INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 15

Z KORESPONDENCE


K dopisu výboru ASUD ministru E. Zemanovi zveřejněnému v IL 14 (str. 33-34):

dopis se týkal informace z jeho rozhovoru v Právu ( 20.IV.), kde m.j. uvedl, že byly zpracovány analýzy všech dějepisných učebnic. Na náš dotaz bylo náměstkem ministra sděleno, že s naší žádostí o seznámení se zmíněnými analýzami se máme obrátit na VÚP. Bohužel jsme se dozvěděli, že hodnocení všech učebnic nebylo zpracováno.


V červnu výbor ASUD obdržel kopii odpovědí ministra školství na písemnou interpelaci dvou poslanců (Z.Škromacha a J.Zvěřiny) v záležitosti dějepisu (Otevřený dopis...) K této odpovědi se vyjádřil dopisem oběma poslancům a kopii zaslal MŠMT. Na tento impuls reagoval dopis ze září tr. Jakožto učitelé dějepisu jsme toho názoru, že tyto dopisy patří mezi historické prameny, které dokumentují naši snahu o zlepšení a reakci na ně. V tomto IL zveřejňujeme 1. část těchto dokumentů.


I v průběhu měsíců po uzávěrce našeho IL 14 jsme obdrželi další ohlasy na Otevřený dopis z 30. března 2000. Za mimořádně závažný považujeme dopis paní senátorky J. Moserové, s nímž nám poslala kopii svého dopisu panu ministrovi. Věříme, že v ministerské poště nezapadl. (přepis:)

V Praze dne 15.června 2000
Vážený pane ministře,

obdržela jsem před nějakým časem Otevřený dopis od Historického klubu, Sdružení českých, moravských a slezských historiků, ve kterém si pisatelé stěžují na nedostatečnou výuku dějepisu na našich školách. Bohužel je třeba jim dát za pravdu. Byla bych Vám vděčná, kdybyste mohl zvážit řešení, které Historický klub pro nejbližší období navrhuje. Nemohu posoudit, do jaké míry je reálné učinit žádoucí kroky.

Píši Vám nejen jako senátor, ale jako představitel UNESCO, jež přikládá výuce dějepisu mimořádný význam. Dovoluji si Vám proto též k úvaze předložit návrh, aby Vaši spolupracovníci připravili pro příští dvouleté období participační projekt pro UNESCO k přípravě učebnic soudobých dějin nebo k přípravě jiné formy učebních materiálů (lze uvažovat i o nových informačních médiích).

Vážený pane ministře, považuji opravdu objektivní, dostatečnou výuku dějepisu na našich školách za mimořádně důležitou. Nebudou-li naši mladí lidé znát minulost naší země, Evropy a světa, snáze podlehnou xenofobii a různým nebezpečným bludům

S upřímnými pozdravy

J.Moserová, senátorka

Účastníci letní školy historie 2000 na FF UK v Praze zaslali ministrovi dopis:
  Vážený pan
  Eduard Zeman
  ministr
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Karmelitská ul. 7
  118 12 Praha 1
  Praha 4. července 2000
  Vážený pane ministře,

  my učitelé základních a středních škol, kteří jsme se ve dnech 1. až 5. července r. 2000 sešli V Praze na XIII. Letní škole historie, na každoroční akci věnované dalšímu vzdělávání učitelů, jsme se usnesli na následujícím sdělení:

 1. Žádáme věnovat vice pozornosti podmínkám profesního rozvoje učitelů obáváme se, ze některá opatření MŠMT ČR se příliš podřizují vnějším tlakům a nedostatečně zohledňují podmínky pro profesní rozvoj učitelů, dokonce tyto podmínky ohrožují. Naše letošní letni škola měla téma „T.G.Masaryk a československá státnost“. Prosíme Vás proto, posuzujte náš dopis také pod dojmem toho, co dokázal tento náš prezident a politici První Československé republiky udělat pro rozvoj vzdělání, pro osvětu obyvatelstva, jaké zákony na podporu vzdělávání byly vydávány mezi prvními po vzniku československého státu.

  Kromě toho, ze učíme na svých školách, působíme většinou také jako metodici na okresní úrovni pro předměty své aprobace, většinou tedy pro dějepis. Tato okresní struktura instituci pro další vzdělávání učitelů byla PO roce 1991, kdy ministerstvo připustilo její zrušeni (zákon ČNR č.395/1991 Sb.), znovu vytvořena aktivitou samotných učitelů. Upozorňujeme, ze za další vzdělávání učitelů nelze považovat pouze "akreditované programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků", tedy kurzy, přednášky a podobné dílčí akce jako je např. i tato letni škola, ale je třeba zachovat a podporovat profesní rozvoj učitelů v celé jeho komplexnosti.

