Zpět na obsah Na vyzvání učitelů:

VYJÁDŘENÍ K SOUTĚŽI MLADÝCH HISTORIKŮ

Tímto tématem se chceme zabývat v nejbližší době a zpracovat zkušenosti učitelů. Vzhledem k tomu, že jde o jedinou akci tohoto typu zařazenou mezi mezi akce plně dotované MŠ prostřednictvím DDM MŠMT, pokládáme ji za promarněnou příležitost i nevhodně vynaložené peníze. Již na podzim m.r. jsme žádali ředitele pro ZŠ Mgr. Šumského o bližší informace o zodpovědnosti za tuto soutěž, jména odborníků připravujících témata i zadání jednotlivých kol jsme se nedozvěděli.

Některé kritické připomínky byly totiž učiteli vyslovovány už k předchozím ročníkům. Větší množství připomínek z různých stran (viz též připomínky z valné hromady a Zpravy z regionů -IL 8,9 ) jsme obdrželi v uplynulých měsících k letošnímu ročníku s tematikou vzdělávání. Domníváme se, že se členové ASUD, pokud budou mít zájem, po dohodě s organizátory budou moci zapojit do přípravy dalších ročníků.

Rozsáhlejší příspěvek od kolegů z G. v Benešově zveřejňujeme jako podnět k soustředění dalších konkrétních připomínek k úkolům a požadavkům na účastníky školních, okresních a oblastních kol soutěže ( kolegům z Benešova za něj velmi děkujeme. Obracíme se na vás se žádostí o doplnění uvedeného rozboru podle vašich zkušeností, případně o vyjádření souhlasu či nesouhlasu s ním:

Tradiční Soutěž mladých historiků nesporně přispívá k prohlubování zájmu studentů o historii. Je otázkou, zda to platí i o letošním ročníku, který byl pořádajícím pražským Institutem dětí a mládeže věnován tématu Z historie výchovy a vzdělání.

Domníváme se, že koncepce některých soutěžních kol nebyla volena právě šťastně, neboť řada otázek a úkolů přesahovala možnosti soutěžících. Doložím to na testu oblastního kola, které se uskutečnilo 29.4.1998 v Praze.

  1. Příliš brzký termín. Mnoho soutěžících mělo za sebou přijímací zkoušky na střední školy /20.4. 1998/.
  2. Část doporučené literatury /Somr, Čtverák/ je jistě nezbytná pro studenty pedagogických fakult. Jen obtížně s ní mohou pracovat žáci 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Navíc je poměrně málo dostupná.
  3. Nemálo úkolů je formulováno nešťastně. Uvedu jen několik příkladů:
    • je opravdu nutné, aby žáci znali rok zavedení povinné šk. docházky ve Francii /úkol č.5/ a rok vydání prvních dílů Encyklopedie Britabica /úkol č. 14/?
    • proč byly dvě otázky /č.15 a 16/ věnovány právě /jinak nesporně důležité/ osobnosti J.H. Pestalozziho?
    • a z jakého důvodu byla naopak opomenuta řada osobností spjatých s dějinami školství na území České republiky /B. Bolzano, Masarykova generace univerzitních učitelů UK?.../?

Děti byly proto velmi zklamány, protože dosažené výsledky neopovídaly / a nemohly odpovídat !/ úsilí, které věnovaly přípravě. Je to nezodpovědný hazard s elánem a aktivitou žáků našich škol. Autoři testu prokázali naprostou odtrženost od školní praxe a velmi bych se přimlouval za to, aby se na přípravě příštího ročníku podíleli zkušení učitelé dějepisu ze základních škol a gymnázií.

Zdeněk Dvořák, vyučující,Gymnázium Benešov
PhDr. Jiřina Rennerová, vedoucí PK a soutěže

back