Rok 2019

LEDEN
výbor ASUD úspěšně splnil podmínky dotace 2018. Kromě Informačních listů 46 a 47 byla v roce 2018 vydána i metodická příručka Jsou osmičky náš osud? z příspěvků členů. Veškeré podklady a vyúčtování byly předány na MŠMT – v polovině měsíce se objevila kauza, ve které BIS zveřejnila informace o prosovětské výuce. Za výbor ASUD tuto informaci dementoval předseda např. v televizi Seznam (24. ledna), v Deníku 17. ledna – expertní skupina provádějící revizi RVP D v rámci NÚV sepsala Deklaraci o výuce D - ASUD podpořil projekt Gender Studies. Na základě vzpomínek žen vznikne vzdělávací materiál pro žáky II. stupně, který bude interaktivní a který bude představovat Československo v druhé polovině 20.století a to pohledem žen.
ÚNOR
výbor odsouhlasil Výroční zprávu za rok 2018 - P. Martinovský poskytl 5. února rozhovor pro Učitelské noviny o výuce D. - na své schůzi výbor podpořil Deklaraci expertní skupiny D – ekonom podal daňové přiznání a vyúčtování za rok 2018 - 28. února 2019 v Národní technické knihovně proběhlo úvodní setkání tvůrců Strategie vzdělávání 2030+, kam byli pozváni i zástupci asociací a společností.
BŘEZEN
zástupci výboru se účastnili 9. března pietní akce Centra pro studia genocid v Terezíně.
DUBEN
13. dubna 2019 proběhl v prostorách Národního pedagogického muzea seminář – zástupkyně výboru M. Kalčíková se účastnila seminářů EUTIS.
KVĚTEN
výbor pokračoval ve spolupráci se zástupci ÚSTRu, chystáme podzimní konferenci o tom, jak se vyučuje o roce 1989 – zástupci ASUD se účastnili jednání expertní skupiny pro revizi RVP D se zástupci NÚV.
ČERVEN
1. - 6. června se M. Kalčíková účastnila projektu Jak zprostředkovávat historická témata v občanském vzdělávání v Postupimi - 8. června 2019 uspořádaly L. Dvořáková a L. Bursíková jednodenní exkurzi do Lužice, ve spolupráci se Společností přátel Lužice – výbor obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace na rok 2019 – L. Bursíková se účastnila jako porotce SOČ.
ČERVENEC a SRPEN
Vyučující vyrazili na zasloužené prázdniny – prošli si rozličné památky a načerpali sílu. někteří se dále vzdělávali - Několik členů se účastnilo červencové Letní školy historie PedF UK - Několik členů se účastnilo srpnové letní školy ÚSTRu a Veřejné diskuze škola jako dílna.

Rok 2018

PROSINEC
do tisku byly dány metodické listy Jsou osmičky náš osud? a Informační listy 47 (za rok 2018) – proběhla 3. schůzka týmu NÚV připravujícího revizi RVP. Po celý kalendářní rok se zástupce ASUD účastnili jednání výboru Sdružení historiků.
LISTOPAD
10. listopadu se konalo Kolokvium o české a lužické státnosti, které ve spolupráci se Společností přátel Lužice proběhlo jako XLIV. vzdělávací seminář ASUD – účast zástupce ASUD na jednání komise MŠMT o poskytnutí dotace v rámci výzvy Podpora vzdělávání v regionálním školství v roce 2019 – členové ASUD podpořili další ročník projektu Jeden svět na školách, Příběhy bezpráví – účast zástupců ASUD na konferenci Dějiny ve veřejném prostoru – 20. listopadu se členové účastnili konference NIDV v Senátu Cesta ke svobodě a demokracii.
ŘÍJEN
20. října se konala exkurze ASUD směrem na východ od Prahy – předseda ASUD pohovořil 2. října o výuce moderních dějin na konferenci Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví v Národní knihovně J. A. Komenského – 11. října díky podpoře členů představil předseda na česko-polské konferenci Rok 1918 – jeho předpoklady, důsledky a význam v českých/československých a polských učebnicích (Rok 1918 – jego założenia, konsekwencje i znaczenie w czeskich/czechosłowackich i polskich podręcznikach szkolnych) jak se na českých školách připomíná sté výročí vzniku republiky – členové ASUD podpořili 20. října Mezinárodní den archeologie – byla podána dotace na podporu činnosti ASUD na MŠMT – proběhla 2. schůzka týmu NÚV k úpravě RVP.
ZÁŘÍ
se zpožděním vyšly Informační listy 46 (za rok 2107) – v programu České televize ČT 24 k výročí Mnichovské dohody vystoupila Eva Zajícová a pohovořila o výuce k danému tématu: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-poradyct24/ 218411034000058-80-vyroci-podpisu-mnichovske-dohody
ČERVENEC a SRPEN
členové ASUD se účastnili 31. ročníku Letní školy historie v Praze - ve druhém červencovém týdnu jsme obdrželi dotaci na rok 2018 – v srpnu se zástupci ASUD sešli se zástupci Centra studia genocid a Pevnosti Terezín, jedná se o možném projektu o dějinách města v 19. a 20. století: Terezín, město změny – dne 21. srpna se zástupci ASUD se účastnili slavnostního otevření interaktivní výstavy Rok 1968 a české školství a knihovnictví v Knihovně J. A. Komenského v Praze.
ČERVEN
9. června proběhla exkurze po Slánsku – vyšel článek na idnesu, ve které se předseda vyjadřuje ke stavu výuky moderních a současných dějin: https://zpravy.idnes.cz/vyuka-dejepisu-zakladni-skoly-moderni-dejiny-fau-/domaci.aspx?c=A180606_113308_domaci_nub – 14. a 15. června ASUD uspořádal dvoudenní seminář Euroclio Jak učit o EU – 15. až 17. června zasedla L. Bursíková v porotě SOČ a předala cenu ASUD – předseda ASUD se účastnil jednání NIDV s organizacemi, které se mj. věnují pořádání vzdělávacích akcí, byla uzavřena společná dohoda o konferenci k roku 1989 – členové ASUD se zapojili do rozsáhlého výzkumu o výuce dějin, který prováděl J. Najbert (ÚSTR) – poprvé se na NÚV sešel tým pro revizi RVP D základních a středních škol, v týmu jsou 3 za ASUD P. Martinovský (ZŠ), Martiny Jurčeková a Kalčíková (za SOŠ) – 26. června vyzkoušeli zástupci ASUD pilotní program Centrum studia genocid, který navazuje na projekt Vlak Lustig.
KVĚTEN
na první schůzi obnoveného výboru byl opět předsedou zvolen P. Martinovský, jednatelkou L. Bursíková a pokladnicí K. Dražanová – média opět řeší problém výuky moderních dějin, jako první požádal o rozhovor s předsedou ASUD redaktor Lidových novin Petr Zídek, obsáhlý text vytvořený na základě rozhovorů s dalšími zainteresovanými odborníky vyšel v příloze LN v sobotu 12. května – členové ASUD vytvořili pracovní listy ke knize L. Pecharové Po stopách stoleté dámy, vydal Portál – jednání se Společností přátel Lužice o podzimní konferenci k české státnosti – člen výboru Jan Kvirenc se stal nositelem ceny Učené společnosti.
DUBEN
14. dubna proběhl jarní seminář a valná hromada v Národním muzeu J. A. Komenského, výbor ukončil svou činnost – na jarním semináři byl zvolen nový výbor (ve stejném složení) – účast zástupce ASUD na jednání komise MŠMT o poskytnutí dotace v rámci výzvy Podpora vzdělávání v regionálním školství v roce 2018 – proběhla jednání o možné spolupráci s History parkem Ledčice.
BŘEZEN
výbor získal ze Židovského muzea učební materiály Naši nebo cizí? pro členy, kteří pomůcku ještě neobdrželi.
ÚNOR
ve dnech 2. - 4. února zastupovali ASUD na konferenci Jak učit o EU v Bruselu Eva Zajícová a Jiří Beneš – výbor přijal nabídku z NÚV pro účast v týmu expertů, který bude provádět revizi RVP pro dějepisu na II. a III. stupni škol – proběhla revize účtu, vše je v pořádku.
LEDEN
výbor přijal výroční zprávu za rok 2017 - výbor podal na MŠMT žádost o dotační program na rok 2018 - pokračovala spolupráce s nakladatelstvím Portál, na popud členů vznikly k nové publikaci Po stopách baroka pracovní listy, které jsou volně přístupné na webu nakladatelství – výbor ASUD byl požádán o další spolupráci s bývalým SdaP (multimediální učební pomůcky), tentokrát na cyklu přednášek o čs. historii a vojenských tradicích, opírající se právě o multimediální učební pomůcku; výbor neshledal tento cyklus jako přínosný pro vyučující dějepisu – výbor zprostředkoval přednášející z ÚSD pro cyklus přednášek, které spoluorganizuje kolegyně Alena Šalounová ve Vysokém Mýtě.

