euroclia je samotný proces tvorby tohoto dokumentu. Návrh přihlíží k výsledku dotazníků zaslaných členským asociacím minulý podzim. Nový výbor k němu rovněž zpracoval vlastní podklady. Takto revidovaný dokument s otázkami týkajícími se jeho obsahu bude zaslán asociacím k dalším úvahám a vyjádření budou shrnuta a začleněna do výsledného návrhu dokumentu, který v hlavních rysech bude předložen k uvážení a schválení General Assembly v r. 2000 a ratifikován v roce 2001.

Tento demokratický proces by měl podnítit všechny členské asociace, aby se účastnily procesu formulování záměrů Euroclia a jeho činnosti a dalším přínosem, nehledě na autorství návrhů a myšlenek, by mělo být prohloubení dialogu.


SMĚREM K DRUHÉ FÁZI

V prvních šesti letech své existence - neboli v tom, co označujeme jako první fázi - Euroclio rostlo extenzívně, budovalo síť asociací učitelů dějepisu - jednak s těmi, které mají již dlouhou tradici a jednak s těmi, které byly založeny teprve nedávno jak v Evropě, tak mimo ni. Některé členské asociace působí v zemích s pevným demokratickým systémem, jiné pracují ve velmi křehkém demokratickém prostředí a několik z nich musí čelit nepřátelským postojům vlád. Všechny se staly rovnocennými členy Euroclia a můžeme být na to hrdi. Náš záměr pro budoucnost je pokračovat v budování životaschopné sítě silných a solidních národních asociací. Druhým úspěchem dosaženým v první fázi je, že se Euroclio stalo silným a respektovaným partnerem pro většinu evropských a jiných mezinárodních organizací. Díky členů výboru, a zejména prezidentky Joke van den Leeuw Roord, byly vytvořeny kontakty a vztahy s Radou Evropy, Evropskou unií a mnoha dalšími organizacemi, nadacemi jako je Körber Stiftung Foundation, Evropská kulturní nadace a Kultur Austria. Od svého založení se Euroclio intenzívně angažuje v diskusi o vyučování dějepisu a v podpoře demokratických hodnot na všech úrovních ( mezinárodní, národní, institucionální a školní ).

Velké množství materiálů a zkušeností (poznatků, expertiz) získaných během prvního období je jedním z nejdůležitějších výsledků Euroclia. Členské asociace, právě tak jednotliví zástupci měli velký prospěch z mezinárodní výměny myšlenek. Učitelé dějepisu z různých částí Evropy se dozvídali o situaci jiných členů a tyto koncepty práce v dějepisném vyučování mohli uplatňovat ve svých zemích, což by dříve nebylo možné. Mnozí členové navázali osobní kontakty jdoucí daleko za profesionální vztahy. Značné množství členů se stalo metodiky (teacher trainers) a mnozí další získali zkušenosti na mezinárodní úrovni. Mnoho projektů Euroclia a jeho členů k tomu nejen přispělo, ale také pomohlo praktické zkušenosti rozšiřovat.

Jako mnoho jeho členských asociací se Euroclio muselo vyvíjet. Zkušenosti získané z práce na aktivitách Euroclia a informace z členských asociací získané během prvních šesti naznačují, že Euroclio vstupuje do druhé fáze svého vývoje. Vidíme tři hlavní prvky vývoje Euroclia v následujících letech.

1. Od rychlého růstu Euroclia ke konsolidaci jeho sítě.

Jak bylo naznačeno výše, od svého ustavení v roce 1993 se Euroclio stalo rychle rostoucí organizací. V roce 1999 Euroclio spojuje 59 plnoprávných a přičleněných organizací v 36 evropských zemích. Předpokládáme, že tento bezprecedentní vítaný - i když neočekávaný - růst se zpomalí. V budoucnu se k Eurocliu přičlení nové asociace, ale jejich počet nebude tak výrazný. Musíme rovněž rozvážit potřebný úpravy hlasování a/nebo případná omezení počtu asociací z jedné země. Myslíme, že v druhé fázi bychom se měli více zaměřit na konsolidaci naší sítě.

