INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 21

D O K U M E N T YČINNOST ASUD ČR V ROCE 2002

Zpráva o činnosti

(přednesena na valné hromadě 12. dubna 2003, zahrnuje činnost od ledna 2002 do prosince 2002, druhý funkční rok výboru zvoleného na valné hromadě 21. 4.)
1/ Činnost výboru

Jeho členové se scházeli opět pravidelně jednou měsíčně v pátek odpoledne, v tomto roce však ještě několikrát mimořádně k přípravě mezinárodní konference EUROCLIO, k jejímuž zdaru přispěli cca 800 hodinami svého volného času (jednalo se o zajištění náplně programu, kulturních a společenských akcí pro účastníky, exkurzí, míst pro konání některých akcí, dopravy, ubytování, výstav, zajištění českých delegátů, sponzorů a dárků pro účastníky, víz pro část účastníků, přípravu propagačních a informačních materiálů, korespondenci se sekretariátem v Haagu, administrativu objednávek, faktur a různých nákupů atd. - blíže v kapitolce o zahraniční spolupráci). Členové výboru se rovněž osobně účastnili organizace celého programu v Praze i při celodenní exkurzi v Terezíně a zajišťovali finanční stránku části aktivit v úhrnu 489. 600,- Kč a zpracovali dvojí vyúčtování - pro sekretariát Euroclio a MŠMT, které se na akci podílelo částkou 250. 000,- Kč a ubytováním 30 delegátů ve svém objektu v Dlouhé ulici. Jako ocenění práce organizátorů uhradil sekretariát Euroclio z rozpočtu konference pro členy výboru slavnostní večeři.

Od dubna se práce výboru neúčastnila kol. H. Marešová, úkoly spojené se zahraniční spoluprací převzala kol. E. Zajícová ze ZŠ Pečky u Kolína.

Schůzí výboru se v průběhu roku účastnili předsedové regionálních poboček (nepravidelně). Mimořádnou akcí bylo dvoudenní výjezdní zasedání v květnu v České Lípě, kde člen výboru ředitel ZŠ L. Šmejda umožnil kolegům prohlídku své školy, města, jeho památek a muzea.

Během roku byly řešeny běžné záležitosti agendy, členů, seminářů exkurzí, soutěží, přípravy a vyhodnocování vyplněných dotazníků ze seminářů, spolupráce s SH, MŠMT, VÚP, organizátory soutěží, administrativy a nabídek našich sborníků atd. K časově i jinak náročným úkolům patří práce související s administrativními požadavky a předpisy MŠMT (např. u akreditací vzdělávacích programů, dotací apod.)

2/ Členstvo a činnost členů, regionální pobočky

Počet členů (platících) se během roku pohyboval kolem 250. Z nich se kolem 90-100 účastní jarního a podzimního semináře a cca 25-30 jarní a podzimní exkurze - vše o sobotách a nedělích, což považujeme za velmi příznivý ohlas dobré úrovně akcí. také si ceníme příspěvků do IL, a 6. sborníku.

Přispěvatelům do IL 19 a 20 kol. Zálohové, Rozhoňovi, Hantonové, Burdové, Dostálové, Gřešákové, Štajglové, Kalčíkové, Ševčíkové, Novotnému, Hamáčkovi a Ulvrovi děkujeme za jejich články a informace. Dalšími články přispěli do IL I. Pařízková (vyhodnocení dotazníků, literatura, Eustory), J. Kvirenc (jednání na půdě MŠMT, literatura), J. Kunstová (SOČ), M. Sedlmayerová (DO), J. Doušová a L. Bursíková (semináře, exkurze), L. Šmejda (vzdělávání), H. Mandelová (zahraniční spolupráce, SH). Několik členů přispělo do šestého sborníku, pro který kromě slovenského didaktika Vilo Kratochvíla připravili své příspěvky kolegové I. Bauer, L. Adámková, P. Hamáček, J.Kučerová, J.Dostálová a E. Kunstová.

