ZPRÁVA O ČINNOSTI ASUD ZA ROK 2012

pro valnou hromadu ASUD 20. dubna 2013

Zpráva obsahuje přehled činnosti výboru ASUD a členů asociace od ledna do prosince roku 2012, tj. druhé funkční období výboru zvoleného na valné hromadě 30. dubna 2011. Úvod zprávy tvoří informace o členech, činnosti výboru v průběhu roku 2012, následuje přehled plnění úkolů asociace podle jejích stanov formulovaných ve čtyřech hlavních okruzích činnosti, jimiž jsou vzdělávání, výměna zkušeností a publikační činnost, zastupování zájmu výuky dějepisu směrem k úředním a řídícím institucím a dalším organizacím působícím v této oblasti a konečně působení směrem k zahraničí.

Úvod

V průběhu roku 2012 výbor v pracoval ve stejném složení jako v roce 2011 (předseda Pavel Martinovský, jednatelka Ludmila Bursíková, pokladník Kateřina Dražanová, dále Libor Šmejda, Eva Zajícová, Alena Pěkná a Martina Boldišová), nově byla do výboru přijata Martina Kalčíková a po několikaleté odmlce se práce ve výboru opět ujal Jan Kvirenc. Pravidelné schůzky se konaly v sídle asociace ve Vratislavově ulici jednou měsíčně a jejich náplní bylo pokračování v činnostech vymezených předchozími zprávami. Mimořádné schůzky a jednání byly spojeny s organizováním seminářů, exkurzí, soutěží a přípravou metodických materiálů. Konkrétní činnosti jeho jednotlivých členů jsou uvedeny v dalších částech zprávy. Kromě běžné agendy se výbor věnoval přípravě a organizací vzdělávacích akcí, kontakty s organizátory dalších akcí, MŠMT, fakultami a historiky, sborníku pro členy a kontaktům se zahraničními kolegy i asociacemi apod. Členové výboru se účastnili řady akcí pořádaných jinými organizátory.

Pokud se týká členstva, počet členů vzrostl cca o 20 členů, aktuální stav k 31. prosinci 2012 byl 204 členů. Jediné, co kazí radost členům výboru, je fakt, že ne všichni členové dodržují platební kázeň členských příspěvků. Účast na dvou seminářích v NM i dvou exkurzích byla nižší než v letech minulých. Jako největší podíl na klesajícím počtu účastníků vidíme nedostatek financí na školách, určených pro další vzdělávání pedagogů, a jistou únavu pedagogů z dalších činností. Jak ale napověděla anketa mezi členy, tak náplň seminářů (témata z období moderních dějin) není pro všechny až tak zajímavá. Na konci roku 2012 vypršela pro tento cyklus seminářů akreditace MŠMT.

Účastnické poplatky ze seminářů i kurzu Inspirace umožnily především uhrazení provozních nákladů a honorářů pro lektory. V roce 2012 jsme obdrželi dotaci z MŠMT určenou na publikační činnost – informačních listů a metodického sborníku 20. století pro čtenáře.

Finanční bilanci – mírnou ztrátu za rok 2011, jak je obsaženo ve finanční zprávě pokladníka výboru K. Dražanové, vedeme na účtě u České spořitelny. Ztráta je vysvětlitelná především závažným faktem – po dlouhých letech nám členský příspěvek do Euroclia nezaplatili z Rady vědeckých společností, ale náklady jsme museli pokrýt z vlastních zdrojů. Podvojné účetnictví je vedeno v elektronické podobě v peněžním deníku a dále je vedena kniha faktur a pohledávek. Účetnictví spravuje i nadále paní Marcela Míková.

Celkově lze říci, že při vzrůstajících požadavcích na běžnou školní práci u většiny členů výboru to vše bylo poměrně náročné, neboť oproti jiným profesním asociacím nemáme žádnou administrativní sílu, všichni členové výboru se v první řadě věnují svému učitelskému zaměstnání a činnost ve výboru ASUD chápou jako koníčka.

Adresa ASUD je i nadále Vratislavova 13 na Praze 2 – PSČ 128 00, internetové stránky www.asud.cz a e-mailová adresa: asudcr@seznam.cz.

PLNĚNÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ASUD

1/ Přispívat k prohloubení odborného vzdělání členů

Vzhledem k velmi omezené a často i finančně velmi náročné nabídce odborného vzdělávání ze strany profesionálních institucí nebo firem, přispívá ASUD svým členům zejména zařazováním témat pro obohacení výuky - v rámci akreditovaného cyklu Nové pohledy na dějiny 20. století na seminářích v dubnu a v listopadu 2012.

Jarní XXXI. seminář (který se konal 14. dubna) byl vzhledem k velkým válečným výročím věnován válkám 2. století. Pan pplk. Eduard Stehlík z Vojenského historického ústavu svou přednáškou představil Armádu České republiky, její mise, současný stav i možný další vývoj. Vojenský historik pplk. Josef Fučík nabídl posluchačům velmi netradiční pohled na vojáky 1. světové války, nadnesl několik provokativních otázek, které bychom mohli shrnout: Kdo byl skutečným hrdinou v 1. světové válce, československý legionář, nebo československý voják v uniformě C. k. rakousko-uherské armády? V rámci exkurze účastníci navštívili sídlo Domu OSN na Smíchově, kde zhlédli film o Petru Ginzovi. Účastníci obdrželi kromě DVD Kolektivizace, dodané z ÚSTRu, takémateriálů OSN i metodickou příručku o P. Ginzovi.

Podzimní XXXII. seminář (konaný 10. listopadu) se zaměřil na netradiční témata moderních dějin. Nejprve vystoupil čerstvý držitel Šustovy ceny Mgr. Aleš Materna s příspěvkem Lodě pro císaře pána – lodní výroba Vítkovických železáren pro rakousko-uherské válečné námořnictvo v letech 1891-1914. Druhý přednášející Dr. Jaroslav Šonka začal své téma výkladem od středověku: Diskriminace s tradicí a s tragickým důsledkem: Středověký antisemitizmus a jeho vyústění v systematickou vraždu ve 20. století. Odpolední exkurze pozvala účastníky do nově otevřené expozice Muzea Karla Zemana. Účastníci obdrželi multimediální učební pomůcku Česká společnost v novodobé Evropě od SDaP a publikaci Ž. Medveděva Stalin a židovský problém z nakladatelství Stilus Brno.

Kurz Inspirace. V lednu až červnu pokračoval kurz Inspirace, který vyvrcholil exkurzí v nově upravených prostorách Petschkova paláce. I když měl kurz své trvalé účastníky, přesto vzhledem k nízkému (a tedy nerentabilnímu) zájmu nebyl 12. ročník na podzim zahájen.

Exkurze. Kromě exkurzí v rámci obou seminářů v NM a kurzu Inspirace byly uspořádány další dvě historické exkurze, které připravily Ludmila Bursíková a Lenka Dvořáková. Červnová exkurze zavedla účastníky na Chrudimsko. Při říjnové exkurzi zavítali účastníci do Muzea na demarkační linii v Rokycanech.
2/ Napomáhat výměně zkušenosti mezi učiteli, šíření dobrých nápadů a informací o možnostech různých aktivit - publikační činností, přípravou metodických materiálů.

V roce 2012 jsme připravili pouze jeden Informační list - č. 39, vydaný díky finanční podpoře MŠMT v prosinci. Listy vyšly ve dvojnásobném obsahu. Kromě materiálů jako jsou dokumenty, informace o činnosti ASUD, korespondenci, účast na akcích MŠMT apod., informace o literatuře, pomůckách, o mezinárodní spolupráci aj. jsme v nich zveřejnili řadu příspěvků našich členů o zkušenostech z výuky a také i mimořádně významné články nebo referáty týkající se současné problematiky našeho školství. Za články a informace je třeba poděkovat H. Mandelové, M. Kalčíkové, E. Zajícové, L. Boháčové, L. Šmejdovi, L. Bursíkové, K. Dražanové, A. Pěkné, L. Dvořákové, F. Novákovi, M. Hlavatému, J. Pinkasovi, V. Ripkovi, M. Průšové, K. Tojšlovi, P. Svobodové, J. Fárové a P. Martinovskému.