Za prvé potřebujeme zlepšit pochopení pro potřeby našich členských asociací. Měli bychom odlišovat mezi potřebami vyučování dějepisu a problémy a/nebo potřebami asociací v jednotlivých zemích. Až dosud jsme většinou diskutovali o problémech spojených se zlepšením výuky dějepisu, ale méně pozornosti jsme věnovali problémům, kterým čelí jednotlivé asociace. Během předcházejících let jsme shromáždili pozoruhodné množství informací o situaci v dějepisném vyučování po celé Evropě, ale v málo případech jsme se snažili zkoumat roli a pozici asociací v jejich národním vzdělávacím systému. V budoucnosti by měla být síť Euroclia upevněna zvýšením výměny a množství informací o asociacích a prohloubeným pochopením společných a specifických potřeb členů Euroclia. Doufáme, že to by nám mohlo pomoci stanovit priority pro krátko i dlouhodobé aktivity. Informace byly shromažďovány většinou pomocí dotazníků zaslaných asociacím. Dotazníky souvisely s tématy výročních konferencí. Ačkoliv tyto materiály představují velmi cenný pramen informací, mají svá omezení. Kromě toho získané informace mají většinou omezenou platnost založenou spíše na empirickém než na výzkumném přístupu. Většinou (předpokládáme) asociace neprovádějí o jednotlivých problémech průzkum v celostátním měřítku. V budoucnu bychom chtěli hledat způsoby, jak zpracovávat a hodnotit výsledky dotazníků a konečně jak provádět srovnávací studie o vyučování dějepisu.

2. Od entuziasmu k profesionalismu

Silnou stránkou prvního období činnosti Euroclia bylo velké množství entuziasmu a zapojení výboru do aktivit Euroclia. V prvních letech organizační struktura Euroclia dovolovala malou administrativu. Se zvyšujícím se počtem členů a úkolů nezbytných pro udržování každodenní komunikace, organizace akcí Euroclia neobyčejně vzrůstala. Konečně Haag se stal hlavní kanceláří Euroclia. Změna organizační struktury (v souhlase s posledním General Assembly) je jedním prvkem ve změně vývoje Euroclia. S touto změnou je potřeba, aby byly ujasněny úloha a vztahy mezi výborem a sekretariátem. Až dosud členové výboru spolu s členy asociací byli zainteresováni v mnoha projektech. Tyto panevropské regionální a bilaterární projekty pomohly Eurocliu stát se respektovaným partnerem k podpoře demokratických hodnot a občanství, kritického myšlení a multiperspektivního přístupu k výuce historie. Doufáme, že v budoucnosti nejen budeme pokračovat v těchto projektech, ale také přispějeme k diskusi o vyučování dějepisu jinými prostředky. Experti Euroclia, právě tak jako jiní respektovaní evropští historikové a pedagogové, by měli být požádáni, aby napsali diskusní příspěvky na určitá témata. Webová stránka Euroclia má předpoklady stát se diskusním fórem dovolujícím jednotlivým učitelům a zástupcům asociací řádné a častější kontakty. Internet a speciální publikace vydávané Eurocliem nebo ve spolupráci s jinými institucemi poskytnou pramenné materiály přinášející příspěvky o dějepisném vyučování a jeho výsledcích. To vše bude k dispozici učitelům v Evropě i mimo ni.

3. Od ustavení nových národních asociací k jejich konsolidaci uvnitř národního vzdělávacího systému

Zatímco v předchozích šesti letech jsme byli úspěšní v podpoře ustavování národních asociací v zemích bez tradic profesionálních učitelských organizací a v podpoře iniciativy a entuziasmu jednotlivců uvnitř těchto asociací, cítíme nyní potřebu přejít k další fázi. V následujícím období bychom se měli více soustředit na posilování role asociací uvnitř jejich vlastního vzdělávacího systému a k vytváření profesionálních kapacit v národních asociacích. Získávání prostředků, řízení projektů a public relations jsou životně důležité pro úspěšnou existenci každého občanského sdružení (NGO). Jestliže organizace chtějí získat znatelné výsledky v systému a přispívat ke zlepšení různých aspektů dějepisného vyučování, potřebují být silné počtem i organizací. Potřebují vysokou kvalitu aktivit, které přivedou do asociací další učitele a získají pro ně sponzory.

Měly by být vyhledávány různé možnosti, jak podporovat asociace, jejichž členové jsou nadšení a obětaví, ale mají nedostatek zkušeností a organizačních dovedností. Mezi alternativami, které mohou padat úvahu a být využívány, je např. sdílení informací na dobrých praktických příkladech, vzdělávacích seminářích, otevřených zasedáních jako je např. bazar projektů během výroční konference, začlenění do projektů organizací nebo nadací podporujících neziskový sektor.


HLAVNÍ OTÁZKY

V naší analýze současné situace Euroclia, jeho úspěchů, omezení a předpokládaného vývoje jsme pojmenovali následující témata, která by měla být brána v úvahu.