Podrobnějšími zprávami o aktivní činnosti přispívají členové poboček v Brně a České Lípě, takže můžeme v této zprávě vyjádřit uznání a poděkování za tuto přínosnou - bohužel málo propagovanou - práci pro kolegy a výuku dějepisu.

Děkujeme též za zasílané školní časopisy ze Včelákova a ze Zlína, které se svými dějepisnými rubrikami připojily k dějepisnému občasníku Čelem vzad z gymnázia Budějovická, který slavil již deset let.

3/ Spolupráce s nadřízeným institucemi, fakultami, historiky, dalšími občanskými sdruženími apod.
 1. obsah a pojetí výuky dějepisu - konzultace o podobě RVP pro ZŠ
 2. účast tří členů ASUD (D. Burdové, J. Kvirence a H. Mandelové) v ad hoc komisi pro prodlužování doložek učebnicím
 3. účast dvou delegátů výboru - J. Kvirence a H. Mandelové (a dalších pěti členů ASUD) na semináři MŠMT o dějepise v březnu 2002 v Telči - vytvoření návrhu dokumentu o smyslu dějepisné výuky
 4. pokračuje diskuse o kritériích dějepisné učebnice
 5. pokračuje účast členů ASUD (i výboru) v pracovních skupinách a porotách čtyř historických soutěží (Dějepisná olympiáda - M. Sedlmayerová, SOČ - E. Kunstová, Komenský a my - H. Mandelová a EUSTORY - I. Pařízková, E. Kunstová, J. Kvirenc - zpracování textů pro první sborník vydaný na podzim 2002)
 6. setkání s některými senátory, konzultace o podmínkách a potřebách výuky dějepisu
 7. spolupráce s PAU (seminář - D. Burdová)
 8. účast na semináři SKAV (E. Kunstová, H. Mandelová)
 9. práce dvou členek výboru při přípravě úkolů pro maturity v Cermatu - L. Bursíková, E. Kunstová
 10. dar ASUD - atlasy v hodnotě 8 000,- Kč vyplavené škole ve Štěchovicích zařídila E. Gladkovová a H. Mandelová
 11. účast na jednáních výboru Sdružení historiků (H. Mandelová, J. Kvirenc) a dalších členů na historických přednáškách v NM a jiných akcích SH
4/ Vzdělávání
 1. 13.- 14. dubna: Dvoudenní vzdělávací seminář připravili a zajistili všichni členové výboru (Rusko po rozpadu SSSR a historické souvislosti současných problémů - redaktor ČT a Svobodné Evropy L. Dvořák; Postavení a aktivity USA, jejich historické kořeny - doc. dr. M. Calda; soutěže, učebnice, pomůcky - informace, diskuse, výstavka pomůcek; Exkurze podzemím románské Prahy - dr. Z. Dragoun, ředitel archeologického oddělení Ústavu památkové péče);
 2. 25. května: Historická exkurze na Českolipsko (připravili a vedli J. Kvirenc a L. Šmejda)
 3. 5. října: Historická exkurze na Českobrodsko a Kutnohorsko (připravil a vedl J. Kvirenc)
 4. 16. listopadu: Celodenní seminář (Velmocenské postavení Číny, její specifiky a mezinárodní postavení a historické kořeny - dr. D. Sehnal z Ústavu Dálného východu FF UK; Vývoj islámu, jeho šíření a místo v současném světě - Mgr. M. Romancov,
  Institut mezinárodních studiií FF UK; výstava pomůcek, učebnic a prací členů ASUD; vystoupení hostů - členky výboru Comenius dr. Přívratské a pracovnice PIS Mgr. Náprstkové; historická exkurze: klasicistní památky - Malostranský hřbitov, beuronská malba - kostele sv. Gabriela
