VÝBĚR Z KORESPONDENCE O DĚJEPISNÉM VYUČOVÁNÍ

(HK, SH ČR, ASUD, MŠMT aj.)


19. března 1990
Z dopisu vědecké rady a vedení HÚ ČSAV historikům
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
obracíme se na Vás s veřejnou výzvou, abychom se všichni společně pokusili uhájit minimální počet hodin dějepisu...abychom všemožně podpořili minimální požadavek na zvýšení počtu hodin dějepisu (ve 4. r. gymnázia) o dvě hodiny týdně.
28. března 1990
Z dopisu OF dějepisců pražských gymnázií ministru M. Adamovi
.... (považujeme za) nezbytné vrátit společenskovědním oborům ve všech typech škol odpovídající postavení a prostor. V navrhovaných učebních plánech má dějepis stejné množství hodin jako v uplynulých letech.../tj. před listopadem 1989 - viz tabulky/
29. března 1990
Z dopisu vedení HÚ ČSAV ministru M. Adamovi
... je alarmující skutečností, že v našem školském systému přibude další nechvalná priorita evropského rozměru, a to nejnižší počet hodin výuky dějepisu v učebních plánech. Nemíníme se smířit s tím, že v poměrech rozvíjející demokratické společnosti se má znovu uplatnit antihumanitní koncept výuky, jenž sloužil minulému režimu potlačení vědomí sounáležitosti s národní dějinnou tradicí.....
Odpověď ministra - vzkaz, že plány již byly schváleny, o změně lze uvažovat později.
26. dubna 1990
Z dopisu skupiny učitelů D náměstkovi ministra V. Vránovi
... ( s učebními plány pro gymnázia další střední školy) chceme vyjádřit zásadní nesouhlas... Posouzení nových učebních plánů malým okruhem pedagogů, mezi nimiž chyběli dějepisci.... absenci jakéhokoliv zdůvodnění ... považujeme za málo odpovědné... Postrádáme rovněž kompetentní posouzení odbornými pracovišti, v našem případě i pracovníky fakult a historických ústavů...
15. května 1990
Z dopisu místopředsedy vlády P. Mišoně učitelům dějepisu
... obdržel jsem od pana předsedy vlády ČR kopii Vašeho dopisu náměstkovi ministra školství... Obracím se současně na ministra školství .... se žádostí o nové posouzení učebních plánů s přihlédnutím k výrazně nepříznivému poměru hodin humanitních a přírodovědných předmětů
4. června 1990
Z odpovědi ministra M. Adama P. Mišoňovi
...dovolte mi, abych Vás ujistil, že MŠMT věnuje mimořádnou péči tomu, aby dosavadní svazující organizační struktury vzdělávacího systému i jeho jednostranně pojatý obsah ve všech druzích škol byly přetvořeny ve smysluplné rozvíjení osobnosti žáka, a to na základě posílení humanizující složky obsahu vzdělání...
23. března 1991
Z dopisu učitelského odboru HK ministru P. Vopěnkovi
.... byli jsme informováni o Vašem jednání s členy výboru Historického klubu a o Vašem příslibu posílení humanitního vzdělání i zvýšením počtu hodin dějepisu v učebních plánech středních škol.... Děkujeme Vám.
15.srpna 1991
Z dopisu ředitele odboru všeobecného vzdělávání M. Frömera UOHK
... program evropské dimenze vzdělávání... stává se do značné míry i kategorickým imperativem pro MŠMT ČR ... jak v oblasti koncepce.., tak v rovině jeho obsahu pro 21. století... Vaše kritika ... neodpovídá skutečnému stavu věci... Učební plány a učební osnovy nemohou zachytit všechny horizontální a vertikální vazby, jež se předpokládají v transformovaném vzdělávacím systému přihlížejícím k potřebám budoucí evropské dimenze vzdělanosti...
