I N F O R M A Č N Í   L I S T

neperiodický zpravodaj vydávaný výborem ASUD pro členy

ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO VYDANÉ PŘI PŘÍLEŽITOSTI VIII. SJEZDU HISTORIKŮ V HRADCI KRÁLOVÉ V ZÁŘÍ 1999


OBSAH:


I. Úvod

V současné Evropě je dějepis považován za velmi významný školní předmět jak pro samotný obsah - seznámení s minulostí lidstva a pro jeho možnosti formovat hodnotový systém odpovídající úrovni současné společnosti, demokratické smýšlení a cítění mladé generace posilovat úctu k dějinnému odkazu vlastní země i vztah k vlasti, tak také pro utváření souboru vlastností označovaných dnes jako „evropanství“ - vzájemné poznávání, ochotu ke spolupráci, porozumění v oblasti etnické, politické, kulturní i náboženské atd. Rada Evropy i jednotlivé vlády věnuje dějepisu velkou pozornost, každoročně je pořádáno několik celoevropských seminářů pro učitele a didaktiky dějepisu a historiky zabývající se přípravou budoucích učitelů; v různých zemích pracují početné týmy na zpracování dokumentů o poslání, obsahu i metodách dějepisného vyučování; setkávají se a pracují představitelé výzkumných i vědeckých ústavů, aby byli nápomocni učitelům v jejich obtížné práci. RE již několik desetiletí věnuje dějepisnému vyučování velkou pozornost také organizováním seminářů a podílela se i na založení unikátní organizace EUROCLIO, jejíž činnost podporuje.

U nás je bohužel situace v této oblasti s jinými zeměmi nesrovnatelná. Jde jednak o časový prostor vymezený dějepisu na všech základních i středních školách, který představuje nejnižší počet hodin v Evropě, jednak o zajištění vhodných kvalitních pomůcek, jejichž tvorba a distribuce je ponechána živelnosti (trhu). Ani stav vzdělávání budoucích učitelů dějepisu (čas a pozornost věnované teoretické i praktické přípravě na VŠ) a podmínky pro další vzdělávání učitelů nejsou uspokojivé.

Členové asociace spolu se členy Sdružení historiků (HK) a pracovníky různých historických pracovišť se v průběhu minulých let bez konkrétních výsledků pokoušeli o zlepšení stavu jednáním s úředníky, řediteli odborů MŠMT, řadou náměstků i ministrů školství i v ČNR a ČP.

Jednání o vyučování dějepisu bývá součástí jednání sjezdů historiků u nás i jinde, i když jde samozřejmě jen o dílčí problém. Poznali jsme, že mnozí z historiků byli překvapeni, když měli příležitost seznámit se s konkrétními údaji o podmínkách našeho současného dějepisného vyučování. Domníváme se, že utváření vztahu žáků a studentů k naší historii souvisí i s místem české historické vědy v naší společnosti a že je naší povinností seznámit i širší historickou obec alespoň s některými závažnými problémy; je to zakotveno i ve stanovách ASUD. Uvádíme některé informace o činností učitelské asociace, její dosavadní spolupráci s historiky a úryvky z některých dokumentů z let 1990 - 99 (celé jsou k dispozici v archivu ASUD).

Výbor ASUD

II. Programové cíle a prostředky jejich uskutečňování

- ze stanov asociace učitelů dějepisu ČR (reg. v lednu 1995)
Čl. 1 - Posláním ASUD je přispívat
 1. ke zkvalitňování vyučování dějepisu na školách
 2. k obohacování nabídky vzdělávacích možností jednotlivým vyučujícím
 3. k řešení koncepčních a obsahových otázek výuky dějepisu v rámci možností daných řídícími orgány, především MŠMT ČR i zákonnými normami
 4. ke komunikaci mezi učiteli a zprostředkovávání výměny zkušeností všemi možnými formami
 5. k rozšiřování kontaktů českých učitelů dějepisu s jejich kolegy v zahraničí, tamějšími učitelskými organizacemi atd.
 6. k úzkým kontaktům mezi učiteli dějepisu a odbornými historiky
 7. k popularizaci dobrých zkušeností učitelů
Čl. 2 - K vymezenému poslání ASUD mají sloužit
 1. odborné historické přednášky, semináře a exkurze
 2. setkání a diskuse v oboru didaktiky a metodiky dějepisu
 3. práce v oboru didaktiky a metodiky dějepisu a publikování jejích výsledků
 4. zastoupení zástupců ASUD ve výboru Sdružení historiků ČR a dalších orgánech, které budou ke zkvalitnění dějepisného vyučování vytvořeny
 5. spolupráce s řídícími orgány školství a dalšími institucemi ovlivňujícími podmínky výuky dějepisu
 6. všestranná spolupráce s jinými domácími i zahraničními organizacemi s obdobnou náplní činnosti osobním stykem i výměnou publikací apod., především v rámci EUROCLIO a institucí Rady Evropy
 7. spolupráce ASUD s odbornými historickými pracovišti
 8. spolupráce s nakladateli a vydavateli učebnic a dalších pomůcek pro vyučování dějepisu
 9. spolupráce s učitelskými iniciativami jiných oborů a předmětů
 10. informační periodikum - pokud bude jeho vydávání ve finančních možnostech ASUD - informace ve Zpravodaji SH.

III. Z ČINNOSTI ASUD 1990-99

(v obd. 1990-94 učitelského odboru HK)

A. Spolupráce s historiky - vzdělávání, jednání s nadřízenými orgány

Zatím se nedaří:

B. Vlastní činnost asociace na území ČR

(1990/1994 cca 30-50 členů převážně z pražských škol; 1995: 70 členů, 1999: 290 členů, 4 regionální pobočky) Nedaří se např.:

C. Zahraniční kontakty ASUD

Nedaří se:

D. Informace širší učitelské i neučitelské veřejnosti - internetová stránka ASUD od r.1998


E. Závěr

Jako občanské sdružení, jehož členové při svém vytížení na základních a středních školách a za současné finanční situace a podmínek práce pro organizace tohoto typu nevidíme možnost výrazněji rozšířit členskou základnu, zintenzivnit nebo rozšířit činnost ve prospěch dějepisného vyučování. Domníváme se, že je to možné jedině v součinnosti s dalšími organizacemi a institucemi nebo jednotlivci, kterým nejsou utváření obrazu minulosti, vztahu k hodnotám vytvořeným našimi předky a národního vědomí lhostejné.back