Zpět na obsah VALNÁ HROMADA ASUD 25.IV.
ÚVOD:
Jak bylo oznámeno v IL 8, svolal výbor valnou hromadu hodnotící činnost v uplynulém roce na konec dubna. Termín byl zvolen s ohledem na konání výstavy Mistra Theodorika tak, aby mohl být současně uspořádán vzdělávací seminář zařazený do systému akreditovaných akcí.

Jako na všechna předchozí setkání členů ASUD na VH, i při příležitosti této VH připravili členové výboru zvláštní materiál, který mohou použít pro svou práci: tentokráte je to jednak celý projev prezidentky EUROCLIO Joke van der Leeuw-Roord přednesený ve Lvově (překlad B. Dvořáka; úryvek v IL 8), jednak zpráva delegáta ASUD V. Ulvra o helsinské konferenci RE v březnu t.r.

Opět byla připravena také výstavka všech našich a některých zahraničních dějepisných učebnic a dalších textových pomůcek (prac. sešity), aby se s nimi mohli seznámit zejména členové, kteří k tomu jinak nemají příležitost. Některé publikace z poslední produkce zde bylo možno zakoupit.

Pro vyjádření názoru na obsah valné hromady i semináře i pro zjištění dalších skutečností byl připraven dotazník, v němž účastníci zhodnotili klady i zápory setkání, informovali výbor o svých přáních ap.

Aby o činnosti asociace byli informováni i ti, kdo se z nejrůznějších důvodů nemohli valné hromady účastnit, přinášíme jako obvykle podrobný program včetně zprávy. Vzhledem k tomu, že na valné hromadě nebylo dostatek času na obsažnější diskusi, prosíme o prostudování zprávy a vyzýváme k písemným návrhům nebo připomínkám k jejímu obsahu jak její účastníky, tak i ostatní členy ASUD (povšimněte si zejména organizačních změn a možností, v nichž byste mohli asociaci podle svých sil přispět).

Výbor

Program valné hromady (pléna)

 1. Zahájení - E.Gladkovová /řídila celé jednání/ - volba návrhové komise
 2. Zpráva o činnosti v roce 1997 /H. Mandelová/
 3. Zpráva finanční /B. Dvořák/
 4. Zpráva revizní /E. Kunstová/
 5. Zpráva o zahraniční činnosti a účasti na seminářích EUROCLIO a RE /V. Ulvr/
 6. Vystoupení předs. reg. pobočky v Plzni B. Burešové.
 7. Diskuse k předneseným zprávám a činnosti
 8. Schválení přednesných zpráv a navržených změn
 9. Usnesení valné hromady


ZPRÁVA VÝBORU O ČINNOSTI ASUD V ROCE 1997
A SOUČASNÝCH HLAVNÍCH PROBLÉMECH VYUČOVÁNÍ DĚJEPISU
S VÝHLEDY NA DALŠÍ OBDOBÍ

Období, které uplynulo od minulé valné hromady, je tentokrát z důvodů zmíněných v úvodu dnešního našeho jednání, kratší než obě předchozí. Naposledy jsme bilancovali 5. října m. r. kdy jsme naše setkání spojili s přednáškou prof. J. Polišenského a prohlídkou Obecního domu se zasvěceným odborným výkladem p. P. Jerieho. Začnu tedy touto událostí, která byla všemi zúčastněnými oceněna jako mimořádný zážitek, a to jak pro příležitost setkání s naším špičkovým historikem mezinárodního renomé, tak pro možnost intimně poznat prostory Obecního domu i okolnosti a průběh jeho rekonstrukce s pomocí odborníka, který patří mezi památkáře aktivně se podílející na znovuobnovení krásy této budovy. V této tradici - spojení teoretické nebo přednáškové části s návštěvou významného nebo zajímavého místa - bychom rádi pokračovali.

Je třeba se v úvodu zmínit i o usnesení minulé valné hromady, v němž bylo výboru uloženo několik úkolů; týkaly se úsilí o posílení místa dějepisu v soustavě vyučování, rozvíjení práce v regionech, zahraniční spolupráce a kontaktů s fakultami připravujícími budoucí učitele dějepisu. Tyto čtyři body usnesení začlením do příslušných částí zprávy. Ta byla i tentokrát výborem rozčleněna do několika oddílů: 1. Činnost výboru, 2. členstvo ASUD, 3. aktivity asociace jakožto reprezentanta učitelů dějepisu, 4. vzdělávací činnost, 5. publikační činnost, 6. mezinárodní akce a kontakty, 7. plány do budoucna. Přehledná zpráva předpokládá vaši zasvěcenost již z obsahu IL č. 7 a 8.