1. února 1992
Z dopisu UO HK náměstkovi ministra J. Čechovi
.... v minulém týdnu nás pracovnice oddělení základních a středních škol MŠMT dr. Fučíková informovala o Vašem nezvratném rozhodnutí zařadit od příštího školního roku dějepis do všech čtyř ročníků gymnázií a o podepsání nových učebních plánů ... Chceme Vám za všechny členy učitelského odboru HK i ostatní dějepisce upřímně poděkovat ....
9. dubna 1992
Z jednání zástupců HK a ČNR
...Z podnětu valné hromady a výboru Historického klubu na základě interpelace poslance Václava Šplíchala ministrovi školství prof. Vopěnkovi a ve spolupráci s výborem České národní rady pro vědu, vzdělání a kulturu byla vytvořena 17.12. 1991 dočasná pracovní skupina, která se zabývala především otázkou historického vzdělání na našich školách... pro závěrečné jednání ... připravila závěry a východiska jako doporučení ministerstvu školství. Především jde o návrh ustavení dějepisné rady....
5. února 1993
Z dopisu náměstka ministra školství M. Bartoška UO HK
... Pokud se týká Vaší připomínky k poradním sborům při MŠMT ČR pro jednotlivé typy škol a určité všeobecně vzdělávací předměty, tak Vám rád sděluji, že jejich činnost je v těchto dnech obnovena. Vítám proto Vaši nabídku ke spolupráci a předávám ji odboru středního a vyššího školství, aby s Vámi mohl navázat kontakt....Při této příležitosti Vás mohu ujistit, že spolupráci s učiteli základních s středních škol při řešení současných problémů a budoucí koncepce vzdělávání považujeme za zcela nezbytnou..
Pozvání nepřišlo.
14. října 1993
Informace o mezinárodních kontaktech UO HK ministrovi P.Piťhovi
...chtěli bychom Vás informovat o naší spoluúčasti na založení mezinárodní organizace EUROCLIO, sdružující asociace dějepisu s cílem všestranné podpory vyučování dějepisu... Přikládáme dopis paní prezidentky EUROCLIO, který jsme obdrželi se žádostí o jeho předání oficiálnímu představiteli školství naší země... Přiložen dopis s informací o Euroclio a žádostí jeho vedení o podporu učitelských iniciativ.
11. února 1994
Z odpovědi ministra P. Piťhy učitelskému odboru HK
.... Jsem rád, že se rozvíjejí různé aktivity na úrovni škol, ústavů a společností... Je mi líto, že toto úsilí mohu podpořit jen ideově...
3. července 1994
Z dopisu 150 účastníků letní školy učitelů dějepisu v Praze ministrovi I. Pilipovi
... učitelé dějepisu se ve dnech 1.- 4.7. 1994 sešli na VII.ročníku své letní školy ... pořádané letos Historickým klubem.... V průběhu jednání jsme se dozvěděli o návrzích nových učebních plánů. Nesouhlasíme se zveřejněnými návrhy učebních plánů pro občanskou školu a rovněž s návrhem pro osmiletá gymnázia ... místo dějepisu je v plánech degradující a zcela v rozporu s trendy humanitního vzdělání ve vyspělých demokratických státech Evropy. To, co se nepodařilo v období totality, daří se dnešním ... tvůrcům nejzávažnějších dokumentů pro výuku /učebních plánů a osnov/ ....Bude-li přijat plán občanské školy jako norma, dějepis jako jednohodinový předmět ztratí smysl...
3. července 1994
Z dopisu účastníků letní školy poslancům výboru pro vědu, vzdělání a kulturu PS ČP
... učitelé dějepisu, kteří se .. ve čtyřech prázdninových dnech sešli na letní škole ... se na Vás obracejí se žádostí o pomoc... Upozorňujeme, že při navrhovaných učebních plánech a zcela nepostačujícím prostoru pro humanitní vzdělávání na všech typech škol je nemožné nést odpovědnost za dobrou kvalitu výsledků jak v oblasti znalostí prosté faktografie a utváření studijních dovedností, tak zejména v oblasti, která je zjednodušeně označována jako výchovná... Protestujeme proti navrhovaným učebním plánům a žádáme veřejnou diskusi ...
