INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 29

DOKUMENTYZPRÁVA O ČINNOSTI ASUD ZA ROK 2006

PŘEDNESENÁ NA VALNÉ HROMADĚ 21. DUBNA 2007

Zpráva zahrnuje činnost od ledna 2006 do prosince 2006, druhý funkční rok výboru zvoleného na valné hromadě 8. dubna 2004
1/ Činnost členů výboru

Jeho členové se i v tomto roce scházeli ve složení zvoleném na VH v roce 2004 pravidelně jednou měsíčně v pátek odpoledne, mimořádně pro další činnosti. K těm patřila příprava sborníků 9 a 10, na Sjezd historiků, kompletování IL 8, vzdělávacích seminářů, soutěží, diskusí k RVP. Společným i speciálním činnostem věnovali tito členové výboru H. Mandelová - předsedkyně, příprava a distribuce IL, technická příprava sborníku ŠVP - I, vedení korespondence, konference na Maltě, Jan Kvirenc - místopředseda, příprava exkurzí a kurzu Inspirace, člen komise Eustory, E. Gladkovová - pokladník, žádosti o dotace a akreditace, I. Pařízková - předsedkyně komise pro Eustory, L. Bursíková - evidence členů, spolupráce na DVD se SDaP AČR, L. Šmejda - člen Pracovní skupiny pro dějepis MŠMT, předseda českolipské pobočky, příprava projektu pro grant ESF, E. Zajícová - zahraniční kontakty, podklady pro informace pro Euroclio, E. Kunstová spolupracovala se SDaP AČR na DVD, byla členkou komise Eustory a celostátní poroty SOČ, dílčí úkoly plnila J. Doušová, revizorka účtů Marie Blahutová.

Mimořádnými akcemi členů výboru byly činnosti spojené s přípravou na Sjezd historiků a jednání s výborem Sdružení historiků, publikační činnost, zhodnocení a vyjádření RVP gymnázií pro VÚP, účast na jednání Pracovní skupiny MŠMT pro dějepis v Praze na semináři MŠMT v Telči, příprava dvou sborníků ASUD, spolupráce na mezinárodním projektu Důvěra překonává hranice. Považovali jsme za svou povinnost informovat historickou obec o současné podobě dokumentů RVP pro dějepis, požadavcích MŠMT a stavu výuky, pro zářijový sjezd v Pardubicích jsme kromě referátu na dějepisnou sekci připravili i výstavku našich pomůcek a publikací dokumentů a Mimořádné číslo Informačního listu. Na jaře byl dokončen 5. ročník vzdělávacího kurzu Inspirace D a na podzim byl zahájen další, již 6. ročník; byly organizovány a zajišťovány třemi členy výboru.

Členka poroty SOČ E. Kunstová se účastnila celostátního kola v Karlových Varech, kde byla po sedmé udělena cena ASUD. V průběhu roku 2006 se dvě členky výboru, E. Kunstová a L. Bursíková podílely na přípravě DVD "Obrazy z českých dějin 1914-2004", v průběhu roku se připojil další člen ASUD. P. Martinovský. O výše zmíněných činnostech dále podrobněji.

Během roku byly řešeny běžné záležitosti agendy, členů, seminářů exkurzí, soutěží, přípravy a vyhodnocování vyplněných dotazníků ze seminářů, aktivity směrem k výboru SH, MŠMT, VÚP, spolupráce s organizátory soutěží, administrativní práce spojené s nabídkami a prodejem našich sborníků a přípravou několika písemností k žádostem MŠMT.

2/ Členstvo a činnost členů

Počet členů (platících) během roku se pohyboval i nadále kolem 250. Z členů se účastnilo 85 členů jarního a 101, podzimního semináře, dále jarní a podzimní exkurze - vše o sobotách a nedělích 36 a 38 účastníků. Výbor to i v tomto roce považuje za ocenění své práce.