  Aktuální a naléhavé je zachování soustavné metodické vzdělávací činnosti na okresní úrovni, zachování možnosti pro spolupráci učitelských sborů a škol na této úrovni. Je třeba zachovat, rozvinout a zkvalitnit podpůrnou funkci zařízení pro další vzdělávání učitelů na okresech, ať již servisní, poradenskou, informační i pedagogicko-didaktickou. Pro další vzdělávání učitelů je velmi významné zachování budov pro výše uvedené podpůrné funkce ve stávajícím místním rozložení, neboť jsou v nich knihovny, videotéky, informační a konzultační střediska, právnické i další poradny.

  Důležitým aspektem je dopravní dostupnost těchto zařízeni, vytvořené personální vazby učitelů navzájem i učitelů a jejich vzdělavatelů, ať již kolegů či dalších odborníků. Kolegiální spolupráce umožňuje zajistit podpůrné a vzdělávací služby pro učitele při nejnižších nákladech a přitom nejpřiměřeněji místním potřebám.

  Žádáme proto, aby byla zachována a podporována resortní vzdělávací střediska na všech okresech, ve vazbě na regionální pedagogická centra jakožto nejoptimálnější struktura sítě dalšího vzdělávání učitelů.

  Dále žádáme, aby na místa pracovníků v nových zařízeních dalšího vzdělávání učitelů byli jmenováni pouze zkušeni pracovníci z oblasti vzdělávání učitelů, kteří mají za sebou prokazatelné úspěchy v této oblasti a autoritu mezi učiteli, nikoli nahodile vybraní nebo přebyteční úředníci.

 2. Zdůrazňujeme, že nebyly dosud napraveny podmínky pro práci okresních metodiků zhoršené Nařízením vlády č. 68/1997 Sb.

  V „Nařízení vlády č. 153/1999 Sb. ze dne 28. června 1999, kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů..." bylo opomenuto napravení ještě jednoho negativa zavedeného v r. 1997, nebyla snížena na dřívější úroveň vyučovací povinnost pro učitele-metodiky. Požadujeme tedy obnovení podmínek pro činnost okresních metodiků na úroveň před r. 1997, protože snížení přímé vyučovací povinnosti metodiků považujeme za nezbytné pro aktivity daIšího vzdělávání, pro profesní spolupráci metodiků s učiteli.

  Předpokládáme, že tyto naše požadavky zohlední jak připravovaný nový škoIský zákon, tak materiál „Bílé knihy“, stejně jako dlouho připravovaná koncepce profesního rozvoje učitelů.

 3. Opakovaně apelujeme na zkvalitnění podmínek pro výuku dějepisu stejně jako v minulých letech zdůrazňujeme jakožto učitelé dějepisu. Naše požadavky na zkvalitnění podmínek pro výuku dějepisu. Naši argumentaci zde nechceme opakovat, v tomto směru se pIně shodujeme s aktivitami Historického klubu - Sdružení historiků ČR a ASUD - Asociace učitelů dějepisu ČR. Přidáváme se tímto k jejich Otevřeného dopisu poslancům, senátorům i občanům České republiky o nynějším stavu a podmínkách výuky dějepisu.

  Doufáme, pane ministře, že naše připomínky budete považovat za závažné.

  Jménem 153 účastníků XIII. Letní školy historie

  PhDr. Jana Kohnová, garant XIII. Letní školy historie


S radostí jsme uvítali kromě vyjádření odborných ústavů, fakult a sdružení i podporu našich kolegů. Jak o tom svědčí např. dopis pedagogického sboru z průmyslovky v Příbrami, uvědomují si potřebu utváření národního vědomí a porozumění vývoji lidstva i vyučující jiných předmětů: (přepis)

Reakce pedagogického sboru SPŠ v Příbrami, Hrabákova 271 na Otevřený dopis poslancům, senátorům i občanům České republiky o nynějším stavu a podmínkách výuky dějepisu.

V Příbrami 13.6.2000

My, níže podepsaní pedagogové SPŠ v Příbrami, Hrabákova 271, podporujeme iniciativu Sdružení českých, moravských a slezských historiků a Asociace učitelů dějepisu ČR vyjádřenou v Otevřeném dopise poslancům, senátorům i občanům České republiky o nynějším stavu a podmínkách výuky dějepisu.

Požadavky Otevřeného dopisu považujeme za naprosto střízlivé a zároveň srozumitelné každému občanu ČR, pro něhož je demokracie skutečnou výzvou a duchovní budoucnost českého národa závazkem.

Navržené změny hodinových dotací ve prospěch zkvalitnění výuky dějepisu podporujeme jako minimální závazné množství, které by postupně mělo být rozšířeno o zařazení volitelných kroužků a seminářů nejen na ZŠ a gymnáziích, ale i na SOŠ.

Také my pevně věříme, že oslovené fenomény, zvláště volené a kompetentní orgány najdou nejen ochotu, ale i odvahu k řešení tohoto neuspokojivého a varujícího stavu.

Jméno, podpis:
(podpisy pedagogů)


Z poslední doby je dopis učitelů okresu Semily, kteří se 13. října sešli na semináři v Lomnici nad Popelkou a rozhodli se vyjádřit svou podporu. Děkujeme.