20. července 1994
Z odpovědi ředitelky odboru základního školství a mimoškolní výchovy M. Fleissnerové
... každý předmět ... může vyvolat dojem, že jeho jednohodinové dotace jsou nedostatečné ... bude na řediteli a pedagogickém kolektivu každé konkrétní školy, aby společně zodpovědně rozhodli o dotacích, které vyhovují jejich podmínkám...
5. září 1994
Z dopisu ministra I. Pilipa poslanci F. Kozlovi
... učební plán povinných předmětů bude .... doplňován hodinami prohloubeného výkladu předmětů povinných a předmětů volitelných ... protest HK ve vazbě na hodinovou dotaci, ale i odmítání odpovědnosti za dobrou kvalitu výsledků v oblasti faktografie a utváření studijních dovedností (se jeví) jako irelevantní ...

10. února 1995
Z dopisu prof. Křena a výboru Historického klubu českým historikům
Výbor Historického klubu .... se na Vás obrací s tímto naléhavým sdělením: Citelně je omezována výuka dějepisu na základních, občanských a středních školách .... Na osmiletém gymnáziu bude dějepis končit v 6. ročníku ... dějepis je výrazně omezován také ve středním odborném školství: na středních odborných učilištích se nevyučuje....Jistě Vám není zapotřebí zdůvodňovat význam dějepisu pro vzdělání a výchovu. Předmět, který bude vyučován hodinu týdně, toto poslání plnit nemůže. Jeho periferní postavení by mohlo vést i k tomu, že ředitelé nebudou pro školy vůbec požadovat učitele dějepisu a dají tento předmět vyučovat jako doplňkový předmět jiným pedagogům. Ukončit výuku dějepisu na gymnáziích už v 6. třídě zbavuje tento předmět možnosti vzdělávat a hlouběji působit na dozrávající mladé lidi a spoluformovat je v rozhodujících letech jejich středoškolského studia.... obracíme se na Vás, abyste k této situaci hrozící nepříznivými následky pro hodnotu vzdělaní a výchovu dospívající mládeže zaujali vlastní stanovisko .....
Z vyjádření historiků a historických pracovišť(výběr)
Na výzvu reagovalo 14 historických pracovišť a 4 jednotlivci,kteří zaslali své dopisy ministrovi školství I. Pilipovi a členům výboru pro vědu, kulturu a vzdělání PS ČP (předs. F. Kozlovi). Členové ASUD (tehdy UO HK) byli výboru HK i ostatním historikům za tak vřelou podporu dějepisnému vyučování vděčni. Autorům touto cestou ještě jednou děkujeme.
Generalizovaný učební plán pro osmiletá gymnázia vstoupil v platnost v nezměněné podobě 1.9.1995 a vyučovalo se podle něho do konce šk. r. 1998/99. Nezměněné zůstaly i učební plány pro základní a obecnou školu s dotací šesti hodin ve čtyřech ročnících a na SOŠ. Od 1.9. 1999 byl na osmiletých gymnáziích dějepis zařazen do septimy (nikoliv oktávy), zato byl vyřazen ze 4. ročníku čtyřletých gymnázií (viz výše).
31. března 1995
Z dopisu náměstka ministra školství M. Bartoška prof. Křenovi
Z pověření pana ministra zaujímám k Vašemu dopisu z 28. února 1995, v němž se jménem členů Historického klubu vyjadřujete k dotaci vyučovacích hodin dějepisu... následující stanovisko:
Historický klub a jeho učitelský odbor i Asociace učitelů dějepisu poukazují vcelku permanentně... na nízkou dotaci vyučovacích hodin v uvedených školách...