Rok 2017

PROSINEC
výbor poskytl informace redaktorovi iDnes k tématu rozpad Československa, viz https://zpravy.idnes.cz/rozpad-ceskoslovenska-na-ceskych-a-slovenskych-skolach-pj3-/domaci.aspx?c=A171212_164805_domaci_fer – M. Kalčíková se účastnila konference Identita evropských Romů v Brně.
LISTOPAD
25. listopadu proběhl XLI. vzdělávací seminář - ASUD výbor potvrdil Eurocliu zájem o uspořádání konference na téma nových postupů ve výuce o Evropské unii Decisions and Dilemmas 3
ŘÍJEN
21. října proběhla XXXIII. exkurze na Mladoboleslavsko
ZÁŘÍ
13. až 15. září proběhl XI. sjezd historiků, zástupci ASUD se účastnili práce v sekci didaktiky dějepisu - SdaP ve zprávě o multimediální příručce k čs. dějinám Česká společ-nost v novodobé Evropě v časopise Military forum zmínilo jako spolupracovníka na projektu ASUD - zástupci ASUD se účastnili semináře NIDV věnovaném událostem roku 1968 – ASUD vstoupil jako partner do projektu Lípa republiky.
ČERVENEC a SRPEN
Ve dnech 1. - 5. července se členové ASUD účastnili tradiční akce, XXX. ročníku Letní školy historie - 21. srpna se zástupci ASUD účastnili Besedy s ukrajinským disidentem Zorjanem Popaďjukem v knihovně V. Havla - 30. srpna vystoupila M. Jurčeková v Českém rozhlasu Plus, v diskuzi s Miroslavem Peškem hovořila na téma Do jaké hloubky by měly děti znát nazpaměť dějepisná fakta?
ČERVEN
1. června probíhal v budově ÚSTRu Skupinový rozhovor Jakým způsobem probíhá výuka proti xenofobii? i za účasti členů ASUD – zástupce ASUD se zúčastnil projektu Výuka občana, což je dvouletý projekt, který stojí nad společenskovědními obory, je koordinován Centrem občanského vzdělávání a spolupracuje v něm i asociace občankářů – 10. června proběhla XXXII. exkurze na Písecku - za účasti mnoha členů ASUD se na školách uskutečnil Týden mediálního vzdělávání, který organizuje Jeden svět na školách – E. Kunstová se ve dnech 16. - 17. června účastnila jako porotce 39. ročníku SOČ v Boskovicích a předala cenu ASUD.
KVĚTEN
zástupci ASUD se účastnili slavnostního otevření Centra studia genocid v Terezíně http://studiagenocid.cz – 11. května se semináře Euroclio na Univerzitě Karlově účastnila E. Zajícová, jednalo se o inkluzi ve výuce - ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu a Společností bratří Čapků se 12. května zástupci ASUD účastnili pietní akce u pomníku bratří Čapků na náměstí Míru v Praze – účastnili jsme se semináře Výuka hrdinství, který v DOXu organizoval Památník ticha Bubny http://www.bubny.org/cz/, https://www.dox.cz/cs/ - 27. a 28. května odjeli někteří členové ASUD na dvoudenní exkurzi po rozkvetlých parcích Lužice, zájezd připravili členové Spolku přátel Lužice.
DUBEN
22. dubna proběhl XL. vzdělávací seminář v Národním pedagogickém muzeu: PhDr. Josef Tomeš, Ph.D. z Masarykova ústavu Akademie věd ČR přednesl příspěvek Osud a dilemata prezidenta Dr. Emila Háchy; PhDr. Jarmila Čiháková z Národního památkového ústavu nejprve představila svou práci během objevování a průzkumu Svatováclavské rotundy na Malé Straně a po té všechny přítomné do významné památky osobně zavedla – na semináři schválila valná hromada výroční zprávu za rok 2016 – zástupci ASUD se účastnili jednání POKOS na Ministerstvu obrany ČR, jednání se mj. věnovalo problematice přípravy občanů k obraně vlasti do vzdělávacího programu, ať již samostatně, nebo jako součást společenskovědních oborů http://www.pokos.army.cz/ - 27. dubna se Poslanecké sněmovně ČR konala konference Příběh války, kterou organizovala Společnost Volyňských Čechů, P. Martinovský přednesl za ASUD příspěvek o metodách výuky, jak se učí o válce.
BŘEZEN
pan Palatajkov představil členům ASUD svou novou aktivitu, která se týká památníku v Letech – Pražské arcibiskupství pozvalo pražské učitele na Čaj o páté, kde informovalo o svých aktivitách, především o plánech zpřístupnit některé památky a o dal-ších programech.
ÚNOR
3. února jsme konečně obdrželi Usnesení změně asociace na spolek se zpětnou platností; jsme tedy Asociace učitelů dějepisu ČR, zapsaný spolek; zkratka zůstala ASUD - pokračovala jednání se zástupci projektu Svatá Ludmila 1100 let – http://www.svataludmila.cz – 20. února se zástupci výboru účastnili setkání lektorů a spolupracovníků historické sekce NIDV - E. Zajícová a P. Martinovský se účastnili mezinárodního semináře v Bělorusku na téma Mediální výchova ve výuce – P. Martinovský se sešel s P. Titzem z oddělení klasické archeologie národního muzea a jednali spolu o další možné spolupráce, o potřebách učitelů dějepisu, o výuce archeologie; ASUD vyjádřil podporu mezinárodního dne archeologie http://denarcheologie.cz/; ASUD obdržel sborníky o akci.
LEDEN
ekonom pan Valenta připravil vyúčtování za rok 2016 – zástupce ASUD ve Sdružení historiků (SH) L. Boháčová zahájila s výborem SH přípravy na sjezd historiků.

