INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 16

LITERATURA A POMŮCKY


NOVÉ PUBLIKACE DO KNIHOVNIČKY ASUD

V lednu a únoru byly završeny projekty, na jejichž publikování s dr. Rauchovou z MŠMT ČR spolupracovali čtyři zástupci ASUD. Výbor obdržel Sborník z literární soutěže základních a středních škol "HOLOCAUST - svědomí lidstva" zorganizované v rámci projektu "Fenomén holocaust" vyhlášeného prezidentem Václavem Havlem v rámci 55. výročí osvobození Osvětimi. Na vyhodnocení soutěže spolupracovali Ilona Pařízková a Jan Kvirenc. Dále jsme obdrželi Informační materiál pro učitele k výuce na základních a středních školách "Téma: Holocaust", který lektorovali M. Sedlmayerová a J.J. Gloser. Na obou projektech spolupracovali členové ASUD s pracovnicí MŠMT dr. M. Rauchovou.

Od dr. Dlouhošové z Kanceláře prezidenta republiky jsme obdrželi Sborník mezinárodní vědecké konference Fenomén holocaust, jíž jsme se účastnili. Od M. Vančurové ze Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze jsme dostali publikaci "Zmizelí sousedé", první sborník prací z projektu, o němž jsme vás informovali v minulých IL.

Jako poděkování za naše materiály František Morkes z Muzea J. A. Komenského poslal dva zajímavé sešitky: první je jeho práce Učitelé a školy v proměnách času, kterou v r. 1999 vydalo PC Plzeň a druhou zvláštní vydání týdeníku Školství: O školství vážně i nevážně. Údaje z nadpisů kapitol - Zajímavosti a kuriozity, Zapomínané a neznámé pravdy aj. uvádějí opravdu zajímavé i překvapivé informace, zvlášť pro poznání života a zkušeností našich kolegů v minulosti.

Bližší informace u výboru.

HM


DOPORUČUJEME:

Will Cuppy: Úpadek a pád prakticky kdekoho

Jen zdánlivě máme před sebou jen zábavnou knihu, která by měla k odborné publikaci daleko. Na vkusné obálce nás upoutá řada osobností, o nichž ve třídách hovoříme, která pro historii mají velký význam. V učebnicích jsou jména spojená s vládou, dobýváním, kulturními a jinými aktivitami. A nadpis nám slibuje, že občasný úpadek i pád může během života postihnout skutečně kdekoho. Neobávejte se, žádný bulvár nebo přílišné intimity vás neočekávají. Autor " než napsal jediný řádek na určité téma...přečetl všechny knihy a stati, které k danému námětu mohl sehnat...". A opravdu všechny příběhy, detaily v povaze či jednání hrdinů zapadají do historické reality a jsou zcela jistě ověřené. Máme před sebou skutečného živoucího člověka, který prožíval svůj všední život, zatímco my ho většinou známe a žákům představujeme jen v úloze historicky odživotněné. W. Cuppy kromě veliké znalosti faktografické využívá slovní komiky. Malá ukázka - Kleopatra (str. 52 - 53):