Domnívám se, že řešení problému, který je předmětem Vašeho dopisu, nespočívá zásadně v počtu hodin, ale také v pojetí předmětu a užívaných metodách.

Stanovisko historického klubu k výuce dějepisu a humanitních předmětů na českých základních a středních školách
(1996, pro poslance PS ČP )
Východiska návrhu:
Čeští historikové jsou silně znepokojeni postupnou a radikální redukcí počtu hodin dějepisu na českých školách. Po jednohodinové dotaci tohoto předmětu na nově vytvářené občanské škole byl nyní snížen i počet hodin dějepisu na gymnáziích. Těmito úpravami se dějepis dostal na nejnižší úroveň výuky tohoto předmětu u nás. Nesrovnatelně nižší je také ve srovnání s hodinovou dotací dějepisu v zemích západní Evropy....
Naše názory na výuku dějepisu vycházejí z těchto premis:
  1. V obecném společenském kulturním vědomí, opírajícím se i o stále živou tradici evropského a v tom i českého vzdělávání je vyvinuté historické vědomí vnímáno jako samozřejmá potřeba každého člověka.
  2. Dějepis se nemalou měrou podílí na obecné kulturnosti člověka, neboť mu napomáhá utvářet jeho hodnotový systém i celek občanského vědomí.
  3. Ukazuje se, že mnohé závažné problémy naší součinnosti nelze řešit bez zřetele k jejich genezi a tedy k jejich historickému rozměru. Mimo jiné také proto usiluji dnes představitelé integrující se Evropy, reprezentovaní příslušnými orgány Rady Evropy, o podporu a posílení dějepisného vyučování; k jeho zkvalitnění také poskytují finanční a organizační podporu. Od výuky dějepisu očekávají významnou pomoc ve snaze o poznání a pochopení vývoje, mentality a kulturních odlišností různých etnik či evropských regionů. Za jeden z prostředků k dosažení tohoto záměru považují i zvýšení hodinové dotace dějepisu na školách.
Historický klub proto považuje za nanejvýš potřebné provést:
Jestliže se Historický klub obrací na výbor pro vzdělání a kulturu PS Parlamentu ČR, pak je to proto, že odpověď MŠMT považuje za neuspokojivou. Nechceme vyvolávat spory a třenice, věříme, že dojde k rozumné dohodě; považujeme však situaci za již tak naléhavou, že se obracíme na školský výbor s prosbou o intervenci, případně interpelaci ministra školství... ing. Pilipa...
Kopii tohoto stanoviska zasíláme zároveň ministru Pilipovi.

7. března 1996
Z dopisu výboru ASUD řediteli odboru základního vzdělávání MŠMT B.Šumskému
Včera jsme se náhodou dozvěděli, že Vaše oddělení projednává učební plán nově navrhované alternativní varianty vzdělávání pro žáky 6. - 9. třídy a že v tomto návrhu je do dvou ročníků jako povinná opět zařazena jen jedna hodina dějepisu týdně. Jak možná víte, naše skupina učitelů dějepisu - členů ASUD tři roky zpracovávala pro MŠMT projekt, v němž se pokusila doložit význam, poslání a potřeby dějepisu v současné době. Proto považujeme za svou povinnost k novému plánu se vyjádřit. Kromě toho znovu nabízíme výsledek jedné části projektu - pojetí a rozpracovaný obsah dějepisu pro ZŠ.... ... Protože jsme neměli možnost účastnit se žádného jednání, přestože nám to bylo v minulosti slíbeno, prosíme Vás touto cestou jménem členů ASUD, abyste řešení znovu zvážil.... Jednohodinový předmět neposkytuje dostatečný prostor ani pro samostatnou aktivní práci žáků a porozumění minulým dějům ... Připomínám iniciativu historických pracovišť a fakult v tomto směru na jaře 1995 a jejich dopisy panu ministrovi a parlamentu, v nichž byla vyjádřena naléhavost vyřešení tohoto problému. Na vědomí náměstkovi M. Bartoškovi, historickým pracovištím, VŠ a PS ČP
Odpověď od řed. HÚ prof. Šmahela a předvolání předsedkyně ASUD na schůzku osmi úředníků MŠMT u nám. Bartoška, kde bylo konstatováno, že stanovisko ASUD je bezpředmětné.