Rok 2016

prosinec
Výbor obdržel z České televize dotaz k problematice hodnocení vyučujících na SŠ studenty - byly sestaveny metodické listy k roku Karla IV. a odeslány do tisku – byly sestaveny Informační listy číslo 45 a odeslány do tisku.
listopad
V úterý 1. listopadu zahájil v pražské Lucerně předseda vlády B. Sobotka za účasti členů ASUD 12. ročník projektu Příběhy bezpráví - ve dnech 4. a 5. listopadu se členové výboru účastnili semináře Topografie teroru – hierarchie zločinů v Památníku Lidice - v sobotu 12. listopadu měl proběhnout 50. semínář ASUD, ale na konec byl zrušen - dne 17. listopadu odvysílala Česká televize v hlavním zpravodajském pořadu Události reportáž o výuce moderních dějin; z ukázky z výuky ve škole a na základě rozhovoru s předsedou ASUD bylo řečeno, že výuka má probíhat živě, základem výuky je prožitek, který si žák spojí s událostí – během podzimních prázdnin připravil J. Märc trdiční setkání pro učitele v Ústeckém kraji - 24. až 27. listopadu proběhl čtyřdenní seminář II. stupně v Terezíně; vyučující řešili problematiku holocaustu ve výuce.
říjen
Dne 6. října se členové výboru ASUD účastnili slavnostního otevření výstavy v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského věnované historii školních budov – členové výboru ASUD se 7. října účastnili besedy se Světlanou Alexijevičovou, nositelkou Nobelovy ceny - v měsíci říjnu poslal jeden ze členů dotaz výboru, zda by se nemohla konat dějepisná olympiáda pro SŠ; výbor se v tomto smyslu dotázal na MŠMT; odpověď zatím nepřišla - dne 22. října proběhla podzimní exkurze na Vlašimsko a Voticko – začala spolupráce s Městkými divadly pražskými – 25. října ukončil NIDV programem v Emauzském klášteře celoroční cyklus přednášek a seminářů věnovaných Karlu IV. - ASUD byl při tom!
září
Vyšly Informační listy č. 44 - spřátelená Asociace nositelů legionářských tradice (ANLET) informovala ASUD, že ukončila činnost a nově působí pod názvem Centrum české historie http://www.centrumceskehistorie.cz/ - ve dnech 26. až 30. září se v Bělorusku předseda ASUD účastnil mezinárodního semináře na téma mediální výchova; pohovořil o zkušenostech českých učitelů s využitím mediální výchovy ve výuce dějepisu - bylo potvrzeno partnerství s organizací Žiju v demokracii – http://www.evropskehodnoty.cz/.
červenec a srpen
Členové ASUD se účastnili letních škol, o čemž si můžete počíst v IL – většina pedagogů během prázdnin aktivně odpočívala.
červen
V sobotu 4. června proběhla tradiční jarní exkurze, Ludmila Bursíková a Lenka Dvořáková pozvaly účastníky na Broumovsko – Česká školní inspekce zveřejnila výsledky velkého průzkumu na školách o současných a moderních dějinách, dotazníkového šetření se účastnili členové ASUD – reakcí na výsledky průzkum ČŠI byly telefonické rozhovory s redaktory Hospodářských a Učitelských novin.
květen
Dne 10. května proběhlo další z jednání s panem Palatajkovem o památníku Národní kroniky – 13. května proběhla tradiční pietní akce u pomníku bratří Čapků na náměstí Míru na Praze 2, kterou organizuje místní ČSBS, účastnili se i členové výboru ASUD.
duben
V sobotu 23. dubna proběhl XXXIX. jarní seminář v prostorách Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského, na semináři vystoupili se svými příspěvky Judita Matyášová a Miroslav Hroch, odpolední exkurze se konala v doprovodu lektorky po prostorách muzea – se zpožděním vyšly Informační listy 45 za rok 2015.
březen
Výbor podal žádost na MŠMT o akreditaci seminářů ASUD a exkurzí. Žádosti bylo vyhověno a ASUD získal akreditaci na další 3 roky – 16. března se členové ASUD účastnili semináře o Karlu IV. na MŠMT, který organizoval NIDV.
únor
Člen výboru Jan Kvirenc jednal s ředitelkou Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského, paní doktorka Pánková nabídla ASUD prostory pro uspořádání jarního semináře – předseda ASUD se účastnil schůze ČSBS pro Prahu 2, kde získal mj. informace o celostátním setkání členů ČSBS – členka výboru Kateřina Dražanová připravila s kolegyněmi ze ZŠ Nad Přehradou a za pomoci Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského výstavu a semináře, které se týkaly Karla IV. Na semináři mj. vystoupily bývalé členky výboru Helena Mandelová a Eliška Kunstová
leden
Pro rok 2016 připravil pan Palatajkov novou presentaci projektu Národní kroniky – výbor ASUD podal na MŠMT žádost o dotaci na rok 2016 – ekonom Valenta připravil podklady pro finanční vyrovnání za rok 2015.

Rok 2015

prosinec
Výbor ASUD odeslal k soudu žádost o převedení organizace na spolek.
listopad
7. listopadu proběhl v budově Národního muzea XXXVII. vzdělávací seminář ASUD.
Na semináři, spojeném s mimořádnou valnou hromadou, bylo odsouhlaseno navýšení členského příspěvku: z dosavadních 150 Kč na 200 (dvěstě) Kč.
říjen
17. října proběhla exkurze. L. Bursíková a L. Dvořáková pozvaly účastníky na východní Karlovarsko.
15. října proběhl seminář organizovaný NIDV a ČSBS v Petschkově paláci. Na semináři vystoupila členka výboru ASUD Martina Jurčeková, které přednesla příspěvek o možnostech výuky k tématu druhé světové války.
7. října se v budově MŠMT konala konference o Karlu IV., kterou organizoval NIDV. Akce seúčastnilo několik členů ASUD. Příspěvek o možnostech mezipředmětových vztahů ve výuce o Karlu IV. přednesl P. Martinovský.
září
P. Martinovský jednal s náměstkyní ministra kultury PhDr. Annou Matouškovou o možné realizaci projektu Národní kronika. Zároveň oba pohovořili o možnostech návštěv památek a exkurzí v muzeích v rámci výuky D.
červenec
Členové ASUD se účastnili tradiční Letní školy historie pořádané Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy.
červen
5. června proběhla exkurze po Teplicku.
Ludmila Bursíková se za ASUD tradičně účastnila jako členka poroty SOČ a udělila Cenu ASUD.
Dalšího semináře věnovaného osudu Mistra Jana Husa na půdě MŠMT se opět účastnili členové ASUD.
Pan Palatajkov obnovil soustředěnou činnost ke vzniku památníku 20. století na Letné pod názvem Národní kronika. ASUD sice snahu o projekt podporuje, nicméně nemá potenciál, aby nějakým způsobem chod památníku organizoval.
Eva Zajícová vstoupila za ASUD do mezinárodního evropského projektu, ve kterém se srovnávají učebnice určené pro výuku dějin 20. století. Projekt se týká jak učebnic dějepisu, tak společenskovědních oborů.
Za ASUD se pravidelných schůzek výboru Sdružení historiků účastní Lada Boháčová. Pro ASUD získala zajímavou nabídku – ještě nezpracované texty prof. Kaplana k dějinám 20. století. O možnostech využití se bude s SH jednat.
květen
Členové ASUD e-mailem odpověděli na bleskovou anketu - dotaz z České televize – Jak se učí o Květnu 1945? Jaké akce se se žáky konají? – členové zaslali 15 příspěvků – reakce byly přeposlány do ČT. Ale ČT neodpověděla.
11. května proběhla na náměstí Míru v Praze 2 pietní akce u pomníku bří. Čapků - ve spolupráci s ČSBS.
Zástupkyně ASUD pro věci zahraniční M. Kalčíková se účastnila jednání Centropy ve Varšavě, navštívila Muzeum holocaustu.
Na první schůzi (staro)nového výboru ASUD došlo k volbě předsedy. Ve funkci pokračuje P. Martinovský. Ve funkcích jednatelky a místopředsedkyně pokračuje též Ludmila Bursíková a ve funkci pokladnice Kateřina Dražanová.
duben
Členka výboru Martina Kalčíková připravila pro účastníky semináře podrobnou prezentaci současného „kulturně-historického“ dění v Brně a přivezla pro účastníky velké množství propagačního materiálu.
11. dubna proběhl XXXVII. vzdělávací seminář ASUD spojený s valnou hromadou. Na valné hromadě byly odsouhlaseny nové stanovy.
Účastníci valné hromady zvolili nový výbor na další, již tříleté funkční období – ve stejném složení jako dosud.
Výbor ASUD jednal se zástupcem agentury Magni o možném vstupu do projektů týkajících se oslav 700. výročí narození Karla IV. v příštím roce.
8. dubna se členové ASUD účastnili konference o Mistru Janu Husovi na půdě MŠMT.
20. dubna se členové účastnili semináře v Židovském muzeu s názvem Orient v Čechách.
22. dubna předseda výboru se účastnil konference ARPOK v Olomouci, o učení v souvislostech, u kulatého stolu v návaznosti na zástupce MŠMT potvrdil, že jinak než v souvislostech se D učit nedá.
Vzhledem k nesrovnalostem ve vedení účetnictví, které však byly dořešeny, proběhla změna ekonoma – situace byla probrána na valné hromadě. Paní Míkovou nahradil pan Valenta.
březen
Členové ASUD obdrželi elektronicky nové, respektive upravené stanovy. K úpravě došlo jednak v souvislosti s přechodem organizace na spolek (dle zákona), jednak vlastním vývojem – např. byly zrušeny odkazy na regionální pobočky, které již delší dobu neexistují.
Členové výboru připravili seminář.
Výbor ASUD jednal s organizací Archeologie zla o možném podzimním semináři o problematice genocid ve 20. století. Z projektu později sešlo,neboť nebyl nalezen sponzor (nebo grant), který by hradil pobyt zahraničních odborníků.
únor
Zástupci výboru obdrželi pozvání do Francouzského institutu v Praze na přednášku Antoina Marese, profesora univerzity Paris 1 Panthéon-Sorbonne a ředitele Centra pro dějiny střední Evropy na této univerzitě, při příležitosti vydání jeho biografické knihy o Edvardu Benešovi v nakladatelství Perrin.
Byla navázána spolupráce s organizací Antikomplex.
leden
Členové výboru ASUD přijali pozvání k slavnostnímu otevření infocentra v bazilice svatého Petra a Pavla na Vyšehradě.
Začala spolupráce ASUD s ARPOK, což je nezisková vzdělávací organizace, která přináší do škol aktuální témata dneška – více na www.arpok.cz.
Byla ukončena dotace za rok 2014. Jejím naplněním se stalo vydání dvou Informačních listů a metodických listů velká válka. V průběhu roku 2014 členové obdrželi všechny tři výtisky.
Výbor ASUD zahájil úzkou spolupráci s NIDV, aby byl vyučujícím dějepisu a společenských věd snáze přístupný program přednášek a seminářů k letošnímu roku Mistra Jana Husa a do dalšího roku Karla IV.
Zástupci výboru se účastnili pietní akci připomínající 72. výročí hrdinské smrti popravených v době heydrichiády a zároveň 4. výročí odhalení pamětní desky 294 obětem heydrichiády v Den památky obětí holocaustu. Akce proběhla v Národním památníku hrdinů heydrichiády v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje na Praze 2.
Členové ASUD se účastnili semináře k výstavě Národního památkového úřadu Hrady a zámky objevované a opěvované.
Výbor ASUD obdržel z Národního muzea děkovný dopis za účast v projektu Dotkni se 20. století!

