INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 33

D O K U M E N T Y
ZPRÁVA O ČINNOSTI ASUD V ROCE ROK 2008

pro valnou hromadu 25. dubna 2009

Zpráva obsahuje přehled činnosti výboru ASUD a členů asociace od ledna do prosince roku 2008, druhý funkční rok práce výboru zvoleného na valné hromadě 12. dubna 2007. Úvod zprávy tvoří informace o členech, činnosti výboru v průběhu roku 2008 s přihlédnutím k 2. roku volebního období výboru, následuje přehled plnění úkolů asociace podle jejích stanov formulovaných ve čtyřech hlavních okruzích činnosti, jimiž jsou vzdělávání, výměna zkušeností a publikační činnost, zastupování zájmu výuky dějepisu směrem k úředním a řídícím institucím a dalším organizacím působícím v této oblasti a konečně působení směrem k zahraničí.

Úvod

V průběhu volebního období 2007/2008 pracoval výbor oproti minulému období v nepatrně pozměněné sestavě - v květnu 2008 ukončil svou práci ve výboru dosavadní místopředseda Jan Kvirenc. Pravidelné schůzky se konaly jednou měsíčně a jejich náplní bylo pokračování v činnostech, vymezených předchozími zprávami. Mimořádné schůzky a jednání byly spojeny s organizováním seminářů, exkurzí, soutěží a přípravou metodických materiálů. Konkrétní činnosti jeho jednotlivých členů jsou uvedeny v dalších částech zprávy. Kromě běžné agendy se výbor věnoval přípravě a organizací vzdělávacích akcí, kontakty s organizátory dalších akcí, MŠMT, fakultami a historiky, přípravou CD, DVD, sborníku pro členy a kontaktům se zahraničními kolegy i asociacemi apod. Členové výboru se účastnili řady akcí pořádaných jinými organizátory.

Pokud se týká členstva, v našich členských seznamech figuruje stále cca 230 učitelů dějepisu, avšak počet platících členů se v roce 2008 po odchodu řady členů do důchodu nebo do jiných zaměstnání i z jiných důvodů snížil na 187. Uvítali jsme několik nových, především mladších kolegů, např. účastníků kurzu Inspirace i těch, kdo se s asociací seznámili z webové stránky nebo od svých kolegů. Účast na dvou seminářích v NM i čtyřech exkurzích byla opět hojná. Účastnické poplatky ze seminářů i kurzu Inspirace proto umožnily kromě uhrazení provozních nákladů, honorářů pro lektory a další potřebné činnosti i vytištění IL a úhradu metodické pomůcky - DVD. Pasivní bilanci - ztrátu za rok 2008, jak je to obsaženo ve finanční zprávě pokladníka výboru E. Gladkovové, jsme uhradili z předchozích zisků. Účetnictví je vedeno v elektronické podobě v peněžním deníku a dále je vedena kniha faktur a pohledávek.

Celkově lze říci, že při vzrůstajících požadavcích na běžnou školní práci u většiny členů výboru to vše bylo poměrně náročné, neboť oproti jiným profesním asociacím nemáme žádnou administrativní sílu ani žádnou finanční podporu.

Výroční valná hromada členů ASUD se konala v rámci jarního semináře 12. dubna 2008, členové schválili zprávy o činnosti, o hospodaření, revizní a o zahraniční spolupráci. I tentokrát obdrželi její účastníci dárek a pozornost - vynikající výpravné publikace, které jsme získali jako dar od Vojenského historického ústavu (k výběru E. Stehlík, Lidice-příběh české vsi nebo K. Straka: Vojáci, politici a diplomaté). Budou cenným přínosem do knihovny členů ASUD.

Pracovní schůzka na konci roku 2008 se konala na Kavčích horách; členové výboru se tam v prosinci účastnili exkurze na zpravodajských pracovištích ČT, kterou zajistila E. Kunstová a kde nás provázela režisérka Jana Krausová.

PLNĚNÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ASUD

1/ Přispívat k prohloubení odborného vzdělání členů

Vzhledem k velmi omezené a často i finančně velmi náročné nabídce odborného vzdělávání ze strany profesionálních institucí nebo firem, přispívá ASUD svým členům zejména zařazováním témat pro obohacení výuky - v rámci akreditovaného cyklu Nové pohledy na vývoj české státnosti jsme dospěli k dalším tématům z dějin 20. století na seminářích v dubnu a v listopadu 2008.

Jarní seminář byl věnován Pražskému povstání, kdy dr. Václav Kural doplnil předchozí téma Květnové povstání českého lidu. Dění ve 20. století dokresluje oblast umění. Lektorka NG Petra Bidlasová připravila bohatou prezentaci výtvarných děl a představila přehled významných osobností a výtvarných stylů po 2. světové válce. Součástí semináře byla nedělní exkurze ve sbírce moderního umění NG ve Veletržním paláci s vynikajícími průvodkyněmi.

Podzimní seminář navázal v rámci cyklu na předchozí kapitoly z konce 2. světové války a jeho tématem bylo období 1945 - 48 v podání dr. Jiřího Pernese. V seminářích se snažíme rozšiřovat i pohledy na jiné oblasti života - tentokrát to byl Vývoj názorů na vesmír od starověku v podání našeho člena dr. Vladimíra Rozhoně provázený opět bohatou obrazovou prezentací. K dalšímu novému pohledu do historie jsme využili pokladů knihovny Národního muzea, kdy pracovníci jejích tří oddělení nám předvedli ukázky ze svých sbírek i představili další části knihovny..

Kurz Inspirace. V lednu až červnu 2007 byl úspěšně dokončen 7. ročník kurzu organizovaný J. Kvirencem. Osm seminářů bylo uzavřeno exkurzí v Paláci šlechtičen na Pražském hradě. Po skončení kurzu zpracovala H. Mandelová výsledky hodnotícího dotazníku, z nichž vyplynul zájem o další pokračování seminářů. V září a říjnu jsme připravili 8. ročník kurzu, organizovaný P. Martinovským a zahájený v listopadu na ZŠ Na Smetance. První seminář M. Romancova byl věnován geopolitice Říše severu - říše východu. V prosinci následovala první ze tří částí seminářů zaměřených na české poválečné umění - 50. a 60. léta P. Bidlasové - opět s bohatou obrazovou prezentací.

Exkurze. Kromě tří exkurzí v rámci obou seminářů v NM a kurzu Inspirace byly uspořádány další dvě historické exkurze. Dvoudenní jarní na jižní Moravu připravil Jan Kvirenc, jednodenní podzimní do jižních Čech Lenka Dvořáková.

Pro výbor jsou mimořádně důležité názory účastníků všech vzdělávacích akcí, které vyjadřují hodnocení přínosu pro jejich osobní růst i využití ve školní praxi. Mrzí nás, že ne všichni účastníci seminářů v NM vyplňují hodnotící dotazníky, kam zařazujeme i otázky týkající se konkrétní problematiky vlastní školní práce (ŠVP, učebnice, pomůcky, podmínky výuky atd. i návrhy na další program atd.) Tyto hlasy jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou a hodnotíme podle nich i výsledky našich snah přinášet členům ASUD to, co je pro ně zajímavé a užitečné. Snažíme se podle nich orientovat další činnost ve vzdělávání i přípravě dalších materiálů.

2/ Napomáhat výměně zkušenosti mezi učiteli, šíření dobrých nápadů a informací o možnostech různých aktivit - publikační činností, přípravou metodických materiálů.

