Aktuálně

Aktivity ASUD

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

v neděli 17. března odvysílala stanice TV Nova svůj pořad Střepiny, ve kterém se mj. hovořilo o výuce dějepisu. Od některých kolegyní a kolegů se mi doneslo, že bychom se k dané reportáži měli vyjádřit.

Nemyslím si však, že bychom se měli děsit reportáže, která by mohla být skvělou ukázkou manipulace s daty (například pro práci v hodinách mediální výchovy), o čemž hovoří i přemrštěné přívlastky: statistika je tristní, neznalost je alarmující atd... Rozhodně však není výpovědí o reálném stavu výuky dějepisu u nás...

Celý článek [ ZDE ]

Mimořádné Informační listy ke konferenci Decisions and Dilemnas 3

(Praha 14. - 15. 6. 2018)

Když se před několika lety rozběhl projekt Teaching Europe, který měl za úkol zmapovat učebnice dějepisu a společenskovědního oboru posledního ročníku povinné školní docházky, netušila jsem, že se tato práce stane součástí tak velkého projektu.

Ve všech učebnicích napříč Evropou jsme objevili jenom správná známá fakta o Evropské unii. Faktografie byla v pořádku, tak proč učení o EU je stále bráno jako povinnost a zájem je spíš soustředěn na osobnosti typu Karla IV.? A kdo se má tématu více věnovat? Dějepisáři mluví o povinnosti občankářů a naopak. Kdy se hlavně o EU učí? V posledním roce, kdy už studenti jsou jednou nohou ze školy, kdy je soustředění minimální… Toto a mnoho jiného se diskutovalo při první projektové práci.

Následoval tedy krok druhý - možná nejistota v učitelských řadách způsobila, že je téma probráno, ale vztah stále chybí. Proto se začala dávat dohromady metodická podpora. Výsledky, nápady, recepty na jednotlivé hodiny se ukládaly na hlavním portálu Euroclia Historiana, kam má přístup každý. Ale ne každý to ví. Materiálů je všude kolem nás tolik, že je třeba se prokousávat, vyhledávat.

Ušetříme tedy učitelům čas a dáme jim šanci, aby si sami vyzkoušeli alespoň některé z materiálů sami na sobě. Proč je nepozvat na setkání? A tak Euroclio z fondu Erasmus podpořilo celkem 8 mezinárodních konferencí, z nichž jedna se odehrála 14. -15. 6. v Praze (kdo jste nestihl pražské setkání, ještě budete mít šanci - například na Kypru, Chorvatsku, Portugalsku...).

Z pražské konference Učíme (se) o Evropské unii vznikl sborník [„Mimořádné Informační listy“].


EDICE ASUD "INSPIRACE"

Jsou osmičky náš osud?

Inspirace 17 nejnovější metodický a didaktický sborník z naší edice Inspirace.

Hlavním výstupem dotace MŠMT na rok 2018 se stal metodický a didaktický sborník z edice Inspirace. Název Jsou osmičky náš osud? vystihuje svou podstatu. Na cca 140 stranách se podařilo shromáždit nejrůznější aktivity, které korespondují právě se zmiňovanými osmičkovými daty, ať už se jedná o rok 1918, 1938, 1948, nebo o rok 1968. Přináší jak drobné – motivační nápady z hodin, tak nápady, které mohou sloužit k procvičování a ukotvení látky, tak i rozsáhlejší projekty, díky nimž došlo jednak k propojení mezipředmětových vztahů, jednak k podpoře různých gramotností, tak i k tolik žádoucímu propojení školy a rodiny, respektive veřejného života.

Zároveň může sborník posloužit jako argument proti věčným kritikům, kteří tvrdí, že se na českých školách učí moderní dějiny jen do konce druhé světové války. Zveřejněné práce hovoří o opaku.

Díky dotaci MŠMT může být i sborník [ Jsou osmičky náš osud? ] k dispozici zdarma.

16. - Via Carolina.
Inspirace 16 Inspirace 15
vyšel v roce 2016 a shrnuje práce, jejichž hlavním tématem je život, dílo a osud Otce vlasti. Zahrnuje jak krátké – motivační nápady, tak celohodinové práce i dlouhodobé projekty. Učitelé dějepisu propojili rámci mezipředmětových vztahů historické náměty, které přesahují do dalších vzdělávacích oborů.
Vzhledem ke skutečnosti, že ASUD získala na sborník dotaci, je sborník zdarma přístupný jak v digitální (pdf) tak i v tištěné podobě. Stačí napsat na naše stránky a sborník Vám za poštovné + balné zašleme.
[ Uložit pdf ]

15. - První světová válka, nápady z praxe.
Zpracoval Pavel Martinovský a kol.
Díky dotaci MŠMT může být i tento svazek [ zde k dispozici ke stažení ]
a bude rovněž zdarma nabízen i ve vytištěné podobě.

