VÝBĚR Z PODNĚTŮ A NÁVRHŮ ŘEŠENÍ HISTORIKŮ A ASUD (VYBRANÉ PASÁŽE)


Z návrhu zásad statutu d ě j e p i s n é   r a d y
- výsledek jednání poslanců ČNR, zástupců výboru HK (vč. UO HK) a zástupců MŠMT z XII.91 - IV.92, podepsáno předsedou výboru pro vědu, kulturu a vzdělání ČNR s poznámkou „K realizaci“ - 5.V. 1992
I. 1 - Základním úkolem dějepisné rady (dále DR) je koncipovat perspektivní opatření a zásadní směry vývoje výuky dějepisu a koordinovat tyto úkoly s úkoly jiných předmětů....
2 - DR je nejvyšším odborným orgánem pro odborné a metodické otázky výuky D+ MŠMT ČR event. jiné orgány státní správy nejsou oprávněny provádět opatření, jež by se příčila jejím doporučením.
II. 1 - Zastoupení v DR není institucionální, ale personální ...
2 - V DR budou zástupci UO HK, HK, historici VŠ, učitelé D ze ZŠ, SŠ, MŠMT, historických vědeckých ústavů ČSAV
5 - Členy DR jmenuje ministr školství .... na základě návrhu, které mu předloží orgány nebo instituce, jež jsou v DR zastoupeny.
6 - DR zve k projednávání jednotlivých otázek odborníky....

Návrh předán MŠMT (2 zástupci přítomni jednání), které jej nerealizovalo.


Návrh ke zkvalitnění výuky dějin zpracovaný členy výboru ASUD a předsedů regionálních poboček na základě žádosti ředitele odboru všeobecného vzdělávání MŠMT z února 1999:

VÝUKA DĚJIN 20. STOLETÍ NA NAŠICH ŠKOLÁCH

STANOVISKO K NEDOSTATKŮM ZJIŠTĚNÝM ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A Z DALŠÍCH ZDROJŮ
(např. z výsledků mezinárodního projektu „Mládež a historie“)

Celá řada zjištěných skutečností - (ankety ve veřejnosti, besedy, soutěže, výsledky průzkumů i mezinárodních projektů a v neposlední řadě zjištění ČŠI o vyučování dějinám 20. století na základních a středních školách) je alarmující a nasvědčuje jen dostatečným nebo zcela nedostatečným výsledkům vzdělávání i výchovy v oblasti historie 20. století působením školy i dalších zdrojů informací atd.

Zjištěný stav - pokud se týká vlivu školy - může být důsledkem skutečností totalitního období, ale v mnohem větší míře souvisí s neuspokojivým zajištěním podmínek poskytnutých pro dějepisné vyučování v posledním desetiletí - jde o tyto aspekty:

Pokud jde o úvahu o cestách umožňujících nápravu, nedostatky nelze řešit nějakou akcí, pokynem školám - jak dosud často byla „zajišťována“ náprava - ale promyšleným a důkladným systémem změn - (předběžné návrhy na cesty ke zlepšení výsledků výuky dějin 20. století):

 1. dostatečná - alespoň dvouhodinová časová dotace pro dějepis ve všech ročnících základních a středních škol - možnost přesunout dějepisu jednu hodinu z dvouhodinové týdenní dotace obč. výchovy pro témata, která bezprostředně souvisejí s obsahem D (aktuální tematika - státní systémy, mezinárodní organizace a spolupráce, globální problémy světa, konflikty, ap.)
  -
 2. důkladná historická analýza obsahu výuky D daného období z pohledu funkčnosti faktografie nejen v oblasti poznatkové, ale i s cílem utváření vztahu žáků k minulosti, hodnocení určitých dějinných skutečností, ovlivňování hodnotového systému atd.; jednou z cest by mohlo být vypsání grantů pro vědecká pracoviště (např. v podobě grantů pracovníků historických ústavů nebo fakult)
  - historikové
 3. zpracování a vydání kvalitních pomůcek, především souborů dokumentů didakticky upravených a pojatých jako podklad k samostatné práci žáků: tištěných, obrazových, filmových; vydání materiálů pro výuku D (pro obd. 1918 - 45 a zejména na obd. 1945 - 98 pro národní i obecné dějiny) s příslušným materiálem pro učitele
  - historikové ve spolupráci s učiteli,MŠ
 4. příprava učitelů - v seminářích a kurzech, ale především v tištěné podobě historických kompendií, metodické literatury, námětů k práci, např. jako obdoba sborníků ASUD
  - vzdělávací instituce, fakulty, metodici, asociace ap.
 5. celostátní historická soutěž pro studenty středních škol s tematikou z dějin 20. st. s výhledem do 3. tisíciletí (např. Historická zkušenost 20. století - varování i naděje...) vyhlašovaná MŠMT a ČSBS, koncipovaná historiky a asociací učitelů, hodnocená vybranou skupinou historiků a metodiků, pod záštitou prezidenta republiky (soutěže typu akcí organizovaných již mnoho let v Německu a v posledních letech inspirovány jimi i v Polsku, Rusku, Slovinsku, Turecku a na Ukrajině); možné využití i dosud okrajového postavení historických témat v rámci SOČ
  - MŠMT, prezident rep., hist. ústavy, ČSBS, ASUD


MATERIÁLY PRO PANA MINISTRA JIŘÍHO GRUŠU NA SCHŮZKU 14. XI. 97


back