26. listopadu 1996
Z dopisu oddělení odboru gymnázií výboru ASUD
Děkujeme Vám za dopis, v němž nás informujete o aktivitách Vašeho občanského sdružení. Vaši nabídku podílet se svými zkušenostmi na pracích na novém systému maturit rádi uvítáme v okamžiku, kdy začne být aktuální jejich obsahová složka...
Dosud se tak nestalo.
3. července 1997
Z dopisu výboru ASUD ministru školství Jiřímu Grušovi
...Protože naléhavé problémy spojené s naším vyučováním dějepisu nejsou uspokojivě řešeny.... a v některých směrech se situace v posledních letech zhoršila, dovolujeme si Vás o tom informovat....Jsme přesvědčeni, že se již osm let promarňuje mnoho z potencionálních možností dějepisu, např. ovlivňování hodnotového systému mladých lidí, utváření demokratického smýšlení a cítění (nejde však jen o dějepis) - a víme že jsou to věci velice závažné. proto bychom byli rádi, kdybyste mohl přijmout zástupce výboru naší asociace, abychom Vás mohli lépe informovat a dotázat se, jaký máte názor na možnosti a perspektivy spolupráce mezi učitelskými iniciativami a pracovníky ministerstva, která je v některých zemích samozřejmá....na letní škole učitelů dějepisu se s naším dopisem ztotožnilo všech 260 účastníků. Dovolujeme si Vás požádat o osobní přijetí.
17.7.1997
Z odpovědi ministra J. Gruši
...Děkuji za Váš dopis, za Vaše přání i za nástin problémů, které Vaše asociace chce řešit. Jsem rád, že jsem díky Vašemu dopisu získal širší povědomí o jejím vzniku, napojení na mezinárodní organizaci i aktivitách, které v současné době vyvíjí... Jistě chápete, že množství úkolů zcela běžných i mimořádných ... mi znemožňuje v současné době stanovit přesný termín schůzky. Nicméně, pokud mi to výkon funkce dovolí, rád bych se s Vámi do konce roku 1997 setkal. Možnosti... konzultujte, prosím, s mým kabinetem.
Schůzka výboru s panem ministrem se uskutečnila 14. listopadu. Jejím výsledkem byla shoda ve většině názorů a dohoda o pokračování rozhovoru počátkerm r. 1998 a o dalších možnostech řešení našich problémů.
26. ledna 1998
Z dopisu výboru ASUD ministrovi J. Sokolovi
Na setkání výboru ASUD s p. ministrem 14. listopadu jsme získali povzbuzení... předali jsme p. ministrovi materiál ... o závažných problémech týkajících se školního dějepisu ... je u dr. Šindeláře, který Vás bude moci blíže informovat.... Věříme,že .... nás budete moci přijmout ...
25. června 1998
Z odpovědi náměstka Roupce na druhý dopis ASUD ministru J. Sokolovi
... byl jsem pověřen panem ministrem odpovědí na Váš dopis... Věřte, že ministerstvo má zájem o spolupráci s odborníky v oblasti historie, má na ně kontakt a jejich práce využívá....Letní školy učitelů dějepisu se zúčastní zástupce MŠMT, který s Vám dohodne konkrétní spolupráci.
