INFORMACE

Na našem posledním semináři v NM připomnělo několik zúčastněných, jak cenné je pro ně vyslechnout si nové informace; všichni vítají rozšíření svého obzoru o sdělení, která by mohli využít ke své práci. Budeme se snažit zařazovat je i do jednotlivých článků, jako je tomu např. u Terezína. Zde zveřejňujeme několik takových sdělení , která by pro učitele dějepisu mohla být užitečná; uvítáme pro tuto rubriku i další vaše tipy.


Letošní „LETNÍ ŠKOLA HISTORIE”
je plánována na 1 - 5. července 2000. Podle informace organizátorky dr. Kohnové bude jejím tématem „T. G. Masaryk a československá státnost” a bude zaměřena na výročí TGM , české a čs. dějiny 19. a 20. století v mezinárodních souvislostech. Mezi přednášejícími budou prof. PhDr. R.Kvaček a doc. PhDr. J. Opat. Výše poplatku kurzu akreditovaného ÚRVŠ bude 500,- Kč. Přihlášky do 15. května dr. Kohnové na adr.: ÚVRŠ Ped F UK, Myslíkova 7, 110 00 Praha 1.


Dějepisné aktivity:

VILLA NOVA UHŘÍNOV
K doporučení kolegyně Fantové z Náchoda (z rubriky Z regionů) doplňujeme několik informací z propagačního materiálu Střediska experimentální archeologie v Uhřínově nad Kněžnou, které leží na trase Rychnov n. Kněžnou - Deštné. Nabízí školám program pro jednodenní školní exkurzi pořádanou v rámci projektu Okno do minulosti.
Tento projekt spočívá v kombinaci návštěv klasických muzejních expozic a tzv. projektového vyučování v archeologickém skanzenu v přírodě. V muzejních expozicích děti uvidí předměty, které lidé používali už před staletími. V areálu skanzenu lze vidět dvě polozemnice z 13. století, hospodářský objekt, chlebovou pec, pec na výrobu dehtu a hrnčířský okrsek. Na pokusných políčkách a loukách se provozuje středověké zemědělství (chov zvířat a pěstování dobových plodin).
Pod vedením instruktorů se žáci v menších skupinách seznámí s některými technologickými postupy na vlastní kůži. Čeká na ně tváření keramiky, mletí obilí a pečení placek i vaření v keramických nádobách, tkaní textilu, výroba předmětů z kostí atd.
Za organizátory zve školy k netradičnímu výletu do Orlických hor Bohumír Dragoun

Podrobné informace o pořádaných akcích, vstupném i návštěvě muzeí je možno získat telefonicky v Okresním muzeu Orlických hor (Jiráskova 2, 516 01 Rychnov n. Kn. - tel: 0445 - 214 50 písemné objednávky: Villa Nova Uhřínov, Uhřínov p. Deštnou 15, 516 01 Rychnov n Kn..


DĚJEPISNÉ ŠKOLNÍ VÝLETY A EXKURZE
(Čáslavsko a Kutnohorsko, Kutná Hora, Východní Čechy - Podorlicko, Jižní Čechy - panství Rožmberků, Posázaví, Praha)
DIDAKTICKÉ KURZY PRO UČITELE DĚJEPISU
(s tematikou středověku, Čech období posledních Přemyslovců, třicetileté války, revolucí 17. a 18. století, průmyslové revoluce, nebezpečí fašismu, druhé světové války a poválečného Československa) - cykly seminářů postavených na praktických ukázkách a vyzkoušených metodických postupech v rozsahu od dvou hodin do dvou dnů a řadu dalších zajímavých akcí pro žáky i učitele základních i středních škol připravuje Mgr. Ivan Bauer, jehož známe jako autora příspěvku ve sborníku ASUD Dějepis ve škole, a úspěšného organizátora Historiád (viz sborník ASUD Dějepis po škole)
Podrobné informace o celé škále nabídky, termínech, cenách, přihláškách aj.:
Mgr. Ivan Bauer, Agentura HOBIT, P.O. BOX 37, 286 01 Čáslav, tel.: 0322/ 313 953, mobil 0603/ 329 566


STŘEDOVĚKÉ MĚSTO FABER
Vladimíra a Ivany Pěnkavových si v předcházejících třech letech získalo mnoho příznivců z řad návštěvníků a diváků - dětí i dospělých; pro svou kvalitu má vynikající renomé a ocenění ze strany historiků. Návštěva města, kde je možné vidět tesaře, tkadlenu, šindeláře, pergameníka, písaře, máslařku, pekaře, vitrážníka, soustružníka, krumpléřku, rourníka, knapa, pradlenu, tenetáře, písaře či pěvce s loutnou a kejklíře i další obyvatele středověkých osad, je pro každého výjimečným zážitkem, stejně jako setkat se s rytířem nebo rychtářem.
Pro ty, kteří nebyli na podzimním semináři, uveďme, že pan Pěnkava nám svůj projekt představil na našem setkání v Národním muzeu. V roce 2000 vstupuje FABER do čtvrtého ročníku. Pro Prahu / na Letenskou pláň / připravuje tuto akci na duben, navštíví i mnohá další místa.
Kontakty: Na Žertvách 40, 180 00 Praha 8; tel + fax: 0303 / 43 508, 0602 / 37 07 59


Dějepisné pomůcky:


back