Informační list ČÍSLO 10
Zpět na obsah
KORESPONDENCE ASUD / MŠMT / SH ČMS - HK


DOPIS VÝBORU ASUD NÁMĚSTKU MGR. P. ROUPCOVI - 12. XI. 98

Obsah schůzky 6. XI. jsme projednali na výboru. Výsledkem byl dopis, s jehož zněním chceme členy ASUD seznámit:

Vážený pane náměstku,

jménem výboru ASUD Vám děkuji za přijetí jeho členů 6. listopadu t.r., za informace, které jsme od Vás obdrželi a zejména za Vaši nabídku, že přijmete zástupce výboru k pracovní schůzce každý měsíc. Nebudeme zneužívat Vaší ochoty, nicméně počítáme s návštěvou asi v polovině ledna a dovolíme si počátkem roku dojednat přesný termín.

Projednali jsme obsah a výsledky jednání na schůzce výboru a s některými závěry Vás chceme seznámit.

S potěšením kvitujeme pověření pracovníka MŠMT Mgr. Kořána zajištěním osobního kontaktu s naší asociací (i jak jsme byli informováni také s dalšími sdruženími učitelů) a zprostředkování běžných "provozních" záležitostí - setkali jsme se již dvakrát a domníváme se, že to v budoucnu bude k dobru věci. Dále vítáme, že napříště bude zajištěno, aby asociace byla ministerstvu partnerem žádaným o vyjádření kvalit dějepisných učebnic v recenzích z hlediska jejich didaktického zpracování a vhodnosti pro školní práci; věříme, že v loňském (a předloňském) roce námi navržení recenzenti z řad učitelů konečně byli zařazeni do seznamu a budou vyzváni k vyplnění právě zasílaného dotazníku. Věříme, že slíbené recenze na dějepisné učebnice a pomůcky posuzované po roce 1990 z příslušného oddělení brzy obdržíme.

Velmi nás mrzelo, že jsme nemohli jednat o konkrétních bodech z našeho materiálu, který jsme vedení ministerstva předali 14. listopadu 1997, a doufáme, že to bude možné příště. Některé body jsou však mimořádně aktuální a bolestivé, proto Vás žádáme o jejich tlumočení vedení MŠMT:

- žádáme, aby od příštího školního roku byl dějepis zařazen do všech ročníků ZŠ (OŠ, NŠ), čtyřletých a osmiletých gymnázií a do alespoň dvou ročníků SOŠ po dvou hodinách, tak, jak tomu bylo u nás vždy od roku 1918 a jak tomu je všude v Evropě (kromě výjimek jako je Albánie).

- žádáme o doplnění Přílohy 7 pokynu MŠMT pro schvalování učebnic jako doplnění Sdělení MŠMT § 40, odst.1, zák. č. 29/1984 Sb. čj. 19156/98-2, které má začít platit od 1.1. 1999 o větu:
Ve výjimečných případech lze ve vyjmenovaných předmětech na doporučení recenzentů, VÚP nebo profesního sdružení učitelů udělit doložku samostatné učebnici mimo řady, pokud je potřebná pro plnění osnov a je v souladu s jejich obsahem.
Kromě toho upozorňujeme, že pokyn v Příloze 1 o konzultacích v otázkách duchovních a kulturních hodnot je nepřesný, nesrozumitelný a pravděpodobně, takto formulován, ani není realizovatelný. Vyžádání posudku VÚP nebo VÚOŠ pouze v případě rozdílnosti názoru dvou recenzentů nepovažujeme za dostatečné.

- žádáme o zveřejňování jmen autorů ministerských pokynů a nařízení nebo osob, jež jsou za jejich obsah odpovědny a jména pracovníků, na něž se můžeme obracet se svými návrhy na řešení koncepčních otázek dějepisného vyučování.