Podzim 2014

Informační listy číslo 42
V prosinci proběhla uzávěrka informačních listů, které přináší poznatky ze druhého pololetí roku 2014. Listy jsou ke stažení na stránkách ASUD.
DOX
Členové ASUD se účastnili několika akcí pořádaných Centrem současného umění DOX. Vedle seminářů věnovaných stereotypům například semináře Active citizens, nebo workshopu k výstavě This place. Aktivity centra DOX - http://www.dox.cz vřele doporučují.
Metodické listy 2014
Z dotace MŠMT vznikaly ve druhém pololetí roku 2014 nové metodické listy, které se týkají témat spojených s první světovou válkou. Podařilo se shromáždit několik zajímavých prací, dobrých nápadů a inspirací. Sborník byl v prosinci odeslán do tisku. Od ledna bude ve formátu pdf ke stažení na stránkách ASUD.
Odborná skupina NÚV pro dějepis
Práce skupiny, jejímž členem je i předseda ASUD, pokračovala ve své činnosti. Vedle revize chystaných Standardů dějepisu pro II. stupeň se věnovala i monitoringu alternativní výuky dějepisu na gymnáziích.
XXXVI. vzdělávací seminář
8. listopadu se konal XXXVI. vzdělávací seminář ASUD v Národním muzeu. Na semináři jsme přivítali prof. Roberta Kvačka, který se členy u čaje porozprávěl o dvacátém století. Příspěvek k dějinám Ukrajiny přednesl PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph.D. z Katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy. Kolega Vladimír Kojan představil své projekty – cesty do zahraničí se studenty projekt týkající se soužití s Němci. V rámci semináře proběhl workshop k tématu bělohorské bitvy – účastníci odmítli tradiční stanovisko prohry, v bitvě a událostech s ní spojených vidí prostor pro diskuzi se žáky. Zástupci ASUD položili květinu s věnováním Našim hrdinům k mohyle na Bílé hoře.
Školy české a běloruské
Dne 3. listopadu se Kateřina Dražanová a Pavel Martinovský setkali se zástupci běloruských škol, aby zahraničním hostům představili, jak se vyučuje dějepis v Česku. Akci připravila organizace Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). V rámci projektu navštívil v prosinci P. Martinovský Bělorusko, kde spolu s J. Jarníkovou z NÚV na třech seminářích představili, jak v českém prostředí proběhla školská reforma. Zároveň předseda ASUD naznačil běloruským vyučujícím, jaké metody výuky se dnes využívají v Evropské unii.
Jeden svět na školách
Členové ASUD již tradičně přivítali další ročník akce. Účastnili se nejen samotných projektů, ale i slavnostního zahájení v pražské Lucerně.
Jan Kvirenc v Českém rozhlasu
V pondělí 27. října si o výuce moderních dějin povídala se členem Janem Kvirencem redaktorka Karolína Koubová – rozhovor je na stránkách rozhlasu: http://media.rozhlas.cz/_audio/03238035.mp3
27. podzimní exkurze 2014
V neděli 19. října proběhla tradiční podzimní exkurze. Lída Bursíková a Lenka Dvořáková připravily jednodenní putování po Posázaví. Výprava navštívila Pohleď – Michalův statek (skanzen), Světlou nad Sázavou – zámek a expozici skla, Vilémovice – zámek, který je v soukromých rukách, Hněvkovice – gotický kostel sv. Bartoloměje a Zruč nad Sázavou – nově otevřený zámek.
Konec projektu Dotkni se 20. století!
Ekurzí na Broumovsko (19. září) a seminářem ve Vrchotových Janovicích (3. října) skončil dlouhodobý projekt Národního muzea, do něhož vstoupila ASUD jako partner. Projekt měl mezi pedagogy velký ohlas a učitelé z řad ASUD se účastnili všech doprovodných akcí, pilotáží i prací v tvůrčích skupinách.
Informační listy číslo 41
V září 2014 vyšlo 41. číslo Informačních listů. Ke stažení je na stránkách ASUD.
Den demokracie
Spolu s asociací občankářů a na pozvání Centra občanského vzdělávání se členové výboru dne 15. září účastnili v Prezidentském salonku na pražském hlavním nádraží svátku demokracie.

Rok 2013/14:

Dotace z MŠMT
ASUD obdržel z MŠMT dotaci na vytvoření didakticko-metodické příručky k výuce první světové války – více v sekci aktuality.
Letní škola
Za účasti členů ASUD proběhla Letní škola historie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
SOČ
Ludmila Bursíková již tradičně zasedla v porotě dějepisné komise 36. ročníku SOČ. Kromě svých povinností v porotě také udělila cenu ASUD sourozencům Dominice a Jiřímu Šikovým z Gymnázia v Lounech za výbornou práci Josef Hrudka (1912 – 1984) cesta domů vedla nejen přes Duklu.
Ukončení projektu
Jako partneři projektu se 6. června členové výboru účastnili slavnostního ukončení projektu Národního muzea Dotkni se 20. století. Tento den byly internetové stránky projektu spuštěny v plné verzi - http://www.dvacatestoleti.eu. Zároveň byly představeny všechny produkty projektu.
Centropa
Martina Jurčeková-Boldišová a Martina Kalčíková se účastnily projektu Centropa v Židovském muzeu.
Memorandum
Členové výboru podepsali v květnu za ASUD memorandum Proti ztrátě paměti 2014, které zveřejnil Jeden svět na školách - http://www.protiztratepameti.cz/ .
Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd
Martina Jurčeková-Boldišová se za ASUD účastnila zahajovací schůze Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd, z.s. Spolu s výborem ASUD se obě organizace domluvily na spolupráci.
XXXV. vzdělávací seminář
12. dubna se v prostorách Národního muzea konal se XXXV. vzdělávací seminář ASUD. Na semináři vystoupila PhDr. Helena Nosková, CSc. z Ústav soudobých dějin AV ČR s přednáškou na téma Národnostní a etnické menšiny na území Československa po roce 1945. Žádaná středověká témata zastoupil prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D. z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, který pohovořil o Prvních českých královstvích. Odpoledne účastníci zhlédli výstavu Aféry a komentářem lektorky Mgr. Jany Mezerové. O výsledcích projektu Naši nebo cizí? pohovořili pracovníci Židovského muzea.
21. výroční konference Euroclio
Letošní konference se konala na přelomu dubna a května v makedonském Ohridu. Konference se účastnila členka ASUD H. Štajglová, která přinese zprávu v IL 41.
Ještě k multimediální pomůcce
Na žádost SDaP vypracoval výbor ASUD hodnoticí zprávu o využívání multimediální učební pomůcky Česká společnost v novodobé Evropě. Pro vyučující, kterým se této multimediální pomůcky stále nedostává – máme jich několik zdarma k dispozici!
DOX
Členové ASUD se účastnili workshopu Centra současného umění DOX Mapování společenských stereotypů II. - nabídka workshopů na http://www.dox.cz.
Okupací nezlomeni
Na základě dobré spolupráce s Českým svazem bojovníků za svobodu dostali členové ASUD pozvání na konferenci Okupací nezlomeni k výročí 15. března – do Senátu Parlamentu ČR.
Škola vs. paměť
ASUD se stal partnerem konference, kterou na podzim chystá ÚSTR, o konferenci: http://www.schoolxmemory.eu
Dokumenty o legiích
Členky výboru se účastnily konference v pražském kině Ponrepo – cílem bylo seznámit učitele s internetovými stránkami http://project.efg1914.eu/, ze kterých učitelé mohou čerpat dokumenty k první světové válce a k legiím. Další část se věnovala využívání dokumentů v hodinách.
Jarní semináře projektu Dotkni se 20. století
Jako partneři projektu se členové ASUD účastnili vzdělávacích seminářů v Brně, Hodoníně, Příbrami.
Hlasování v Euroclio
Zástupkyně ASUD v Euroclio E. Zajícová s účastnila voleb výboru organizace. Poprvé proběhly volby elektronicky.
Archivace stránek
Výbor ASUD přijal nabídku Národní knihovny archivovat stránky ASUD za účelem zařazení do reprezentativního vzorku českého webu s cílem jejich dlouhodobého uchování pro budoucí historické a výzkumné účely.
Konference Hate Crime
Zástupci ASUD přijali v prosinci 2013 pozvání na konferenci Hate Crime na Magistrátu hl.m. Prahy, která se týkala problematiky kriminality a násilí u naší mládeže. Zajímali se také o sociální začleňování, výchovné aspekty atd. Organizátoři si jsou vědomi historických souvislostí týkajících se problematiky – více na http://www.imperativ.cz/.