Nové sborníky Inspirace

Další sborníky naší edice Inspirace

 • 20. století pro čtenáře
  napomáhá rozvoji čtenářských dovedností. Byl vydán v roce 2012 s přispěním dotačního programu MŠMT.
 • Výuka moderních a soudobých dějin
  vyšel z požadavků dokumentu Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století. Vydán byl v roce 2011 s přispěním dotačního programu MŠMT.
 • Mezipředmětové vztahy v dějepise,
  (L. Bursíková a P. Martinovský) členové ASUD obdrželi začátkem března 2010.
 • Metodické inspirace - Samostatné práce v dějepise [ Eliška Kunstová a kolektiv ]

  jsme připravili v průběhu roku 2005 s námětem různých typů a druhů samostatných prací žáků základních a studentů středních škol, jejich vedení učiteli a různé cesty jejich prezentace (práce soutěžní či přednesené a obhájené na půdě školy, ve třídě, na semináři nebo před širším publikem). Cena svazku je 90,- Kč.

 • "Co není zapsáno, jako by nebylo…"
  autorky Heleny Mandelové vyšel při příležitosti připomenutí dvaceti let, které uplynuly od vytvoření učitelského odboru Historického klubu a patnácti let od založení ASUD. Jeho obsah je rozdělen do čtyř částí: Prehistorie (70.- 80. léta), Od OF dějepisu k učitelskému odboru Historického klubu (1990-1995), Od založení ASUD k naší "Bílé hoře" (1995-2003), Od vyhlášení školní reformy k "Bílé hoře našeho vzdělávání" (2004-2010). Kromě Prehistorie čerpá převážně ze zápisů o činnosti asociace, korespondence a dalších dokumentů. Do příloh sborníku je zařazeno 21 dokumentů - přehledy činnosti, dopisy, vyjádření k RVP a naše návrhy MŠMT, otevřené dopisy, projevy a referáty na různých seminářích nebo konferencích apod.
 • Náměty pro tvorbu ŠVP dějepisu I a II

  Absence podrobnějšího manuálu pro tvorbu ŠVP nás vedla k pokusu shromáždit všechny užitečné materiály - dokumenty MŠMT a teoretická východiska, cíle a poslání dějepisu formulované na semináři MŠMT zúčastněnými historiky a učiteli, náměty k rozpracování obsahu a přílohy se zkušenostmi učitelů z minulé praxe. To, co by měli mít učitelé dějepisu každodenně k dispozici - pro tvorbu programů i průběžnou denní práci. Sborník o rozsahu 230 stránek je k dispozici nejen našim členům, ale i všem školám (cena 250,- Kč). Obsah najdete na zvláštní stránce. Pokud budete mít možnost, informujte kolegy a školy ve svém okolí.


Všechny naše nové i starší sborníky si učitelé, studenti i další zájemci mohou objednat na adrese ASUD
(podrobnosti o již sedmnácti svazcích viz rubrika Publikace).

Projekt „Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století“.
Projekt se zabývá osobnostmi a událostmi 20. století - konkrétně obdobím od roku 1918 do roku 1989, a to především s ohledem na dějinný vývoj nového státu a rovněž imigrační vlny způsobené klíčovými událostmi 20. století. Myšlenka na zpracování projektu v tomto rozsahu navazuje na projekt „Výtvarníci v československých legiích“, který je realizován za podpory MŠMT v průběhu roku 2013 s ohledem na jubilejní výročí v roce 2014, kdy uplyne 100 let od vzniku prvních československých jednotek v zahraničí - 23. 8. 1914 česká rota Nazdar ve Francii, 28. 8. 1914 Česká družina v carském Rusku. Projekt „Osudy Čechů v zahraničí v kontextu významných dějinných událostí 20. století“ by měl být realizován v průběhu čtyř let. Každé historické období, které bude zpracováno v rámci jednoho kalendářního roku, je samostatnou, uzavřenou kapitolou.

Práce v průběhu roku 2014 bude věnována období první republiky 1918 – 1938, v dalších letech bychom se zaměřili na období 2. světové války, poválečné období, emigraci po roce 1948, padesátá a šedesátá léta, emigraci po roce 1968 a nucenou emigraci po roce 1977, 80. léta a Sametovou revoluci v roce 1989. V období totalitních režimů se povědomí o československých občanech žijících v zahraničí a jejich činnosti (nejen) pro naši zemi vytrácelo. Projekt je tedy vhodnou příležitostí, jak žákům i pedagogům tuto část naší historie a tyto osobnosti přiblížit. V případě žáků českých škol v zahraničí je navíc bonusem skutečnost, že se tyto kapitoly dějin z velké části týkají českých komunit v zahraničí, což může zvýšit jejich národní sebevědomí a dává jim příležitost dozvědět se takto více i o historii země, v níž žijí.

Více informací na www.csbh.cz - Česká škola bez hranic a Výtvarníci v československých legiích.

(České školy bez hranic nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách. Činnost Českých škol bez hranic je koordinována občanským sdružením ČŠBH, o.s.)


