STANOVY ASOCIACE UČITELŮ DĚJEPISU ČESKÉ REPUBLIKY

ZAREGISTROVANÉ 25. LEDNA 1995
upravené ve znění schváleném valnou hromadou v r. 2000

I. Základní ustanovení

Čl.1 - Asociace učitelů dějepisu ČR (dále jen ASUD) je dobrovolným sdružením učitelů dějepisu všech typů a stupňů škol České republiky, kteří chtějí přispívat ke zkvalitňování dějepisné výuky a k rozvíjené profesní, zájmové a společenské aktivity.
Čl.2 - Posláním ASUD je podílet se na průběžném vzdělávání členů i výměně zkušeností z výuky, napomáhat v publikování prací především z oblasti didaktiky a metodiky dějepisu. Členové ASUD chtějí svými znalostmi a zkušenostmi přispívat i k řešení koncepčních otázek vyučování dějepisu ve spolupráci s MŠMT ČR.
Čl.3 - ASUD je právnickou osobou podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Sídlem ASUD je Praha. Obvodem působnosti je území ČR.
Čl.4 - ASUD je v souladu se stanovami Sdružení historiků ČR (dále jen SH ČR) podle článku 1 a 2 III. části stanov SH ČR jeho kolektivním členem. ASUD má zastoupení v jeho výboru. Bližší vymezení tohoto stavu je upraveno zvláštní dohodou mezi oběma občanskými sdružením. Členství zaniká se zrušením tohoto sdružení, rozhodnutím pléna ASUD nebo SH ČR.
Čl.5 - ASUD se účastní činnosti mezinárodních organizací, je členem EUROCLIO - Stálé konference asociací učitelů dějepisu při Radě Evropy sdružující profesní organizace evropských států. Na každého člena ASUD se vztahují práva a povinnosti členů této evropské organizace dle jejích stanov. Členství v EUROCLIO zaniká zrušením této organizace nebo rozhodnutím pléna ASUD.

II. Programové cíle a prostředky jejich uskutečňování

Čl.1 -
Posláním ASUD je přispívat
 1. ke zkvalitňování vyučování dějepisu na školách
 2. k obohacování nabídky vzdělávacích možností jednotlivým vyučujícím
 3. k řešení koncepčních a obsahových otázek výuky dějepisu v rámci možností daných řídícími orgány, především MŠMT ČR i zákonnými normami
 4. ke komunikaci mezi učiteli a zprostředkovávání výměny zkušenosti všemi možnými formami
 5. k rozšiřování kontaktů českých učitelů dějepisu a jejich kolegy v zahraničí, tamějšími učitelskými organizacemi apod.
 6. k úzkým kontaktům mezi učiteli dějepisu a odbornými historiky
 7. k popularizaci dobrých zkušeností učitelů
V případě žádosti člena ASUD může jeho pobočka vstoupit do jednání v zájmu ochrany profesních zájmů svého člena.
Čl.2 -
K vymezenému poslání ASUD mají sloužit
 1. odborné historické přednášky, semináře a exkurze
 2. setkání a diskuse v oboru didaktiky a metodiky dějepisu
 3. práce v oboru didaktiky a metodiky dějepisu a publikování jejich výsledků
 4. zastoupení zástupců ASUD ve výboru Sdružení historiků ČR a dalších orgánech, pracovních skupinách pod., které budou ke zkvalitnění dějepisného vyučování vytvořeny
 5. spolupráce s řídícími orgány školství a dalšími institucemi ovlivňujícími podmínky výuky dějepisu
 6. všestranná spolupráce s jinými domácími i zahraničními organizacemi s obdobnou náplní činnosti osobním stykem i výměnou publikací apod., především v rámci EUROCLIO a institucí Rady Evropy, nadací apod.
 7. spolupráce ASUD s odbornými historickými pracovišti
 8. spolupráce s nakladateli a vydavateli učebnic a dalších pomůcek pro výuku dějepisu
 9. spolupráce s učitelskými iniciativami jiných obrů a předmětů
 10. informační periodikum - pokud bude jeho vydávání ve finančních možnostech ASUD, informace ve Zpravodaji Historického klubu - Sdružení historiků ČR ev. další tiskoviny