Rovněž je potěšitelné, že řada členů přispěla do Informačních listů. Do č. 26 kromě členů výboru napsali další členové ASUD - L. Boháčová, M. Bobková a M. Kalčíková, z nečlenů J. Vyskočil a V. Rodriguezová, V. Šolle a B. Dragoun. Do čísla 27 přispěli M. Sedlmayerová, V. Rozhoň, Z. Havlíčková, H. Zíková, M. Nežerková, M. Machová a L. Veselý, z nečlenů H. Volavková, O. Srba aj. Mráček. Napomohli k pestrému a zajímavému obsahu a užitečným informacím, a tak doplnili sdělení a zprávy členů výboru. Všem děkujeme. Rovněž dalším přispěvatelům, P. Martinovskému, V. Chroustové, P. Kočířovi, L. Dvořákové, L. Veselému a I. Kopkovi, kteří koncem roku 2006 připravili články do IL 28.

3/ Spolupráce s nadřízeným institucemi, fakultami, historiky, dalšími občanskými sdruženími, školami apod.
Přestože výsledky ani v tomto roce nebyly valné, tato činnost byla poměrně rozsáhlá:
 1. Spolupráce s MŠMT byla opět jen sporadická - na rok 2006 jsme nedostali žádnou finanční dotaci. V říjnu 2005 nám bylo sděleno, že máme podat projekt z prostředků ESF, jehož uzávěrka však byla na konci listopadu, takže zpracovat projekt podle směrnic MŠMT na min. 500 000,- Kč v žádném případě nebylo reálné.
 2. V průběhu roku jsme zadali zpracování rozsáhlého projektu, které jsme 13. 10.,ještě před termínem (který byl 16. října), předali do podatelny MŠMT. Za 14 dní jsme dostali vyrozumění, že projekt nebyl přijat pro nedodržení termínu. Ten byl totiž na webové stránce MŠMT dne 9. října změněn na 10. října.
 3. Zástupci výboru L. Šmejda a H. Mandelová se v listopadu 2006 účastnili semináře MŠMT o dějepise na téma odborné terminologie a jednání Pracovní skupiny MŠMT pro dějepis.
 4. V roce 2005 vydalo MŠMT byl vydán sborník Historie a škola II. s referáty a příspěvky ze semináře o dějepise v Telči 2003; příspěvek výboru přednesený zde předsedkyní ASUD byl pracovníky odboru ze sborníku vyřazen, bylo přislíbeno jeho zařazení jako přílohy do sborníku ze semináře z roku 2004 - Historie a škola III, ale i v roce 2006 byl příspěvek zcenzurován.
 5. Na MŠMT byla na jaře na místo PaedDr. Tomka jmenována nová ředitelka odboru regionálního školství PaedDr. Jiřina Tichá. V červenci se sešla s předsedkyní ASUD k rozhovoru o další spolupráci.
 6. Na jaře požádal výbor fakulty připravující budoucí učitele dějepisu o informace o výuce a užívané odborné didaktické a metodické literatuře. Naší žádosti vyhovělo šest kateder (ústavů) historie, jimž jsme poděkovali.
 7. Spolupráce se Sdružením historiků byla i v roce 2006 formální; výbor SH se výukou dějepisu již od podzimu 2003 nezabýval, také naše vyjádření k RVP gymnázií z podzimu 2006 pouze vzal na vědomí. Výbor ASUD nebyl přizván ke spolupráci na programu dějepisné sekce Sjezdu historiků, jejímž garantem byl prof. Z. Beneš. Místopředseda ASUD přednesl na sekci náš kritický referát a předsedkyně naše stanovisko na závěrečném plenárním zasedání Sjezdu. Průběhem jednání jsme byli zklamáni, informace o této akci byly zveřejněny v IL 27 a 28.
