Publikační činnost ASUD

V průběhu uplynulých let jsme pro členy připravili a namnožili několik materiálů (pro členy ASUD i event. zájemce z fakult jsou všechny i nadále k dispozici):


Sborníky ASUD:

NAŠE STOPA Inspirace 18
Sborník přináší zkušenosti z praxe týkající se výuky o osudu známých i méně známých obyvatel prostoru dnešní ČR (s přihlédnutím k menšinám a k osudu Čechů mimo vlastní stát) v 19. a (především) ve 20. století. Mělo jít o propojení „velkých“ (politických) dějin, ale i „malých“ dějin – dějin každodennosti. Předpokládali jsme interdisciplinární přesah do dalších vzdělávacích oblastí a dále zapojení gramotnosti čtenářské a digitální.
Díky příspěvkům členů a přátel ASUD Vám můžeme předat následující práce.
 • Ludmila BURSÍKOVÁ: Staroměstské náměstí
 • Marcela SVEJKOVSKÁ: České školy v pohraničí jako národní úkol?
 • Hana ZAPADLOVÁ: Čapek 2012
 • Hana ZAPADLOVÁ: Čapek 2014
 • Pavel MARTINOVSKÝ: Huascarán
 • Petra PETERKOVÁ: Spirit of Glassboro
 • Pavel MARTINOVSKÝ: Jaksch
 • Jana ČIHÁKOVÁ: Světoví Češi
 • Pavel MARTINOVSKÝ: Musil
 • Pavel MARTINOVSKÝ: Bokšay
  Díky dotaci MŠMT může být i sborník [ Naše stopa ] zde k dispozici zdarma.
 • Inspirace 17
  17. sborník ASUD Jsou osmičky náš osud?
  Hlavním výstupem dotace MŠMT na rok 2018 se stal metodický a didaktický sborník z edice Inspirace. Název Jsou osmičky náš osud? vystihuje svou podstatu. Na cca 140 stranách se podařilo shromáždit nejrůznější aktivity, které korespondují právě se zmiňovanými osmičkovými daty, ať už se jedná o rok 1918, 1938, 1948, nebo o rok 1968. Přináší jak drobné – motivační nápady z hodin, tak nápady, které mohou sloužit k procvičování a ukotvení látky, tak i rozsáhlejší projekty, díky nimž došlo jednak k propojení mezipředmětových vztahů, jednak k podpoře různých gramotností, tak i k tolik žádoucímu propojení školy a rodiny, respektive veřejného života.
  Zároveň může sborník posloužit jako argument proti věčným kritikům, kteří tvrdí, že se na českých školách učí moderní dějiny jen do konce druhé světové války. Zveřejněné práce hovoří o opaku.
  Díky dotaci MŠMT je i tento sborník dostupný zdarma:
  [ Uložit pdf ]
  16. sborník Via Carolina.
  vyšel v roce 2016 a shrnuje práce, jejichž hlavním tématem je život, dílo a osud Otce vlasti. Zahrnuje jak krátké – motivační nápady, tak celohodinové práce i dlouhodobé projekty. Učitelé dějepisu propojili rámci mezipředmětových vztahů historické náměty, které přesahují do dalších vzdělávacích oborů.
  Vzhledem ke skutečnosti, že ASUD získala na sborník dotaci, je sborník zdarma přístupný jak v digitální (pdf) tak i v tištěné podobě. Stačí napsat na naše stránky a sborník Vám za poštovné + balné zašleme.
  [ Uložit pdf ]
  Vážení přátelé,
  v rámci dotačního programu MŠMT Vznik a využití výukových materiálů s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století - 100. výročí začátku a ukončení první světové války s přesahem k zásadním důsledkům pro další vývoj českého státu získala Asociace učitelů dějepisu dotaci na projekt