 1. Činnost výboru

  Výbor, který byl zvolen 4. října, se scházel opět pravidelně jednou měsíčně spolu se zástupci členů z regionů - konalo se tedy šest schůzek, jejichž programem byly činnosti, o nichž pojednává další část zprávy a dále i praktické zajištění uvedených činností.

 2. Členstvo

  Při minulém setkání jsme uvedli počet 370 členů. V posledním období se zvětšil o další asi dvacítku členů, přesto však tento počet nevykazujeme; jsou tu totiž některé komplikace. Např. náklady na vytištění Informačních listů a Zpravodaje Historického klubu i částky na poštovné a další komunikační služby neustále vzrůstají, nepovažujeme za účelné rozesílat IL, pozvánky a další materiály i těm, kteří již o členství nemají zájem, což dali najevo nezaplacením členského příspěvku pro daný kalendářní rok. Výbor navrhuje stanovit termín pro zaplacení příspěvku do konce dubna. IL vydané mezi 1. lednem a 30. dubnem budou rozesílány podle stavu minulého roku, další pak podle nového stavu. Několik nesrovnalostí, které byly zaviněny nedostatky v naší administrativě nebo špatným údajem na výpise z konta, jsme již dali do pořádku, zbylé opravíme, jakmile dostaneme od dotyčných členů informaci. Neradi bychom opomněli někoho, kdo ne svou vinou vypadl z naší evidence, když příspěvek včas zaplatil má o činnost asociace zájem. Těm, kterých se to týká, se omlouváme.

  Na dotazy několika členů navrhuje výbor schválit úpravu týkající se našich členů, kteří odcházejí do důchodu a mají zájem účastnit se i nadále činnosti asociace. Členský příspěvek navrhujeme v poloviční částce a přístup na všechny semináře bez poplatku.

  Mezi důležité úkoly uložené výboru minulou valnou hromadou a vyplývající i ze stanov, patří podpora činnosti v regionech; jsme velmi rádi, že vznikly pobočky v Plzni a Litomyšli. Předsedkyně plzeňské pobočky Bohumila Burešová se účastní akcí výboru, na činnosti druhé z obou skupin jsme se zatím podíleli alespoň konzultací o činnosti a vzdělávací akci, kterou připravuje předsedkyně pobočky Dagmar Burdová s dalšími členy pobočky a SSŠ. Z našich finančních prostředků můžeme uhradit cestovné pro alespoň občasnou účast předsedů stávajících i dalších regionálních poboček na schůzky výboru. Byli bychom rádi, kdyby jejich zástupci alespoň stručně doplnili tuto zprávu v další části programu.

  Jak z různých diskusí vysvítá, mnozí učitelé citelně postrádají možnost výměny praktických zkušeností a také hodnověrné informace o učebnicích a pomůckách; proto jsme se s pražskými členy účastnícími se schůzky 8. dubna spojené s prohlídkou Lapidária dohodli na setkáních členů pobočky z Prahy a Středočeského kraje, kde do programu alespoň jednou za čas zařadíme pracovní schůzku zaměřenou na problémy naší denní práce ve škole.

 3. Aktivity ASUD ve vztahu s řídícími orgány a dalšími institucemi

  a) MŠMT ČR: Jak jsme již podrobně informovali v IL č.7 a 8, pokračovaly v listopadu a v březnu snahy o kontakty s řídícími pracovníky ministerstva školství. V období, kdy jsme se připravovali na audienci u ministra Jiřího Gruši, jsme zpracovali a projednali podrobný materiál, v němž jsme se pokusili formulovat problémy, které v současné době brání dobrým výsledkům ve vzdělávání a výchově prostřednictvím dějepisu, a předali ho p. ministrovi; seřadili jsme je jednak tematicky, jednak podle důležitosti, kterou jim přikládáme (byly to časová dotace, obsah a pojetí vlastivědy a dějepisu, vysokoškolské i další vzdělávání učitelů, učebnice a pomůcky, % aprobovanosti učitelů vyučujících D, maturity a přijím. zkoušky, metodický časopis a možnosti informovanosti učitelů, zahr.kontakty, teorie D a další). V permanentních změnách na MŠMT v průběhu uplynulých deseti měsíců je jednání obtížné, neboť se mění jak lidé, tak i struktura aparátu, kompetence i ochota jeho pracovníků naslouchat hlasu řadových učitelů, třeba seskupených v občanská sdružení. Po osmi letech snah o komunikaci a slyšení našich názorů a návrhů jsme se zdáli být blízko konstruktivnímu jednání a žádoucích změn právě po schůzce členů výboru u ministra Gruši, který projevil osobní zájem na zlepšení podmínek práce učitelů na základních i středních školách a na jejich účasti při koncipování základních školských dokumentů. K další dohodnuté schůzce s ministrem již nedošlo, neboť následující, šestý ministr školství nás opět přenesl do reality, na niž jsme byli zvyklí - k jednání s nižšími úředníky. První, informativní etapa v podobě schůzky členů výboru s vrchním ředitelem základního a středního vzdělávání Mgr. Alešem Vondráčkem, nemá zatím konkrétní výsledek.