 5. vzdělávací kurz se nepodařilo otevřít; členové výboru byli v jarních měsících mimořádně zaneprázdněni organizováním a zpracováním výsledků a materiálů mezinárodní konference, kterou spoluorganizovali; členové připravili program, a zajistili lektory podle plánu z počátku roku i nové místo pořádání kurzu, ale nebylo možné zajistit dostatečný počet přihlášek (při rozeslání nabídek hrají roli také omezené finanční prostředky na poštovné, takže byly nabídky rozeslány jen členům ASUD a účastníkům minulých ročníků kurzu, což je poměrně omezený okruh učitelů; výbor se bude snažit vytvořit e-mailovou databázi a požádá o pomoc ústavy MŠMT)
  Seminářů se účastní 80 - 100 členů, exkurzí 35 - 38 členů i nečlenů.
5/ Publikační činnost ASUD pro členy
 1. byly vydány a členům rozeslány dva informační listy - č. 18, 19
 2. byly připraveny a rozmnoženy metodické materiály ke dvěma historickým exkurzím
 3. byl vytištěn a členům expedován sborník Didaktické inspirace
 4. je dále vedena a doplňována webová stránka, kde jsou zveřejňovány informace o činnosti a další informace užitečné pro učitele dějepisu; mají značnou návštěvnost i ohlas v podobě korespondence apod. - značně rozšiřuje okruh učitelů, kteří mohou využívat poznatky i informace o dění u nás i v zahraničí
 5. v březnu jsme ve spolupráci s tiskovým oddělením AV ČR organizovali tiskovou konferenci k tématu mezinárodní konference (11.3.)
 6. po konferenci bylo poskytnuto několik interview a natočeno několik rozhovorů pro rozhlasové vysílání (vyšlo několik článků - UN, LN, Květy, Bulletin akademie, UL, rozhovory i s členy výboru Euroclio na stanici Praha a Vltava)
 7. pokračovala spolupráce několika členů s nakladatelstvími a muzei (Praha, Litomyšl, Liberec) využívající zkušenosti z práce a diskusí; začal velký projekt CD ROMu s firmou z Opavy
 8. byla zadána a zpracována anketa o výuce dějepisu v Evropě, část publikována v IL
6/ Mezinárodní spolupráce
 1. v prvním pololetí si vyžádala mimořádné vypětí všech členů výboru a dalších členů ASUD v úvodu zprávy uvedená příprava mezinárodní konference "Vyučování a učení o etnických, náboženských a jazykových menšinách ve vyučování dějepisu" - konkrétně šlo o zajištění víz pro část delegátů, desek s pokyny, informacemi o Praze, dojednání čtyř historických přednášek, vystoupení ministra školství, zajištění výstavy Zmizelí sousedé z Židovského muzea, výstavky našich učebnic a pomůcek k tématu konference, přednášky o historii Prahy, představení dětské opery Brundibár v podání souboru DRDS, programu A. Strejčka a Š. Raka o Komenském v NM, komorního koncertu souboru fléten a harfy v Černínském paláci, vystoupení sboru a hudební skupiny gymnázia Nad Alejí, sálu pro přednášky v NM, pracovních dílen v ZŠ Na Smetance, přednášky o historii Prahy a večerní vycházky Starým Městem a Malou Stranou, prohlídky Břevnovského kláštera, zajištění zájezdu do Terezína, místní dopravy v Praze, vstupenek do ND, dvou dopoledních pohoštění, dvou obědů, večerních rautů v Černínském paláci, Pantheonu NM a závěrečného večera. Zde byly všem delegátům předány upomínky, které jsme získali jako sponzorské dary (výpravná publikace od MZV, materiály od PIS, videokazeta Zmizelí sousedé s přispěním Vzdělávacícho centra ŽM a firmy Fontys, keramika od žáků ZŠ Špičák v České Lípě).