V roce 2008 jsme připravili dva Informační listy - č. 30 v únoru a č. 31 v říjnu. Kromě materiálů jako jsou dokumenty, informace o činnosti ASUD, korespondenci, účast na akcích MŠMT apod., o literatuře, pomůckách, mezinárodní spolupráci aj. jsme v nich zveřejnili i mimořádně významné články nebo referáty týkající se současné problematiky našeho školství (aut. J. Janouška, J. Bečváře, P. Piťhy, B. Karase, J. Bešťáka, J. Šiklové, P. Kukala) a také řadu příspěvků našich členů o zkušenostech z výuky. Za ně je třeba poděkovat I. Bauerovi, P. Martinovskému, L. Šmejdovi, P. Kočířovi, M. Machové a Z. Havlíčkové. Do několika rubrik svými články přispěli i R. Kotlaba, K. Slavětínská, L. Bursíková, J. Kvirenc, E. Zajícová,. M. Sedlmayerová, I. Pařízková, E. Kunstová a H. Mandelová.

Pomůckou pro využití ve výuce starších dějin je DVD Stříbrná řeka Českého království o dolování zlata a stříbra a mincovnictví na našem území, které jsme dali vylisovat jako příspěvek v rámci členství pro rok 2008. V průběhu roku připravovali Lída Bursíková a Pavel Martinovský další metodický sborník zaměřený na mezipředmětové vztahy; svými zkušenostmi do něho přispělo dvacet vyučujících, většinou členů ASUD. Byl připraven pro vytištění v roce 2009.

Členové pracovní skupiny pro Eustory pod vedením I. Pařízkové spolu s historiky ÚSD se významně podíleli na přípravě čtvrtého sborníku této řady - z prostředků nadace Koerber byly publikovány nejlepší studentské práce a výsledek soutěže 4. ročníku Eustory; jejímž tématem bylo My a oni - česko-německé stýkání a potýkání ve 20. století. - Ze spolupráce s nakladatelstvím Dialog vyšla v roce 2008 učebnice vlastivědy pro 5. ročník Moje vlast je v Evropě zpracovaná jako propedeutika dějepisu (i zeměpisu a občanské výchovy). - V průběhu podzimu připravily H. Mandelová a E. Kunstová pro Dialog další pomůcku - CD s obrazovým a grafickým materiálem celé učebnice Dějiny 20. století.

3/ Napomáhat prosazování kvalitní výuky dějepisu ve vztahu k institucím a úřadům, které mají pro ni zajišťovat dobré podmínky