Euroclio jako střechová organizace

Euroclio se stalo uznávaným partnerem pro mnohé mezinárodní instituce, státní i nestátní organizace poskytováním expertiz, možností navazování vztahů a své sítě. Nicméně stále ještě vyvstává potřeba jasné identifikace jasného určení jádra aktivit Euroclia, aktivit a projektů, kde je Euroclio partnerem a projektů členských organizací, které Euroclio zastřešuje.

Respektování a udržování odlišností

Mezi členy Euroclia existují značné odlišnosti. Asociace se liší velikostí, strukturou a finančními možnostmi (a zároveň počtem svých aktivit). Jsou v různém stadiu vývoje - máme nově ustavené asociace a jiné s dlouhou tradicí. Asociace mají různou úlohu, roli a pozici ve vzdělávacím systému a dějepisném vyučování v jejich zemích. Některé asociace velmi spolupracují s jejich ministerstvy školství a jinými národními vzdělávacími institucemi, ale mnohé asociace mají s ministerstvem pouze příležitostné kontakty. Tato rozličnost musí být respektována, ale měli bychom podporovat větší sdílení informací a spolupráci asociací na různých stupních vývoje a současně zvláštní pozornost by měla být věnována speciálním potřebám. Nicméně měli bychom vždycky zdůrazňovat, že přes rozdílnost a odlišnost názorů v Eurocliu máme společné cíle a sdílené hodnoty.

Poslání Euroclia

Jedním z hlavních cílů Euroclia je vytvořit skutečné panevropské fórum, kde by byly zastoupeny všechny dějepisné asociace z evropských zemí. Cítíme stále potřebu pokračovat ve svém poslání (metafora použitá Maitlandem Stobartem v jeho řeči v Helsinkách v roce 1998), podporovat založení dějepisných asociací, kde dosud neexistují. Jako síť organizací bychom měli mít jasné cíle a měli bychom být schopni je artikulovat v přístupu k novým zemím. Toto poslání zahrnuje zejména zlepšování dějepisného vyučování, podporu demokratických hodnot a poskytování podpory asociacím pracujícím v ohrožení.

Dějepisná výuka a demokratické hodnoty

V průběhu posledních šesti let můžeme pozorovat, že zájem a podpora dějepisnému vyučování ze strany vlád v posledním období klesá. Nicméně vlády jsou znepokojeny postoji mladých lidí k demokratickým hodnotám. Aby získalo pozornost národních vlád v Evropě, musí Euroclio zdůrazňovat jeden ze svých cílů - podporovat roli dějepisného vyučování jako část výuky k demokratickému občanství, které pomáhá studentům získat takové dovednosti jako kritické myšlení, nepředpojatý přístup a postoje jako je čestnost, zvídavost, tolerance a otevřenost mysli. Musíme také pomýšlet na to, jak podporovat demokratické hodnoty v zemích s centralistickým a/nebo autoritářským systémem. V předcházejícím období, ale zejména v posledních měsících, jsme viděli několik pokusů o zneužití historie, které měly sloužit partikulárním politickým a/nebo nacionalistickým cílům.

Očekávané omezení finančních zdrojů v budoucnosti

Organizace výročních konferencí, publikace Bulletinů a udržování dvojjazyčnosti Euroclia se ukazuje být finančně stále náročnější. Roční příspěvky nejsou dostačující, nepokrývají všechny náklady související s aktivitami Euroclia. Až dosud byl výbor úspěšný v získávání jiných dárců, kteří částečně pokryli větší procento nákladů aktivit Euroclia. Euroclio mělo zisk z mnoha projektů vedených členy výboru. Nicméně zejména získání prostředků pro výroční konferenci a General Assembly je náročné. Předpokládáme, že Euroclio bude čelit větším obtížím se získáváním prostředků a může mít mnohem omezenější zdroje než v minulosti. Proto naše finanční rozhodnutí by měla být založena na dohodnutých záměrech a nastíněných prioritách.

Vzrůstající role moderních technologií

Kromě projektů musíme hledat jiná efektivní řešení, jak rozšiřovat informace, sdílet zkušenosti a udržovat kontakty mezi členy asociací. Osobní kontakty a vzájemné návštěvy jsou důležité inspirující. Napomáhají lepšímu porozumění situaci v jiných zemích a částech Evropy. Jsou ovšem také velice nákladné. Potřebujeme prozkoumat alternativní a levnější způsoby, které by ale vedly ke stejným výsledkům.

Informační technologie vytvořily nové příležitosti ke sdílení informací, využití výsledků aktivit a projektů Euroclia v celé jeho síti. Podařilo se nám vytvořit naši vlastní webovou stránku a naše budoucí úsilí by mělo - a bude muset - být budováno na této bázi. Potřebujeme se naučit, jak využívat plný potenciál informačních technologií a jak jím doplnit naše ostatní aktivity.