Ohlas na dopis uvítali členové obou sdružení a těm, kteří zaslali své vyjádření, za podporu poděkovali zvláštním dopisem:
V Praze dne 5. července 2000
Vážená paní, vážený pane, vážení přátelé,

výbory Sdružení historiků ČR a Asociace učitelů dějepisu ČR s potěšením přijaly Váš výraz solidarity s apelem obsaženým v Otevřeném dopise poslancům, senátorům a občanům ČR o nynějších stavu a podmínkách výuky dějepisu, který byl předán předsednictvům obou parlamentních komor a předsedům jejich výborů 30. března 2000 a v průběhu dubna a května rozeslán redakcím deníků, periodik, ČR a ČT, pracovníkům filozofických a pedagogických fakult, historických ústavů a dalších institucí i členům občanských iniciativ a sdružení - jak to bylo v našich silách a možnostech.

Byli jste mezi těmi, které obsah dopisu nezanechal lhostejnými, proto Vám chceme upřímně poděkovat za vyjádření souhlasu i další aktivní podporu, jak publikováním dopisu (ev. jeho podstatných částí), začleněním informací o něm do Vašich veřejných vystoupení nebo rozšířením dopisu mezi další občany, jimž záleží na utváření historického vědomí mladé generace. Pouze ve dvou případech byla odezva záporná.

Možná, že uvítáte také informaci, které instituce, sdružení a další skupiny nebo jednotlivci se spolu s Vámi ozvali na naši výzvu do 30.června;proto uvádíme jejich přehled:

Ústav soudobých dějin AV ČR, Historický ústav AV ČR, Masarykův ústav AV ČR, Matice moravská, Historický ústav FF Masarykovy univerzity Brno, Katedra historie Univerzity Palackého Olomouc, Institut mezinárodních studií FSV UK Praha, PF Univerzity J.E. Purkyně v Ústí n. Labem, Univerzita Pardubice, Matice slezská, Historický ústav JU v Českých Budějovicích, Katedra historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě, Katedra historie PF MU Brno, Ústav českých dějin FF UK, Historický ústav Univerzity v Plzni Český svaz bojovníků za svobodu, Výbor Masarykovy společnosti, Konfederace politických vězňů, Svaz učitelů a školských pracovníků postižených z politických důvodů, Česká mírová společnost, Masarykovo demokratické hnutí, učitelé ZŠ Novoborská Praha 9, redaktorka časopisu Český dialog E. Střítecká, redaktor NO M. Grus, J. Hořec z redakce časopisu ČAS, A. Ptáčníková, M. Hnátková, C. Höschel sen., F. Zíma; celý dopis nebo jeho podstatnou část zveřejnily Učitelské listy, Učitelské noviny, Národní osvobození, Přítomnost, zpravodaj Svatoboru, sborník Masarykova ústavu AV ČR, Muzejní zpravodaj a zpravodaj Křesťansko sociálního hnutí. Články inspirované dopisem přinesl týdeník Český rozhlas a Respekt. V ČR se obsahem dopisu ve svých relacích věnovali Jan Petránek, Jaroslav Vejvoda, Jiří Ješ a Libor Dvořák. Je pravděpodobné, že výčet je neúplný, neboť nemáme kompletní informace.

Z členů P ČR potvrdili přijetí dopisu poslanci M. Beneš, J. Kupčová, senátoři L. Benešová, A. Petráš a F. Bartoš; posl. V. Tlustý vyjádřil nesouhlas. Poslanci J. Zvěřina a Z. Škromach podali písemnou interpelaci na ministra školství, senátorka J. Moserová navrhla ministru E. Zemanovi dvouletý participační projekt pro UNESCO k přípravě kvalitní učebnice soudobých dějin a (zcela chybějících) pomůcek a dokumentů k dějinám 20. století. Věříme, že návrh bude přijat.

Pozitivním výsledkem společného úsilí obsaženým v odpovědi ministra E. Zemana poslancům P ČR ze 17. května t.r. je prozatím zařazení dějepisu mezi předměty státní maturity, osamostatnění oboru historie ve Středoškolské odborné činnosti, to, že „o úpravě učebního plánu základní školy se uvažuje“ a že „budou realizovány změny, které se dotknou i výuky dějepisu“.

Protože, pokud víme, příslušné parlamentní výbory dosud o těchto záležitostech nejednaly, problematika zůstává i nadále aktuální - především v nezbytných krocích, jež lze učinit v krátkém čase (časová dotace pro dějepis, ustavení odborné komise historiků a učitelů) i těch, které by měly být alespoň zahájeny, neboť vyžadují více přípravy (kvalita učebnic a pomůcek, základní dokumenty zejm. osnovy, výuka vlastivědy, vzdělávání učitelů, kvalifikovanost výuky atd.)

Věříme, že budete sledovat další události, o nichž budeme veřejnost informovat také na internetové stránce ASUD.

Ještě jednou Vám velice děkujeme.

Za výbor Sdružení historiků ČR
prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., v.r.
předseda Sdružení historiků ČR
Za výbor Asociace učitelů dějepisu ČR
PaedDr. Helena Mandelová, v.r.
předsedkyně ASUD

back