 8. Výbor poděkoval vedoucímu redaktorovi Zpravodaje HK doc. J. Kociánovi za možnost získávat pro zájemce z řad ASUD toto periodikum. Vzhledem k tomu, že v roce 2006 se nekonalo výroční plenární jednání SH a nebylo možno přednést naši zprávu o činnosti, mohli jsme historickou obec informovat o naší činnosti jen na stránkách ZHK..
 9. Pokračovala práce členů ASUD (i výboru) v komisích a porotách tří historických soutěží - Dějepisná olympiáda - M. Sedlmayerová, v činnosti v celostátní porotě SOČ pokračuje E. Kunstová, která na celostátním kole v Prostějově předala již po sedmé CENU ASUD v podobě finanční a knižní odměny; v soutěži EUSTORY s historiky z ÚSD, s dr. Čelkem a dalšími členy komise, dále spolupracují I. Pařízková, E. Kunstová a J. Kvirenc - projednávali téma dalšího ročníku, upozornili na jeho obtížnost a blízkost k tématu již jednou v rámci této soutěže zpracovanému.
 10. Na letní škole PF UK na FF UK informovala M. Blahutová za výbor účastníky o činnosti ASUD v předchozím školním roce
 11. Ani v roce 2006 se nám nepodařilo získat ŠVP dějepisu žádné z pilotních škol (kromě těch, které jsou na školním webu) v říjnu 2005
 12. V průběhu 1. pololetí roku 2006 pokračovaly dvě členky výboru ve spolupráci s Asociací důstojníků a praporčíků AČR (započaté v prosinci 2004) na tvorbě DVD programu o českých dějinách 20. století. Na podzim se připojil člen ASUD P. Martinovský
 13. Členové výboru E. Kunstová a J. Kvirenc a se podíleli na dalším ročníku mezinárodním projektu občanského sdružení Důvěra překonáván hranice a zabezpečili pro účastníky z několika zemí část programu projektu v Praze
 14. Na jaře byl na žádost místopředsedkyně Českého helsinského výboru připraven materiál přibližující současnou situaci a podmínky ve výuce dějepisu a jejich neuspokojivém stavu. Na podnět ČHV jsme požádali o grant Nadaci Preciosa a získali jsme dotaci na vytištění část nákladu sborníku.
4/ Vzdělávání, diskuse o školní reformě
 1. 8.- 9. dubna 2006 : Dvoudenní vzdělávací seminář v NM s přednáškami prof. R. Kvačka a dr. V. Kurala s nedělní exkurzí v areálu Valdštejnského paláce, vč. běžně nepřístupných míst, s průvodkyní PIS Mgr. J. Náprstkovou; připravili a zajistili všichni členové výboru.
 2. 27.- 28. května 2006: Druhá dvoudenní jarní historická exkurze, celkově v pořadí 10. se odehrála na Olomoucku. Pro 39 účastníků ji připravil a vedl J. Kvirenc.
 3. 14. října: Historická exkurze na Příbramsko. Účastníci navštívili kromě několika historických památek i několik míst spjatých s životem a dílem A. Dvořáka a J. J. Ryby.
 4. 11. listopadu 2006- 19. celodenní seminář v NM s přednáškou prof. dr. V. Kuklíka byl zaměřen také metodicky a ústy autorů a organizátorů poskytl účastníkům řadu informací užitečných pro výuku (o činnosti Pedagogického muzea J. A. Komenského, o připravovaném DVD, nové publikaci k moderním dějinám, projektu Méně Tekel). Pro odpolední exkurzi jsme připravili návštěvu dvou méně známých zajímavých objektů - Podolské vodárny a Celnice Na Výtoni, kde nás provázeli mimořádně kvalifikovaní odborníci.