  15. Metodický a didaktický sborník První světová válka.
  Cílem projektu je podpořit výuku téma první světové války a s ní souvisejícího osudu českých (československých) legionářů, významu této dějinné události v rámci 20. století, vazby na existenci československého státu (nově pojímané české státnosti). Jako vedlejší, avšak ne zanedbatelný cíl, si projekt klade záměr podpořit rozvoj čtenářských gramotností v hodinách dějepisu a společenskovědních předmětů.
  Vzhledem ke skutečnosti, že ASUD získala na sborník dotaci, je sborník zdarma přístupný jak v digitální (pdf) tak i v tištěné podobě.
  [ Zde k dispozici ke stažení ]
  14. sborník 20. století pro čtenáře
  Další ze sborníků příspěvků členů, který shromáždila a upravila dvojice L. Bursíková a P. Martinovský. Soubor příspěvků z praxe k dějinám 20. století, který využívá ukázek z literatury stejné doby. Autoři nápadů zveřejnili různě dlouhé (a obsáhlé) netradiční ukázky známých i méně známých autorů s řadou podnětů, nápadů, úkolů a otázek – neboli návodem, jak s ukázkami v hodinách dějepisu (ale v rámci mezipředmětových vztahů i v hodinách čj a dalších společenskovědních oborů) pracovat. Sborník podporuje rozvoj čtenářské gramotnosti.

  [ samotné texty (bez úkolů a otázek) ke stažení ]
  13. sborník Výuka moderních a soudobých dějin
  Soubor příspěvků z praxe k dějinám 20. století, který shromáždila dvojice pedagogů L. Bursíková, P. Martinovský. Vedle metodických zamyšlení V. Kratochvíla a J. Pinkase přináší sborník příklady z praxe – několik krátkodobých i dlouhodobých projektů a nápady netradiční práce s fotografiemi, obrázky, komiksem, textem. Vedle tradičních témat, jakými jsou II. světová válka, nebo kolektivizace, se mezi učební látkou objevuje i období stalinismu, I. světové války a normalizace.

  12. sborník "Co není zapsáno, jako by nebylo…"
  vyšel při příležitosti připomenutí dvaceti let, které uplynuly od vytvoření učitelského odboru Historického klubu a patnácti let od založení ASUD. Jeho název připomíná, že mnoho ze zdánlivě drobných nebo málo významných událostí by bez zaznamenání bylo zapomenuto, přestože se mohou stát zajímavou nebo užitečnou inspirací pro naše budoucí konání. Je uveden zamyšlením prof. R. Kvačka, kterého jsme mnohokrát uvítali na našich seminářích a který nám byl nápomocen i jinak, např. při tvorbě publikací Dialogu. V obsahu jsou připomenuta jména historiků, kteří s námi spolupracovali, a také podíl členů ASUD na tvorbě článků do IL i do sborníků. Jejich zásluhou tak bylo možno plnit úkoly asociace - prohloubení vzdělání a šíření zkušeností z výuky.
  Obsah rozdělila autorka sborníku Helena Mandelová do čtyř částí - Prehistorie (70.- 80. léta), Od OF dějepisu k učitelskému odboru Historického klubu (1990-1995), Od založení ASUD k naší "Bílé hoře" (1995-2003), Od vyhlášení školní reformy k "Bílé hoře našeho vzdělávání" (2004-2010). Jejich obsah, kromě Prehistorie, čerpá převážně ze zápisů o činnosti asociace, korespondence a dalších dokumentů. Do příloh je zařazeno 21 dokumentů - přehledy činnosti, dopisy, vyjádření k RVP a naše návrhy MŠMT, otevřené dopisy, projevy a referáty na různých seminářích nebo konferencích a pod.
  Sborník může nebo měl by být i poděkováním, inspirací a povzbuzením do dalších let všem, kdož činnosti ASUD přispěli účastí na akcích všeho druhu i autorsky.
  I tento díl stejně jako všechny předchozí mohou získat i nečlenové ASUD nebo fakulty objednávkou na e-mailu ASUD.
  11. sborník "Mezipředmětové vztahy v dějepise"
  Po delší době vyplněné příspěvky ke školnímu vzdělávacímu programu (ve 2 sbornících) vyšel další čistě metodický "kousek". Rozhodli jsme se tentokrát vybrat takové příspěvky, kterými bychom rozvířili hladinu Vaší fantazie s ohledem na hravost a přístupnost hodin, během nichž by se nám žáky podařilo více zaujmou a motivovat je, aniž bychom nějak výrazně poklesli k povrchnímu předávání historických faktů. Vybrali jsme takové ukázky hodin, při nichž mají žáci a studenti daleko větší možnost prožitku, při nichž se mohou podstatně lépe vypořádat s dobovými odlišnostmi, mohou snáze pochopit reálie doby. Zároveň jsme si kladli podmínku, aby příspěvky zaslané pedagogy z celé naší republiky vyhovovaly záměru ukázat dějepis jako vědu - předmět dotýkající se svým záběrem i ostatních věd a lidského konání vůbec, nebo chcete-li, jako ideální předmět pro mezipředmětové vztahy, výchozí předmět pro naplňování jednotlivých průřezových témat.  K dostání jsou dosud i všechny starší sborníky. Členové ASUD dostávali vždy jeden výtisk nového sborníku zdarma, publikace nabízíme i širší veřejnosti - učitelům, školním knihovnám a studentům učitelství. Cena každého svazku je 90 Kč, pro studenty 70 Kč za výtisk. (Platba je možná i složenkou nebo na fakturu).
  Rekapitulaci řady najdete i na stránkách Informačního listu 26.