Rok 2012/13:

Sympozium Brno
V listopadu se v Moravském zemském muzeu v Brně konalo symposium „Současné přístupy k edukaci na památkových objektech NPÚ“. Velmi vydařené akce se zúčastnil i zástupce ASUD, který o možnostech výuky pohovořil s účastníky akce. Více na http://www.pamatkynasbavi.cz/.
XXXIV. vzdělávací seminář

9. listopadu 2013 proběhl druhý vzdělávací seminář za rok 2013. Po dlouhé době do prostorů sálu H v Národním muzeu – nové budově zavítalo více jak 50 účastníků. A nebylo divu. Program jim nabídl přednášky dvou našich největších odborníků na vybraná témata.

Pan profesor PhDr. Petr Čornej, Dr.Sc. srozumitelným způsobem vysvětlil, proč se Jan Žižka nestal českým králem. Na základě této provokativní otázky prošel dějinami od konce přemyslovské éry až do doby Jiřího z Poděbrad. Podtrhl, za jakých okolností mohl být český král korunován, čímž vyšlo najevo, že Žižka se králem stát nemohl, i kdyby chtěl – což je také zavádějící, neb podle všeho byl náš udatný bojovník ve svém přesvědčení monarchistou. A Zikmund? Právo stálo na jeho straně.

Poněkud hlouběji se do svého tématu Státoprávní vyčlenění českých zemí ze Svaté říše římské na počátku raného novověku vnořil pan profesor PhDr. Petr Vorel, CSc. Na štěstí měl „v záloze“ několik dobových vyobrazení, pomocí kterých názorně shrnul své poznatky.

Většina účastníků si po přednáškách prošla v doprovodu lektorky Galerie hl. m. Prahy prostorami Colloredo-Mansfeldského paláce.

Podzimní exkurze 2013

Druhá exkurze roku 2013 dokončila okruh kolem Plzeňska. 12. října účastníky provázelo zlomyslné strašidlo Radouš, sídlící na Radyni. Exkurze byla pestrá i náročná programem – výstup na keltské hradiště Velíz, procházka zahradami i interiérem klasicistního zámku Kozel, pro milovníky technických památek bylo připraveno Muzeum litiny Komárov. Po té se účastníci exkurze vydali hluboko do středověku - navštívili rotundu ve Starém Plzenci. Na závěr si autorky exkurze připravily dvě perličky: Galerii kresleného humoru ve Spáleném Poříčí a Cvočkařské muzeum Rožmitálu pod Třemšínem.

ASUD a Příběhy našich sousedů na Praze 10

Výbor ASUD podpořil projekt Paměti národa a MČ Praha 10 My jsme to nevzdali – Příběhy našich sousedů. Projekt přinesl několik zajímavých žákovských prací – mezi kterými bylo složité najít nejlepší. Viz http://www.myjsmetonevzdali.cz/pribehy-nasich-sousedu/.

12. ročník Inspirace D

V Praze byl spuštěn pro pražské a středočeské vyučující tříletý vzdělávací kurz Inspirace D, který je věnován dějinám Prahy.

Podpora studia genocid

ASUD podpořila workshop docenta Paula A. Levina z Univerzity v Uppsale pro pedagogy na téma výuky o holocaustu a dalších genocidách. Workshop organizovala organizace Archeologie zla o.p.s. na nádraží Praha – Bubny jako vyvrcholení letošního projektu Vlak Lustig – viz http://www.archeologiezla.cz.

Host z EUROCLIA

V průběhu září přivítala E. Zajícová hosta z EUOCLIA, stal se jím T. D. Sherlock, Ph.D., Professor of Political Science z United States Military Academy ve West Point, New York – dopoledne spolu zavítali do Ústavu soudobých dějin AV ČR, kde americký profesor pohovořil s akademiky o čs. dějinách ve 20. století, soustředil se především na čs.-sovětské vztahy. Odpoledne se sešel s učiteli ze základních a středních škol a pohovořil s nimi o tématech dané doby – jak je jednotlivá látka týkající se Sovětského svazu v našich knížkách zpracována.

Facebook

Byly spuštěny facebookové stránky ASUD – https://www.facebook.com/pages/ASUD/433710743413677; o stránky se stará nejmladší členka výboru M. Boldišová.

Na Letní škole historie

Členové ASUD se účastnili tradiční XXIV. letní školy historie PgF UK, pořádané PhDr. J. Kohnovou Ph. D.

ASUD proti ztrátě paměti

ASUD se zapojila do kampaně projektu Příběhy bezpráví – výbor podepsal memorandum Proti ztrátě paměti - www.protiztratepameti.cz ; řada vyučujících - členů do kampaně se svými žáky a jejich projekty vstoupila.

Příspěvek ASUD: V době, kdy demokracie dostává jednu ránu pod pás za druhou a kdy předseda komunistické strany vysvětluje televizním divákům, na jakých principech by měla demokracie stát, je nanejvýš důležité, abychom (nejen) žákům sdělili, co vše stavu dneška ve 20. století předcházelo, ba dokonce abychom si s nimi popovídali o tom, z jakých souvislostí se dnešní situace vyvinula.

M. Boldišová v Českém rozhlasu

V červnu se členka výboru účastnila diskuzního pořadu v Českém rozhlasu. Mimo jiné upozornila na běžnou praxi z mnoha škol – vyučujícím (nejen) dějepisu je bráněno v exkurzích, učitelé si musí zajišťovat výměny, musí odpracovat „zameškané“ hodiny apod. Připomněla známou pravdu, že nezáleží ani tak na programech apod., ale na osobnosti učitele, jak dokáže látku předat žákům. Více: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2906018

Akreditace kurzu Inspirace

Na další 3 roky získal výbor ASUD akreditaci pro tradiční kurzy Inspirace D (již proběhlo 11 ročníků). Přednáškový cyklus na téma Praha 19. a 20. století (nové pohledy na moderní dějiny) získal akreditaci pod č.j.:MSMT-20859/2013-1-423.

ASUD a SOČ

V porotě 35. ročníku SOČ opět usedla zástupkyně ASUD. I letos se zapojila L. Bursíková, která předala Cenu ASUD studentské dvojici A. Dvořákovi a A. Gumplové z jihlavského gymnázia.

Jarní exkurze 2013

V sobotu 18. května vyjeli účastníci exkurze poprvé na Plzeňsko. Příjemné májové počasí provázelo všechny již na první zastávce, kterou se stal zámeček Lužany. Mnoho informací zde patřilo Josefu Hlávkovi, jeho osud provázel účastníky i na dalších zastávkách. Cesta pokračovala do Červeného Poříčí. Potom autobus zajel do Přeštic, rodiště hned několika slavných osobností. Odpoledne všechny překvapil svou nádherou zámeček Nebílovy. Závěr exkurze patřil funkčnímu hamru v Dobřívu.

Spolupráce s ČSBS

Zástupci výboru M. Boldišová a P. Martinovský byli přizváni do výboru 16. organizace ČSBS. Za ASUD se účastnili pietní akce na paměť účastníkům povstání českého lidu pořádané v prostorách Ministerstva obrany ČR.