Egyptská královna Kleopatra VII. byla dcerou Ptolemaia XIII. Jméno její matky neznáme a není to důležité, protože nikdo s trochou rozumu by se nezahazoval s Ptolemaiem XIII. Říkalo se mu Ptolemaios Pištec, protože celý den vysedával a hrál na flétnu. Egypťané ho vyhnali ze země, ale on se samozřejmě zase vrátil.
Zemřel v r. 51 př.Kr. a zanechal Egypt Kleopatře a jejímu desetiletému bratru Ptolemaiovi XIV. (Ptolemaiovci byli kdysi nejčistší makedonští Řekové. V této době však už byli jen druhé kvality, a kdoví jestli).
Kleopatra a Ptolemaios XIV. se pořád hádali a ona to podle všeho netáhla s těmi správnými politiky . (Pánem Egypta byl eunuch Pothinos). Kleopatra přišla o svou půlku trůnu a uprchla do Sýrie, aby si zachránila holý život. Bylo jí jednadvacet a byla velmi nešťastná. Cítila, že takhle to nikam nevede.
Pak přijel do Egypta služebně Julius Caesar, největší z Římanů a Kleopatra se vrátila, aby s ním projednala pár věcí. (Za pobytu v Galii Caesar povraždil milion mužů, žen a dětí a zotročil další milion. Žádný Říman nedosáhl takového počtu.) Kleopatra se nechala k němu zanést v srolovaných lůžkovinách a zbytek noci strávila tím, že mu vyprávěla o své cestě. Takže on ji znovu dosadil na trůn společně s Ptolemaiem XV., dalším z jejích mladších bratrů, protože Ptolemaios XIV. se nějak utopil.
Ptolemaios XV. nežil dlouho. Kleopatra ho otrávila, ale nemějte jí to za zlé, protože královská etiketa velela otrávit tolik členů rodiny, kolik se dalo. Přesto Kleopatra neotrávila svou sestru Arsinoé. Pověřila tím někoho jiného. (Ti dva malí Ptolemaiové, XIV. a XV., nebyli tak zvrhlí jako většina ostatních Ptolemaiovců. Nebyli na to dost staří.)

Dopřejte si krásného čtení. Závidím každému, kdo teprve začne číst.

Eliška Kunstová, Gymnázium Praha 6

Jan Trojan : Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17. - 19. století

Kolega Jiří Janeček nás informoval o publikaci z dějin našeho stavu:

Téměř sedmisetstránkovou publikaci k dějinám hudební pedagogiky vydala v závěru roku 2000 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně. Tato práce by mohla jen stěží vzniknout bez přispění Grantové agentury ČR. Autor vyčerpávajícím způsobem informuje o sociálním postavení a společenské funkci kantorů a o jejich významu ve vývoji národní hudební kultury.
Čtenář se dozví o organizaci školství v našich zemích od vrcholného středověku po 19. století, dobu, kdy česká společnost zvítězila v boji o své národní probuzení. jak vypadala tehdejší, především nižší škola, jaká byla kantorova cesta životem, jeho příjmy, povinnosti a jeho postavení ve společnosti se dočte čtenář v dalších kapitolách této knihy.
Práce je doplněna obsáhlou dokumentační přílohou. rejstřík míst zaznamenává 2492 míst Moravy a Slezska, v nichž bylo možné podle dostupných pramenů zaznamenat činnost více než 14 000 kantorů. její neoddělitelnou součástí je i rozsáhlý seznam pramenů a literatury.
Kniha si jistě nalezne své čtenáře nejen mezi zájemci o regionální historii, ale neměla by uniknout pozornosti učitelů, především dějepisu a hudební výchovy.

Jiří Janeček, ZŠ Drnholec


NOVÉ POMŮCKY A UČEBNICE

Na žádost řady členů jsme připravili informace o připravovaných učebnicích a pomůckách pro základní i střední školy:

Učebnice dějepisu pro střední odborné školy

Již před delší dobou jsme byli u informováni o připravované učebnici, kterou pro nakladatelství Práce připravuje doc. dr. Z. Beneš.
Na semináři pořádaném Společností pro dějiny vědy a techniky v Národním technickém muzeu 15. února t.r. byli účastníci podrobně informováni o novém projektu nakladatelství Scientia. Především pro výuku dějepisu na středních odborných školách je určen soubor sešitů, kde v každém je na cca třiceti stranách představena historie některého vědního nebo technického (strojírenství, potravinářství, výroba textilu atd. ). Přítomní autoři představili své záměry, mnohdy již hotovou práci; jejich vystoupení naznačila, že sešity nakl. Scientia v blízké době obohatí i výuku na gymnáziích nebo ve vyšších ročnících ZŠ. Kromě toho byla oznámena další dějepisná učebnice pro střední odborné školy, kterou pro Scientii píší prof. V. Čapek a dr. J. Pátek.