V případě dějepisných učebnic považujeme situaci v nabídce za neutěšenou a alarmující /např. pro 8. a 9. r. ZŠ čtyři ev. pět málo vyhovujících a drahých - 280,- až 350 Kč/1 rok - učebnic pro jeden ročník + potřebný atlas), zamezení tvořivým autorům a k realizaci ochotným nakladatelům pokusit se o model vhodné učebnice, který by mohl získat doložku za poškozující naše vzdělávání a vedoucí k plýtvání státními prostředky. Nepovažujeme rovněž za udržitelné zachovat stav, který může vzbuzovat dojem, že rozhodnutí ministerstva vyhovuje jenom lobujícím velkým nakladatelstvím. Současně Vás žádáme, aby ministerstvo iniciovalo diskusi o odborném obsahu a formě zpracování učebnic.

Nemůžeme rozumět tomu, že ministerstvo se v minulosti vedle stanovení kritérií pro vznik učebnic vzdalo také vlivu na zajištění dalších potřeb pro školy (třeba formou grantové podpory), které jsou v jiných zemích samozřejmé; jde o publikace pro soukromé nakladatele nelukrativní, a tedy u nás nevydávané (např. kompendia pro učitele, dokumenty, metodické materiály týkající se speciálních oblastí a problémů jako je výuka o menšinách, metodicky zaměřený časopis aj.). Nechápeme, proč se i do budoucna od nich distancujete, a rádi bychom o tom s Vámi diskutovali.

Rovněž praxi, kterou jste nám popsal - totiž vydávání pokynů jako výsledek anonymních předkladatelů a anonymních připomínek všech oddělení ministerstva - nechápeme. Dále se domníváme, že důležitá rozhodnutí a pokyny (koncepce, učební plány, osnovy, standardy atd.) by měly být poskytnuty odborným vědeckým a pedagogickým pracovištím a školám k vyjádření, a ta rovněž např. na internetu zveřejňována.

Pro naše příští jednání: ze všech materiálů, které Vám, jak věříme, byly předány před minulou schůzkou, považujeme za nanejvýše potřebné s vámi projednat výraznou změnu koncepce a obsahu dějepisné složky vlastivědy v 4. - 5. ročníku, která je zpracována proti všem zásadám Komenského i poznatkům moderní pedagogiky a psychologie. Za nezbytné pro nejbližší dobu považujeme zahájení diskuse o obsahu (i struktuře) vzdělávání na osmiletých gymnáziích - tak, aby výsledky bylo možno realizovat již v příštím roce. Domníváme se, že by tento problém měl být řešen v součinnosti pedagogické teorie, názorů ze škol a zahraničních zkušeností.

Za nevyhovující považujeme stav naší didaktiky dějepisu a pozornost, která je věnována přípravě učitelů na fakultách vč. jejich praxe. Dobrou perspektivu vidíme i v proměně kontaktu s VÚP - novým pracovníkem dr. Jiřičkem, s nímž jsme již několik problémů konzultovali. Věříme, že za jeho přispění budou moci být hlavní nedostatky brzy napraveny. Ještě jednou Vám děkujeme za přijetí a těšíme se na další jednání.

P.S. Věříme, že nebudete mít námitky proti publikování tohoto našeho dopisu.

O měsíc později
V Praze dne 3. prosince 1998.
Vážený pane náměstku,

koncem minulého týdne jsme obdrželi pozvání na seminář Rady Evropy a výroční konferenci Euroclio v Edinburghu v březnu 1999 s výzvou, abychom se na příslušné instituce obrátili a žádostí o úhradu finančních nákladů (přikládáme toto pozvání pro naši členku H. Preislerovou). Vzhledem k tomu, že jsme na podobné akci konané v loňském roce v Budapešti byli požádáni o pořádání celoevropské konference po roce 2000 a předběžně jsme dojednali konání konference na téma "Integrace Evropy a zachování národní identity malých národů" a General Assembley v Praze v roce 2002, bylo by žádoucí, abychom ji začali co nejdříve připravovat. Proto Vás žádáme o úhradu cesty a pobytu pro delegáta ASUD na uvedený seminář v příštím roce (jedná se o letenku a pobyt v ceně 650 DM) ev. instrukce, s kým bychom tuto záležitost mohli projednat.

Dále Vás chceme požádat o zařazení navržené konference do finančního rozpočtu pro rok 2002 v rámci zahraniční spolupráce MŠMT. Jakmile to uznáte za vhodné, zpracujeme podrobnou informaci, dostavíme se k projednání této záležitosti (termín, místo, ubytování, lektoři atd.) a zpracujeme projekt .