Novinky

Dějepisná olympiáda
Vážení přátelé

možná jste zaslechli, že jsme od tohoto roku začali vytvářet s Ivou Vachkovou, Dášou Erbenovou a dalšími kolegy v rámci nově jmenované ústřední komise "inovativnější" zadání dějepisné olympiády - vůbec poprvé i v kategorii pro střední školy (gymnázia i SŠ). Komise se nově orientuje důrazně na dovednostní rozměr dějepisu. Bohužel se ke mně dostávají zprávy, že regionální koordinátoři nezvládají oslovovat všechny školy s nabídkou, školní kola by se přitom měla odehrávat teď v listopadu. Moc bych ocenil, pokud vás to nebude obtěžovat, kdybyste přes své sítě a organizace pomohli s propagací. Věříme, že nové nastavení soutěže může být další krok ke zlepšení situace českého dějepisu - příkladem dobré praxe, jak vytvářet hodnotící úlohy. Dovednostní pojetí soutěže je náročné na tvorbu otázek a je jasné, že nás čeká náročný úkol předsevzetí ustát - oceníme proto v tomto pilotním roce zpětnou vazbu od učitelů a didaktiků. Nejdříve ale potřebujeme, aby se k nim info o olympiádě vůbec dostalo.

Níže přeposílám část emailu od tajemnice soutěže paní Janouškové s odkazem na nové webové stránky, kde jsou propozice a kontakty. V odkazu je přiložen i průvodní dopis pedagogům, který pro jistotu přikládám jako přílohu i k tomuto emailu.

Od května máme nový web: http://www.talentovani.cz/souteze/dejepisna-olympiada. Krajští koordinátoři jej znají a o novinkách v DěO dávno vědí. Budu jim však znovu vše opakovat příští týden na třídenním setkání krajských garantů. Taktéž je vyzvu, aby si oni i domy dětí a mládeže zkontrolovali, zda na webech krajů i DDM uvádějí skutečně odkaz na náš nový web.

Přeji hodně zdaru s těším se s vámi snad brzy někde na shledání.

S pozdravem

Jaroslav Najbert

Dějepisná olympiáda 2019/2020 - 49. ročník

Téma probíhajícího ročníku je „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. Více informací viz webová str. výše.


Tři výstavy s tématikou moderní historie

Dovolujeme si Vám nabídnout tři výstavy s tématikou moderní historie. Jedná se o výstavu Bílá růže o protinacistickém odboji, Pod jednou střechou o českých a německých rodinách, které spojily jejich domy, a Spojování rozdělené minulosti, která až představuje autentické mnohdy protichůdné vzpomínání Čechů, Němců a Slováků z období 1937 až 1948.

Detaily jsou v [ přiloženém pdf ].

Srdečně
Karolína Puttová
Antikomplex z.s.


Průvodce po Terezíně Lukáš Lev
nabízí exkurze koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz I a Auschwitz II - Birkenau. Prohlídka v první části bude překládána do češtiny z němčiny od expertů holocaustu.

Z podzimní nabídky:

 • 1.9.2019 - Celodenní komentovaná prohlídka Osvětimi
 • 14.9.2019 Celodenní komentovaná prohlídka celé Osvětimi
 • 9.11.2019 Auschwitz I + Auschwitz 2 (Birkenau)
 • 16.11.2019 Osvětim I + Osvětim II - Birkenau
Více na webu pruvodceterezin.cz.

Nabídka kurzu
Vážení přátelé,

v letošním školním roce si Vám opět dovolujeme nabídnout kurz mediální výchovy pro pedagogy středních škol. Kurz je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a každý účastník obdrží certifikát o jeho absolvování. Seminář je v tomto školním roce ZDARMA, příští rok bude zpoplatněn.

Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodin. První část semináře je věnována kriticko-analytickému a interpretačnímu přístupu k mediální výchově, tj. médiím a jejich produktům z hlediska nás jako jejich uživatelů a konzumentů.

V druhé části se seznámíte se základy mobilní žurnalistiky.
Mediální výchova a školní média na středních školách

 • Mediální realita a její vnímání, etika médií, prospěšné a škodlivé mediální obsahy (2 hodiny)
 • Jazyk v médiích (2 hodiny)
 • Média a propaganda v běhu dějin (2 hodiny)
 • Základy mobilní žurnalistiky a školní média, tvorba multimediálních obsahů (2 hodiny)

Podrobné informace najdete na webu Vyšší odborné školy publicistiky – škola médií: skolamedii.cz

Přihlásit se můžete prostřednictvím registračního formuláře, který najdete na webových stránkách, případně e-mailem na m.nitkova@vosp.cz.

Nejbližší volný termín je 16. dubna 2019 od 9:00 do 16:15 hodin. Seminář se koná v prostorách Vyšší odborné školy publicistiky, Opatovická 18, Praha 1.

Předem děkujeme za rozšíření nabídky mezi pedagogy Vaší školy a těšíme se na setkání s Vámi.

V případě dotazů se na mě prosím obraťte.