Pátý díl atlasů Kartografie před dokončením

Posledním - pátým dílem bude dokončen soubor dějepisných atlasů pro základní školy a nižší třídy gymnázií, který začal vycházet v roce 1995. Po roční přestávce způsobené změnami vlastnických vztahů v nakladatelství dokončil autorský tým členek ASUD (H. Mandelová, E. Gladkovová, E. Kunstová a M. Sedlmayerová) podklady pro dějiny 20. století. Nyní je atlas předáván k recenzím, takže by měl vyjít ještě v tomto školním roce. Ti, kteří považují tyto atlasy za přínos pro svou práci a využívají je, mohou tedy informovat vedení škol o této plánované investici a požádat o zařazení do finančního rozpočtu.

Nakladatelství Dialog v Liberci

se na jaře minulého roku na nás obrátilo s návrhem na zpracování nové řady dějepisných učebnic pro ZŠ. Kolektiv ve složení H. Mandelová, E. Kunstová a I. Pařízková připravil jako první učebnici pravěku a starověku pro 6. třídu. Má pracovní charakter a nabízí materiály k samostatné práci žáků ve škole i doma (učebnice vychází ze zkušeností učebnice středověku nakl. Práce - Hroch a kol., která byla ve všech anketách hodnocena jako nejužívanější a nejúspěšnější ze všech titulů pro ZŠ).
Jde o pokus nabídnout nejen podklady pro vlastní "bádání" žáků ( obrázky, náčrtky, mapky, schémata, grafy, časové přímky, dokumenty ap.) s připojenými otázkami a úkoly k nim a závěrečným "výkladovým" textem - shrnutím nejdůležitějších poznatků, ale i něco navíc. Usiluje o probuzení zájmu o dějiny a nacházení podnětů k zamyšlení o tom, čím jsou pro nás dějiny a lidé žijící před staletími. Jako formu "oživení" dávných dob začleňuje dvanáct návštěv na zajímavých místech ( pravěké jeskyně, vesnice, Olympia, řecké divadlo, Pompeje a další) a rozhovory dnešních dětí s historickými postavami - významnými i neznámými (Feidias, Perikles, Platon, legionář na Hadrianově valu, úředník městské rady v Pompejích a další), kteří svým hostům vysvětlují vše, na co jich ptají.
Poznání uměleckých děl možní návštěva dvou starověkých galerií a významné dokumenty, literární díla i myšlenky pozoruhodných vědců a umělců přiblíží na pěti dvoustranách výběr dokumentů se zadanými otázkami k jejich zkoumání. Každé téma je uvozeno motivační dvoustranou a ukončeno přehledem nejzajímavějších nebo nejdůležitějších poznatků.
K učebnici bude vydán pracovní sešit, který bude připraven tak, aby nahradil normální sešit na zápisy (budou v něm i náčrtky, grafy, mapky k doplnění, vybarvení apod. Součástí kompletu je metodická příručka s nabídkou postupu práce, dalších materiálů, literatury atd.- Máte-li v plánu nákup nových učebnic, budeme rádi, prohlédnete-li si naši učebnici (ukázky a objednávky v nakladatelství DIALOG: Markova 9, 460 14 Liberec).
Helena Mandelová

Nakladatelství Machek a syn vydává folie pro zpětný projektor

Mezi nimi jsou i naše fólie pro dějepis. První díl BAREVNÝ DĚJEPIS - „Pravěk - starověk” tvoří 10 folií k pravěkým kulturám v Evropě a 10 folií k dějinám prvních států (oblast Mezopotámie, Egypta, Malé Asie, východního Středomoří, Indie a Číny). Druhý soubor je před dokončením, obsahuje dvacet fólií z dějin antiky - Řecka a Říma.
Barevné obrázky a černobílé náčrtky (nádoby, nástroje, bohové a kultovní předměty, zbraně, architektura, umělecká díla atd.) představují ke každé kapitole typické příklady lidských výtvorů, na nichž je možno kulturu charakterizovat. Obrázky jsou doplněny metodickými listy se seznamem objektů a podrobné podklady ke komentáři učitele při výkladu.back