  Velmi účinnou pomocí při uvítání delegátů na letišti, dopravě po Praze - vzhledem k ubytování na dvou místech a programu realizovaného v průběhu pěti dní asi na deseti různých místech - byla skupina studentů z gymnázia Nad Alejí, pro něž byla odměnou účast na večerních programech (kompletní výčet akcí a zajištění průběhu konference, jako byla doprava, výstava českých pomůcek a materiálů o činnosti ASUD, všechny administrativní práce a několikaměsíční kontakty se sekretariátem Euroclio v Haagu, zajištění sponzorských darů v hodnotě cca 250 - 300 000,-Kč, příprava materiálů o Praze pro účastníky aj., zajištění víz pro cca dvacet zahraničních delegátů; písemná a fotografická dokumentace o konferenci; vyúčtování nákladu na konferenci v částce 1, 500 000,- Kč pro MŠMT (dotace 250 000,- Kč) a ostatních financí ze zdrojů Euroclio (vše kromě ubytování a letenek) do této zprávy nezahrnujeme; členové výboru věnovali této akci asi 800-900 pracovních hodin svého volného času (od října 2001 do května 2002)
 2. 15 českých učitelů bylo delegáty na mezinárodní konferenci v březnu 2002 v Praze
 3. delegátka ASUD M. Kalčíková se účastnila semináře RE "Nové směry ve vyučování dějepisu" v Yorku ve Velké Británii v březnu 2002
 4. delegátka ASUD H. Štajglová se účastnila semináře Evropské univerzity "Obraz Evropy ve výuce historie od starověku po současnost" ve Florencii v červenci 2002
 5. učitelé a studenti středních škol se zapojili do evropské soutěže Eustory - po vyhodnocení 1. ročníku a práci na sborníku jednali členové pracovní skupiny s historiky ÚSD, zpracovali koncepci 2. ročníku ( téma, informace školám, plán organizace pro rok 2003 atd.)
 6. získali jsme další zahraniční pomůcky a učebnice výměnou za naše, které jsme zakoupili z rozpočtu ASUD; další jsme věnovali aktivním členům Euroclio k propagaci českého dějepisu a jako poděkování za jejich práci
7/ Výhledy
Na valné hromadě i dalších setkáních diskutovat o dalším směrování ASUD, návrh na tyto okruhy činnosti a realizovat následující okruhy
 1. užitečnost a funkčnost asociace v budoucnosti v případě její aktivní účasti při formování nových programů a vytváření podmínek pro dějepisnou výuku ( hájení zájmů historického vzdělávání ) - k tomu jsou potřeba informace a podporu členů - prvním krokem je anketa o zkušenostech a návrzích učitelů !!!
 2. příspěvek k dalšímu sebevzdělávání - další setkávání a exkurze ve stávajícím duchu a rozsahu; doplnění regionálních nabídek (informace o nich)
 3. zkušenosti se soutěžemi, na nichž participujeme
 4. Inspirace D - dalšího zajištění se ujal místopředseda J. Kvirenc - zatím se nepodařilo přihlášky soustředit; nutno uvážit;
 5. IL - další zprávy z regionů + soustřeďování informací nejen o pozitivech
 6. další sborník č. 7 - plánována témata z obsahu našich předchozích přednášek, naše a zahraniční zkušenosti z výuky; diskuse k nim
 7. zapojení do diskuse o RVP pro ZŠ a G + nová maturita (mlhavý pojem společenskovědní základ - jak bude vymezen, žádat posílení dějepisu;
 8. soustředit zkušenosti z Maturity nanečisto - podněty od členů
 9. mezinárodní spolupráce - zjistit zájem členů a možnosti v současné době
 10. dobudovat databázi s e-maily pro operativní a častější možnosti komunikace
 11. pokračovat v informacích pomocí webové stránky

