INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 14

ASUD V ZIMĚ A NA JAŘE 2000

Z JEDNÁNÍ A ČINNOSTI VÝBORU


Leden:

K připravovanému sborníku shromáždil počátkem roku 2000 jeden z organizátorů VIII. sjezdu historiků doc. PhDr. Jiří Pešek přednesené referáty a další materiály ze sekcí. Sekce Dějepisectví a české školství, o níž jsme psali v IL 13, bude v publikaci zastoupena třemi referáty: Jana Kvirence (zveř. v IL 13), Čestmíra Brandejse z VŠP v Hradci Králové a Heleny Mandelové O vyučování dějepisu v Evropě, ale nejen o něm (zveř. v IL 15). Příspěvky publikujeme vzhledem tomu, že jen menší část členů ASUD bude mít sborník z VIII.sjezdu k dispozici:
Čestmír Brandejs
HISTORIKOVÉ A ČESKÉ ŠKOLSTVÍ


Únor:

Jednání výboru s Mgr. Vondráčkemna MŠMT 10. února

V dopise ze dne 20. října 1999 jsme se pokusili shrnout nejdůležitější dle našeho mínění nevyřešené problémy výuky dějepisu formulované v šestnácti bodech v dopise s otázkami Mgr. Vondráčkovi (publ. IL 13 str. 13 - 15). Vzhledem k tomu, že jsme nebyli vyzváni k diskusi o nich, požádali jsme o přijetí členů výboru. K setkání s ředitelem odboru všeobecného vzdělávání, jemuž byl přítomen i Mgr. J. Kořán, pověřený spoluprací s naší asociací, došlo 10. února. Musíme bohužel konstatovat, že k žádnému posunu nedošlo; odpovědí, které by nám uvedené záležitosti vysvětlily a opatření ministerstva zdůvodnily tak, abychom jeho kroky mohli pochopit, jsme se nedočkali.

Takže nevíme: proč není dějepis v maturitním ročníku, proč má na ZŠ jednohodinové dotace, kdo to prosazuje a jak to zdůvodňuje, proč nemohou výjimečně doložku dostat kvalitní (chybějící!) učebnice nebo pracovní sešity mimo „řadu“, proč asociace nedostává k vyjádření učebnice žádající o doložku, proč nebyly využity materiály výboru ASUD o výuce dějin 20. století a didaktické podobě učebnice pro 21. století, kdo a čím obhajuje stávající rozvržení učiva osmiletých gymnázií (4+4) a kdo se zabývá jejich koncepcí; kdo se zabývá koncipováním výuky dějepisu na našich školách ev. čí hlasy odlišné od názoru Sdružení historiků a ASUD pracovníci ministerstva respektují, proč ministerstvo nemá přehled o účelném vynakládání prostředků na vzdělávání a konkrétních akcích v regionech (kdo za kvalitu vzdělávání odpovídá), proč není řešena otázka výuky didaktiky a metodiky na vysokých školách, proč nebyly ustaveny slibované poradní sbory z řad učitelů jednotlivých předmětů a proč nebyla uzavřena smlouva mezi SH ČR a MŠMT. Dozvěděli jsme se, že asociace nebo podobná sdružení mají všechny naukové předměty a že jsou členy mezinárodních sdružení - obdoby Euroclio. Na základě impulsu z této schůzky jsme požádali o upřesnění jiná oddělení: pracovnice zahraničního odboru o žádné takové organizaci nevěděla, ze seznamu z dalšího oddělení jsme zjistili, že kromě jazyků, matematiky, výtvarných pedagogů a dějepisu jiní učitelé svou samostatnou profesní předmětovou asociaci nemají.

