INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 26

LITERATURA - POMŮCKY


V čísle 26 našich Informačních listů jsme vás seznámili s publikací "XX. století o sobě - Historie v dokumentech" (R. Kvaček, J. Kuklík, H. Mandelová, I. Pařízková), kterou vydalo nakladatelství Dialog Liberec v září. Krátce na to následuje další publikace dokumentů, která může doplnit pomůcky k výuce odpovídající současným potřebám.

NOVÁ KNIHA DOKUMENTŮ K ČESKÝM DĚJINÁM

XX. století o sobě - Historie v dokumentechJsme rádi, že vám můžeme představit novou knihu - výbor z dokumentů k českým dějinám určený především středním školám (ale nejen jim). Nese název České dějiny do roku 1914 (Historie v dokumentech) a jejími autory jsou Jan Kvirenc a Eliška Kunstová; publikaci vydalo liberecké nakladatelství Dialog na počátku roku 2006.

Po dokumentech k dějinám 20. století (R. Kvaček a kol., XX. století o sobě, nakl. Dialog, Liberec 2005) je to další splnění dluhu české historiografie vůči našemu školství - ostatně většina členů ASUD pravidelně uvádí ve všech průzkumech a dotaznících, že právě chybějící soubory dokumentů jsou jedním z nejcitelněji pociťovaných nedostatků v nabídce dějepisných učebnic a pomůcek.

Ocenil to i recenzent knihy, prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., místopředseda Akademie věd ČR, ve svém lektorském posudku. Dovolte nám z něj ocitovat všechny podstatné pasáže - i proto, že prof. Pánek vystihl podstatu našeho snažení; jednoduše řečeno prostě výstižně shrnul všechny podstatné věci za nás:

"Třebaže čeští historici vydali v minulých desetiletích několik různě pojatých chrestomatií, domnívám se, že žádná z nich příliš nevyhovuje potřebám širší (mimovědecké) veřejnosti a zvláště středoškolské výuce. Tím spíše vítám, že se dva vynikající středoškolští profesoři dějepisu ujali tohoto úkolu a že do jeho naplnění vložili jak své pedagogické zkušenosti, tak i schopnost soustavně navazovat na výsledky současné historické vědy.

Výběr pramenů sahá od raného středověku do počátku 20. století, což je vhodné chronologické vymezení, neboť 20. století (počínaje první světovou válkou) si zaslouží samostatnou publikaci. Vnitřní periodizaci vyřešili autoři rozdělením celkového počtu 338 ukázek do osmi oddílů (s přesnými a výstižnými názvy), které zachycují hlavní etapy českých dějin. Publikace kombinuje tři základní roviny pohledu na dějiny: (1) dobovou pramennou výpověď, (2) názory pozdějších historiků, (3) komentář autorů.

Stručný, avšak instruktivní vstup ke každé pramenné či historiografické ukázce není pouhým faktografickým popisem, nýbrž uvedením do kontextu a naznačením problému (formulací otázek pro přemýšlivého studenta). Významnou úlohu při tom sehrává věcné propojení ukázek, jejichž komentáře na sebe vzájemně odkazují a tím vedou studenta k tomu, aby si lépe uvědomil torzovitost pramenů i neúplnost našeho poznání minulosti a aby celý dějepis pochopil jako proces nikdy nekončícího poznávání; aby si uvědomil smysl stále nových interpretací, jež přirozeně přináší pohyb života a jím nově kladené otázky i odlišně zaujímané zorné úhly postupně přicházejících posuzovatelů. Právě tento způsob podání dějepisu - důraz na kontextualizaci - je velice důležitý, neboť právě takovou schopnost u středoškoláků je třeba zvláště pěstovat (ostatně i univerzitní studenti dějepisu ji často velice postrádají).

Při výběru ukázek a jejich komentování prokázali editoři velmi rozsáhlé znalosti a rozhled po dějepisné literatuře (včetně nejnovějších, často i polemicky zaměřených nebo hypoteticky pojatých prací), stejně jako vtip a vynalézavost. Díky těmto schopnostem vytvořili pásmo českých dějin jako četbu, která může zainteresovaného studenta strhnout nejen k soustavnému pročítání textů, ale také k jejich hlubšímu promýšlení. Je velmi důležité, že vystihli jak "klasické" politické a vojenské dějiny, tak i proměny společnosti a kultury, církve a náboženských poměrů, ale také každodennosti "obyčejných lidí". Navíc tak učinili způsobem osvětlujícím povahu a vnitřní pohnutky osobností obecně známých nebo i zapomenutých. Autorský respekt k subjektu dějin odpovídá antropologickým a psychologickým pohledům současné historiografie, ale také vydatně přispívá k přitažlivosti vybraných textů zejména pro mladého čtenáře. K dalším kladům knihy patří zdařilá snaha zachytit nejen dění v pražském centru či v Čechách, ale také v dalších zemích a regionech českého státu. Stejně tak se plným právem dostalo zasloužené pozornosti různým etnikům obývajícím české země - vedle Čechů zejména Němcům a Židům.