 1. Pokračování činnosti řady členů ASUD při přípravě, organizaci a hodnocení několika celostátních nebo mezinárodních aktivit - M. Sedlmayerové, I. Červinkové a J. J. Glosera v Dějepisné olympiádě, E. Kunstové ve Středoškolské odborné činnosti; již po osmé udělila vybrané práci CENU ASUD - diplom, knižní a finanční odměnu. Z mezinárodních akcí pokračuje 5. ročník soutěže Eustory; vedoucí týmu ASUD je I. Pařízková, dále aktivně pracuje E. Kunstová a na hodnocení prací se podílí i J. Kvirenc a L. Bursíková.
 2. Spolupráce s organizátory festivalu Mene Tekel v únoru 2008 - propagace a účast škol na jeho akcích.
 3. Kontakty se SH. Článkem o naší činnosti v roce 2007/8 jsme přispěli do ZHK a na plenární jednání Sdružení historiků Zprávou o činnosti ASUD jako kolektivního člena SH.
 4. Žádosti o grant MŠMT. V únoru 2008 jsme na MŠMT podali žádost o grant s námětem nového pojetí vlastivědy jako propedeutiky dějepisu. Byla zamítnuta. Upravenou žádost jsme na MŠMT podali i v dalším vyhlášeném termínu v červnu. V říjnu jsme dostali vyrozumění také o jejím zamítnutí z formálních důvodů.
 5. Semináře MŠMT v Telči. V IL 30 z února 2008 seznámili Libor Šmejda a Eva Zajícová - delegáti VI. semináře MŠMT o dějepise v Telči na téma Klíčové kompetence a současný stav vzdělávání v dějepise členy s jeho obsahem a závěry; byl zde zveřejněn také na semináři přednesený referát E. Zajícové o Spolupráci ASUD s EUROCLIO. V listopadu 2008 se Libor Šmejda a Helena Mandelová jako delegáti ASUD účastnili VII. semináře MŠMT Historie a škola pořádaného opět v Telči. Tématem byla Internacionalizace výuky dějepisu v kontextu RVP ZV, RVP G a RVP SŠ. Závěrečná doporučení byla zveřejněna v IL 32 z února 2009.
 6. V únoru poděkovali členové výboru dopisem za naši asociaci autorům a signatářům výzvy "Všem, jejichž hlas je slyšet."
 7. Spolupráce s organizátory AV ČR pořádající třídenní letní školu historie v červnu 2008 v zajištění účasti učitelů a od června s pracovníky ÚSTR pořádajícími semináře pro učitele dějepisu; pro část členů ASUD jsme od nich obdrželi DVD Rok 1968 - Zmařené naděje.
 8. Vystoupení členky výboru E. Kunstové na Letní škole historie PedF UK na FF UK v červenci 2008. Seznámila účastníky LŠH s výsledky SOČ, vyhlášením a tématem 5. ročníku Eustory a činností ASUD v předchozím školním roce..
 9. Spolupráce s autorem amerického DVD o čs. legiích v Rusku Bruce Bendingerem z Chicaga při jeho návštěvě v Praze; členové výboru se s DVD seznámili a pak se s ním sešli koncem října. Nad předaným textem průvodního slova byla ve výboru vedena diskuse o potřebné úpravě českého komentáře pro využití v českých školách, zatím pro nedostatek financí nebylo realizováno.
 10. Materiály pro MŠMT. Členové výboru na výzvu ředitelky odboru 22 a na základě svých zkušeností připravili a prodiskutovali připomínky k systému a způsobu udělování doložek MŠMT učebnicím - v listopadu byly zaslány odboru 20. Dále byl připraven a prodebatován dopis min. Liškovi a nám. Kitzbergerovi podnícený materiálem VÚP o výuce povinného dějepisu pouze v 1. a 2 ročníku gymnázií. V prosinci bylo připraveno vyjádření k plánu vytvoření nového oboru estetická výchova pro odbor 22 MŠMT. S těmito materiály se členové ASUD i další zájemci mohou seznámit na webu ASUD.
 11. Kontakty s fakultami připravujícími učitele D - obohacení našich materiálů o metodické a další publikace: v Telči jsme od didaktika Č. Brandejse získali dva velmi zajímavé sborníky vydané katedrou historie UHK, od B. Gracové z ostravské FF UO nový nástin metodiky dějepisu a slovenské DVD o poválečném pogromu v Topol´čankách V. Kratochvíla.
 12. Pracovníci VÚP připravující část Portálu pro výuku dějepisu požádali o spolupráci a možnost publikování některých článků z našich IL - vstoupili v jednání s autory; na svých stránkách umístili odkaz na náš web a my jsme zveřejnili odkaz na Portál.

4/ Zastupovat české učitele dějepisu v mezinárodní spolupráci

Tento úkol našich stanov je spojen se stále se zvětšujícími obtížemi po tom, kdy účast na mezinárodních konferencích cca do r. 2000 hradila RE, ale dále byla v některých postkomunistických státech předána do kompetencí jejich ministerstev.

Spolupráce s EUROCLIO: v roce 2008 se podařilo získat dva granty od agentury Sokrates, avšak bohužel ve výši nepokrývající celé náklady na akci. Mezinárodní konference "Minulost v přítomnosti, zkoumání rozmanitosti, identity a významu prostřednictvím vyučování historie" se konala v březnu 2008 v Bristolu. Byla jako obvykle spojena s valným shromážděním delegátů členských asociací. O obsahu konference a svých poznatcích z Velké Británie podrobně informovali naši delegáti E. Zajícová a L. Šmejda v IL 31 a také na našem semináři a valné hromadě v dubnu. - Počátkem roku zpracovali členové výboru odpovědi na otázky dotazníku Euroclio pro organizátory konference na Kypru, který přeložila a zpracovala E. Zajícová a zaslala do Haagu.