Z KORESPONDENCE ASUD - MŠMT (duben - srpen 2003)

Z dopisu výboru ASUD náměstkovi ministryně PaedDr. J. Müllnerovi
4. 4. 2003

Vážený pane náměstku,

…. Zaznamenali jsme, že v pokynu o využití přidaných hodin na ZŠ jste doporučil rozšířit výuku dějepisu. To však je pouze část nezbytné změny - stále čekáme na realizaci doporučení senátního výboru pro lidská práva, vědu, kulturu a vzdělání, aby byly do každého ročníku základních a středních škol zařazeny minimálně dvě vyučovací hodiny dějepisu tak, jak je tomu všude v Evropě (řada zemí má ostatně ještě větší hodinovou dotaci) a nedovedeme si vysvětlit, kdo tomu brání a kdo má zájem na tom, aby historické vědomí mladé generace bylo co nejslabší, a tak bylo možno lépe mladými lidmi manipulovat (jak to i ve světě pozorujeme v současné době např. ve vztahu k válce v Iráku).

Na březnové schůzi výboru jsme se zabývali současnou zmatenou informační situací v otázkách maturit, osnov i pojetí předmětů a výuky …např. propaguje pojetí dějepisné výuky na západě již opouštěné pro neúspěšnost nebo silně kritizované, např. mechanické a nesystematické propojování poznatků různých oborů jako podnět k samoúčelným činnostem a hrám žáků, pochybné projekty, při nichž děti získávají útržkovité a povrchní poznatky bez etického a citového působení, vlivu na jejich hodnotový systém apod. Situaci zhoršují nekvalifikované výroky (viz např. MF Dnes) liberálních "pedagogů-reformátorů" např. o tom, že stačí, když ZŠ naučí cizí jazyk a užívat počítač pro získávání informací atd. Bílá kniha byla krokem vpřed, ale od té doby nic - přitom je jasné, že výsledky závisí na vlastní realizaci. Autorita, která by vysvětlila a přiblížila konkrétní záměry ministerstva v jednotlivých oborech, zatím nevystoupila; zato se v médiích stále nekvalifikovaně přetřásá rušení osnov a předmětů atd. Domníváme se, že za současné situace by se naopak měla posílit role školy jako činitele, který dílčí a roztříštěné informace třídí, systemizuje a učí hodnotit a také využívá k působení na osobnosti žáků. Velmi kusé i rozporuplné jsou informace o státních maturitách a nezískali jsme je ani na webových stránkách MŠMT a Cermatu…

… Rádi bychom se k současným problémům veřejně vyjádřili na základě hodnověrných, konkrétních a podrobných informací - protože se nám je nepodařilo najít, byla jsem výborem pověřena obrátit se na Vás. Dovolujeme si Vás požádat, zda byste mohl pověřit některého z Vašich podřízených, aby nás odkázal na příslušné dostupné prameny, které neznáme, a poskytl nám současně konkrétní odpovědi na několik otázek:

Z dopisu výboru ASUD ministryni školství JUDr. P. Buzkové
z 2. 5. 2003

Vážená paní ministryně,

… Vaše odpověď na náš dopis z října 2002 nás naplnila očekáváním, že se problémy spojené s výukou dějepisu budou vbrzku řešit v pozitivním směru. Bohužel stávající vývoj a informace o změnách připravovaných VÚP a Cermat jsou pro nás zklamáním... Požadavky na RVP dějepisu, který má mít stejnou podobu a rozsah jako přírodovědné a jiné předměty odlišného charakteru, nepovažujeme za vhodné ani prospěšné; nebyly dány k posouzení žádnému z odborných historických pracovišť. Také se objevují nebezpečné snahy o změny v systému začlenění dějepisné výuky do vzdělávacího systému, které mohou vážně ohrozit utváření historického vědomí mladé generace.

Nemůžeme připustit, aby vina za ztracenou historickou paměť byla v budoucnu svalována na školy a učitele. Domníváme se, že je nezbytné změnit podmínky výuky v pojetí a obsahu …. předpokladem je potřebná časová dotace pro samostatný předmět dějepis odpovídající evropskému standardu.

…členové ASUD na vzdělávacím semináři a valné hromadě konané 12. dubna v Národním muzeu přijali Prohlášení, které si Vám dovolujeme poslat. Jsme rádi, že se toto vyjádření sešlo i s iniciativou historiků v jejich apelu na pracovníky MŠMT, naše zastupitele i veřejnost. Jejich Slovo k dějepisu podporujeme a věříme, že se budeme moci účastnit jednání v pracovních týmech, jejichž vznik navrhují… Rádi bychom Vás za učitele sdružené v naší asociaci podrobněji informovali o svých předchozích aktivitách i konkrétních návrzích, a proto si Vás dovolujeme požádat o přijetí.
(Přijetí dne 16. 6. 2003 - viz.)