S úctou,
PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.,zástupkyně ředitele pro vzdělávací program
E-mail: v.kofrankova@vosp.cz, telefon: +420 608 815 028


Učíme se z minulosti: Jak zprostředkovávat historická témata v občanském vzdělávání

EUTIS, o.p.s. ve spolupráci se Spolkem Političtí vězni.cz a BBAG (Postupim) představují nový vzdělávací projekt zaměřený na předávání znalostí o moderní historii prostřednictvím práce s místy paměti. ... Projekt se bude skládat ze dvou mezinárodních seminářů, které proběhnou v Postupimi (1. 4. – 6. 4. 2019) a Jáchymově (27. 9. – 2. 10. 2019). ... Účastníci navštíví různá místa paměti spojená s komunistickým a nacistickým režimem a budou proškoleni v efektivních a atraktivních metodách výuky o tragických událostech 20. století a okolnostech vzniku totalitních režimů. ... Účastnický poplatek pro účastníky z České republiky je celkem 1989,- Kč. Organizátoři hradí cestovné, ubytování, plnou penzi a odborný program na obou seminářích. ... Přihlašování je otevřené do 28. 2. 2019 ... Více na eutis.cz/ucime-se-z-minulosti-jak-zprostredkovavat-historicka-temata-v-obcanskem-vzdelavani/.


Židé, dějiny a kultura

Rádi bychom Vás pozvali na cyklus seminářů s názvem Židé, dějiny a kultura (akreditace MSMT-1107/2016-1-201), který již několik let pravidelně pořádá Židovské muzeum v Praze.
Na jaře 2019 (11.3. a 12.4.) budou probíhat okruhy Antisemitismus, holocaust/šoa a Stát Izrael a současnost. Na podzim bude seminář pokračovat okruhem Tradice a zvyky (25. října) a Dějiny Židů (25. listopadu).
Z obou nabízených bloků je možné absolvovat jeden nebo oba vybrané okruhy.
Více informací o semináři a jednotlivé přednášky naleznete v příloze. V případě zájmu kontaktujte denisa.glacova@jewishmuseum.cz

[ Program ] [ Přihláška ]

Polsko a polsko-české souvislosti

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

nově jsme zahájili spolupráci s Polským institutem v Praze. Institut nabízí českým školám zdarma prezentaci Polska. Jedná se o dvouhodinový mezipředmětový projekt – více níže. Polská strana nabízí dvě možnosti prezentace: buď se žáky navštívíte jejich institut, nebo oni přijedou k Vám na školu.

Během rozhovoru paní Laura sdělila, že projekt je určen především studentům prvních a druhých ročníků středních škol a gymnázií. Když jsme se šířeji bavili, o čem se během prezentací hovoří, nabyl jsem přesvědčení, že by tato témata mohla zaznít i v osmé nebo deváté třídě.

Prosíme, popřemýšlejte u Vás ve školách společně s vyučujícími zeměpisu, zda tento projekt nevyzkoušíte. Poláci si připomínají 100. výročí znovunabytí nezávislosti a mají připraveno mnoho zajímavých akcí. Případná spolupráce školy s Polským institutem by mohla být přínosná.

Název projektu: Polsko a polsko-české souvislosti
Organizátor projektu: Polský institut v Praze
Lokální partneři: vybrané střední školy

Cíl projektu: Cílem projektu je představení Polska jako dobrého a dlouholetého souseda České republiky skrze společné body v polsko-české historii. Projekt má ukázat Polsko jako moderní zemi se zajímavou historií, ve které lze najít mnoho společných průsečíků s historií českou. Dalším neméně důležitým cílem projektu je prezentace Polska jako zajímavé destinace k návštěvě.

Obsah projektu: Projekt je koncipován jako prezentace Polska ve dvou vyučovacích hodinách. První hodina je zaměřena na představení důležitých momentů polské historie a společné body ve společné polsko-české historii. Druhá hodina je koncipována jako workshop, ve kterém budou studenti diskutovat o obrazu Polska a Poláků v České republice, na což by navazovala prezentace o současném Polsku a uspořádání znalostí z obou lekcí.

Popis projektu: Polskou republiku pojí s Českou republikou nejen 795 km dlouhá hranice, ale celá řada jiných elementů. Polsko patří mezi klíčové spojence a přátele České republiky. Obě země jsou členem NATO, Evropské unie a v neposlední řadě Visegrádské skupiny. Polsko je rovněž klíčovým obchodním partnerem České republiky, a patří jak mezi tři největší dovozce do ČR, tak je mezi třemi nejdůležitějšími exportními destinacemi českých výrobců.

Polská státnost se datuje od roku 966 a události známé jako „Křest Polska“. Křesťanství bylo v Polsku přijato právě z českých zemí a v dalších stoletích pak obě země několikrát spojovala postava společného vládce. Polská i Česká republika měly v posledních staletích podobný osud. Obě země si prošly dlouhým obdobím bez vlastní státnosti, kterou opět získaly v roce 1918. Meziválečné období bylo pro obě země obdobím rozvoje a budování vztahů se svými sousedy. Během následujících let však nalezneme mnoho příkladů výjimečné spolupráce v boji proti nacismu. Polsko i Česká republika se po druhé světové válce ocitly za železnou oponou. I během těchto těžkých 40 let můžeme najít elementy spolupráce jako například Polsko-československá solidarita a její slavná setkání na hranicích.

Laura Trebel-Gniazdowska
Zastępca Dyrektora/Zástupkyně ředitele
Instytut Polski w Pradze/Polský institut v Praze
laura.trebel-gniazdowska@msz.gov.pl
+420 220 410 410
www.polskyinstitut.cz


Vycházející z ruin

Znovuvytváření Evropy po druhé světové válce. Jak následky druhé světové války vedly k založení EU?