Rádi bychom ještě připomněli, že jsme dosud neobdrželi ani stávající seznam recenzentů, jimž byly zaslány dotazníky pro příští lektorský sbor MŠMT ani kopie recenzních posudků na stávající učebnice dějepisu. Po tom, kdy jste nám tyto materiály slíbil na schůzce 6. listopadu, nám to ještě dne 10. listopadu telefonicky potvrdil a urgovat tuto žádost u dr. Rauchové pan vrchní ředitel Mgr. Vondráček. V telefonickém rozhovoru nám dr. Rauchová sdělila, že má pouze posudky od roku 1996 a o těch starších nic neví. To by bylo podivné, zvlášť, když jde o materiály, které rozhodují o tom, zda vydavatelé získají nebo nezískají ze státního rozpočtu mnohamilionové částky. Že by nebyly tyto recenze k dispozici - nebo neexistovaly - se nám nechce věřit a že tedy jde o důsledek personálních změn. Proto věříme, že dr. Rauchová nám bude moci tyto materiály brzy zaslat.

Zároveň bychom Vás rádi požádali o informaci, kdo bude provádět výběr pro nový seznam recenzentů a dále kdo tvoří tzv. akreditační komisi, o které nás informovala dr. Rauchová a která dle její informace rozhoduje o záležitostech týkajících se dějepisného vyučování a záležitostí s ním spojených.

Předem Vám děkujeme za odpověď.

Z DOPISU VRCHNÍHO ŘEDITELE PRO SEKCI VZDĚLÁVÁNÍ MGR. A. VONDRÁČKA VÝBORU ASUD - 3.XII.

.....Vaší žádosti o zaslání všech kopií recenzních posudků (vyžádaných ministerstvem) na učebnice dějepisu od roku 1990-1998 nevyhovíme, neboť je v přímé kompetenci a rozhodnutí MŠMT, kterému titulu udělí schvalovací doložku....

.... Dovolíme si Vás upozornit, že MŠMT přehodnotilo systém udělování schvalovacích doložek. V současné době je vytvářen nový seznam recenzentů na základě údajů z evidenčních listů, který bude od ledna 1999 zveřejněn a dostupný k nahlédnutí i na internetu. Recenzenti jsou do seznamu zařazováni na základě odbornosti předmětu a znalosti didaktiky oboru. Jejich posudek, ve kterém bude explicitně zdůvodněno doporučení, bude taktéž v plném znění zpřístupněn na Internetu a bude vizitkou jejich odbornosti a korektnosti.

.... Záměr Asociace učitelů dějepisu "vypracovat představu o modelu dějepisné učebnice, která by splňovala požadavky současného vyučování na evropské úrovni" viz citace z dopisu nakladatelům, je pro učitele velmi potřebná....

.... Je nanejvýše potřebné propojit aktivity a činnosti různých skupin, zpřístupnit veškeré informace a zapojit ve větším rozsahu mladé učitele do vytváření koncepce vzdělávání. V naplňování těchto cílů je činnost Vašeho sdružení velmi záslužná a přínosná.

S pozdravem Aleš Vondráček

Z DOPISU ASUD MGR. VONDRÁČKOVI - 28. XII.

... dne 10. XII. jsme obdrželi Váš dopis Č.j: 31 587/98-22 datovaný 3. XII. 1998.

S odpověďmi na naše dotazy a žádosti nejsme spokojeni a především záležitost recenzí na užívané učebnice nepovažujeme za uzavřenou.

Na přehodnocení systému udělování doložek jsme nepotřebovali upozorňovat, pokyn jsme si prostudovali hned po zveřejnění. Některé pasáže tohoto pokynu nepovažujeme pro dějepis za vyhovující a podrobné připomínky jsme zaslali příslušnému oddělení.