Zkušenosti jsou určitě velmi užitečné, avšak k podrobnějšímu rozšíření materiálů - hlavně překladům a jejich vytištění - nemáme potřebné finanční prostředky. Tak již patnáct let nemůžeme využívat pozitivní podněty ze zahraničí, které by pro nás mohly být užitečné. Snad by se se zdokonalováním znalosti angličtiny mohlo mezi našimi členy i dalšími učiteli více rozšířit sledování webové stránky Euroclio, která byla v posledním období upravena a byla obohacena o nové materiály. Byli jsme vyzváni, abychom se na obsahu podíleli svými zkušenostmi. Zaslali jsme do redakce článek H. Mandelové a E. Zajícové o podmínkách i problémech naší práce i výuky dějepisu v ČR.

Po roce 2002, kdy výbor ASUD organizoval pro EUROCLIO konferenci v Praze, se zájem a pozornost i finanční pomoc sekretariátu a výboru EUROCLIO soustředila na východní a jihovýchodní Evropu, kde se do činnosti na rozdíl od nás zapojují v hojné míře také didaktikové z pedagogických a dalších fakult zpracovávající různé projekty.

Všechny nabídky, které od organizátorů různých projektů dostáváme v e-mailové poště, předáváme našim členům. Obtíže nastávají většinou po stránce finanční. V poslední době se zdá, že by se něco mohou zlepšit. Nikoliv však z české strany, neboť přes několikaměsíční úsilí byla žádost naší členky o grant na konferenci Euroclio 2009 na Kypru agenturou Sokrates zamítnuta. Uvítáme proto i zkušenosti našich členů i dalších kolegů z jiných mezinárodních projektů v podobě článků pro IL.

Zpráva byla projednána a schválena na schůzi výboru 17. dubna 2009.NA JAŘE O DĚJEPISE VE VEŘEJNOSTI I NA ŠKOLÁCH

Na výboru, seminářích, valných hromadách i dalších příležitostech diskutujeme o své práci, o současných problémech, poskytujeme si vzájemně své zkušenosti. Sledujeme se znepokojením vztah veřejnosti ke škole a zejména k výsledkům dějepisné výuky. Cítíme, že nejen členové asociace, ale i další svědomití učitelé dějepisu potřebují povzbuzení, že by měli vyjádřit své postoje a dát o svých problémech vědět ostatním.

Poradili jsme se o tom na jednáních výboru a na valné hromadě v dubnu, kde jsme schválili dopis svým kolegům. Byl rozeslán a také zveřejněn v UN v květnu.

Odpovědi na vloženou anketu přicházely v průběhu června i prázdnin a dosud nejsou zpracovány. Velmi nás potěšil a povzbudil dopis pracovníků katedry historie univerzity v Hradci Králové dr. Brandejse a dr. Kotyka vyjádřením k jednotlivým okruhům problémů (pokud budou souhlasit, zveřejnili bychom alespoň část dopisu s jejich názory a úhel pohledu spolu s výsledky ankety). Zatím zařazujeme pouze text dopisu našim kolegům.

ČLENOVÉ ASUD PŘEDMĚTOVYM KOMISÍM DĚJEPISU

Vážené kolegyně a kolegové,

z řady skutečností zjišťujeme, že situace ve výuce dějepisu se v posledním období zhoršuje, kritické výtky na neuspokojivé výsledky přicházejí jedna za druhou ze všech stran, zprava i zleva, shora i z médií. Domníváme se, že by bylo vhodné slyšet i hlas učitelů, kteří dnes rozatomizováni na svých školách

poslouchají stále nové a nové připomínky, výtky, kritiky a příkazy.