Potřeba ocenění dopadu Euroclia

Počet asociací rapidně vzrostl, ale skutečný počet učitelů jako členů národních asociací poklesl (podle čísel získaných z dotazníků). Poměr mezi členy asociací a celkovým počtem učitelů v zemi se pohybuje od silných asociací, kde je členy více než polovina učitelů, k zemím, kde číslo je nižší než 5% (a ve skutečnosti pracují jen díky entuziasmu velice malé skupiny aktivních členů).

V příštích letech bychom se měli snažit prozkoumat, jak dalece jsou výsledky aktivit Euroclia sdíleny mezi členskými asociacemi a jak dalece jsou šířeny v každé jednotlivé zemi. My jsme zajisté změnili naše vyučovací styly a strategie. Ale co víme o tom, jaké změny byly ovlivněny Eurocliem? Pomohlo Euroclio a asociace změnit systém výuky dějepisu, přispěli jsme k reformě dějepisného vyučování? Chceme to dělat? Jak můžeme odhadnout tyto změny?

Další otázkou, která by měla být zodpovězena, je, jak úspěšné jsou členské asociace v podporování evropských perspektiv v jejich národním dějepisném vzdělávacím systému.


PRINCIPY (zásady)

Plánujíce naše budoucí aktivity měli bychom požadovat tyto zásady:

KTERÉ JSOU HLAVNÍ OBLASTI ZÁMĚRŮ EUROCLIA?

V příštích letech předpokládáme tři hlavní oblasti aktivit:

1. Zvyšování kvality dějepisného vyučování

Hlavní oblasti, ve kterých nadace vidí svou roli nebo podporu jako velmi důležitou, jsou vzdělávání učitelů, vývoj dějepisných učebnic a jiných učebních pomůcek a systém hodnocení a zkoušení. Potom bychom měli naše aktivity zacílit k poskytování podpory asociacím a jednotlivým učitelům, kteří by se mohli stát metodiky, lektory nebo autory učebnic a jiných vyučovacích materiálů poskytujících nové přístupy ve vyučování. Musíme sledovat dopad našich předcházejících aktivit a to, jak můžeme použít jejich výsledky ke zlepšení kvality vyučování a učení.

2. Práce v síti a sdílení informací

Hlavní aktivity Euroclia v budoucnosti by měly zůstat stejné jako dosud - organizování General Assembly, realizace projektů, navazování spojení mezi členskými asociacemi a šíření informací pomocí Bulletinu. Jiné aktivity mohou zahrnovat: nové rubriky na naší webové stránce s materiály vytvořenými v projektech; zajímavé články a dokumenty publikované jinými mezinárodními nebo národními organizacemi. Internet nám v budoucnosti poskytne velké možnosti, např. můžeme vytvořit diskusní fórum pro práci ve sdílení zkušeností a jako prostředek komunikace mezi jednotlivými učiteli. Pro zainteresované členské asociace bude k dispozici databáze evropských expertů ve specifických oblastech vyučování dějepisu. Mohou být k dispozici a lehko přístupné příklady různých druhů testů, kritéria, jak hodnotit dovednosti a postoje.

3. Podpora asociací

Toto je nová oblast, která se v současné době dostává do popředí. Existuje rostoucí potřeba pomoci několika asociacím, přehodnotit jejich roli a pozici v národním vzdělávacím systému. Vyspělejší a zkušenější asociace mohou pomáhat těm, které si potřebují formulovat priority svých aktivit, získávat zkušenosti, jak budovat a rozvíjet vztahy s národními institucemi. Může jim být poskytnuta pomoc, kam se obrátit se svými specifickými problémy, jak posílit pozici asociace uvnitř jejich země, jak získat další členy, ale také jak plánovat projekty, získávat finanční prostředky a budovat „public relations".

4. Vnitřní fungování Euroclia

V nejbližší budoucnosti musíme připravit dokument o vztahu mezi výborem a výkonnou složkou, ujasnit vnitřní pravidla práce výboru a upravit hlasovací systém pro General Assembly. Musíme se rovněž dohodnout na nejvhodnější finanční politice a opatřeních pro příští rok. Dokumenty o každém z těchto problémů by měly být připraveny výborem a členové by o nich měli diskutovat během General Assembly 2000. Po schválení budou tyto dokumenty spolu s připomínkami a návrhy členů Euroclia zpracovány do nového statutu Euroclia s patřičnými přílohami a ratifikovány v roce 2001.


back