INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 14

S D R U Ž E N Í   H I S T O R I K Ů   Č R


SPOLUPRÁCE ASUD A SH ČR V ZÁLEŽITOSTI OBSAHU TZV. STÁTNÍCH MATURIT
Když byly počátkem roku 2000 zveřejněny návrhy cílů, pojetí a obsahu tzv. státních maturit, byli jejich strukturou šokováni geografové a historikové. Tyto dva předměty totiž nebyly mezi 13 volitelných předmětů zařazeny.
Jak Česká geografická společnost zastoupená prezidentem doc. Bičíkem (spolu se Spolkem učitelů zeměpisu), tak Sdružení historiků (spolu s ASUD) reagovaly kritickými vyjádřeními. Výbor SH jmenoval pro tuto záležitost pracovní skupinu ve složení doc. Z. Beneš, dr. J. Kocián, dr. H. Mandelová a Mgr. J. Kvirenc. Jak SH, tak výbor ASUD odeslaly Centru pro reformu maturit (CERMAT) nesouhlasné vyjádření a žádost o změnu. ( Podstatná část vyjádření SH ČR i ASUD je uvedena v rubrice Korespondence.)
OTEVŘENÝ DOPIS
Na schůzi výboru Sdružení historiků dne 26. března byl dohodnut společný postup historiků a učitelů ve věci stále se zhoršujících podmínek pro vyučování dějepisu na všech typech škol. Bylo schváleno znění dopisu, který byl 30. března předán vedení poslanecké sněmovny a senátu Českého parlamentu a předsedům všech výborů. V následujících dvou týdnech informovali historikové a učitelé o obsahu dopisu historická pracoviště, katedry a ústavy fakult, kulturní instituce, občanská sdružení a další organizace i jednotlivce, vyzvali je k vyjádření a solidarizaci s dopisem. Byla informována i média.
ČESKO - NĚMECKÁ KOMISE PRO DĚJEPISNÉ UČEBNICE
Počátkem března byl výbor ASUD ministerstvem školství požádán o vyjádření ke zřízení česko-německé komise pro školní učebnice dějepisu, obdobu komisí německo-polské, německo-francouszké aj. Jejími členy mělo MŠMT v úmyslu věnovat doc. J. Beneše, doc. V. Bůžka, doc. J. Peška a prof. E. Maura. V kladném vyjádření jsme vyjádřili naději, že její práce přispěje ke zkvalitnění dějepisných pomůcek, ale i nápravy nedostatků nejen v textech českých učebnic, ale i v učebnicích německých i jiných, kde české dějiny jsou interpretovány zkresleně, někde i nepravdivě.

back