Aniž by tato tendence z knihy jakkoli vyčnívala, je patrné, že autoři mají na mysli také výchovné poslání studia dějin. Uvádějí portréty výrazných osobností a kladou čtenáři otázky po jejich motivaci, hodnocení a inspirativnosti, důsledně se vyhýbají moralizování, ale mluvou pramenu připomínají příkladné chování jedince vůči celku (zemi, národu, obecně lidským hodnotám) a v krajním případě i sebeobětování v dějinách (Hus, Jeroným Pražský). Myslím, že i tuto dnes opomíjenou intenci díla je třeba ocenit, zejména když se obrací k mladým lidem.

Rukopis nové chrestomatie českých dějin jsem pročítal nejen se zájmem, ale i s radostí ze znovu ověřené zkušenosti, že máme tak vzdělané, schopné a zanícené učitele dějepisu. (…) Jsem přesvědčen, že se kniha J. Kvirence a E. Kunstové stane oblíbenou četbou i velmi cenným obohacením nejen školní, ale i obecně i popularizační literatury o českých dějinách."

Doplňme, že jako motto naší knihy jsme si vybrali citát byzantského císaře Basileia I. z 9. století:

Nebuď nikdy liknavý
v četbě staré historie.
V ní totiž najdeš bez námahy,
co druzí s námahou shromáždili.

Citát má ještě pokračování. Říká se v něm: "Odtud poznáš ctnost řádných lidí i špatnost zlých, časté změny lidského osudu i převraty, k nimž v životě dochází, nestálost světa i vratkost říší, zkrátka, jaký trest stíhá špatné činy a jaké odměny se dostává dobrým skutkům." I když jistě mnozí na začátku 21. století odmítají jakéhokoli ponaučení z dějin a s úsměvem pohlížejí na antické označení historie coby "učitelky života", autoři knihy toto přesvědčení tak docela neopustili a věří, že ani školní dějepis…

Naší neskromnou představou bylo, že snad alespoň některý ze čtenářů přečte knihu právě jako souvislé vyprávění, ne na přeskáčku či podle momentální potřeby. Souvislým přečtením knihy by vlastně měl vzniknout (snad ne příliš torzovitý) příběh českých dějin. Všem uživatelům pak poslouží systém odkazů - má usnadnit chápání popisovaných jevů a událostí v souvislostech. Podobně snad přivítáte motivační a návodné otázky, jak s příslušným textem pracovat, nad čím se zamyslet. Jsou součástí úvodního komentáře ke každému dokumentu.

Na zřeteli jsme přitom měli zejména potřeby studentů středních škol a jejich učitelů, ale věříme, že knížka si najde cestu i ke školám ostatním (do výuky humanitně zaměřených předmětů). V neposlední řadě doufáme, že publikace poslouží i všem ostatním zájemcům o historii českých zemí. Publikace je uzpůsobena přímo k tomu, aby s ní bezprostředně pracoval nejen učitel, ale i studenti - a to v jakékoli fázi prezentace nové látky, a to jak během vyučovací hodiny, tak při práci domácí. Naší snahu podporuje přehledné a zřetelné grafické uspořádání (a výrazné odlišení autorských komentářů i vysvětlujících poznámek) i obrazová vybavenost (360 obrázků).

Celkem jsme zařadili 338 hesel, celkový počet textů se ale ve skutečnosti blíží pěti stům, protože řada položek obsahuje úryvky z několika dokumentů. Snažili jsme se neopomenout nic podstatného z dějin politických, ale nechybějí sondy do dějin kulturních, hospodářských i sociálních, další texty přiblíží každodenní život lidí. Některé prameny mohou být využity pro potřeby dějin literatury, jiné pro dějiny státu a práva atd. Výběr je záměrně tak rozsáhlý, aby vznikla dostatečná zásobárna textů z nejrůznějších oblastí života pro skutečně všestranné použití, také pro rozdílnou úroveň žáků na různých typech škol a samozřejmě v neposlední řadě dostatečně široká nabídka pro práci samotného učitele.