 5. od ledna pokračoval 5. ročník kurzu "Inspirace D" podle akreditace MŠMT zaměřený na dějiny 2. poloviny 20. století a aktuální metodické problémy; pět seminářům, které organizuje J. Kvirenc budově gymnázia Budějovická Praha 4, bylo v červnu zakončeno vycházkou historickými částmi Prahy na Janském vršku a návštěvou Ústavu soudobých dějin. Od listopadu byl zahájen již šestý ročník, jehož se účastní přes 30 zájemců.
 6. diskuse o podobě a obsahu RVP a problémech školní práce - v další fázi dotazníkového zjišťování ze strany VÚP v listopadu jsme zpracovali závažné připomínky k RVP gymnázií.
 7. E. Gladkovová a H. Mandelová zpracovaly v listopadu několik žádostí na MŠMT - první o akreditaci pro zařazení asociace mezi organizátory vzdělávání, druhou pro pokračování cyklu Nové pohledy na vývoj české státnosti, třetí na pokračování vzdělávacího kurzu Inspirace a poslední na regionální dějiny a exkurze. Byly kladně vyřízeny v únoru na tři roky.
5/ Publikační činnost ASUD pro členy i pro veřejnost
 1. Výborem byly vydány a členům rozeslány dva Informační listy - č. 26 (únor) a č. 27 (říjen)
 2. Vedoucí exkurzí J. Kvirenc připravil a rozmnožil metodické materiály ke dvěma historickým exkurzím (květen, říjen) -
 3. Externě je dále vedena a doplňována webová stránka, kde jsou zveřejňovány informace o činnosti a další informace užitečné pro učitele dějepisu; mají značnou návštěvnost i ohlas v podobě korespondence apod. - značně rozšiřuje okruh učitelů, kteří mohou využívat poznatky i informace o dění u nás i v zahraničí
 4. Pokračovala spolupráce několika členů s nakladatelstvími využívající zkušenosti z práce a diskusí - po dvou publikacích dokumentů Dialogu- Liberec z roku 2005 od podzimu 2006 připravují J. Kvirenc a E. Kunstová další soubor dokumentů, z evropských dějin do roku 1914. na jaře 2006 dokončila H. Mandelová pro toto nakladatelství učebnici vlastivědy pro 4. třídu, která dostala doložku MŠMT po osmi měsících.
 5. Na jaře pokračovala spolupráce na dvouletém projektu ESF didakticky zpracovaných filmových dokumentů na DVD "České dějiny 20. století" Svazu důstojníků a praporčíků ČSA; účastnily se ho L. Bursíková a E. Kunstová, nově P. Martinovský., který s ASUD uzavřel partnerskou smlouvu
 6. Od ledna byl distribuován sborník č. 8 autorky E. Kunstové, v březnu členy výboru dokončen a v dubnu vydán sborník č. 9 - Náměty ke zpracování ŠVP dějepisu pro 6. a 7. třídu.
 7. V průběhu podzimu členové výboru připravovali 10. sborník Náměty pro tvorbu ŠVP dějepisu pro 8. a 9. třídu
 8. V září 2006 bylo pro účastníky Sjezdu historiků vydáno zvláštní číslo Informačního listu, kde byla představena činnost ASUD, jeho publikační činnost a zveřejněny důležité dokumenty, jako byl Dopis českým historikům.
6/ Mezinárodní spolupráce
 1. Delegátka ASUD H. Mandelová zastupovala asociaci na konferenci EUROCLIO 20. - 26. března na Maltě, o obsahu a zkušenostech informovala v materiálech ASUD.
 2. Výbor ASUD zprostředkovává pomoci e-mailové pošty zájemcům o mezinárodní semináře informace od několika organizací nebo nadací, např. Brűcke/Most v Drážďanech. Článek pro IL 28 napsal jeden z účastníků.