22. září 1998
Z dopisu výboru ASUD vrchnímu řediteli pro základní a střední vzdělávání Mgr. A. Vondráčkovi
Jsme rádi, že pravidelným kontaktem s asociací byl pověřen pracovník ministerstva Mgr. Kořán, s nímž jsme se setkali na letní škole učitelů dějepisu, který nám tlumočil rozhodnutí, že dějepisné učebnice před udělením doložky budou hodnoceny také zástupci asociace... Rádi bychom mluvili i o dalších bodech obsažených v našem materiálu, který výbor zpracoval a předal ministrovi před více než deseti měsíci....
6.11. se uskutečnilo přijetí výboru u nám. P. Roupce
6. října 1998
Z dopisu výboru ASUD ministrovi školství E. Zemanovi
... (od vedení Euroclio) jsme dostali urgentní žádost zaslanou 41 členským asociacím o vyplnění podrobného dotazníku, kde je také několik rubrik o spolupráci s ministerstvy školství a je nám líto, že se příkladnými vztahy nemůžeme pochlubit. Naše situace je od jiných zemích diametrálně odlišná, v mnohém zřejmě patří mezi nejhorší v Evropě. Marně na to upozorňujeme mnoho let... V uplynulých měsících jsme byli mnoha našimi členy vyzváni, abychom znovu požádali pracovníky ministerstva o rozhovory o současných problémech, např. nekvalitní soutěži Mladý historik... Myslíme si, že jako první z ministrů můžete plně pochopit problémy učitelů, protože máte osobní zkušenost z práce ve škole i vztah k našemu oboru...Věříme, že budeme mít možnost v blízké době s Vámi pohovořit.
Schůzka se uskutečnila 22.dubna
9.listopadu 1998
Z dopisu výboru ASUD pracovníkovi VÚP dr. Jiřičkovi
... dovolte, abychom s radostí uvítali vaši nabídku na soustavnou spolupráci v oblasti dějepisné výuky... (pokud se týká osnov) považujeme za nezbytné ihned vytvořit pracovní skupinu pro tvorbu osnov pro osmiletá gymnázia, kde bude dějepis ve všech osmi třídách... Domníváme se, že cestou ke zkvalitnění výuky je pojetí, které jsme podrobně rozpracovali v našem projektu z let 1992/94... jsme ochotni kdykoliv se aktivně podílet na činnosti (ustavené pracovní skupiny)
12. listopadu 1998
Z dopisů výboru ASUD náměstkovi ministra P. Roupcovi
... děkujeme Vám za přijetí výboru 6. listopadu, za informace... i za Vaši nabídku, že přijmete zástupce výboru ke schůzce každý měsíc... nebudeme zneužívat Vaší ochoty, nicméně počítáme s návštěvou asi v polovině ledna.... Vítáme, že napříště bude zajištěno, aby asociace byla ministerstvu partnerem... v recenzích učebnic z hlediska jejich didaktického zpracování ... velmi nás mrzelo, že jsme nemohli jednat o konkrétních bodech našeho materiálu... (alespoň touto formou) žádáme, aby od příštího roku byl dějepis zařazen do všech ročníků základní školy... gymnázií... a alespoň dvou ročníků SOŠ.... žádáme o doplnění Přílohy 7 pokynu pro schvalování učebnic... o větu „Ve výjimečných případech lze... na doporučení recenzentů, VÚP nebo profesního sdružení učitelů udělit doložku samostatné učebnici mimo řady, pokud je potřebná pro plnění osnov a je v souladu s jejich obsahem“...
... Pro naše příští jednání... považujeme za nanejvýše potřebné s Vámi projednat výraznou změnu koncepce a obsahu dějepisné složky vlastivědy ve 4. - 5. r. ... zahájení diskuse o obsahu (i struktuře) vzdělávání na osmiletých gymnáziích....
(Obsažnější citace korespondence s MŠMT na podzim 1998 viz. IL10.)

Na schůzku dojednanou na 11.února se pan náměstek omluvil, členové výboru se setkali s ředitelem odboru všeobecného vzdělávání Mgr. Vondráčkem.