III. Členové ASUD, jejich práva a povinnosti

Čl.1 - Členství v ASUD je individuální a kolektivní. Individuální členství je řádné, mimořádné, čestné. Mohou být přijati i dopisující členové žijící v zahraničí. Řádným členem se může stát každá fyzická i právnická osoba žijící či sídlící v České republice, pokud splňuje podmínky vytčené v odstavci I. č. 1 stanov, na základě písemné přihlášky a zaplacení požadovaného příspěvku. Členy se mohou stát i neučitelé spolupracující s ASUD a přispívající rozvoji její činnosti. Nepřijetí nebo vyloučení člena ze z vážných důvodů (např. pro narušování činnosti ASUD) může být navrženo a projednáno na výroční schůzi pobočky, která rozhodne hlasy nadpoloviční většiny účastníků, případně na valné hromadě ASUD.
Čl.2 - Kolektivním členem se mohou stát orgány, organizace nebo sdružení, spolky a společnosti příbuzného zaměření (dále jen organizace), projeví-li zájem o kolektivní členství podáním písemné přihlášky. V ní bude uvedeno, jak se organizace chce podílet na činnosti ASUD a jaké znění dohody navrhuje. Navrhne 1-3 své členy, kteří jsou řádnými členy ASUD (dle článku 1) a kteří budou nositeli členství, tj. budou organizaci zastupovat a jednat jejím jménem. O přijetí organizace za kolektivního člena rozhoduje výbor ASUD.
Čl.3 - Mimořádnými členy se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, které významně činnost ASUD podporují. Čestnými členy se na návrh výboru nebo kteréhokoliv člena a po schválení valnou hromadou mohou stát osoby, které se výrazně zasloužily o činnost asociace nebo o zkvalitnění výuky dějepisu v ČR nebo v zahraničí. Čestní členové neplatí příspěvky. Dopisujícími členy se mohou stát osoby působící mimo dosah působnost sdružení, kteří přispívají k činnosti ASUD svými zkušenostmi a informacemi nebo materiály o výuce v zahraničí.
Čl.4 - Členství zaniká vystoupením z ASUD nebo nezaplacením členského příspěvku za daný kalendářní rok.
Čl.5 -
Práva a povinnosti členů
Každý člen má právo
 1. účastnit se všech akcí pořádaných ASUD a SH ČR
 2. aktivně se podílet na přednáškách, diskusích a další činnosti pobočky ASUD
 3. účastnit se výročních schůzí jednotlivých poboček ASUD, valné hromady ASUD a valného shromáždění Sdružení historiků v Praze a aktivně na nich vystupovat; sdělovat své návrhy a připomínky výboru ASUD a vedení jednotlivých poboček
 4. volit a být volen do všech orgánů ASUD
 5. získávat publikace vydávané ASUD a SH se slevou
 6. být informován o pořádaných akcích, jednání vedení pobočky a výboru ASUD, zahraničních aktivitách a nabídkách ke spolupráci
 7. požádat vedení nebo plenární jednání pobočky o radu nebo pomoc v odborných otázkách, případně při řešení nějakého pracovního odborného sporu
Každý člen je povinen
 1. řídit se stanovami ASUD a SH ČR
 2. platit členské příspěvky
 3. dle svým možností přispívat ke zvýšení prestiže vyučujících dějepisu po společenské a odborné stránce i dějepisného vyučování vůbec