FAKULTY PŘIPRAVUJÍCÍ UČITELE DĚJEPISU

byly v průběhu února informovány o vydání dalšího sborníku ASUD. K našemu potěšení se tradičně ozvaly hradecká fakulta, kde objednávku zajistil dr. Brandejs, a olomoucká filozofická fakulta, kde prodej studentům opět zprostředkoval doc. Skoupý. Za zájem jim děkujeme. Za zaslaný sborník s uznáním poděkoval doc. Bůžek z Budějovic. Z Ostravy si objednali exemplář do knihovny. Bohužel nezareagovaly fakulty v Praze, Plzni, Liberci, Ústí a Brně. Lze to přičíst neutěšenému postavení didaktiky dějepisu a nedostatečné péči metodické přípravě budoucích učitelů dějepisu nebo jen omezeným financím?


Březen:

Schůzky předsedkyně ASUD se senátorkou I.Ondrovou - předsedkyní výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělání a kulturu a místopředsedou parlamentního výboru pro kulturu, sport, vědu a vzdělávání W. Bartošem.

Koncem minulého roku projevila paní senátorka zájem o informace o vyučování dějepisu na našich školách. V návaznosti na tento první kontakt došlo 2. III. k osobní schůzce, jejímž obsahem byly nejzávažnější problémy výuky dějepisu. Paní senátorka hovořila o možnostech, jak zjednat nápravu. K vzájemnému objasnění náhledů na současnou situaci a rozhovoru o možnostech zkvalitnění vzdělávání (zejména v dějepise) předběžnému jednání došlo o několik dní později.

HM

Duben:

Na dubnové schůzi by výbor informován o jednání pracovní skupiny ve složení doc. Beneš, dr. Kocián a Mgr.Kvirenc o kooperaci aktivit s reprezentanty České geografické společnosti a o projednání Otevřeného dopisu na březnové schůzi výboru SH ČR. Byly připraveny metodické materiály pro účastníky valné hromady. Projednávala se příprava semináře pro metodiky. Další body programu jsou uvedeny na jiných místech.

JK
Připravovaný seminář metodiků dějepisu

Od doby, kdy byla spousta pro výuku nezbytných věcí ministerstvem předána „trhu“, mnoho věcí nefunguje. Mezi ně patří i vzdělávání učitelů a možnosti jejich vzájemné komunikace. O takové činnosti se v jiných zemích starají odborná pracoviště, která u nás byla počátkem 90. let zrušena včetně instituce tzv. metodiků - zkušených učitelů z praxe. Někde byli prozíraví a tzv. OPS zcela nezlikvidovali, i přízeň odborníků z řad učitelů si zachovali. Na některých okresech se snaží centra vzdělávání v jiné podobě obnovit, např. v podobě Střediska služeb školám nebo Služby škole. I když je budoucnost nejistá, ochotou pracovníků většiny školských úřadů a za organizačního přispění ministerstva školství se nám podařilo zjistit jména a adresy metodiků v 67 okresech, kde pracují. Jen z menší části ŠÚ jsme odpověď nedostali.

Mezi členy ASUD je i řada kolegů, kteří funkci metodiků zastávají. Na jejich impuls a po dohodě s dalšími metodiky jsme se rozhodli pokusit se o zorganizování vzdělávacího pracovního semináře, na němž by se tito učitelé setkali, vyměnili si zkušenosti a získali další informace a podněty pro svou práci. Je připravován na zač. září.

Chceme o této akci informovat i další členy a požádat zejména ty, z jejichž okresů se neozvali, o případný dotaz na jejich ŠÚ. Může jít o okresy, kde v současné době metodik není jmenován a nepracuje a také nejsou pro dějepis organizovány žádné vzdělávací akce, soutěže apod. V některých případech by mohlo jít třeba o opomenutí v komunikaci.
(Jde o tyto okresy: Praha 5, 8, 9, západ, východ, Č. Budějovice, Tábor, Chomutov, Most, Trutnov, Ústí n.L., Blansko, Brno, Jihlava, Třebíč, Frýdek-Místek, Jeseník, Olomouc).


back