Evropské publikace pro členy

Na 10. konferenci Euroclio (konané v dubnu v Erfurtu) získaly vyslané kolegyně M. Kalčíková a E. Zajícová dvě zajímavé příručky pro členy. První je evropská didakticko-metodická příručka Exkurze do minulosti – výuka pro budoucnost (FRA – Agentura EU pro základní práva).

Druhou pak publikace shrnující výsledky projektu Každodennost na hranicích mezi NDR a ČSSR v letech 1960 – 1989. ASUD ji ze Spolkové republiky Německo přivezla sama autorky (koordinátorka projektu) Dr. Eugenie v. Trützschler z německého Stiftung Ettersberg Europäische Diktaturen.

Publikace obdrží členové zdarma na akcích ASUD.

XXXIII. vzdělávací seminář

20. dubna 2013 se konal již XXXIII. vzdělávací seminář ASUD v Národním muzeu (nové budově). Témata z období středověku a novověku přilákala výrazně více členů než při předchozím semináři. Všechny zúčastněné zaujal svým fundovaným projevem doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., který se zamyslel nad otázkou, zda lze v době pobělohorské hovořit o české státnosti.

Po přestávce se všichni přesunuli časem zpět, až do doby Přemysla Otakara II. Pan profesor PhDr. Josef Žemlička, DrSc. vyučujícím představil několik nových úhlů pohledu na látku středověku. Například dělení na raný – vrcholný – pozdní středověk považuje za poněkud zastaralé. Vhodnějším se jeví dělení na dobu, kdy se vše odehrává „na venkově“, a dobu, ve které začnou dominovat města. Což je v českém prostředí právě doba krále Přemysla II. Otakara.

Po přednáškách následovala valná hromada. Na další dva roky volebního období byl zvolen výbor ve stejném složení jako v období předchozím. Účastníci valné hromady schválili výroční zprávu za uplynulý kalendářní rok.

Po valné hromadě si zájemci mohli prohlédnout výstavu Monarchie (v prostorách NM). Průvodcem se stal nejpovolanější ze všech – autor PhDr. Oldřich Kortus, Ph.D.

Revidovaný RVP

Výbor ASUD obdržel poslední verzi revidovaného RVP (během revize se členové účastnili několika kulatých stolů). Výbor uvítal začlenění historického období dějin ČSR 1945-48 do RVP, což byla i dlouhodobá připomínka ASUD (toto důležité období čs. dějin bylo v předcházející verzi opomenuto).

ASUD a standardy

Výbor ASUD přivítal zájem MŠMT, aby do nově zvoleného týmu zpracovávajícího v průběhu první třetiny roku 2013 standardy k předmětu dějepis (Člověk a společnost) pro ZŠ, usedl zástupce asociace. Stal se jím předseda P. Martinovský.

Spolupráce s Národním muzeem

V lednu zahájilo Národní muzeum v rámci svého projektu Dotkni se 20. století cyklus přednášek. Jednotlivé akce budou probíhat v různých partnerských muzeích po celé republice. ASUD jako další z partnerů NM tuto činnost podpořil – členové jsou pravidelně zváni.

Akreditace

Po třech letech přednášek věnovaných moderním dějinám nechali členové výboru pro účely vzdělávacích seminářů akreditovat nový cyklus přednášek, který je věnován české státnosti.

Akreditaci na další 3 roky získaly rovněž L. Bursíková a L. Dvořáková, které (nejen) pro členy pořádají historické exkurze.

Akreditace byla získána v lednu 2013 pod č.j. MSMT-2111/2013-201-8.

Změna v organizování Eustory

Členové ASUD podpořili změnu v organizování studentské soutěže Eustory – vedle ASUD a Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR vstoupil do projektu ostravský PANT.

Ocenění

Člen výboru ASUD J. Kvirenc obdržel za dlouhodobou sbírkotvornou pomoc medaili Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

XXXII. vzdělávací seminář

V sobotu 10. listopadu 2012 přicestoval do Prahy do Národního muzea – nové budovy čerstvý držitel Šustovy ceny Mgr. Aleše Materna, který si pro účastníky připravil přednášku s prezentací na téma Lodě pro císaře pána – lodní výroba Vítkovických železáren pro rakousko-uherské válečné námořnictvo v letech 1891-1914. Téma bylo sice poněkud specifické, nicméně o to kvalitněji zpracované, doplněné bohatou fotoprezentací.

Druhý přednášející Dr. Jaroslav Šonka přednesl své téma Diskriminace s tradicí a s tragickým důsledkem: Středověký antisemitizmus a jeho vyústění v systematickou vraždu ve 20. století. Během prezentace pohovořil o zajímavém projektu v německé obci Havelberg, ve které se nachází katedrála s oltářní přepážkou. Gotické reliéfy na přepážce jsou nesmírně sdělným pramenem pro práci s pojmy antisemitizmus, k pochopení nárůstu tohoto jevu ve 20. století.

Odpolední část semináře pokračovala na Kampě v prostorách nově otevřeného Muzea Karla Zemana. Účastníky exkurze přivítal sám pan ředitel.


Přehled školního roku 2011/2012

XXIII. podzimní exkurze ASUD 20. října 2012 - Muzeum na demarkační linii Rokycany
je největší nestátní vojenské muzeum v České republice. Zakladatelem a provozovatelem je Nadace pozemního vojska AČR, areál muzea byl slavnostně otevřen v rámci oslav Dne veteránů v Rokycanech 11.11.1997. Muzeum je zaměřeno na vozidla a bojovou techniku, výzbroj a výstroj ČR armády do roku 1938, protihitlerovské koalice a německé branné moci v posledních dnech II. světové války na demarkační linii doplněné výzbrojí a výstrojí ČSLA. Více na www.bahna.eu.
Jarní exkurze ASUD: Chrudimsko 2. června 2012
Dvacátá druhá exkurze byla jednodení, opět jsme vybrali místa, která přinesou účastníkům nové poznatky i bohaté dojmy:
 • Choltice – zámek s unikátní barokní kaplí sv. Romedia
 • Heřmanův Městec – synagoga a židovský hřbitov
 • Chrudim – možnost navštívit muzeum loutek, vlastivědné muzeum i kostel s barokní expozicí
 • Ležáky – připomenutí 70. výročí vypálení obce
 • Nasavrky – archeologické centrum keltské kultury
 • Podle času Berlova huť v Třemošné – technická památka
XXXI. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ ASUD V NÁRODNÍM MUZEU

Pravidelný, letos jednodenní jarní seminář s valnou hromadou proběhl v sobotu 14. dubna 2012. Cyklus akreditovaný MŠMT (č. 21 169/2009-25-412 ze dne 2.9. 2009) Nové pohledy na dějiny 20. století pokračoval v tématu válek ve 20. století - vojenský historik pplk. Eduard Stehlík z Vojenského historického ústavu představil nejnovější dějiny Armády ČR na misích v zahraničí, vojenský historik pplk. Josef Fučík se zaměřil na československého vojáka z řad C.k. rakousko-uherské armády v období I. světové války a představil osud přeživších vojáků v nové ČSR.

Odpoledne v Domě OSN (United Nations House) na Smíchově proběhlo představení činnosti Domu pro školy a promítání dokumentu Poslední let Petra Ginze.

11. ROČNÍK KURZU INSPIRACE D

Kurzem INSPIRACE D se snažíme obohatit nabídku dalšího vzdělání učitelů dějepisu pro období 20. století. Jedná se o snahu vedenou v souladu s posledním dokumentem k dané problematice - Doporučením MŠMT k výuce dějin 20. století. Svou šíří náplně však může být nápomocným i pro vyučující společenských věd, občanské výchovy, či výchovy k občanství apod.
Obsah 11. ročníku:
Osm akcí ze čtyř tematických oblastí aktuálních pro výuku moderních a současných dějin:

 1. Moderní dějiny českého / československého státu.
 2. Politický vývoj 2. poloviny 20. století v Evropě a ve světě.
 3. Jeden metodicko-didaktický seminář v jarní části kurzu.
 4. Tradiční historická exkurze (s přihlédnutím k přání účastníků) na závěr kurzu.

Předchozí ročníky kurzu, které se rovněž soustředily na aktuální témata minulého století, byly účastníky hodnoceny jako velmi přínosné pro praxi.

Semináře probíhaly od října jednou měsíčně vždy ve středu odpoledne základní škole Na Smetance v Praze 2. Cena kurzu zůstala stejná, 1800,- Kč (pro členy ASUD sleva 10%, studenti 50,- Kč). Kurz dostal akreditaci MŠMT pod číslem 21 169/2009-25-412, je ho možno jej hradit z prostředků školy na další vzdělávání učitelů. Na závěr účastníci dostávají (i s ohledem na jejich hodnocení ve škole) potvrzení o absolvování.