IV. Orgány ASUD

Čl.1 - Nejvyšším orgánem ASUD je valná hromada - plénum členů, které svolává výbor jednou za rok. Valná hromada rozhoduje o všech zásadních otázkách sdružení ASUD.
Čl.2 - Mimořádně může být valná hromada svolána, požádá-li o to alespoň třetina členů.
Čl.3 - Valná hromada je usnášeníschopná, sejde-li se alespoň polovina členů ASUD. nesejde-li se alespoň polovina členů, jedná valná hromada o 1 hodinu později, pokud jsou přítomni zástupci alespoň poloviny poboček ASUD. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou přítomných. Volby jsou vždy tajné. Obdobným způsobem se řídí jednání poboček s výjimkou voleb, které mohou být provedeny aklamací.
Čl.4 - Valná hromada volí sedmi až devítičlenný výbor (podle jeho rozhodnutí a vzhledem k počtu členů ASUD) a revizora účtů.
Čl.5 - Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, jednatele a pokladníka.
Předseda stojí v čele asociace a jedná jejím jménem a zastupuje ji navenek, svolává schůze výboru a valné hromady, podpisuje s místopředsedou důležité listiny, s pokladníkem poukazuje výplaty částek do výše stanovené výborem a pečuje o to, aby byla splněna usnesení valné hromady a výboru. V případě jeho nemoci, zaneprázdněnosti nebo nepřítomnosti vykonává funkci předsedy místopředseda. Jednatel vede běžnou agendu, evidenci členů, vykonává usnesení výboru, připravuje valné hromady. Pokladník spravuje majetek asociace, přijímá hotovosti, vyplácí výborem nebo předsedou poukázané platby. Zapisovatel pořizuje protokoly jednání výboru, členských schůzí a valných hromad. Předseda po dohodě pověřuje další členy výboru konkrétními činnostmi a úkoly jak v běžné činnosti, tak v oblasti zahraničních kontaktů.
Revizor účtů přezkoumává hospodaření asociace, účetní knihy a inventář majetku sdružení. Zprávu podává na valné hromadě s návrhem na udělení absolutoria členům výboru.
Čl.6 - Výbor řídí činnost sdružení ASUD mezi jednáními valné hromady. Jedná za přítomnosti nejméně pěti členů z devíti. Usnesení jsou platná, jsou-li přijata nadpolovičním počtem hlasů zvolených členů výboru.
Čl.7 - Výbor organizuje část aktivit v celostátním měřítku (publikační činnost, příprava návrhů a jednání s nadřízenými institucemi, spolupráce se SH ČR, svolávání valných hromad a další dle oddílu II. Čl. 2 ), další část činnosti se uskutečňuje v regionálních pobočkách. Ty mohou být ustaveny v kterémkoliv místě ČR.
Čl.8 - Pobočka je ustavena, má-li nejméně tři členy, kteří oznámí zahájení činnosti výboru ASUD. Členové pobočky jsou individuálními členy ASUD a pracují v rámci jejích stanov. Vedení pobočky si podle svých potřeb a počtu členů vytvoří vlastní organizační strukturu. Jejich jménem jedná předseda. Nemohou jednat jménem ASUD bez dohody s výborem.
Čl.9 - Jednotlivé pobočky spolupracují v výborem, který má v tomto směru funkci koordinátorskou. Zástupci poboček mají právo účastnit se jednání výboru.
Čl.10 - Výbor řídí činnost ASUD se sídlem v Praze a zprostředkovává kontakty ASUD s pracovníky MŠMT ČR a dalšími státními orgány a institucemi a historickými pracovišti. Po dobu začlenění v mezinárodní konferenci EUROCLIO zprostředkovává kontakty a jejím vedením v Haagu; na jeho pozvání se delegáti ASUD účastní výročního jednání a dalších akcí pořádaných EUROCLIO i jinými organizátory. Podle přání a na žádost poboček zve k projednávání těchto činností členy jejich vedení.
Čl.11 - Pobočky mohou dostat část finančních prostředků získaných z centrálních zdrojů, především státního rozpočtu prostřednictvím dotace MŠMT ČR, jestliže o to požádají, potřebu odůvodní a provedou řádné vyúčtování.

V. Závěrečná ustanovení

Čl.1 - ASUD zaniká, vysloví-li se pro její rozpuštění víc než tři čtvrtiny řádných členů zúčastněných na valné hromadě ASUD nebo klesne-li počet členů pod deset.
Čl.2 - Činnost uvedená v příslušných článcích oddílů II a IV týkající se zajištění vzájemné spolupráce poboček, kontaktů s výborem a se zahraničím i publikační činnosti se může realizovat jen v případě získání odpovídajících finančních prostředků. Jinak mohou být tyto části stanov ASUD naplňovány jen v omezené míře.


back