Z odpovědi ředitele PaedDr. K. Tomka v zastoupení náměstka J. Müllnera ze dne 10. června:

… Text Doporučení RE byl zveřejněn na internetu … připravuje se překlad publikace History teachers handbook-Teaching 20th Century European history…

.. návrh reformy maturitní zkoušky byl schválen poradou vedení MŠMT … spolupráce byla navázána s nizozemskou institucí CITO ….využito bylo i kontaktů s odborníky z Polska, Litvy, Velké Británie a USA …. /maturitou se zabývá/ pracovní skupina složená ze zástupců Cermatu, VÚP, NÚOV, ÚIV, Czeshna, vysokých škol ….

… Dovednosti získané v předmětu dějepis se promítají… např. do občanského základu …

… strategii dalšího postupu při dopracování RVP… schválila gremiální porada náměstka skupiny 2 MŠMT… nic nebrání vznést své připomínky prostřednictvím některé pilotní školy ….

Z dopisu náměstkovi J. Müllnerovi z 19. srpna 2003

Vážený pane náměstku,

jak jsme naznačili na schůzce s paní ministryní Buzkovou, odpověď na dopis zaslaný Vám 4. dubna, kterou jsme dostali 10. června… nepovažujeme za uspokojující, a otázky za zodpovězené…považujeme za potřebné se k těmto problémům znovu vrátit a příležitostně připojit i další.

Ptali jsme se, jak MŠMT pracuje s Doporučením 15 Výboru ministrů RE z října 2001; je-li jediným závěrem zveřejnění na internetu a příprava brožury o výuce dějin 20. století, je to tragické.

Ptali jsme se, proč dějepis nemá v maturitě postavení rovnocenné s ostatními předměty; nechceme věřit, že odpověď, že "dovednosti získané v dějepise se ve společné části maturitní zkoušky promítají do občanského základu", je míněna vážně. Ostatně ani argumentaci na schůzce s paní ministryní, že takovým zařazením by dějepis vlastně utrpěl na kvalitě, jsme neporozuměli.

Ptali jsme se, které osobnosti jsou autory návrhu nových maturit (jeho koncepce a pojetí). Odpovědí je výčet všech našich pedagogických ústavů - "širokého a velmi různorodého týmu". Takovýto přístup anonymního schvalování zásadních dokumentů jsme poznali např. na začátku 80. let, když jsme se chtěli dozvědět, kdo schválil tzv. novou koncepci - posun 2. stupně do 5.-8. třídy aj. Na západě se setkáváme i u prací, na nichž se podílí několik desítek lidí, se jmenným seznamem těch, kdo se na materiálu podíleli, případně konkrétně kdo za co ručí. Proto se současnou anonymitou nemůžeme být srozuměni.

Ptali jsme se, kdo ručí za odbornou a didaktickou kvalitu testů Maturit nanečisto. Jako externí spolupracovníci MŠMT pro dějepis byli jmenováni prof. PhDr. Z. Beneš, CSc., PaedDr. F. Parkan a PhDr. E. Kunstová. Prof. Beneš zpracoval pouze katalog požadavků pro dějepis, jak nám opakovaně potvrdil, na celkové koncepci se nepodílel (ostatně jeho spoluautorství Slova k dějepisu to potvrzuje); dr. Kunstová dostává k připomínkám část testových úloh (není však informována, zda se k nim přihlíží, ani o většině ostatních úloh); podíl dr. Parkana neznáme, neznáme však ani jeho publikační činnost v oboru didaktiky dějepisu.

Ptali jsme se, kde můžeme najít ideové odůvodnění nového pojetí maturit a proč návrhy nejsou zveřejněny. Odpověď jsme nenašli. Byly uvedeny blíže nespecifikované "zkušenosti s přípravami maturit, poznatky z diskusí" a " zohlednění zahraničních poznatků", kontakty s institucemi a odborníky ze čtyř zemí - opět bez jmen a bez možnosti se přesvědčit o jejich obsahu např. v nějakých studiích nebo zahraničních doporučeních.