10. února 1999
... při příležitosti sjednané schůzky chceme vyjádřit své znepokojení nad způsobem vytvoření a zveřejnění učebních osnov dějepisu pro osmiletá gymnázia. Je zarážející, že k vyjádření nebyli přizváni historikové zajímající se o tyto problémy... chceme znovu vyjádřit zásadní nesouhlas s tzv. generalizovaným plánem pro osmiletá gymnázia... Předložené pojetí (osnov) nevyužívá možnosti, které by nadaným žákům mělo poskytovat studium v rámci osmiletého cyklu... S navrženými učebními osnovami nemůžeme souhlasit...
Z dopisu výboru Sdružení historiků ministrovi školství E. Zemanovi
Vážený pane ministře,
Sdružení historiků České republiky... spolu s Asociací učitelů dějepisu s na Vás obracejí ve velice vážné věci, jež leží na srdci nejen českým historikům, ale i širší kulturní veřejnosti. Je jím současný stav výuky dějepisu na základních a středních školách. S postavením dějepisu ve výuce ... a mnohdy i s úrovní a kvalitou jeho výuky nemohou být spokojeni ani profesionální historikové, ani sami učitelé dějepisu. V několika posledních letech dochází vlivem různých faktorů k vážnému narušování a někdy i destrukci vyučování tohoto předmětu...
Již několik let se snažíme navázat v ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR přímou spolupráci. Historikové oficiálně protestovali proti ... generalizovanému učebnímu plánu pro gymnázia .... i celostátní podpisovou akcí ... SH připravilo i návrh smlouvy s MŠMT, podle níž by SH ČR přebíralo spoluzodpovědnost a odborný dohled nad učebními plány a učebnicemi pro dějepis na základních a středních školách .... zůstaly tyto aktivity bez jakéhokoliv ohlasu, natož výsledku.
... Považujeme ... za svou společenskou povinnost i za výraz zodpovědné školské politiky Vašeho ministerstva, aby česká historická obec .... a MŠMT ČR na tvorbě, schvalování a odborně historickém dohledu nad školním dějepisem úzce spolupracovali....
Přijetí delegace SH ČR a projednání návrhů s ministrem Zemanem 18.II. 1999.
12. dubna 1999
Z dopisu náměstka P. Roupce výboru ASUD
...Pokud se týká učebního plánu, tak to je dokument, který se nevytváří z pohledu potřeb a představ jediného vyučovacího předmětu. Současně nelze opomíjet schopnost ředitelů škol využívat ve prospěch žáků všech možností, které jim učební plán poskytuje a podceňovat schopnost učitelů s učebními osnovami pracovat.... Věřím... , že připravovaná dohoda o spolupráci mezi MŠMT a SH ČR (zkráceno),v níž bude mít své zastoupení také ASUD, přinese konkrétní výsledky spolupráce v tom nejlepším slovy smyslu...
3. července 1999
Z dopisu účastníků letní školy ministrovi školství schváleném přítomnými (účastnilo se téměř 200 učitelů)
... byli jsme seznámeni s neuspokojivými výsledky obsaženými ve zprávě ČŠI o výuce dějin 20. století. Překvapilo nás, že tato podrobná zpráva není využita ke konkrétním opatřením směřujícím k nápravě a vina i zodpovědnost je přesouvána na školy. Proti tomu se musíme ohradit. Ke zlepšení může dojít pouze spojeným úsilím několika činitelů...
17. srpna 1999
Z dopisu ministra školství E. Zemana výboru ASUD
....vážím si opravdového zájmu učitelů o zkvalitňování výuky ve školách a Vaše připomínky, dotazy a návrhy, o kterých jsme ... se zástupci asociace jednali v dubnu 1999 na MŠMT, jsou podkladem pro připravované koncepční záměry v resortu školství. respektuji však také stanoviska a názory dalších zainteresovaných odborníků na výuku dějepisu...“

back