  Inspirace 1 Inspirace 2 Inspirace 3 Inspirace 4 Inspirace 5 Inspirace 6
  Inspirace 7 Inspirace 8 Inspirace 9 Inspirace 10 Inspirace 11 Inspirace 12
  Inspirace 13 Inspirace 14 Inspirace 15 Inspirace 16 Inspirace 17
  1. Jarmila Růžičková - Didaktické inspirace (1997)
   Z odkazu metodiky a didaktiky dějepisu minulých desetiletí.

   Komentovaný výbor z didaktických a metodických publikací, které byly napsány a vydány v průběhu 20. století. Mnoho ze zde zpracovaných témat a metodických postupů je vhodných i pro využití v současných podmínkách výuky a realizace úkolů RVP.
   Z obsahu:


  2. Metodické inspirace - Dějepis ve škole (1998)
   Ze zkušeností učitelů dějepisu základních a středních škol

   Autorsky se na sborníku podílelo sedmnáct členů ASUD. Předávají své zkušenosti z práce ve vyučování i v mimoškolní činnosti. V obsahu lze najít náměty pro nové metody výuky (projektové vyučování), k práci s pomůckami, dějepisnými atlasy, možnosti alternativního způsobu hodnocení, používání techniky, např. k práci s náčrtkem pomoci zpětného projektoru, k využívání počítačů aj. Jsou zde náměty k vybudování pracovny dějepisu, zkušenosti s vydáváním školního dějepisného časopisu, práci v seminářích, ve vlastivědném a historickém kroužku aj.
   Z obsahu:


  3. Metodické inspirace - Dějepis po škole (1999)
   Třetí sborník edice představuje zdařilé výsledky učitelských aktivit. Obsahuje šest příspěvků: vyprávění o prožití renesančního dne na zámku, zábavnou hru s cílem poznávání vlastního města, úkoly tří regionálních historických soutěží (historiád) zasvěcujících účastníky do tajů místních památek, muzeí a archivů a soubor všech úkolů 28. ročníku Soutěže mladých historiků uspořádaných tematicky tak, aby je bylo možno využít i ve škole pro žáky ročníků, kteří se soutěže neúčastnili.


  4. Historické inspirace - Historikové a přírodovědci školnímu dějepisu (2000)
   - historická terminologie a periodizace a přehled vědeckých objevů 20. století.
   První část přibližuje dva referáty k historickému pojmosloví z prvního poválečného sjezdu historiků v říjnu 1947 a několik referátů z 1. kolokvia vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků, které se konalo v r. 1993 v Hradci Králové, a bylo věnováno přímo problematice historické periodizace a terminologie; původní část oddílu pak tvoří články napsané přímo pro tuto publikaci našimi předními historiky. Podíleli se na ní J. Polišenský, J. Slavík, F. Kutnar, J. Marek, O. Urban, V. Lesák, F. Spurný, J. Bakala, M. Myška, L. Lipták, J. Pánek a J. Pešek.
   Na závěr sborníku jsme zařadili původní, bohatší verzi faktografického přehledu rozvoje vědy a techniky Cestou lidského umu a poznání sestaveného pro nové dějepisné atlasy. K tomuto obtížnému tématu přispěli výuce dějepisu špičkoví odborníci J. Folta, J. Grygar, V. Schreiber a J. Plešek.
   Věříme, že i tento sborník napomůže členům ASUD ve školní práci.


