INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 18

OHLÉDNUTÍ ZA DRUHÝM POLOLETÍM ROKU 2001


Přehledně o činnosti výboru a dalších členů od vydání IL 17
(k některým bodům podrobněji dále v textu)

Některé činnosti se odehrávaly v průběhu celého uvedeného období. Byla to zejména příprava pátého sborníku a IL 18, diskuse o RVP pro základní školy, příprava RVP pro gymnázia, kontakty s regionálními pobočkami, práce v dějepisné komisi CERMAT a mezinárodní konference "Rich and varied Diversity. Teaching and Learning about Ethnic, Religious and Language Minorities in History" ve dnech 12. - 17. 3. 2002.

Dále:


Podrobněji k některým ze zmíněných činností a akcí:

PRVNÍ ROČNÍK MEZINÁRODNÍ STŘEDOŠKOLSKÉ HISTORICKÉ SOUTĚŽE EUSTORY
SLAVNOSTNĚ ZAKONČEN

V uplynulém školním roce měli studenti středních škol České republiky poprvé příležitost účastnit se mezinárodní historické soutěže s názvem Eustory. Informační list ASUDu o průběhu několikrát referoval v předcházejících číslech, přesto zopakujme na úvod několik základních údajů. Česká republika přistoupila díky úsilí Ústavu pro soudobé dějiny AV a Asociace učitelů dějepisu ČR k této soutěži s tématem "Sám proti moci. Opozice proti totalitnímu režimu v l. 1948 - 1989." Do soutěže bylo přihlášeno 112 prací ze 75 gymnázií a SOŠ celé republiky. Některé příspěvky zpracovaly kolektivy, takže účast přijalo celkově 196 studentů. Práce posuzovala komise složená z učitelů gymnázií a z historiků Ústavu pro soudobé dějiny. V náročném dvoustupňovém hodnocení byly vybrány vítězné práce a soutěžní ročník dospěl ke svému závěru.

Dne 5. října 2001 byly v prostorách Akademie věd ČR za osobní účasti čestného předsedy AV prof. Rudolfa Zahradníka slavnostně vyhlášeny výsledky. Setkání se za organizátory účastnili ředitel ÚSD AV ČR PhDr. O. Tůma, PhDr. V. Čelko z ÚSD, jenž byl tajemníkem organizačního výboru soutěže a svou zaujatou a pečlivou prací nejvíce přispěl ke zdárnému průběhu ročníku, paní Gabriele Bucher - Dinc z Körber Stiftung z Hamburku, členové přípravného výboru z ASUDu Mgr. I. Pařízková, PhDr. E. Kunstová a Mgr. J. Kvirenc a další, kteří se podíleli na hodnocení zaslaných příspěvků. Ze soutěžících byli pozváni ti nejúspěšnější, kteří se umístili do 12. místa (mnohé práce byly zpracovány vícečetným kolektivem), spolu s vedoucími prací. Autory prvních tří vítězných prací mohli doprovázet i ředitelé jejich škol. Slavnosti se tak nakonec účastnila téměř stovka těch, kteří se nějakým způsobem zasloužili o zdárný průběh 1. ročníku Eustory v České republice.

"Bez entuziasmu se nedá dělat nic. Nedejte si namluvit, že peníze jsou v životě na prvním místě." Mimo jiné i těmito slovy se v zahajovacím projevu obrátil na mladé, úspěšné studenty prof. R. Zahradník. Vyjádřil též naději, že hovoří k budoucím vědeckým kolegům, neboť výsledky jejich práce k takovým závěrům opravňují.

Zaujetí studentů, kvalitu prací i podíl učitelů ocenil v následujícím proslovu dr. O. Tůma. První místo získala Petra Novotná z Gymnázia Třebíč, jejíž práce se zabývala osudem pana Zdeňka Šplíchala z Moravských Budějovic. Druhé se umístily Elisabeta Kučerová a Denisa Hriňová z Gymnázia Lovosice. Jejich práce se jmenovala Pod dohledem aneb Jak se žilo katolickému děkanu Antonínu Bradnovi. Na třetím místě byly oceněny dva příspěvky. Práce Martina Pehala a Evy Šťastné z Prvního obnoveného reálného gymnázia z Prahy 8 se zabývala osudy rodiny Kapišinských ( jedna z přímých pamětnic příběhu rodiny, která poskytla studentům své svědectví, přijala též pozvání na setkání), student Michael Sekyrka z Gymnázia Písek zpracoval osud svého otce. Vítězové byli oceněni hodnotnými finančními odměnami i knižními cenami. Získali také pozvání na mezinárodní semináře do Berlína a Varšavy. Podmínkou účasti na mezinárodních seminářích byla dobrá znalost angličtiny a dosažení 18 let (jinak by byl nutný anglicky hovořící doprovod). Další soutěžní práce byly odměněny knižními cenami a celoročním předplatným časopisu Dějiny a současnost. Finanční odměny věnovala nadace Körber, ostatními cenami přispělo několik sponzorů - předních českých nakladatelství. Součástí cen bylo i pozvání pro dva učitele - vedoucí úspěšných prací na mezinárodní seminář do estonského Tallinu (podmínkou účasti byla opět dobrá znalost anglického jazyka, účast přijali PhDr. K. Humhalová a PhDr. J. Cejnar z Gymnázia Písnická). Atmosféra byla výtečná a při následujícím pohoštění si mohli účastníci vzájemně sdělit své zkušenosti i pohovořit s přítomnými historiky a členy AV ČR.