Informace o akreditační komisi pro posuzování všech vysokých škol nepotřebujeme; spíše nás zajímají osoby, které se podílejí na rozhodování o dějepisných záležitostech na základních a středních školách a dávají úředníkům MŠMT odborná vyjádření týkající se humanitního i historického vzdělávání, které zatím neznáme. Ani výbor profesní organizace - Sdružení historiků Čech, Moravy a Slezska, který považuje za svou povinnost přispívat ke kvalitnímu dějepisnému vyučování, nebyl dosud k jednání přizván, přestože ministerstvu školství již několikrát nabídl k řešení problémů své síly.

Nevíme, co máte na mysli, píšete-li o dopise, který jsme měli zaslat nakladatelům. Rovněž nerozumíme Vašemu vyjádření o modelu dějepisné učebnice - učitelé totiž kritéria pro tvorbu učebnic nepotřebují. Věříme, že závažné cíle popsané v závěru Vašeho posledního dopisu a náležející do působnosti MŠMT (vč. objasnění a prodiskutování základních cílů dějepisného vyučování) se stanou v nejbližší době náplní práce příslušných pracovníků, jimž napomáhat podle svých sil je již mnoho let naší snahou. Zatím však vždy zůstalo jen u proklamací ochoty pracovníků ministerstva akceptovat názory učitelů z praxe.... Aktuálnost řešení nedostatků, na něž upozorňujeme od roku 1990, pociťujeme ještě naléhavěji v kontextu s výsledky velkého celoevropského projektu "Mládež a historie", (k jehož prezentaci české odborné i laické veřejnosti, hodnocení a oponování jsme byli přizváni) a i s obsahem posledních zpráv České školní inspekce....

Z VYJÁDŘENÍ VÝBORU ASUD K NOVÉMU POKYNU O UDĚLOVÁNÍ DOLOŽEK - 7.XII.

Podle doporučení pracovníka MŠMT jsme naše připomínky k novému nařízení MŠMT zaslali přímo odboru koncepce a organizace školské soustavy - k rukám ředitele PaedDr. J. Krejčího:

...výbor naší asociace se na své schůzi 4. prosince 1998 podrobně věnoval Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k postupu při zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic vydávaného na základě § 40, odst. 1, zákona č.29 / 1984 Sb. č.j. 19156 98-20 a radil se s učiteli na celostátním semináři ASUD dne 5. prosince.

Máme několik dotazů a několik závažných připomínek, z nichž některé jsou obecné a další souvisejí se specifikami předmětu dějepis:

 1. V několika předmětech je podle dosavadních učebních plánů (které doufáme, že budou brzy změněny ve prospěch minimální dvouhodinové týdenní dotace pro dějepis a další naukové předměty) možnost, aby ve dvou ročnících byla pouze jednohodinová dotace - a to podle uvážení ředitele v kterémkoliv ročníku. To znamená, že pokud učebnice obsahuje tolik učiva, které je možno zvládnout pouze při dvouhodinové dotaci, není v souladu s učebním plánem. V tomto smyslu požadavku, že učebnice " respektuje rozsah a obsah příslušného předmětu" (oddíl V) neodpovídá žádná ze stávajících řad ani jiných učebnic, které získaly doložku.
 2. Rovněž nemůže být splněna podmínka, že učebnice musí být "v souladu s kmenovým učivem"(oddíl V). To - přestože učitelé mnohokrát žádali o jeho návrh, diskusi a vymezení - zpracováno dosud nebylo a tedy pro dějepis takovéto kritérium neexistuje. Dosud jde o subjektivní výběr faktografie k jednotlivým tématům i její výklad autory ( a bývá to předmětem kritiky historiků např. v recenzích publikovaných v tisku, učitelů na školách i při diskusích na seminářích i dalších zainteresovaných skupin - např. Českého svazu bojovníků za svobodu, naposledy Židovské obce ).
 3. Upozorňujeme na to, že některé z dějepisných učebnic, které mají doložku, nerespektují rozsah a obsah příslušného předmětu jak jej vymezují učební osnovy", neboť neobsahují všechna témata osnov a hesla standardů a neumožňují splnit toto kritérium. / Platí to např. pro sešity řady Lidé v dějinách, ale i jiné. V některých případech je možné opřít se při plnění osnov o učebnice jen za jistých předpokladů - např. že žákům v 8. a 9. r. bude zakoupeno pro jeden ročník 4 - 5 sešitů kombinace různých učebnic v ceně 250,- 300,- Kč /.
 4. Další obtíží je to, že v dějepise nejsou vymezeny didaktické zásady, jimž mají učebnice vyhovovat tak, aby byly "ve shodě s efektivními didaktickými postupy". Výbor asociace spolu s dalšími členy připravuje materiál, který by nabídl nakladatelstvím kritéria pro tvorbu dějepisných učebnic odpovídající současným evropským didaktickým a metodickým trendům a obecným zásadám moderní školy - jako základ pro posuzování učebnic z hlediska jejich vhodnosti pro školy - tak, aby je mohli v redakční a autorské práci zohlednit.
 5. Rádi bychom věděli, jak se posuzuje kvalita recenzentů - totiž to, že se "těší všeobecnému uznání pro své odborné, pedagogické a morální vlastnosti". Navrhujeme, aby recenzenty - historiky doporučoval výbor Sdružení historiků Čech, Moravy a Slezska - Historický klub a recenzenty - učitele aby doporučovala Asociace učitelů dějepisu, eventuálně konzultovala ty učitele, které např. z řad svých fakultních učitelů doporučí některá fakult ap. U historiků by měla být nakladatelům vymezena specializace historika, totiž ve kterém dějinném úseku je recenzent odborníkem a které období tedy bude posuzovat (domníváme se, že vzhledem k často velmi dlouhému období obsahu učebnice a témat z národních i obecných dějin je recenze jednoho historika nepostačující).
 6. Všechny dějepisné učebnice se dotýkají "duchovních i kulturních hodnot a tradic různých národností a kultur" (Příloha 1). Proto nerozumíme požadavku, že "musí být tato problematika v recenzních posudcích zohledněna a komentována". Jsou zmíněny dvě recenze zadané a placené nakladatelstvími. Není vyjádřeno, zda vyjádření zde uvedených institucí - České biskupské konference, Židovské obce, Ekumenické rady církví a Muzea romské kultury v Brně, případně dalších a jejich připomínky - má získat a zohlednit recenzent historik nebo pedagog a také jakým způsobem je to možné v průběhu 30 dní realizovat ( kopie rukopisů, fin. úhrada atd.).
 7. Za správné nepovažujeme, že schvalovací doložku mohou dostat pouze "pracovní sešity tvořící ucelené soubory s učebnicí" ( oddíl II, 5 d ). Takovéto pracovní sešity již byly vytvořeny, avšak ukazuje se, že neodpovídají potřebám školy ani didaktickým požadavkům. Kvalitní pracovní sešit může vzniknout i v jiném nakladatelství, třeba i nezávisle na konkrétní učebnici, avšak v souladu s osnovami a ( snad v blízké době připraveným ) kmenovým učivem. Ostatně, jak nám při přijetí sdělil náměstek ministra Mgr. Roupec a při jiných příležitostech Mgr. Šumský a Mgr. Vondráček, někteří učitelé ani učebnici nepotřebují. Nutně však v každém případě potřebují didakticky zpracovaný materiál pro samostatnou práci žáků ( v této souvislosti upozorňujeme na výsledky právě ukončeného a zpracovaného mezinárodního výzkumu Mládež a historie, kde jsme mezi asi dvaceti evropskými státy v užívání pomůcek a aktivních metod práce žáků na předposledním místě). Proto se domníváme, že by - i s ohledem na stávající situaci - mělo být připojeno doplnění.
  "Na doporučení VÚP, didaktiků fakult nebo pedagogů může být doložka udělena pracovnímu sešitu umožňujícímu splnění učebních osnov a učiva předmětu, i když není vydána stejným nakladatelem jako učebnice."
 8. Zcela zásadně nemůžeme souhlasit s udělováním doložek pouze uceleným řadám a doporučujeme, aby do Přílohy 7 byla připojena věta.
  "V odůvodněných případech může být na doporučení VÚP, profesní dějepisné asociace učitelů, pedagogické fakulty ap. udělena doložka také učebnici mimo řady."