Ptali jsme se, proč se není možno seznámit se současnou podobou RVP ZV dějepisu; dozvěděli jsme se, že je to strategie schválená gremiální poradou náměstka skupiny 2 MŠMT. Mezi důvody zvoleného řešení je uvedeno i to, že do finančně neohodnoceného připomínkového řízení se nezapojí ti, o jejichž hlasy by MŠMT stálo. Nevíme, proč tedy ministerstvo nemůže na takovou závažnou věc vyčlenit přiměřenou částku, když na záhadné sondy a průzkumy soukromých firem vydává miliony. Ostatně v případě dějepisu by se jednalo o několik vědeckých ústavů a fakult, jejichž odborníci prostřednictvím Sdružení historiků (v r. 1992 a 1995 Historického klubu) již několikrát projevili zájem sestavit spolu s učiteli pracovní skupinu k řešení problematiky dějepisu - jejich žádosti opakovaně nebylo vyhověno (za takový tým nepovažujeme loňský seminář v Telči ani ad Hoc pracovní skupinu pro prodlužování doložek). Je zarážející, že jako jediný expert, který byl MŠMT vybrán, aby se vyjádřil k RVP ZV, je uveden nomenklaturní pracovník, do r. 1990 vedoucí katedry dějin FF UK a předseda ve stejné době zrušené Historické společnosti působící v totalitním období, který navíc vždy odmítal iniciativy učitelů….

…Ptali jsme se dále na RVP GV, jehož jeden z návrhů pro dějepis podle zadání VÚP zpracovala skupina členů výboru ASUD a konzultovala s dalšími učiteli. Věříme, že mezi těmi, jimž bude, jak se uvádí, "první pracovní verze po jejím dokončení dána k připomínkovému řízení" bude i výbor ASUD.

Další části našeho dopisu, např. o tom, proč některý z vedoucích pracovníků ministerstva nebo příslušného ústavu nevystoupí před veřejností s hodnověrnými informacemi o připravovaných změnách a nechá novináře uplatňovat jejich fantazii a podivnými články mást veřejnost (stejně jako o biflování jako hlavní metodě současné školy, které uráží část učitelů všech předmětů, kteří již dlouhou dobu hledají a nacházejí nové cesty výchovy i vzdělávání svých žáků) zůstaly bez odpovědi. Rovněž otázka, proč bylo ponecháno bez odezvy usnesení senátního výboru z roku 2000 s doporučením minimální dvouhodinové dotace dějepisu. …

…Věříme, že jednání o podmínkách výuky dějepisu, jeho pojetí a obsahu, o základních dokumentech a především o ustavení pracovní skupiny historiků a učitelů, jejíž vytvoření jste na závěr jednání nevyloučil, bude pokračovat Rovněž bychom se rádi více dozvěděli o nových pravidlech udělování doložek, k nimž jsme v uplynulých letech zpracovali dva podrobné návrhy s připomínkami a zaslali dr. Krejčímu. Návrh jiného způsobu zadávání posudků, o nichž jsme se dočetli v tisku, bez stanovení odborných i didaktických kritérií podoby a obsahu této základní pomůcky není pokrokem ani vhodným řešením (návrh didaktických kritérií pro učebnice dějepisu v souladu s pojetím dr. Průchy jsme předali náměstkovi ministra v březnu 1999)…..

… Jsme rádi, že jsme na setkání s ministryní, jejím poradcem a Vámi měli příležitost znovu upozornit vedení MŠMT na alarmující situaci ve výuce dějepisu a vyjádřit své obavy o osud historického vzdělávání, které souzní i s postojem historiků v jejich Slově o dějepise. Rádi bychom se brzy dočkali alespoň prvních změn. O doplnění a upřesnění konstatování, které na jednání několikrát zaznělo - totiž o silných tlacích vyvíjených na MŠMT a ochromujících jeho činnost i pravomoci - jsme dopisem požádali dr. M. Profanta.

Z odpovědi vrchního ředitele sekce vzdělávání ze 4. září

Obdrželi jsme Váš dopis ze dne 19. srpna 2003. Mám za to, že odpověď na Váš dopis (č.j. 17 664/2003-22) obsahoval informace na Vaše vyznačené dotazy.

vz. K.

Z dopisu náměstka K. Hrdého o SOČ je citováno v článku E. Kunstové

back