3/ Napomáhat prosazování kvalitní výuky dějepisu ve vztahu k institucím a úřadům, které mají pro ni zajišťovat dobré podmínky

 1. Pokračování činnosti řady členů ASUD při přípravě, organizaci a hodnocení několika celostátních nebo mezinárodních aktivit - M. Sedlmayerové a I. Červinkové a v Dějepisné olympiádě, L. Bursíková nahradila E. Kunstovou ve Středoškolské odborné činnosti; již po desáté udělila vybrané práci Cenu ASUD - diplom, knižní a finanční odměnu. Z mezinárodních akcí v roce 2012 byla ve spolupráci s ÚSD AV vyhlášena a oceněna soutěž Eustory, v jejíž komisi zasedají I. Pařízková, M. Boldišová a J. Kvirenc. Do středoevropského projektu Euroclia se se svými žáky zapojila E. Zajícová.
 2. H. Mandelová za ASUD pokračovala v práci členky redakční rady největšího portálu určeného k výuce současných a moderních dějin www.moderni-dejiny.cz.
 3. Pokračovala pravidelná účast na schůzích výboru SH. ASUD zastupuje L. Boháčová.
 4. Žádosti o grant MŠMT. Na jaře roku 2012 jsme podali žádost o dotaci MŠMT Program na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání. Grant byl schválen.
 5. Mimopražští členové ASUD vstoupili do projektu revize multimediální učební pomůcky Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914 – 2009.
 6. Členové výboru připravili metodického průvodce a pracovní listy k brožuře a stejnojmenné výstavě ANLET 70. výročí operace Anthropoid.
 7. Byla podepsána Smlouva o partnerství s Národním muzeem.
 8. Předseda ASUD byl jmenován do odborné skupiny pro podporu oboru Dějepis Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NUV) .
 9. Členové ASUD se účastnili jednání, kulatého stolu na MŠMT, jehož cílem byly úpravy ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost RVP.
 10. Zakládající členky H. Mandelová, E. Gladkovová, E. Kunstová a zástupci současného výboru M. Boldišová a P. Martinovský byli oceněni čestnou medailí Anthropoid za dosavadní činnost „práci pro zachování paměti národa v oblasti novodobé české historie“.
 11. Brněnská kolegyně M. Kalčíková se na pozvání účastnila pracovních jednání Masarykovy společnosti v Brně.
 12. ASUD vstoupil do projektu Dotkni se 20. století.
 13. Členové výboru uzavřeli trojstrannou dohodu mezi Ústavem soudobých dějin AV ČR, společností PANT a ASUD o další spolupráci při organizování soutěže Eustory .
 14. Členka výboru M. Boldišová se účastnila konference Jad Vašem.
 15. Členové výboru se účastnili jednání pracovní skupiny předmětu dějepis MŠMT v Telči, P. Martinovský byl jmenován do týmu, který dostal za úkol zpracovat standardy pro dějepis na ZŠ.
 16. Pokračovala spolupráce s organizacemi: Národní muzeum, PANT, Člověk v tísni, ÚSD AV, ÚSTR, SDaP, Společnost bratří Čapků, Památník Lidice a Památník Terezín, Židovské muzeum v Praze, Magni, Archeologie zla, s univerzitami v Praze, Ústí nad Labem a v Ostravě.
 17. ASUD vystoupil z projektu Národní kroniky.
 18. J. Kvirenc obdržel medaili Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského, kterou obdržel za dlouhodobou sbírkotvornou pomoc.
 19. Pokračovala prezentace práce na stránkách – www.asud.cz.


4/ Zastupovat české učitele dějepisu v mezinárodní spolupráci
O spolupráci se zahraničím pojednává zpráva E. Zajícové:

Slibovaný grant z MŠMT nakonec nedorazil. Kolegyně M. Kalčíková sice získala grant z NAEP, tento by ovšem pokryl pouze část nákladů – proto zástupci z ASUD v roce 2012 nevycestovali na jakoukoliv mezinárodní konferenci.

Veškerá komunikace s Eurocliem probíhala elektronicky.

Stejně tak se čeká na peníze, které pomohou restartovat středoevropský projekt.

Zřejmě i Euroclio bojuje s financemi, protože najednou skokově zvedlo členské příspěvky. Tyto jsme loni museli zaplatit z vlastních zdrojů, jelikož i Vědecká společnost, která nám laskavě přispívala od samého začátku (od roku 1993), zahájila razantní škrty výdajů.

Zůstává otázkou do budoucnosti, zda se nám podaří získat nějakého sponzora a budeme moci zůstat plnohodnotným členem Euroclia. Z našich fondů můžeme platit členský příspěvek tak tři roky. Nebo bychom z evropských struktur vystoupili.

Zpráva byla projednána a schválena členy výboru 5. dubna 2013

back