Asociace učitelů dějepisu má ve svých stanovách jako jeden ze svých čtyř hlavních úkolů obhajobu zájmů výuky dějepisu - učitelů i žáků. Členové ASUD i další učitelé - účastníci několika letních škol se v průběhu předcházejících 10 - 15 let několikrát obrátili se svými připomínkami a žádostmi o zlepšení podmínek výuky dějepisu na ministry školství, ovšem (až na jednu kratičkou výjimku bez pozitivní odpovědi.

V posledním půlroce se problematika výsledků dějepisu ocitla ve středu pozornosti ještě více než dříve, a to ze strany kritiků z nejrůznějších směrů zleva, zprava - z médií, z oficiálních míst i některých institucí. Značný ohlas mělo prohlášení školské komise KSČM pranýřující výuku o poválečném období. Neutěšené výsledky byly "prověřovány" u řady výročí "osmičkového" roku (vznik ČSR, Mnichov, únor 1948, pražské jaro aj.), ale i jiných událostí - od politických procesů, k smrti Jana Palacha, normalizaci atd.).

Ve vyjádřeních k několika verzím RVP i dalších materiálech, schvalovaných na valných hromadách členů ASUD, jsme mnohokrát upozorňovali na podmínky výuky, které nemohou vést ke kvalitním výsledkům. Jinde v Evropě nevídané povinnosti škol v souvislosti s RVP požadovaly od každého učitele bez jakékoliv konkrétní pomoci výběr historické faktografie, kterou společnost žádá a jejíž výběr od počátků lidstva k dnešku (s řadou dosud nevyjasněných pohledů na řadu událostí a jevů) předpokládá u každého učitele dějepisu znalosti pracovníků několika vědeckých ústavů a patřičně bohatou aktuální knihovnu. Upozorňovali jsme na to, že nebyly naplněny podmínky vyjádřené v tzv."Bílé knize", např. nevznikla předpokládaná Národní rady pro vzdělávání, nedošlo k odborné i metodické přípravě učitelů pro jednotlivé předměty, k zajištění kvalitních učebnic a moderních pomůcek, nebyla věnována důkladná péče oborovým didaktikám, nebyly přiděleny dostatečné finanční prostředky, pro dějepis nebyl pro náročnou výuku zajištěn potřebný čas, vyučování aprobovanými učiteli, neexistuje systém dalšího vzdělávání pro všechny učitele atd.

Jsme si vědomi toho, že ne ve všech školách pracují stejně kvalitní učitelé - těch, kdo se snaží své povinnosti ve výuce plnit co nejlépe, je ovšem většina (odmyslíme-li si 25-30 % neaprobovaně odučených hodin D) - i když odborně zaměřených vzdělávacích akcí ve volném čase se účastní jen několik set vyučujících dějepisu. Jsou i školy, které mají vynikající učitele i podmínky (např. min. 2 hodiny D v každém ročníku, případně navíc i semináře, nakupují odbornou literaturu, jsou vybaveny odbornými pracovnami, současnou technikou atd., podle našich zkušeností je to jen malá část. Domníváme se, že obecně vinit za neuspokojivé výsledky pouze učitele je nespravedlivé. Za několik let příprav ŠVP nebyla ze strany historiků a didaktiků dějepisu učitelům k téměř nadlidskému úkolu poskytnuta žádná kvalifikovaná odborná pomoc. Portál VÚP, jímž se argumentuje, by měl být pouze určitým doplněním podnětů "učitelskou samoobsluhou", která by měla pouze jako doplněk nabízet kolegům různé vyzkoušené varianty. Nikoliv náhradou za práci, kterou by měli vykonávat jiní.