Za výbor ASUD Pavel Martinovský, organizátor kurzu
ASUD na veřejném slyšení o státních maturitách v Senátu

Test působí neuceleně a nesourodě ... jsou v něm chyby ... Některé otázky jsou doopravdy primitivní ... autor či autoři promarnili šanci ... často vybírají odborné texty z wikipedie ... zvolil nejčastěji nejjednodušší formy práce – přiřazuj, vyber a jednoslovně odpověz jednotlivá fakta ... ze všeho nejvíce připomíná pohádku "Jak pejsek a kočička vařili dort"" ... státní maturita je dnes po dlouhých patnácti letech příprav zřejmě připravena, je však připravena špatně, především po stránce koncepční, neboť velkou část práce ... opětně udělají učitelé ...

Vyjádření ASUD pro MŠMT a VÚP - K diskusi o standardech a testech
Výbor ASUD se zabýval žádostí MŠMT a VÚP k učitelům o vyjádření ... Koncept RVP/ŠVP považujeme od samého počátku za pro naše školství nevyhovující, nevhodný ... výsledky žáků ČR se ocitají na dolních místech tabulek evropských i jiných států ... dlouholetou nekoncepčnost školského systému, bezbřehost, pseudoliberalizaci a nepřipravenost učitelů na nové přístupy a metody ... “reforma reformy“ ... by se měla stavět od základu ... vymezení pojmu standardy není zcela jasné ... společné žákům do 15 let ... musí garantovat stát ... obsah každého oboru ... by měl být formulován společně pro všechny školy základního vzdělání ... Systém udělování doložek učebnicím by si zasloužil výrazné změny ... ČŠI, která v minulosti hodnotila práci učitelů a škol ... dnes ... posuzuje soulad ŠVP dané školy s RVP a další písemnosti ... Číst

Ze školního roku 2010/2011

10. ročník kurzu INSPIRACE D:
V říjnu začal jubilejní - desátý ročník vzdělávacího kurzu Inspirace. 9 seminářů kurzu se od října konalo jednou měsíčně na základní škole Na Smetance v Praze 2. Obsah se skládal ze čtyř tematických oblastí aktuálních pro výuku moderních a současných dějin:
 1. Náboženství a církve v současném světě, jejich činnost a problémy, jak oslovují mladého člověka, rituály.
 2. Politický vývoj 2. poloviny 20. století; a/ v České republice, b/ v Evropě (např. vývoj "Železné opony" - její důsledky pro ČSR (ČSSR), rozpad Jugoslávie), c/ ve světě (např. dějiny Subsaharské Afriky). Zřetel bude brán i na tolik žádanou problematiku každodennosti.
 3. Jeden metodicko-didaktický seminář v jarní části kurzu.
 4. Tradiční historická exkurze (s přihlédnutím k přání účastníků) na závěr kurzu.
JARNÍ EXKURZE ASUD
Karlovicko a Rakovnicko 28.května 2011

Dvacátou, tentokrát jednodenní jarní historickou exkurzi jsme připravili na sobotu 28. května 2011. Navštívili jsme oblast Kralovicka a Rakovnicka. Opět jsme vybrali místa, která přinesou účastníkům nové poznatky i bohaté dojmy - krásný Santiniho barokní komplex Mariánská Týnice, kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích, hrad Krakovec, který se v současnosti pyšní rekonstrukci dřevěného mostu (2000-5, mistr tesař Petr Růžička), Rakovník a Nižbor.


Starší zprávy

Podzimní historická exkurze
Poslední slunnou a příjemnou podzimní sobotu 2. října se konala 19. historická exkurze ASUD. Tentokrát ji organizátorky Lenka Dvořáková a Lída Bursíková zaměřily na Hořicko. Účastníci zájezdu opět navštivili řadu zajímavých míst a památek - Braunův Betlém, Křížovou cestu 21. století (projekt z podnětu sochaře V. Preclíka), prohlédli si Hořice, sochařský park Gothard, pokračovali do Miletína s rodným domkem K .J. Erbena a dalšími památkami a vystoupali k hradu Pecka, spojeného se jménem Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Získali opět mnoho mnoho poznatků a odjížděli obohaceni novými dojmy.
Podzimní vzdělávací seminář v NM

Dopolední část pravidelného podzimního setkání členů ASUD se konala opět v jednom z přednáškových sálů nové budovy Národního muzea 13. listopadu. První částí programu bylo vystoupení PhDr. Martina Jemelky z Filozofické fakulty Ostravské univerzity na téma K historii kolonie Šalomoun a dalších dělnických kolonií na Ostravsku. Mělo však mnohem širší dosah - seznámení se způsobem života, prací i společenskými a tělovýchovnými aktivitami dělnictva v 19. a 20. století a jejich proměnami. Přednášející vyzněním vystoupení, mravním poselstvím a aktuálním pojetím tématu připomněl účastníkům nezapomenutelná vystoupení prof. R. Kvačka. Účastníci byli nadšeni, diskuse živá.

Obdobně tomu bylo i u druhého tématu - zajímavé a plné neznámých detailů a nových poznatků z několika let bádání bylo vystoupení PhDr. Zdeňka Doskočila z ÚSD Gustáv Husák v šedesátých letech - Cesta z vězení až na vrchol moci. Nejen obsah, ale i kultivovaný bohatý jazyk a způsob projevu všechny velmi zaujal. Obě témata přispěla k obohacení pedagogů pro jejich školní práci.

Součástí programu bylo i několik informací a prezentací. Jakoprvní informace o studijní cestě skupiny šlenů ASUD do Iránu na pozvání jedné z tamějších univerzit. Vyslanec Iránu přislíbil finanční podporu na vydání dalšího sborníku ASUD. - Člen ASUD Jiří Ludvíček představil publikaci Z Vizovic kolem kontinentu, kterou připravil ze zápisků účastníka sibiřské anabáze, legionáře, Sokola a vlastence Josefa Sulíčka, který byl za svou odbojovou činnost na 2. světové války Němci vězněn a popraven. Náročná dvouletá práce nad rukopisem byla korunována zajímavou knížkou, která vyšla při příležitosti oslavy výročí města Vizovic. - Restaurátor Andrej Šumbera pak seznámil účastníky semináře se svou prací restaurátora a vydaným souborem DVD (Relikviář sv. Maura, Korunovační klenoty aj.), který připravil a vydal v rámci několika grantů.

Odpolední část semináře tvořila jako obvykle exkurze. Tentokrát se účastníci seznámili s expozicí NG ve Šternberském paláci a hlavně s programy, které její pedagogické oddělení připravilo pro školy. I zde byli všichni nadšeni expozicí i výkladem lektorky paní Zíkové.

V hodnotících dotaznících vyjádřili účastníci svou spokojenost s celým seminářem i poděkování výboru, který toto setkání připravil.


ČLENOVÉ VÝBORU V SENÁTĚ A NA PODZIMNÍCH SEMINÁŘÍCH

Veřejné slyšení v Senátu Výchova příkladem III
uspořádal 21. září v návaznosti na VS z listopadu 2009 Výbor pro vědu, kulturu, vzdělání, petice a lidská práva, opět v jednacím sále Senátu. Referující a diskutující se zamýšleli nad tím, jak mohou jednotlivé složky výchovně vzdělávací soustavy přispět k prevenci rizikového chování na školách. O potencionálních možnostech dějepisu v návaznosti na jiné předměty přednesl referát P. Martinovský.
Seminář Ústavu soudobých dějin 4. října 2010
Problémy bádání v oblasti dějin 20. století byly předmětem semináře ÚSD, který se konal v přednáškovém sále AV ČR. V rámci jednoho z pěti panelů - o výuce dějepisu - se svými příspěvky o výuce dějepisu na základních školách a na gymnáziích a používaných pomůckách vystoupili za ASUD Pavel Martinovský a Lada Boháčová. V této části semináře upozornili pracovníci ÚSD dr. T. Vilímek a dr. J. Hoppe na faktografické chyby v obsahu DVD o roce 1968 a o roce 1989. Jejich recenze budou zveřejněny v listopadovém čísle Dějin a současnosti.
Seminář MŠMT "Učebnice 21. století" 22. října
moderovaný slovenským didaktikem Vilo Kratochvílem se konal na detašovaném pracovišti MŠMT U Lužického semináře. Mezi osmi referáty zazněly i příspěvky P. Martinovského Učebnice a žáci s dysfunkcí a H. Mandelové Pracovní učebnice 20. století a využití pomůcek ICT Oba referáty v podobě slovně komentované názorné prezentace.