Dramatizace možných rozhovorů Otců zakladatelů EU, vycházející z jejich postojů, životních zkušeností a zapsaných projevů. V originálním znění, dnes i s několikajazyčným překladem, k dispozici na stránkách projektu Euroclia - Historiana.

Na semináři jsme si vyzkoušeli dramatizaci pod vedením Igora Jovaniće, který s tématem pracoval v Chorvatsku. Překlad Evy Zajícové obsahoval pouze nejnutnější údaje k daným osobám a scénář.

Většina zúčastněných se s tématem vyrovnala dobře, všichni brali tuto možnost jako pozitivní, ale

 • bylo-li by toto téma sepisované z pohledu střední Evropy, možná by nám bylo bližší.
 • možno použít i na ZŠ, ale čím mladší děti, tím více je třeba věnovat času přípravě (námět na celoškolní projekt - na VV se vyrobí plakátky, vlajky. Na zeměpise se připraví mapa Evropy, do které je možné vepsat jména zúčastněných. Na LDV se rozdají role výrazně dopředu… Stejně tak jako scénář. Sehnat náznakové kostýmy by mohl být úkol pro širší kolektiv…).
 • hra určená pro hodně zúčastněných - možná lze role zredukovat (osoba + hlas lidu), ale nutno připravit dopředu. Stejně tak upravit počet jednajících.
 • na "jevišti" určit, zvýraznit prostor každého z vystupujících, aby byla situace přehlednější (inspicient, který při pražské premiéře uváděl jednotlivé postavy měl těžkou práci, která by byla tímto zvýrazněním ulehčena).
 • několik historických nepřesností sice pomáhá posunovat jednání kupředu, ale mělo by na ně být poukázáno.

Podobné aktivity určitě děti bavit budou. Dobrá cesta k představě situace po válce.

V evaluačním dotazníku většina zatrhla jako aktivitu velmi užitečnou a dobrou.

Eva Zajícová

Ke stažení [metodika] [role] [scénář] i [poznámky z konference].

Zároveň poskytujeme materiály [Otevírání evropských hranic].


Knihovna Václava Havla: Každý může změnit svět (e-learningová série o lidských právech)

Den před nedožitými 82. narozeninami Václava Havla spustila Knihovna Václava Havla česko-anglickou vzdělávací videosérii o lidských právech pod názvem Každý může změnit svět – Lidská práva v životě a díle Václava Havla.

Série šesti 10 minutových videolekcí představuje mladým lidem Václava Havla jako člověka, který celý svůj život bojoval za svobodu a lidská práva. Série seznamuje mladé diváky s nejdůležitějšími historickými událostmi druhé poloviny 20. století v Československu. Jejím cílem není jen reflexe života konkrétní osobnosti, ale uvědomění si nutnosti bojovat za svobodu a lidská práva soustavně a v každé době.

Videolekce kombinují mluvené slovo s archivními materiály a jsou natočeny dynamickým youtube stylem. Průvodci české verze jsou moderátorka a zpěvačka Emma Smetana a choreograf a producent Yemi A.D. Anglickou verzí, kterou lze využít ve výuce angličtiny, provází dva mladí rodilí mluvčí.

Lekce je možné zařadit do výuky dějepisu a společenskovědních předmětů na středních školách i v prvních ročnících vysokých škol.

Lekce i doprovodné materiály jsou k dispozici na webové stránce projektu: https://www.vaclavhavel.cz/elearning/.

S pozdravem,
Tým Knihovny Václava Havla
Vzdělávání
Knihovna Václava Havla, o.p.s./Václav Havel Library
Ostrovní 13, 110 00 Praha 1, Tel: +420 222 220 112


ASUD doporučuje


HOBIT
Nová sezóna Agentury Hobit
Didaktické semináře, soutěže pro školy, zážitkové akce a letní tábory pro děti.

Milí hobití přátelé,

je tu nový Kalendář akcí. Udělejte si čas a přečtěte si spolu, co pro vás připravujeme v roce 2019. Nabídka je pestrá. Jako krasohled.Krasohled. Znáte tu věcičku. Malá trubička plná zázraků. Otočíte tubusem a před vámi se objeví zas nový obrazec. Třpytivý, krásný, trochu pomíjivý. Podmanivý, neobyčejný, skutečný i snový. Tak na tuhle hračku jsem si vzpomněl při psaní úvodu letošního Kalendáře. I v naší činnosti se potkáváme s krásou, s proměnlivostí i s fantazií. I naše plány jsou barevné, pestré a různorodé. Otočte a podívejte se.

Barvy se střídají a prolínají. Červená je dychtivost a nadšení, modrá klid a spočinutí, bílá značí čistotu a šlechetnost, oranžová vitalitu, zelená je barva empatie a náklonnosti. Ne, nelekejte se, nechci vám dávat přednášky z psychologie, ani z dějin umění. Jen bych rád, abyste tohle všechno v naší činnosti našli, abyste v krasohledu zahlédli kousek prázdnin, abyste si vybrali. Co uvidíme, záleží přece na každém z nás.