Zmíněná kritika výuky dějepisu ze strany reprezentantů KSČM měla své dozvuky nejen v médiích, ale také v pokynu ministra k vytvoření metodického pokynu. Ten je zpracováván ustavenou skupinou VÚP, která sepisuje, jak učit dějepis. V pracovní neschválené a zatím interně posuzované verzi obsahuje seznamy metod, doporučené obecné metodické literatury, ne však odborné rady pro konkrétní historickou tematiku. Za předpoklad postupného zlepšení současného stavu považujeme konkrétní pomoc. Tou by měla být např. kompendia kvalitní historické produkce (jaké známe např. z vynikající didaktiky polské), výbory didakticky upravených dokumentů (jaké mají k dispozici naši kolegové na Západě), soubory obrazového materiálu, karikatur, náčrtů, a grafů, a samozřejmě i historické syntézy z pera odborníků na poválečné období (třeba v pracovní verzi). Domníváme se, že bez takovýchto materiálů učitelé, v současné době navíc zavalení nevídaným množstvím problémů ve výchovné oblasti (nekázeň, kontakty s rodiči, alkohol, šikana, drogy atd.), požadované úkoly nemohou kvalitně zvládnout.

Kvalifikovaná pomoc a přímo pro výuku didakticky zpracované materiály (dokumenty, filmy, statistické údaje, grafy atd.) a dostatečný časový prostor, kdy žádoucí metody jsou mimořádně náročné, jsou jen částí potřebných předpokladů, k nimž se musí přiřadit po dvě desetiletí opomíjená didaktika a metodika dějepisu - na VŠ i v nově vybudovaném systému dalšího vzdělávání.

Ačkoliv se v tisku i různých projevech velmi suverénně operuje s údaji o dějepisné výuce, ve skutečnosti jsou informace torzovité nebo chybějí (poslední inspekce týkající se dějepisu se konala v roce 1998). A tak pramenem hodnocení jsou právě jen ty zveřejňované a pravděpodobně subjektivně prezentované údaje z podivných anket a náhodná zjištění, že část škol neukončuje výuku rokem 1989, ale dříve. Jednohodinový dějepis ve dvou ročnících ZŠ ani nemůže mít jiné důsledky, pokud nemá jít pouze o nadiktovaná fakta a data a má-li jít v rámci požadavků RVP o používání pro žáky zábavných metod, užívání dokumentů, samostatného bádání, diskusí atd. Jak každý učitel ví, nelze si hrát a zároveň něco naučit.

Při chybějících informacích o podmínkách a okolnostech výuky D ze strany státních institucí má výbor spolu s dalšími členy ASUD v úmyslu připravit a zpracovat alespoň základní údaje o výuce D na našich školách, jejím místě v učebních plánech, časové dotaci i materiálním zajištění, což předpokládá ochotu pomoci ze strany vyučujících. V roce 1993, kdy jsme zpracovávali anketu o výuce, zkušenostech a potřebách učitelů D, jsme dostali odpovědi z 1083 škol. Byla to doba euforie a nadějí. Nicméně i v současné době nesrovnatelně větší náročnosti naší práce, chceme věřit v podporu našich snah i tentokrát, zvlášť když disponujeme nesrovnatelně dokonalejšími technickými prostředky.

Dopis byl schválen na valné hromadě v dubnu, členové vyzváni k zaslání písemných připomínek nebo doplnění.
Dále následovaly otázky ankety.KE KULATÉMU STOLU SKAV 19. 3. 2009 NA TÉMA "KAM SE MÁ UBÍRAT VÝUKA DĚJEPISU"

(Referát ASUD byl na našem webu vystaven již před vydáním IL33)K PROBLÉMŮM VÝUKY DĚJIN POVÁLEČNÉHO OBDOBÍ Z POHLEDU ČLENŮ ASOCIACE UČITELŮ DĚJEPISU ČR

(Referát na mezinárodní konferenci Mene Tekel v Senátu 24. 2. 2009 byl na našem webu vystaven již před vydáním IL33)VÝBOR ASUD K DOPORUČENÍ MŠMT O VÝUCE DĚJIN 20. STOLETÍ

Členové výboru se návrhy zpracovanými pracovníky VÚP a připomínkovanými členy pracovní komise jmenované MŠNT zabývali několikrát. Pracovníkům oddělení 22 zaslali své připomínky v květnu a znovu v červnu. Zástupce výboru Pavel Martinovský se účastnil několika jednání o tomto pokynu. Jeho text zdůrazňuje nezbytnost výuky dějin 20. století, především jeho druhé poloviny.

