MANUSCRIPTORIUM

MANUSCRIPTORIUM pro školy

Manuscriptorium je nejrozsáhlejší digitální knihovnou vzácných historických rukopisů v Evropě. Poskytuje unikátní možnost přiblížit evropskou i českou historii žákům a studentům všech typů škol. Tento fond v současnosti obsahuje cca 1900 nejvýznamnějších rukopisů a starých tisků, písemných památek, důležitých pro osudy našeho státu i pro utváření Evropy.

Tato digitální knihovna je sice budována pro badatele, svým obsahem i rozsahem je však přímo předurčena k tomu, aby co nejnázornější a neúplnější formou zpřístupnila široké veřejnosti a především mladé generaci naši historii a její kořeny. Digitální kopie dokumentů otevírají dveře poznání, nabízí široké pole k jazykové výuce, stylistickému rozboru a párové komunikaci. Porovnáním dokumentů s informacemi z obvyklých zdrojů se studenti učí kritickému myšlení.

Všechny školy České republiky mají díky dohodě mezi Národní knihovnou ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do Manuscriptoria umožněn plnohodnotný přístup. Proto v Manuscriptoriu vznikla speciální, školám věnovaná stránka. V první fázi projektu slouží jako vstupní rozhranní s vybranou množinou významných dokumentů rozdělených do několika tématických oblastí. Ve spolupráci s pedagogy a odbornými pracovníky bude aktivně doplňována a rozšiřována.

Pro potřeby výuky si učitelé mohou cokoli z Manuscriptoria vytisknout, k dispozici jsou kromě digitálních kopií texty popisující prezentované památky. Nově budou dokumenty postupně doplňovány o přepisy textů do formy čitelné pro naše současníky.

Manuscriptorium je vybaveno účinnými vyhledávacími nástroji, které jistě pomohou vytipovat další rukopisy a tisky využitelné pro výuku. Pedagogové také mohou svými návrhy ovlivnit výběr dalších dokumentů určených k digitalizaci. Na stránce určené pro školy najdete také první přípravy, které vznikly s využitím Manuscriptoria.

Pro přístup Vaší školy do Manuscriptoria se můžete zaregistrovat na adrese http://skoly.manuscriptorium.com. Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpovíme na adrese skoly@manuscriptorium.com.

Provozovatel Manuscriptoria: AiP Beroun s.r.o., Talichova 807, 266 01 Beroun, www.aipberoun.cz, tel. 311 611 237, www.manuscriptorium.com, www.manuscriptorium.eu


back