Kromě dobových dokumentů, jichž je naprostá většina, jsme navíc vybrali ukázky z historických děl z přelomu 20. a 21. století (atraktivně mohou jistě působit kupř. osobnostní profily panovníků, ale doufejme, že zdaleka nejen ony.). Mimo to, že přinášejí řadu nových poznatků moderní vědy, které třeba ještě nestihly vstoupit do běžných učebnicových textů, umožňují alespoň letmé seznámení s výraznými osobnosti soudobé české historické vědy a jsou rovněž pobídkou k další četbě. Proto jsou některé z nich také rozsáhlejší. Namátkou připomeňme některá jména: F. Šmahel, D. Třeštík, J. Žemlička, O. Urban, J. Křen, J. Pánek, P. Vošahlíková, J. Polišenský, V. Vlnas, M. Koldinská aj.

Kniha je rozdělena do osmi kapitol (oddílů) - jejich časové a věcné ohraničení ale nechápeme nijak závazně, ostatně většina z nich se překrývá. Dokumenty v každém oddíle jsou číslovány zvlášť; jejich řazení je v zásadě chronologické. Snadnou orientaci v knize zajišťuje podrobný obsah i rejstřík osobností zahrnují na 500 jmen; každá strana navíc nese označení příslušné kapitoly. Komentáře jsou pospojovány odkazy. Texty předkládáme v co nejpřístupnější formě s ohledem na současnou pravopisnou normu.

Záleží teď již jen na vás, s jakým přijetím a ohlasem se kniha setká. Distribuce libereckého Dialogu však nepatří mezi nejšťastnější - nedá se spoléhat na to, že přímo vás na škole osloví nakladatelský distributor (i když by to tak mělo teoreticky být), ani na běžnou knihkupeckou síť, kam publikace pronikne pozvolna a o něco později. Nejjistější je zajistit si předvedení publikace i případný nákup jednotlivých kusů i většího množství (cena 249,- Kč jistě není přehnaná ani pro studenty) přímo přes nakladatelství - telefonicky 485 121 610, 485 123 039, nebo e-mailem knihy@dialog-lbc.cz. Školám nakladatelství nabízí dopravení publikace zdarma, při větším odběru i slevu.

Těšíme se na váš zájem i názory! - Vždyť knihu jsme připravovali především pro vás i vaše studenty, i když jistě může působit samostatně mimo školní prostředí.

Jan Kvirenc

SYNCHRONNÍ ČASOVÁ TABULKA PRAVĚKU A STAROVĚKU

vyšla jako doplněk atlasu Pravěk Starověk (1. vydání 1995) s desetiletým opožděním, později by měla být zařazena přímo do atlasového sešitu.

Byla zpracována týmž autorským kolektivem, vyšla jako samostatný dvojlist a je ji možno zakoupit v prodejně učebnic v Ostrovní ulici nebo ji objednat přímo v nakladatelství. Podle webových stránek (www.kartografie.cz) je její cena 9,- Kč.

Dvojlist obsahuje dvě tabulky pravěku - Vývoj člověka v paleolitu a Evropa v pravěku - hlavní období pravěku ve střední Evropě v holocénu, dále tabulku První státy světa a střední Evropa od neolitu a Období antiky a střední Evropa v 1. tisíciletí př. n. l. a v době římské, kde jsou synchronně zařazeny i údaje o vývoji v našich zemích.


OSMÝ A DEVÁTÝ SBORNÍK ASUD

Řadu sborníků edice INSIPRACE v tomto školní roce obohatí dva tituly - Samostatné práce v dějepise - zadání, vedení a uplatnění E. Kunstové a Náměty k tvorbě ŠVP dějepisu připravený výborem ASUD. Stručné uvedení obou najdete v úvodu tohoto UL . Pro konkrétní představu připojujeme obsah obou publikací. Mohla by sloužit také pro informaci vedení a kolegů z vaší školy i ze škol okolních, na různých školeních nebo seminářích. Věříme, že oba budou pro práci v dějepise užitečné a mnohé činnosti usnadní.

8. sborník - E. Kunstová & kol.:
Samostatné práce v dějepise - zadání, vedení a uplatnění

O b s a h:

9. sborník (kolektiv autorů):
Náměty k tvorbě ŠVP dějepisu

Inspirace 9 OBSAH:

NAŠE SBORNÍKY - HISTORICKÉ, DIDAKTICKÉ A METODICKÉ INSPIRACE

Pro nové členy a zejména ty, kteří se nemohou zúčastňovat našich jarních a podzimních seminářů v Praze, kde jsou sborníky se slevou ke koupi, rekapitulujeme dosavadní tituly, které jsme s pomocí učitelů a historiků připravili. Na pomoc výuce dějepisu vydal ASUD v letech 1996-2003 zatím sedm sborníků:

 1. J. Růžičková: Z odkazu didaktiky a metodiky dějepisu předchozích desetiletí
  Komentovaný výbor z didaktických a metodických publikací, které byly napsány a vydány v průběhu 20. století. Mnoho ze zde zpracovaných témat a metodických postupů je vhodných i pro využití v současných podmínkách výuky a realizace úkolů RVP.
 2. Dějepis ve škole I
  Autorsky se na sborníku podílelo sedmnáct členů ASUD. Předávají své zkušenosti z práce ve vyučování i v mimoškolní činnosti. V obsahu lze najít náměty pro nové metody výuky (projektové vyučování), k práci s pomůckami, dějepisnými atlasy, možnosti alternativního způsobu hodnocení, používání techniky, např. k práci s náčrtkem pomoci zpětného projektoru, k využívání počítačů aj. Jsou zde náměty k vybudování pracovny dějepisu, zkušenosti s vydáváním školního dějepisného časopisu, práci v seminářích, ve vlastivědném a historickém kroužku aj.
 3. Dějepis po škole
  Deset učitelů dějepisu nabízí zkušenosti z několika druhů mimoškolních činností - projektu na zámku, toulek hlavním městem, několika verzí Historiády, ze Soutěže mladých historiků.
 4. Historikové a přírodovědci školnímu dějepisu
  První část připomíná diskuse o dějepise, historické terminologii a periodizaci dějin z let 1947-1998. Podíleli se na ní svými původními články nebo příspěvky přednesenými při různých historických akcích (sjezdy historiků, kolokvia) J. Polišenský, J. Slavík, F. Kutnar, J. Marek, O. Urban, V. Lesák, F. Spurný, J. Bakala, M. Myška, L. Lipták, J. Pánek a J. Pešek.
  K obtížnému tématu o vývoji a mimořádných objevech vědy a technických vynálezech 20. století přispěli výuce dějepisu špičkoví odborníci J. Folta, J. Grygar, V. Schreiber a J. Plešek.
 5. Oživené myšlenky - o vzdělání a dějepise
  Mnoho pozoruhodných myšlenek, které nás mohou obohatit, obsahují spisy filozofů, psychologů i učitelů minulosti. Jsou bohužel opomíjeny, ačkoliv mohou být mnohem podnětnější než některá slova současná. Do sborníku byly vybrány úryvky z úvah a spisů J. A. Komenského, T. G. Masaryka, J. Hály (v časopise Komenský z roku 1912), J. Sochora (z jeho metodiky dějepisu z roku 1938) a J. Brunera (ze studie Vzdělávací proces z roku 1959). Byly sem zařazeny části z nepublikovaného projektu "Historie ve škole - její možnosti pro rozvíjení poznání, občanského vědomí, morálky a tvořivosti žáků a studentů - a její potřeby" zpracovaného pro MŠMT desetičlenným kolektivem členů ASUD v letech 1992-94.
 6. Dějepis ve škole II
  V první části přináší sborník studii vynikajícího slovenského didaktika dějepisu V. Kratochvíla Didaktické strategie k rozvoji intelektových schopností žáků ve vyučování dějepisu a stať V. Ulvra o nových českých učebnicích dějin 20. století vydaných do roku 2001. V druhé části jsou opět příspěvky členů ASUD ze škol - o školních a regionálních projektech, nových metodách výuky, realizaci V mezipředmětových vztahů, výuce ve školní knihovně a v seminářích.
 7. K problémům světa ve 20. století
  Ve sborníku jsou zveřejněny dva mimořádně zajímavé referáty z mezinárodní konference Euroclio spoluorganizované v roce 2002 v Praze výborem naší asociace. Tématem byly problémy související s etnickými, náboženskými a jazykovými odlišnostmi obyvatel Evropy a referáty zde proslovili přední historikové - M. Mazower z Velké Británie o menšinách v Evropě, o národnostních a náboženských menšinách v tisíciletém vývoji českých zemí ředitel HÚ AV ČR J. Pánek.
  V druhé části sborníku jsou rozpracované vybrané příspěvky ze seminářů ASUD - J. Klímy (o dekolonizaci), L. Dvořáka (o současnosti národů bývalého Sovětského svazu), M. Romancova (o Předním východu) a D. Labuse (o moderním Japonsku). Sborník uzavírá studie I. Dubovického o Češích v Severní Americe.
Jejich rozsah je 100 - 150 stránek, cena pro školy 90,- Kč, pro členy 70,- Kč. Lze je objednat písemně na adrese ASUD, Tomkova 1, 150 00 Praha 5 nebo e-mailem: . Pošleme na fakturu nebo se složenkou.

back