Ať se vám barevná sklíčka skládají do těch nejkrásnějších obrazů. Obrazů radosti, odvahy, moudrosti a přátelství.

S pozdravem,

Ivan Bauer a instruktoři Agentury Hobit

Kalendář ke stažení naleznete [ ZDE ].

AKTUÁLNÍ KURZY AKADEMIE LITERÁRNÍCH NOVIN
Akademie Literárních novin přichází se zvýhodněnou nabídkou kurzů a seminářů v roce 2018, pro členy ASUD s 10% slevou!
AKCE: 2. účastník za 1,- Kč nebo poukaz TESCO v hodnotě 500,- Kč.
Informace o kurzech, jejich ceně, lektorech i elektronickou objednávku najdete na adrese akademie.literarky.cz.
Další informace na telefonu 234 221 131 nebo písemně na adrese akademie@literarky.cz

Soudobé československé a české dějiny – významná výročí 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uděluje akreditaci instituci: Akademie Literárních novin, IČ: 02513251 sídlem: Korunní 104, 101 00 Praha 10 k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování kurzu České soudobé dějiny. Kurz se zabývá československými a českými soudobými dějinami v souvislosti s významnými výročími roku 2018: 1918 vznik samostatného státu ČR, 1938 Mnichovská dohoda, 1948 komunistický převrat a 1968 konec Pražského jara, a to v kontextu mezinárodních souvislostí včetně studené války.

Osnova kurzu:

 • Rok 1918:
  Přednáška se zabývá okolnostmi vzniku a prvních let existence samostatného československého státu, který byl vyhlášen 28. října 1918. Toto datum lze pokládat za základní a výchozí mezník moderních českých a československých dějin. Vznik ČSR je právem spojován s činností zakladatelů státu – zejména s osobnostmi prvních dvou československých prezidentů T. G. Masarykem a E. Benešem a s významným slovenským politikem, diplomatem, vědcem a vojákem M. R. Štefánikem. První Československá republika jako společný stát Čechů a Slováků byla v letech 1918-1938 demokratickým státem opírajícím se o parlamentní systém a demokratickou ústavu, v němž podstatnou roli sehrávaly politické strany. Od svého vzniku patřilo Československo k zemím s rozvinutým průmyslem, v roce 1919 byla provedena měnová reforma a byl přijat v roce 1920 nostrifikační zákon s cílem překonat poválečný rozvrat.
 • Rok 1938:
  Události roku 1938 je třeba sledovat a vykládat z různých perspektiv, jež teprve vytvářejí celkovou mozaiku. Proč a jak se do krize se dostal a do jisté míry zklamal politický systém první republiky; mezinárodní souvislosti krize a důvody „mnichovské zrady“, resp. mohla být československá zahraniční politika jiná?; vojenská situace a vyhlídky případného konfliktu; složité vztahy mezi národnostmi první republiky, především vyvrcholení konfliktního společenství česko-německého, ale též zauzlení vztahů mezi Čechy a Slováky. Rozpad a konec první republiky zůstává nejen významnou epizodou moderních českých/československých dějin, ale též důležitou součástí české historické paměti. Zářijová krize a mnichovská konference jsou navíc jednou z nemnoha případů, kdy se české/československé dějiny na nějakou dobu staly součástí světových dějin. Analýza a interpretace „druhého života“ Mnichova včetně jeho dlouhodobých, ale reálných důsledků tvoří významnou součást jakéhokoli zamýšlení nad tímto výročím.
 • Rok 1948:
  Rozbor domácích událostí a širších souvislostí roku 1948 v Československu, kdy 25. února 1948 nastolili domácí komunisté totalitní režim a zahájili tak jedno z nejtragičtějších období novodobé historie českého a slovenského národa. V roce 1948 byla zahájena politická diktatura, která rychle destruovala demokratický a ústavní systém. Již předchozí politický vývoj, který únoru 1948 předcházel, obsahoval řadu zlomových okamžiků, které umožnily komunistům stát se nejvlivnější a nejpočetnější politickou silou v osvobozeném Československu od jara 1945.
 • Rok 1968:
  „Pražské jaro“ jako vážná krize komunistického režimu v Československu, jež se viditelně začala projevovat v roce 1967 a která vyvrcholila pokusem o reformu systému, doprovázenou emancipací společnosti na jaře 1968. Její zastavení vojenskou intervencí SSSR a dalších socialistických států v srpnu 1968. Režim plně obnovil kontrolu nad společností až počátkem 70. let. Události Pražského jara režimem výrazně otřásly, vedly k jeho částečné demontáži a v mnoha ohledech předznamenaly skutečný kolaps režimu na konci 80. let.