 3. Členové výboru ASUD a české komise pro evropskou soutěž Eustory se svými připomínkami podíleli na přípravě 4. ročníku, vyhlásili výsledky a začali připravovat 3. sborník
 4. Získali jsme další zahraniční pomůcky a učebnice výměnou za naše, které jsme zakoupili z rozpočtu ASUD; další jsme věnovali aktivním členům Euroclio k propagaci českého dějepisu a jako poděkování za jejich práci
 5. Po internetové verzi Bulletinu Euroclio byl článek členů ASUD o způsobech hodnocení výsledků výuky dějepisu v ČR zveřejněn i v tištěné podobě.
 6. výbor ASUD vyhověl žádosti výboru Euroclio o informování českých europoslanců o mezinárodní iniciativě asociací pro humanizaci evropského vzdělávání mladých lidí
7/ Výhledy
Na valné hromadě i dalších setkáních budou pokračovat diskuse o dalším směrování ASUD, návrh na tyto okruhy činnosti:
 1. Měla by probíhat další diskuse o problematice změn ve výuce dějepisu na gymnáziích i základních školách, výměna zkušeností
 2. Bude pokračovat činnost jako náš příspěvek k dalšímu sebevzdělávání - setkávání a exkurze ve stávajícím duchu a rozsahu; doplnění regionálních nabídek (informace o nich) - pokračování kurzu Inspirace
 3. V roce 2007 bude 10. sborníkem ŠVP - II (pro 8. a 9. třídu)pokračovat publikační činnost Vzhledem k tomu, že ani na rok 2006 nebyla poskytnuta dotace MŠMT, bylo třeba zajistit vytištění z prostředků ASUD. Ve výhledu máme sborník s praktickými zkušenostmi z výuky i mimoškolní činnosti (Dějepis ve škole III nebo a za školou), bude-li o něj zájem. Proto se obracíme na všechny členy s apelem na zpracování dalších příspěvků a jejich poskytnutí kolegům ke zveřejnění.
 4. Ve výhledu je i další možnost: dalším sborníkem by mohly být náměty k výuce z evropských zdrojů - z materiálů EUROCLIO, RE a od našich kolegů ze zahraničí. K tomu by bylo zapotřebí získat finanční prostředky na překlady. Výbor se pokusí zpracovat a získat grant z ESF.
 5. Chceme i nadále pokračovat ve vydávání IL - uvítáme další zprávy z regionů o nejrůznějších aktivitách, zkušenostech a doporučeních, s informacemi o pozitivech i obtížích
 6. Bylo by užitečné pokračovat v diskusi o RVP pro ZŠ a G + nové maturitě, získávat poznatky ze škol a soustředit ze škol další zkušenosti z Maturity nanečisto - podněty od členů
 7. Stále se nedaří zapojení do mezinárodní spolupráce - do internetového projektu spolupráce učitelů dějepisu evropských zemí, kdy se vedení českých stránek ujal kolega ze Švédska Dalibor Svoboda - zapojit co nejvíce českých učitelů dějepisu: http://educationforum.ipbhost.com/index.php?showforum=125
 8. Bylo by zapotřebí zintenzivnit informovanost o naší práci v Bulletinu EUROCLIO
 9. Pokračuje zpracovávání databázi členů s e-maily pro operativní a častější možnosti komunikace m- stále chybí asi 20% e-mailů.
 10. Pokračovat v informacích pomocí webové stránky ASUD
Zpráva byla projednána výborem 16. března a schválena na valné hromadě 21. dubna 2007
K AKTUÁLNÍM PROBLÉMŮM , O NICHŽ SE ZATÍM V MÉDIÍCH NEPÍŠE