  5. Historické a didaktické inspirace - Oživené myšlenky (2001)
   O vzdělání a dějepise od 17. ke 20. století
   Mnoho pozoruhodných myšlenek, které nás mohou obohatit, obsahují spisy filozofů, psychologů i učitelů minulosti. Jsou bohužel opomíjeny, ačkoliv mohou být mnohem podnětnější než některá slova současná.
   1. J. A Komenský - Učitel národů, ale zdá se, že ne toho našeho
   2. TGM o vzdělávání (1898)
   3. J. Hála: Dějepis v činné škole (z časopisu Komenský, 1912)
   4. J. Sochor: Kudy půjde vývoj (výběr z metodiky, 1938)
   5. J. Brunner: Vzdělávací proces (vybrané pasáže, 1963)
   6. Historie ve škole - její možnosti v rozvíjení poznání, občanského vědomí, morálky a tvořivosti žáků a studentů - a její potřeby (podstatná část druhé části projektu členů učitelského oboru Historického klubu - ASUD, 1993)


  6. Didaktické a metodické inspirace - Dějepis ve škole II. (2002)
   V šestém sborníku najdete metodické stati vynikajícího slovenského didaktika dr. Viliama Kratochvíla Didaktické strategie k rozvoji intelektových schopností žáků ve vyučování dějepisu a stať V. Ulvra o nových českých učebnicích dějin 20. století vydaných do roku 2001, v druhé části jsou opět příspěvky ze zkušeností práce členů ASUD ve školách (školní projekt Cesta staletími, okresní projekt škol, mezipředmětové vazby dějepisu a výtvarné výchovy, školní časopis, moderní dějepisná pracovna, řecký symposion ve škole, práce ve školní knihovně, seminář na gymnáziu.


  7. Historické inspirace - K problémům světa ve 20. století (2003)
   - Etnické a náboženské odlišnosti a jejich souvislosti s politickým vývojem států.
   Na úvod jsou zařazeny dva referáty z konference Euroclio v Praze v r. 2002 - Mark Mazover: Etnické, náboženské a jazykové menšiny v Evropě, Jaroslav Pánek: Národnostní a náboženské menšiny v tisíciletých dějinách českých zemí. Druhou část tvoří články, napsané na základě témat, vybraných pro přednášky seminářů ASUD v letech 2002 a 2003 - Jan Klíma: Dekolonizace, Libor Dvořák: Staré i nové problémy národů bývalého SSSR, Michal Romancov: Žhavá půda národů Předního východu, David Labus: Moderní Japonsko. Závěr patří příspěvku Ivana Dubovického o problematice života a aktivit našich krajanů v USA - Češi v Severní Americe (minulost a současnost).


  8. Metodické inspirace - Samostatné práce v dějepise [ Eliška Kunstová a kolektiv ]
   V průběhu roku 2005 jsme připravili další svazek. Jeho námětem jsou různé typy a druhy samostatných prací žáků základních a studentů středních škol, jejich vedení učiteli a různé cesty jejich prezentace (práce soutěžní či přednesené a obhájené na půdě školy, ve třídě, na semináři nebo před širším publikem). Obsah:


  9. Náměty pro tvorbu ŠVP dějepisu
  10. Náměty pro tvorbu ŠVP dějepisu - II
   Na naše námitky, že formulace RVP jsou vágní, splnění výstupů nekontrolovatelné a obsah učiva nedostatečný, odpověděl tehdejší náměstek Müllner, že konkrétní pomocí a doplněním RVP pro každý předmět bude podrobný Manuál. Ten ovšem nakonec nebyl připraven jako podněty pro zpracování jednotlivých vzdělávacích oblastí, ale je rovněž v obecné poloze, stejně jako hodnocení výsledků pilotních škol.
   To nás vedlo k pokusu shromáždit všechny užitečné materiály - dokumenty MŠMT a teoretická východiska, cíle a poslání dějepisu formulované na semináři MŠMT zúčastněnými historiky a učiteli, náměty k rozpracování obsahu a přílohy se zkušenostmi učitelů z minulé praxe. To, co by měli mít učitelé dějepisu každodenně k dispozici - pro tvorbu programů i průběžnou denní práci.
   Dva sborníky o rozsahu 230, resp. 220 stránek A5 jsou k dispozici nejen našim členům, ale i všem školám (cena svazku 250,- Kč). Pokud budete mít možnost, informujte kolegy a školy ve svém okolí.
   [ Obsah najdete na zvláštní stránce 9. sborníku (pro 6. a 7. třídu) a 10.sborníku (8. a 9. třídu). ]