USNESENÍ VALNÉ HROMADY ASUD 10. DUBNA 2010

Účastníci valné hromady jednohlasně schválili:
 1. Zprávu o činnosti ASUD za rok 2009 (Mgr. P. Martinovský)
 2. Zprávu o hospodaření a účetní uzávěrku za rok 2009 (PhDr.E. Gladkovová)
 3. Zprávu revizní (PhDr. B. Dvořák)
Účastníci vyslechli informace:
 1. o zahraničních aktivitách ASUD - o projektech Euroclio (Středoevropský projekt, Historiana ) a nabídce na spolupráci s ukrajinskou asociací (Mgr. E. Zajícová, Mgr. P. Martinovský)
 2. o webových stránkách ASUD (Mgr. P. Martinovský)
 3. o připravované květnové exkurzi, kde jsou ještě volná místa
Účastníci dále vzali na vědomí:
 1. informace o programu 9. ročníku kurzu Inspirace D v měsíci dubnu, květnu a červnu a o novém ročníku pro rok 2010-2011
 2. výzvu k sepsání příspěvků do metodického sborníků ASUD k výuce dějin 2. poloviny 20. století připravovaného P. Martinovským a L. Bursíkovou a do IL,
 3. informace o plánech a záměrech MŠMT v oblasti výuky dějepisu od pracovnice odboru 22 MŠMT PhDr. Marie Rauchové
 4. informace o nových pomůckách a možnostech studia pro výuku 20. století od zástupců o.s. Malach, o novém DVD k roku 1989 od pracovníků ÚSTR a byli informováni o možnosti zakoupit si nové DVD Zapomenuté transporty.
 5. možnosti účasti v mezinárodních projektech
 6. informaci o připomenutí 15. výročí ASUD a 20. výročí založení učitelského odboru Historického klubu výstavkou a sborníkem připravovaným H. Mandelovou
Účastníci semináře pozitivně hodnotili výstavku k 15. výročí ASUD, kde byla vystavena písemná i fotografická dokumentace z činnosti ASUD od roku 1995 a pomůcky i další publikace členů připravené pro školy, obce, regiony i nakladatelství. Své návrhy a zkušenosti napsali do hodnotícího dotazníku.
Účastníci schválili závěr VH návrhové komise, který přednesla PhDr. E.Kunstová
DALŠÍ ČINNOSTI VÝBORU A ČLENŮ V ROCE 2010
 • leden - 3. seminář Inspirace - účast na slavnostním otevření CVH Malach - projednávání spoluúčasti na přípravě 10. sjezdu historiků v září 2011 - schůzka se zástupci firmy připravující naučné dokumentární filmy vhodné pro výuku - schůzka s iniciátorem VS "Výchova příkladem - příprava IL 34 - jednání s ukrajinskou asociací učitelů společenských věd o jejím navrženém projektu
 • únor - členové výboru zkompletovali a vydali a rozeslali Informační list číslo 34 - zástupkyně ASUD L. Boháčová se účastnila jednání Sdružení Asociace pracovníků školské profese (APU) o standardech učitele, jež se nesla v duchu, že je nutno stanovit řád a pravidla - výbor ASUD podal v Domě zahraničních služeb grant na cestu na konferenci EUROCLIO konanou v Nizozemsku - E. Zajícová zahájila se svou skupinou studentů práci na středoevropském projektu, za ČR se účastnila konference v Polsku - jednání na projektu multimediální učební pomůcky vycházející z výstavy v Národním muzeu Republika byly přerušeny, v Národním muzeu dochází k personálním změnám - především jako ředitel školy, ale též jako člen výboru ASUD vystoupil se svými zkušenostmi ze severu Čech L. Šmejda v Senátu ČR na konferenci hledající Rovný přístup ke vzdělání s ohledem na žáky z romské menšiny;
 • březen - ASUD zprostředkoval českým zájemcům informace k účasti na projektu EUROCLIO Historiana: Windows to European History and Heritage - na celoevropskou konferenci EUROCLIA v Nijmegen se nedostal žádný z delegátů ASUD, tři podané žádosti byly Domem zahraničních služeb zamítnuty - příprava jarního semináře ASUD vrcholí, H. Mandelová jednala se zástupci Národního muzea - výbor ASUD připravil Zprávu o činnosti - L. Bursíková a L. Dvořáková připravily květnovou exkursi do středovýchodních Čech, rozeslaly pozvánky;
 • duben - H. Mandelová se na pozvání N. V. Palatajkova účastnila jičínského setkání v rámci projektu Výchova příkladem - proběhl XXVII. vzdělávací seminář ASUD v Národním muzeu - členové ASUD na valné hromadě schválili zprávy o činnosti, o hospodaření a zahr. aktivitách - L. Boháčová se účastnila posledních jednání o standardech vyučujících, další jednání byla ze strany MŠMT ukončena - výbor projednal nabídku íránské Al-Mustafa International University v Qomu k návštěvě zástupců členů v zemi s cílem vytvořit praktickou příručku pro české vyučující zabývající se minulostí i současností islámského světa - výbor ASUD delegoval P. Martinovského jako zástupce ASUD pro jednání přípravného výboru sjezdu historiků v Ostravě 2011;
 • květen - byla podána žádost o grant na rok 2010 z Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT - E. Kunstová ukončila 2. semestr přednášek v rámci Univerzity volného času v Domově seniorů Rudná - L. Boháčová, která se pravidelně účastní schůzek Sdružení historiků, se za ASUD účastnila předávání Cen Josefa Pekaře a Josefa Šusty - byl zaslán dotaz na Ministerstvo zahraničních věcí ČR, zda případná spolupráce s íránskou univerzitou nenaruší zahraniční politiku státu - 22. května proběhla 18. historická exkurze po rozmezí středních a východních Čech;
 • červen - 31. celostátního kola SOČ konaného od 9. do 13. června 2010 v Chrudimi se za ASUD účastnila a v porotě zasedla E.Kunstová - obdrželi jsme souhlas Ministerstva zahraničí ČR s cestou do Íránu, pod vedením E. Zajícové proběhly poslední přípravy - historickou exkurzí v pankrácké věznici byl ukončen 9. ročník Inspirace - ze Senátu ČR jsme obdrželi Návrh opatření ke zlepšení úrovně implementace RVP (viz příspěvek z Veřejného slyšení Výchova příkladem v posledních IL) - P. Martinovský se sešel s Doc. PhDr. B. Gracovou CSc. a PhDr. D. Labischovou PhD. z Ostravské univerzity za účelem přípravy dějepisné sekce na sjezdu historiků 2011 - ASUD podpořil projekt Výzkumného ústavu pedagogického, dotazník zaměřený na užívání metodických pomůcek při výuce dějepisu a společenských věd, tento dotazník byl v elektronické podobě přeposlán členům - výbor ASUD získal z Ústavu pro studia totalitních režimů informace o dokončení slíbeného DVD k roku 1989 - Letní školy Akademie věd se účastnila L. Bursíková;
 • červenec a srpen - Letní školy Pedagogické fakulty UK se za výbor účastnila L. Boháčová, která přednesla příspěvek o práci asociace - členové ASUD: E. Zajícová, M. Kalčíková a J. Janeček se v doprovodu p. P. Pelikána, českého islamisty a honorárního konzula, účastnili studijní cesty do Íránu, získali množství materiálů a informací, jež zpracují a připraví pro ostatní kolegyně a kolegy - proběhlo shromažďování příspěvků a začal se připravovat metodický sborník na téma výuky moderních dějin - MŠMT schválilo dotací projektu ASUD v Programu na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2010;
 • září - senát - P. Martinovský převzal po E. Kunstové roli přednášejícího ve 3. semestru přednášek v rámci Univerzity volného času v Domově seniorů Rudná - výbor připravil a zajistil podzimní seminář a exkurzi
 • říjen - zahájen 10. ročník Inspirace - uskutečnila se 18. historická exkurze - členové výboru se účastnili seminářů ÚSD a MŠMT a VS v Senátu (viz výše) - byl dokončen a do tiskárny zaslán sborník k 15. výročí ASUD Co není zapsáno, jako by nebylo