Zpět na obsah ASUD V REGIONECH
Z PLZEŇSKÉ POBOČKY

Dubnová schůzka ukázala, že pro členy naší pobočky je velmi obtížné dojíždět z celého kraje na pravidelné schůzky do Plzně. Proto příští schůzka bude stanovena na středu 26. strpna 1998, kdy ještě nebudeme zatíženi vyučovací povinností. Další schůzky během roku pak budou spojovány s jinými akcemi pro učitele dějepisu, které pořádá Pedagogické centrum v Plzni.

Na dubnové schůzce pobočky dostali slovo především mladší kolegové, kteří si otevřeně postěžovali na své problémy při výuce dějepisu na středních odborných školách. Jejich připomínky lze shrnout takto:

 1. Neexistuje učebnice, která by odpovídala hodinové dotaci a cílům výuky dějepisu na středních odborných školách
 2. Velmi nízká hodinová dotace dějepisu je ještě řediteli jednotlivých škol redukována ( 1 hodiny týdně pouze v 1. ročníku )
 3. Problémy s výukou nejnovějších dějin, konkrétně 60. léta v ČSR. Chybí faktografický materiál zpracovaný pro potřeby školy a vlastní zkušenost nemají.
Bohumila Burešová


Z POBOČKY V LITOMYŠLI

Členové se sešli 20. května a z programu jejich jednání uvádíme:

 1. Členové ASUD se rozhodli využít k propagaci činnosti asociace a vzájemné informovanosti činnost metodického sdružení s využitím skutečnosti, že předsedkyně pobočky je současně okresní metodičkou dějepisu. Úspěšné byla schůzka metodického sdružení učitelů dějepisu okresu Svitavy ve Svitavách 13.května. Zde byli učitelé seznámeni s Informačními listy, jednáním na MŠMT, novými učebnicemi a pomůckami. Učitelům byly rozdány ankektní lístky ASUD o hodnocení učebnic a požádáni o vyplnění a odeslání výboru ASUD.
 2. Členové pobočky i další učitelé hodnotili jako velmi přínosnou Historiádu pořádanou Mgr. Ivanem Bauerem v Golčově Jeníkově a doporučili ji dalším školám.
 3. Dva učitelé připraví pro školy okresu soutěž, která bude hravou formou propagovat učivo dějepisu mezi dětmi. Název: Poličská historiáda, termín: 27.5., místo: hrad Svojanov a okolí, organizace: soutěž pro čtyřčlenné školní týmy - praktické i teoretické úkoly vycházející ze základního učiva ZŠ.
 4. Byly připraveny vzdělávací akce na rok 1998/99 / a)cyklus Naši neznámí známí věnovaný dějinám a kultuře Romů a Židů formou celodenních seminářů v září a říjnu, b) Základní kameny jednotlivých dějinných období - Co je základní učivo? Dějiny 2. pol. 19. století nejsou nuda; ve spolupráci s prof. Kvačkem/
 5. Soutěž mladých historiků byla podrobena tvrdé kritice, označena za demotivující, špatrně připravenou, ani vzdáleně neopovídající obsahu učiva ZŠ a nižších tříd gymnázií, s mnoha chybami v zadání a řešení, pro přípravu doporučující těžko dostupné pro menší obce zcela nedostupné materiály a literaturu, i ve slovenštině. Soutěž nebyla školám v této podobě doporučena. Učitelé se rozhodli požádat výbor ASUD, aby jejich připomínky vzal na vědomí a pomohl je tlumočit na kompetentních místech.
 6. Pro lepší produktivitu práce bude většina činnosti pobočky propojována s metodickými setkáními učitelů okresu.
Dagmar Burdová
.


PRAŽSKÁ POBOČKA V LAPIDÁRIU NÁRODNÍHO MUZEA

8. dubna se poprvé sešli členové naší asociace z Prahy a okolí, aby se poradili o možnostech, jak dále prospět vlastní práci v dějepisných hodinách, a také něco nového poznali.Zvolili si místo zatím málo navštěvované a přitom velmi inspirující.

(Ilona)

Na valné hromadě 25. dubna se zájemci z členů Prahy a okolí dohodli, že koncem září se sejdou na schůzce s pracovním programem (problematika obsahu vlastivědy ve 4. a 5.r., tématika metodiky, učebnic a pomůcek).

Ilona Pařízková


ČLENOVÉ ASUD V OKRESE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

rovněž propojují svou činnost s aktivitami Kabinetu dějepisu tohoto okresu. Věnují se jednak svému vzdělávání, jednak praktickým stránkám dějepisné výuky - podmínkám vyučování, soutěžím atd. Z jejich dopisu vybíráme:

 1. Kabinet dějepisu pořádá pro učitele především přednášky. K velmi zajímavým v minulosti patřil cyklus přednášek historiků „Kapitoly z dějin poválečného vývoje“, besedy ve spolupráci se Svazem bojovníků proti fašismu, z posledních přednášky dr.Berkovce, doc.Opata a doc. J. Kuklíka.
 2. Soutěž Mladý historik. Zapojuje se 70-90% škol. Počet je závislý na tématech, která se v některých ročnících soutěže zdají být velmi náročná a hodně vzdálená od učebních osnov. Někteří učitelé by uvítali zavedení dvou kategorií a to pro ZŠ a gymnázia vzvlášť.
 3. Místo dějepisu v učebním plánu: Velkým problémem v oblasti výuky dějepisu se jeví snižování dotace vyučovacích hodin ze dvou jen na 1 hodinu v některých ročnících a někde i v celém rozsahu. Dochází zde k situacím, kdy: nelze splnit osnovy; - je narušena návaznost učiva; - výuka ztrácí na zajímavosti; - vytrácí se možnost působení na vlastenecké cítění atd.
Jaroslava Hnízdilová

Všem autorům zveřejněných zpráv velmi děkujeme za jejich příspěvky.


back