Po skončení slavností je vždy příležitost i k prvnímu bilancováni. Velmi šťastný se ukázal výběr tématu, byl oceněn i v zahraničí. Poskytovalo dostatek prostoru pro samostatnou badatelskou práci, nekladlo žádná regionální omezení a bylo pro soutěžící i lidsky velmi přitažlivé a zajímavé.Většina prací měla vysokou hodnotu. Nejčastěji se týkaly osudů lidí pronásledovaných v 50. letech. Autoři líčili životní příběhy soukromých zemědělců, členů opozičních politických stran, příslušníků PTP, kněží, studentů, učitelů i lidí, kteří se v soukolí totalitní moci ocitli bez příslušnosti k nějaké skupině. Některé podněty mohou využít i historikové věnující se tomuto období, neboť všechny práce jsou archivovány v ÚSD.

Organizátoři soutěže získali první cenné zkušenosti, které využijí v dalších ročnících. Pokusí se především odstranit jediný nedostatek, který se objevoval v kritických připomínkách učitelů - vedoucích prací v dotaznících ASUDu, tj. posunout termín oznámení tématu dalšího ročníku tak, aby studenti mohli pracovat déle. Příjemným překvapením byl vysoký počet účastníků (vzhledem k náročnosti práce). Cíle soutěže, tak jak byly stanoveny evropským výborem, byly naplněny. Z řady vyjádření studentů v předmluvách jejich prací bylo patrné, že je téma opravdu zaujalo, pracovali s chutí a objevili mnoho nového a neznámého. Osudy politicky pronásledovaných byly pro řadu z nich lidsky inspirativní. Nás zase překvapilo, jak rychle se některé skutečnosti stávají pro mladší generaci dávno zasutou a nepoznanou historií. S těmito závěry a také s cíli, organizací i charakterem soutěže se měli možnost seznámit i novináři na tiskové konferenci uspořádané tiskovým odborem v AV ČR před slavnostním vyhlášením výsledků 5.10.2001. O soutěži pak informovalo několik médií (Akademický bulletin dokonce na celé dvojstraně).

Na závěr je třeba ocenit podíl učitelů, kteří studentům věnovali svůj volný čas a podnítili je k účasti, pomáhali jim v orientaci v literatuře, v dokumentech, při práci s ústními prameny, při vyhledávání lidí z regionu a pod. Víme, jak je dnes složité věnovat část svého volného času nijak nehonorovaným aktivitám. Bez jejich přispění by ale soutěž nemohla být uvedena v život. Odměnou je nadšení mladých a jiskřičky zaujetí v jejich očích. Předpokládáme, že se účast v evropské soutěži stane tradicí a že i další školy nabídnou svým žákům příležitost uplatnit jejich zájem a schopnosti v dalších ročnících.

Ilona Pařízková, předsedkyně organizačního výboru Eustory v ČR
a členka výboru Asociace učitelů dějepisu

Příloha: tabulka spřehledem účastníků a oceněných prací do 85.místa


DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA - DŘÍVE SOUTĚŽ MLADÝCH HISTORIKŮ

Několik důležitých informací:

  1. Organizaci okresních a krajských kol mají od ledna 2002 na starost odbory školství při krajských úřadech jednotlivých krajů. Mohou pověřit nějaký DDM nebo školu a měly by také odpovídat na dotazy a připomínky, které se týkají organizačních záležitostí..

  2. Rádi bychom zachovali určitou hmatatelnou vzpomínku na uplynulé tři ročníky soutěže. Doufáme, že příjemným překvapením bude, že na jejich základě bude nakladatelství Práce vydávat novou ediční řadu pracovních sešitů, která se bude jmenovat Co v učebnicích je i není. V současné době přichází do prodeje první z nich - České země za vlády Přemyslovců a Lucemburků. Bude obsahovat vybrané úkoly, které se objevily v soutěži se stejným názvem před třemi lety, a navíc i řadu těch, které se nám do ní tehdy nevešly. Připraven do tisku je druhý sešit České země za vlády Habsburků a následovat bude Člověk ve 20. století.
Milena Sedlmayerová, členka Ústřední komise DO

back