Pojďte s námi objevovat lípy republiky a jejich poselství

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v rámci celonárodních oslav 100. výročí vzniku republiky jsme se pustili do mapování jubilejních stromů, které připomínají důležité momenty naší historie.
Jde o lípy republiky, které byly vysazeny na počest výročí vzniku Československé, ale i České republiky či dřeviny, které připomínají naši národní svobodu a demokracii.
Nejsou-li tyto dřeviny řádně označeny, tak jejich poselství zaniká a mizí. Připravujeme se tím o živé svědky naší minulosti.
Přidejte se k pátrání po stromech republiky a společně je uchraňme pro další generace.
Založili jsme web Lípy republiky – lipyrepubliky.cz, který je nositelem celorepublikové databáze stromů republiky.
Znáte nějakou lípu republiky? Svá zjištění můžete vkládat přímo na web či dejte prosím vědět na email info@lipyrepubliky.cz.
Nemáte v obci žádný strom republiky? Můžete iniciovat jeho výsadbu.
Doporučení jak postupovat při přípravách jubilejní výsadby a návody na hledání stromů republiky rovněž naleznete na webu lipyrepubliky.cz.
Projekt je realizován skupinou nadšenců ve spolupráci s dalšími partnery.
Děkujeme za vaši ochotu a těšíme se na spolupráci.

Za projektový tým
Aleš Rudl
projekt Lípy republiky
tel. 606 754 391


Karel je king
Karel je king! - Karel IV. v Českém rozhlasu.

V karlovském roce přináší svůj díl také Český rozhlas. Autoři pojali téma moderně, s nadsázkou.

Multimediální webová prezentace kareljeking.cz představuje největšího Čecha prostřednictvím článků, videí, interaktivní grafiky a hned několika nových audioformátů.

Neformální projekt Karel je King! převážně vychází z historických faktů a drží se ověřených historických skutečností (články na web, audiotaháky). Relevanci obsahu zaštítili studenti a absolventi historických oborů FFUK.

K reportážím z doby Karlovy, nebo o samotném Karlovi a mnoha jiným zajímavostem můžete vyrazit klikem na: www.kareljeking.cz


Zážitková historie

Spolek Sonosféra připravil projekt Rozeznění, díky němuž se zájemce o historii Lidic může vydat do neexistující vesnice a přímo na místě se sluchátky na uších prožít setkání s jejími obyvateli v letech druhé světové války. Projekt Rozeznění je neviditelná zvuková vesnice a má formu mobilní aplikace zdarma ke stažení z Google Play do zařízení se systémem Android. Aplikace se stahuje do telefonu kdekoliv, ale hraje pouze a výhradně na místě zničené vesnice.

Samozřejmě to vše míří k hlubšímu pochopení historických událostí a zážitkovému způsobu výuky. Návštěvníci poznají, jak se žilo v letech heydrichiády na venkově, co je to přídělový systém, co byla Akce Victoria a podobně. Je to ideální námět na víkendový výlet.

Pokud by Vás námět zaujal a chtěli jste ho přidat do Vaší nabídky, rád dodám další podrobnosti. Taky se můžete informovat na webu www.rozezneni.cz nebo na https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.rdc.guide.

Další informace:
www.rozezneni.cz
00420-775917913
vilem@sonosfera.cz


Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Nabídka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského
 • 1914-1918.npmk.cz

  Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského po dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy spustilo webovou stránku s cílem především podpořit kvalitní výuku k výročí 1. světové války a poukázat na hlavní historické momenty a osobnosti, které sehrály významnou roli v letech 1914-1918 včetně vzniku Československé republiky.

 • Výzva „(Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země“

  Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského ve spolupráci s Asociací učitelů dějepisu vyhlásila výzvu školám, žákům a studentům k účasti v projektu (Ne)zapomenuté pomníky – stoletá paměť národa a země. Vytváříme společně interaktivní mapu pomníků vystavěných na území České republiky legionářům a vojákům padlým v 1.světové válce. Pokusme se oživit alespoň některé zapomenuté a neznámé lidské osudy a příběhy. Zapojilo se již velké množství základních i středních škol, mnoho žáků a studentů poslalo fotografie i informace o pomnících z celé České republiky i ze zahraničí.

  Veškeré informace a interaktivní mapu pomníků, která je dětmi průběžně doplňována, najdete na stránkách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze (Ne)zapomenutelné pomníky národa http://1914-1918.npmk.cz/nezapomenute-pomniky.

  Kontaktní osoba:
  Nataša Vavrušková
  služby e-PK - elektronické pedagogické knihovny, informační a reprografické služby - Pedagogická knihovna
  Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Mikulandská 5, 116 74 Praha 1
  Tel.: 221 966 435, 773 196 548

 • NPMK zařadilo zvláštní stránku o Přemyslu Pittrovi – pitter.npmk.cz
 • Ke stálé expozici jsou k dispozici pracovní sešity, a to ve třech variantách dle věku žáků: mladší žáci ZŠ (2. – 5. třída), starší žáci ZŠ (6.-9. třída) a nižších ročníků gymnázií a studenti SŠ. Pracovní listy jsou v ceně vstupného do muzea.
 • Těšíme se na Vaši návštěvu

  Mgr. Marie Chrobáková
  vedoucí kulturně-vzdělávacího oddělení Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1
  tel.: 257 533 455, fax.: 257 530 661
  e-mail: pedagog@npmk.cz, web: www.npmk.cz


History Park

Dovolujeme si Vás seznámit s novým projektem.