Domníváme se, že metody v něm doporučované, dobří učitelé dějepisu již dlouhou dobu používají a těm druhým žádný příkaz, pokyn či doporučení nepomůže. Také proto, že výuka posledních padesáti - šedesáti let je mimořádně náročná a předpokládá dostatečnou pomoc - především seriózního historického zhodnocení v podobě učitelům přístupných studií či kompendií. Také systém dostupných a didakticky zpracovaných podkladů v podobě pomůcek všeho druhu.

Pokyn MŠMT vznikl na politickou objednávku v rámci jarní diskuse o tomto období ve škole, na kterou reagoval min. Liška úkolem pro podřízená pracoviště. V materiálu zaslaném 3. června MŠMT jsme pozitivně hodnotili některé jeho části, uvedli jsme však to, co by podle našeho mínění bylo vhodnější formou pomoci. Tento text připojujeme.

ZÁVĚRY:

S doporučením vhodných a době odpovídajících metod a pomůcek ke zkvalitnění výsledků výuky lze plně souhlasit. Domníváme se však, že nedílnou součástí změny ve způsobu výuky a jejích výstupů musí být další formy pomoci učitelům. Za nezbytné považujeme zajištění několika druhů podkladů, které školy postrádají. Řešením je konkrétní pomoc v oblasti studijních materiálů pro učitele a moderních pomůcek pro žáky. Mezi ně náleží zejména:


Jako cesta realizace jeví se žádoucí zadání tvorby především těchto druhů konkrétní pomoci výuce dějepisu vypsáním grantů MŠMT pro ÚSD, ÚSTR, ústavy fakult apod. - z finančních zdrojů, které jsou dosud využívány neefektivně a neúčinně. Navrhujeme tuto konkrétní cestu zkvalitnění výuky dějin 20. století.

Shrnutí:

Slabé zastoupení nebo absence dějin 20. století zejména jeho 2. poloviny ve výuce, a neuspokojivé znalosti žáků mají řadu příčin. Mezi ně patří nedostatek kvalitní historické a metodické literatury a potřebných pomůcek na školách a na náročná témata ve výuce nepřiměřený čas.

Svou roli hraje i nejistota řady učitelů v kvalifikovanosti k výuce posledních 50 let a nedostatek výukových materiálů; u části z nich existuje nejistota ve výkladu a schopnosti správně reagovat na případné problémy nebo diskuse, neboť ne pro všechny učitele byla kvalitní příprava zajištěna výukou na fakultách a neexistuje soustavné další vzdělávání pro všechny učitele. Svou roli hraje totiž také současná publicistika a i některými historiky zpochybňované pozitivní hodnoty našich dějin a významných historických osobností, přijímaných např. částí studentů. Negativně působí i časté nekvalifikované zneužívání historie k politickým cílům. Pro řešení této složité problematiky chybějí k výuce připravované a z pozice současného bádání historických ústavů zpracované studijní materiály všeho druhu, výběr vhodných dokumentů atd.

Jsme přesvědčeni, že pokud nebudou zajištěny vhodné podmínky, přiměřený čas a konkrétní metodická pomoc výuce na úrovni nejlepších didaktik zahraničních, nelze zajistit skutečné a výrazné zlepšení kvality výuky a znalostí o dějinách 20. století.

Výzvy a doporučení v rámci stávající zákonné úpravy na tuto oblast výuky upozorňují, avšak ke změně nemohou vést.

Výbor ASUDback