I když mnozí učitelé nebo ředitelé škol řady žádají - usnadnilo by jim to práci - bylo by to vhodné pouze za situace, že by se jednalo o několik ideálních řad k výběru. Dnešní situace v dějepise je zatím jiná a problémem číslo jedna je, aby se učitelé všude - i v malých obcích - mohli vůbec se všemi vydanými učebnicemi podrobně seznámit (koupit si k prostudování celou nabídku) a pak si z každé řady vybrat to nejlepší.

V konkrétní praxi totiž učitel nemusí využívat celou vydanou řadu, ale kombinovat učebnice podle vlastní úvahy. Pro školní praxi se tedy tento způsob míjí účinkem a má smysl leda pro vydavatelský monopol.

V tomto našem návrhu vycházíme z několikaletých diskusí s učiteli v rámci učitelského odboru HK a od r. 1995 ASUD, ze čtyř anket, které jsme zorganizovali v letech 1993 - 98 a jichž se účastnilo cca 1500 učitelů dějepisu ze základních, středních odborných škol a gymnázií. Výsledky anket přikládáme ( je z nich např. patrná i nevyrovnanost produkce jednotlivých nakladatelství ). Naše návrhy týkající se pracovních sešitů a učebnic tedy odůvodňujeme několikaletou praxí a zkušenostmi:

Záležitost učebnic a dalších pomůcek - zejména pracovních sešitů a atlasů - považujeme vedle vzdělávání učitelů za zcela zásadní ( ke vzdělání jsme přispěli desítkami seminářů i celými kurzy ), proto od roku 1990 věnujeme jejich kvalitě, hodnocení a výměně zkušeností velkou pozornost.

Získané poznatky považujeme za svou povinnost Vám tlumočit. Pokud uznáte za vhodné a potřebné, abychom některé informace doplnili nebo upřesnili písemně nebo osobně, jsou členové výboru k tomu samozřejmě připraveni.

Předem Vám děkujeme za zvážení našich návrhů a za odpověď.
Z DOPISU ŘEDITELE ODBORU KONCEPCE A ORGANIZACE ŠKOLSKÉ SOUSTAVY PAEDDR. J.KREJČÍHO VÝBORU ASUD - 22.XII.

... Vzhledem k tomu, že se jedná o složitější problém, postupujeme Váš dopis k vyjádření odboru základního vzdělávání a odboru středního a vyššího vzdělávání, případně dále k vyjádření Výzkumnému ústavu pedagogickému, a o výsledku Vás budeme co nejdříve informovat...

Z DOPISU SDRUŽENÍ HISTORIKŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA - HISTORICKÉHO KLUBU MINISTROVI ŠKOLSTVÍ MGR. E. ZEMANOVI - XII. 1998

Vážený pane ministře,

Sdružení českých historiků - Historický klub se na Vás obrací ve velice vážné věci, jež leží na srdci nejen českým historikům a učitelům dějepisu, ale i širší kulturní veřejnosti. Je jím současný stav výuky dějepisu na základních a středních školách.

S úrovní výuky a podmínkami, v nichž má být realizována, nemůžeme být v žádném případě spokojeni. V několika posledních letech dochází vlivem různých faktorů k vážnému narušování a někdy i destrukci vyučování dějepisu.... Již několik let se snažíme navázat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy přímou spolupráci. Historikové i učitelé dějepisu oficiálně protestovali proti ...generalizovanému učebnímu plánu pro gymnázia.... tyto aktivity zůstaly bez jakéhokoliv ohlasu, natož pak výsledku...

Přitom jak MŠMT, tak i historická obec jsou si dobře vědomi, jak klíčovou úlohu v otázkách výchovy k občanskému i odpovědnému multikulturnímu vědomí dějepisné znalosti hrají. Považujeme proto za svou společenskou odpovědnost a i za výraz zodpovědné školské politiky Vašeho ministerstva, aby česká historická obec, zastoupená Sdružením Čech, Moravy a Slezska., Asociace učitelů dějepisu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na tvorbě, schvalování a odborně historickém dohledu nad školním dějepisem úzce spolupracovaly. Znovu proto nabízíme svoji pomoc a očekáváme, že spolu povedeme dialog, který povede k organizačnímu i obsahovému zdokonalení školního historického vzdělávání a jeho prostřednictvím k prohloubení humanitní výchovy v České republice....


back