Společnost HistoryPark s.r.o vznikla po pětiletých přípravách v roce 2014. Založili ji absolventi oboru archeologie jako soukromou, státem ani evropskými fondy nedotovanou společnost. Naším ambiciózním cílem je nejenom prezentovat informace o naší minulosti, ale především ukázat fascinující způsoby jejich získávání. Náš tým tvoří skupina zkušených archeologů s mnohaletou praxí při archeologických výzkumech v ČR i v zahraničí. Své zkušenosti hodláme nadále využívat k rozvoji archeologické vědy a to především prostřednictvím nejmodernějších přístupů, přístrojů a technologií.

Více informací na webových stránkách (www.historypk.cz), případně na facebooku (www.facebook.com/HistoryPark).


MMP
Muzeum hlavního města Prahy

má ve své nabídce desítky zajímavých programů pro školy v expozicích a výstavách, workshopy a přednášky, archeologické programy, procházky Prahou včetně komentované prohlídky pražských věží nebo dětskou hernu Po stopách Karla IV.

Více podrobností naleznete na new.muzeumprahy.cz/pro-skoly/.


Knižní tipyVzdělávání


Soutěže


Z Židovského muzea / Téma holocaust:

ODDĚLENÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ A KULTURU ŽIDOVSKÉHO MUZEA V PRAZE

Dva dvoudenní bloky seminářů pro učitele Židé, dějiny a kultura
 1. Dějiny Židů
 2. Tradice a zvyky Židů
 3. Holocaust/šoa
 4. Antisemitismus, Stát Izrael a současnost
Výstavy: Zmizelí sousedé, Pocta dětským obětem holocaustu, Anna Franková - Odkaz pro současnost a Neztratit víru v člověka...
Termíny, podrobnosti a další informace na webu.

SEMINÁŘE K TÉMATU HOLOCAUST

Lidice Třídenní semináře „Jak vyučovat o holokaustu“
jsou pořádány již od roku 2000 ve spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, Muzea romské kultury v Brně a Památníku Terezín. Semináře jsou akreditovány ministerstvem školství a dosud jimi prošlo více než 1500 českých pedagogů.
Semináře se zabývají problematikou židovství a holokaustu v našich zemích. Program začíná v prostorách Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, a to přednáškami o dějinách židovského osídlení u nás, prohlídkou pražského židovského města a workshopy. V podvečer následuje přesun účastníků do Terezína a program pokračuje problematikou holokaustu všeobecně a historií terezínského ghetta. Třetí den semináře je věnován romské problematice v ČR od zvyků a tradic po jejich pronásledování a genocidu za 2. světové války.
Účastníci obdrží velké množství výukového a dokumentačního materiálu a na závěr také osvědčení o absolvování semináře s akreditací MŠMT. Seminář je plně dotován MŠMT a MK České republiky, vysílající organizace hradí pouze dopravu z místa bydliště do Prahy a zpět. Ubytování a strava účastníků v průběhu semináře je hrazena organizátory.
Více viz rubrika Tipy pro Vás.
[ Památník Terezín ]

"Oživlé vzpomínky" – Mezinárodní soutěž o nejlepší plakát ke Dni památky obětí holocaustu 2012
Keeping memory ASUD doporučuje materiály k výuce holocaustu, který vytvořil Památník Yad Vashem v Jeruzalémě – více informací naleznete na: MŠMT. Využívá projekt ESLI, Yad Vashemu a Mémorial de la Shoah (tvorba plakátů na téma Keeping Memory Alive – Children in the Holocaust). Náhledy plakátů a plán lekce jsou k dispozici na The International School for Holocaust Studies.

Z regionů:


O maturitním testu Cermatu

Doporučujeme všem a zvlášť středoškolským učitelům dějepisu otevřít si portál Moderní dějiny. Je zde diskuse k maturitnímu testu z dějepisu z produkce Cermatu. Kritický rozbor testu iniciovaný z Ostravy a podepsaný skupinou učitelů z několika škol a diskusi k němu najdete na www.moderni-dejiny.cz

Je tam několik článků:

 • 10 otázek ke státní maturitě z dějepisu (pod ním odkazy na tři televizní pořady regionálního zpravodajství z Ostravy)
 • Nová státní maturita? Ne, děkujeme.
 • Státní maturita z dějepisu. Diskutujte s Cermatem.
 • Cermat reaguje na kritiku nespokojených učitelů (odpověď hl. metodika spol. věd Cermatu)
 • Najdete zde odkaz i na příspěvek slovenského didaktika V. Kratochvíla k teorii i praxi testů.

V jednom ze svých televizních vystoupení v ostravském vysílání konstatuje ředitel Cermatu P. Zelený, že test postihuje způsob výuky v současných středních

školách zaměřený na sdělování fakt - výklad s výčtem dat, jmen, událostí, míst atd. To se zřejmě týká i základních škol.

Pokud uznáte za vhodné vyjádřit se v rámci diskuse, můžete svůj příspěvek napsat buď přímo do příslušné rubriky na webové stránce nebo e-mailem autorovi výzvy Jiřímu Hruškovi: hruska@educa24.cz. Uvítáme vaše názory i na našem e-mailu asud@volny.cz


Další informace