Následující dokument považujeme za velmi významný. Byl podepsán mnoha vynikajícími osobnostmi vědy i dalších oblastí veřejného života a koncem září vzbudil i zájem tisku. Věříme, že vzbudí i ohlas dalších vlivných osob a celé veřejnosti. Jeho text i jména signatářů můžete najít na webové stránce věnující se závažným problémům současné školy a reformy: www.stolzova.cz a také na www.ceskaskola.cz. Škoda, že iniciativa musela vzejít z kruhu zasvěcených osvícených matematiků, že historici na svém sjezdu (kromě referátu prof. Šmahela - viz IL 27) shledali vše v pořádku.

21. 9. 2007 byla v na půdě Univerzity Hradec Králové v rámci Konference "Matematika - základ evropské vzdělanosti" zveřejněna výzva "VŠEM, JEJICHŽ HLAS JE SLYŠET". Text výzvy zformuloval Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., z katedry didaktiky matematiky Matematicko fyzikální fakulty UK Praha a jejími signatáři jsou význačné osobnosti naší vědy, pedagogiky, případně veřejného a uměleckého života.

VŠEM, JEJICHŽ HLAS JE SLYŠET

Obracíme se na všechny, kteří vystupují v televizi a v rozhlase, píší do novin a časopisů, poskytují rozhovory atd., zkrátka na ty, "jejichž hlas je slyšet". Zamyslete se prosím nad následujícími řádky.

V poslední době pozorujeme značný nárůst nepoctivosti, nezodpovědnosti, bezohledného kořistění, agresivity a vulgarity. Společnost se tvrdě orientuje na okamžitou spotřebu, na rychlý a bezpracný úspěch. Hodnoty, které byly po staletí považovány za "skutečné", jdou stranou. Tato situace není specifická jen pro naši zemi, jedná se o celosvětový (euroamerický) vývoj, který u nás probíhá rychleji, neboť "doháníme, co jsme zameškali".

Na řadě škol jsme svědky soustavného snižování požadavků na znalosti a dovednosti. Ve sdělovacích prostředcích je často zpochybňována role paměti ve vzdělávání, smysl výchovy ke kázni a společenskému chování, důležitost osobního úsilí a význam zodpovědnosti. Cožpak si již nikdo neuvědomuje, že vzdělání a vzdělanosti člověk dosahuje dlouhodobou, soustavnou a cílevědomou činností?

Pokles úrovně vzdělanosti vnímáme s obavami. Absolventi základních, středních i vysokých škol mají dnes podstatně horší všeobecný rozhled než generace jejich rodičů. Ochota a tedy i schopnost porozumět světu, který nás obklopuje, je čím dál menší. Výrazně poklesla chuť pochopit přírodovědné i společenské jevy, vyznat se v historii, literatuře a výtvarném umění, vnímat současnost v kontextu historického a kulturního vývoje lidstva. Mnozí dnešní maturanti mají vážné problémy s vyjadřováním i s pravopisem, se základními početními úkony, nejsou schopni řádně porozumět psanému textu, sepsat smysluplný odstavec, neznají základní historická fakta, nemají ponětí o nedávném vývoji naší společnosti. Tzv. počítačová gramotnost je často chápána pouze jako úspěšné zvládnutí počítačových her, brouzdání po internetu a v lepším případě též pochopení základů jednoho textového editoru.

Jsme malý národ a malý stát. Máme-li obstát v Evropě a ve světě, musíme se o to usilovně snažit. Nechceme-li se stát pouze levnou a podřadnou pracovní silou, musíme se intenzivně vzdělávat a vytrvale a soustavně rozvíjet své znalosti a dovednosti. Tedy to, co je ve sdělovacích prostředcích často zpochybňováno a zatracováno. Nedostatečná vzdělanost a malý všeobecný rozhled vede k degradaci populace na nemyslící dav spotřebitelů všeho možného i nemožného, vytváří živnou půdu pro nejrůznější podvodníky, extremisty, je zdrojem ignorance a agresivity vůči lidem i přírodě.

Obracíme se proto na vás, na všechny, jejichž hlas je slyšet. Uvědomte si, že se značnou měrou podílíte na utváření atmosféry v celé populaci, že svými názory ovlivňujete hlavně mladou generaci. Snažte se proto orientovat společnost k cílevědomému vzdělávání, k odpovědné a uspokojení přinášející práci, k úctě k tradičním hodnotám. Pečlivě zvažujte svá slova, která pronášíte o školství, vzdělanosti a vzdělávání. Mějte na paměti, že je rychlejší a jednodušší bořit než stavět. Snažte se proto být konstruktivní a motivovat pozitivními příklady.

Nezapomínejte, že zejména vy, jejichž hlas je slyšet, máte odpovědnost za naši budoucnost.(Výzvu během dvou dnů po zveřejnění podepsalo 101 veřejně činných odobností, pedagogů vysokých škol, vědců i kulturních pracovníků. Další signatáři se připojili v následujících dnech a podpora i nadále pokračuje..)


NAŠE ŽHAVÁ SOUČASNOST

Předneseno dne 21. září 2007 na konferenci Matematika - základ evropské vzdělanosti

Doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.

Vedoucí katedry didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze


[ Příspěvek byl zařazen na naši stránku již na podzim. )
back