Z MATERIÁLU PRO MIN. JIŘÍHO GRUŠU

HESLOVITÝ PŘEHLED


HLAVNÍ OKRUHY PROBLÉMŮ A ZÁVAŽNÉ PŘEKÁŽKY KVALITNÍ PRÁCE V DĚJEPISE, JAK JE VIDÍ ČLENOVÉ ASUD - HESLOVITÝ PŘEHLED
(ze zkušenosti výboru a dalších členů; je možno doložit konkrétními příklady)
A) KONCEPCE CÍLŮ A OBSAHU VZDĚLÁNÍ V ČR
- první předpoklad koncipování cílů a obsahu jednotlivých předmětů, jejich postavení a vzájemných vztahů

B) MÍSTO DĚJEPISU V UČEBNÍCH PLÁNECH A SOUSTAVĚ VZDĚLÁVÁNÍ
humanitní složka ve všeobecném vzdělání - nesprávné pojetí a naplnění:
 1. vlastivěda !! - neuvážený nesmysl
 2. celková dotace D na zákl. a stř. školách nejmenší od r.1918
  • zákl. školy 5 h., osmileté G 12 h.
  • střední odborné větš. 1 rok 2 h., výj. 2+1, učiliště 0
 3. problematika maturit - nezajištěna kvalita ani srovnatelnost výsledků
 4. tzv. standardy - formální záležitost, neslouží ničemu
 5. přijímací zkoušky na VŠ a přípravné kurzy za peníze; způsob zkoušek proti obecnému trendu výuky v Evropě; diskriminace venkovských škol

C) OBSAH A POJETÍ DĚJEPISU
 1. tvorba osnov v jednotlivých obdobích po r. 1989 (jednorázová záležitost bez vědeckého podkladu a diskuse) - sporný vznik, obsah i forma)
 2. angažovanost historiků v oblasti školního D (vzdělávání, jednání s MŠMT a poslanci, tvorba učebnic, HK, Dějepisná rada) - aktivity od jara 1990
 3. koncepce osmiletých gymnázií nedomyšlena

D) PODMÍNKY PRO PRÁCI V DĚJEPISE NA ŠKOLÁCH
 1. vysokoškolské studium učitelů - po metodické stránce nedostatečné
 2. další vzdělávání učitelů - nevyhovující: nepříznivé podmínky; finance; čas!; obtíže s dopravou do pedag. center
 3. metodická literatura pro D - není vydávána
 4. velké % neaprobovaných učitelů D !! - v posl. období se ještě zvyšuje;
 5. zvýšené úvazky ztížily, někde znemožnily další vzdělávání učitelů

E) POMŮCKY
- nový systém tvorby a distribuce nezajistil kvalitu, "trh" nesplnil očekávání; snaha po zisku nevede ke kvalitě; nedostatky i v informovanosti a financích
 1. učebnice - žádná z řad pro ZŠ není na úrovni učebnic zahraničních;
  tradiční - výkladové, nepodněcující aktivní práci žáků;
  nesourodé (i u řady jednoho nakladatele);
  mnohé nepřiměřené věku;
  pro gymnázia učebnice různé kvality u tří nakladatelů;
  učebnice pro střední odborné školy chybí;
  udělování tzv. doložek problematické (vč. doplňujících pomůcek);
 2. metodické příručky jinde v Evropě běžné - zde nevydávány
 3. další pracovní a metodické materiály pro učitele - buď nejsou nebo pro jejich tvorbu diskriminující podmínky; pojetí prac. sešitů sporné
 4. mapy a atlasy - Kartografie + německé firmy ( dvě řady atlasů zatím nedokončeny, mapy nevyhovují)
 5. další pomůcky soukr. firem - malý počet i "sortiment" odborně i metodicky s řadou nedostatků; ( dp, video, transparenty....)
 6. časopis Hist. obzor předaný soukromému vydavateli zaměřen převážně na odbornou historickou problematiku; metodicky zaměřený časopis chybí

F) MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
 1. Euroclio - naše informovanost o výuce D v Evropě po r.1993
 2. účast na seminářích, konferencích a projektech - téměř vyloučena


OKRUHY PODLE NALÉHAVOSTI, JAK SE NÁM JEVÍ

I.
 • ČASOVÁ DOTACE PRO DĚJEPIS NA ZŠ, ZAČLENĚNÍ DĚJEPISU NA SOŠ, UČILIŠTĚ, SEPTIMA+OKTÁVA GYMNÁZIA ( NEJNIŽŠÍ MEZI KULTURNÍMI ZEMĚMI ) !
 • NÁVAZNOSTI - NEUVÁŽENÉ ŘEŠENÍ VLASTIVĚDY
 • II.
 • NEVYJASNĚNOST OBSAHU A CÍLŮ D - ZPŮSOB TVORBY OSNOV !
 • KVALITA POMŮCEK (UČEBNIC A DALŠÍCH )
 • NEPŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ( VZTAH VEDENÍ ŠKOL, ČAS, ORGANIZÁTOŘI, PROSTŘEDKY )
 • MALÁ PÉČE A POZORNOST OTÁZKÁM DIDAKTIKY A METODIKY VČ. VYSOKOŠKOLSKÉHO STUDIA
 • III.
 • PROBLÉMY S ÚČASTÍ NAŠICH UČITELŮ V MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI
 • MATURITY A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ ("PŘÍPRAVNÉ KURZY")
 • % NEAPROBOVANOSTI UČITELŮ D
 • METODICKÝ ČASOPIS + DALŠÍ METODICKÁ LITERATURA
 • KONCEPCE OSMILETÝCH GYMNÁZIÍ (SMYSL EXISTENCE ?)
 • IV.
 • ÚČAST UČITELŮ NA TVORBĚ POMŮCEK
 • SPOLUPRÁCE S HISTORICKÝMI PRACOVIŠTI
 • TEORETICKÁ SLOŽKA VZDĚLÁVÁNÍ PO ZRUŠENÍ INSTITUCÍ VĚNUJÍCÍCH SE VÝZKUMU AP.
 • Rozpracování:Na rozpracování přehledu

  back