  b) Začlenění v HK: Pokračuje úzká spolupráce účastí dvou členek ASUD při jednání výboru Sdružení historiků - HK, zprostředkováním Zpravodaje HK i indivuduálními přednáškami historiků v rámci našeho kurzu Inspirace D. - Je škoda, že členové ASUD z Prahy a blízkého okolí až na výjimky nevyužívají přednáškové cykly, například současně probíhající soubor přednášek k výročí Františka Palackého, které (většinou každou první středu v měsíci od 17, 30) pronášejí vynikající odborníci jako dr. Třeštík, prof. Šmahel, dr. Kořalka nebo prof. Válka. Přitom přednášky v tomto sále jsou bezplatné a místo dopravně přístupné (témata i termíny jsou zveřejňovány v kulturních přehledech a denním tisku). - Iniciativa doc. Beneše a dalších členů HK vytvořit pracovní skupinu historiků a učitelů s právem kvalifikovaně posuzovat školám nabízené dějepisné pomůcky a učebnice rovněž dosud neuspěla.

  c) AU ZŠ: Členka výboru Iva Červenková navázala spolupráci s AU ZŠ, konkrét ně se skupinou prosazující výuku podle programu národní škola, která usiluje o zlepšení podmínek práce ve škole i pomůcek. Uvítali by názor učitelů na nejlepší dějepisnou učebnici také návrhy na nové pomůcky.

  d) Pro velkou část různých aktivit členů výboru i dalších kolegů ve vztahu s různými institucemi je mimořádně důležité mít co nejvíce podkladů ze škol. Je pádnějším argumentem názor několika set než několika desítek nebo jen několika učitelů. Přesvědčujeme se o tom často, na MŠMT, při rozhovorech a historiky, nakladateli, kolegy z jiných organizací atd. O tom se zmíním ještě dále.

 4. Oblast vzdělávací

  Zdá se, že k odbornému vzdělávání mají učitelé dějepisu na řadě míst poměrně dosti příležitostí; jde o jednotlivé přednášky nebo cykly, které pořádají pedagogická centra, fakulty, střediska služeb školám event. naše asociace v rámci akreditace MŠMT. Jsou však zřejmě rozdíly mezi jednotlivými městy a okresy a byli bychom rádi, kdybyste nás mohli o této složce vzdělávání blíže informovat (totiž: kde a jaké přednášky jsou učitelům D nabízeny).

  Problematičtější je oblast vzdělávání v oblasti forem a metod práce, jíž je v jiných zemích věnována nesrovnatelně větší pozornost. To je ostatně do určité míry patrné i ze pomůcek a metodických materiálů, které jsme zde na ukázku vystavili.

  V Praze se blíží k závěru druhý ročník cyklu Insiprace D, v němž kombinujeme tematiku historickou a didaktickou, což se setkává se zájmem. Promýšlíme, jak obě složky propojit v dalším, třetím ročníku zaměřeném na dějiny 2. poloviny 19. a 20. století, kam se mohou přihlásit i další zájemci - členové ASUD i vaši kolegové, jimž cyklus doporučíte (přihlášky v posl. IL).

  Nepříznivé pracovní podmínky, nedostatečná informovanost i podceňování metodické složky vyučování u začínajících případně neaprobovaných učitelů D jsou zřejmě příčinou, že metodicky zaměřený kurs orientovaný na tuto skupinu našich kolegů jsme v Praze pro malý počet přihlášek letos neotevřeli a museli se omluvit přihlášeným. Výbor projedná eventuální novou nabídku pro příští rok - byli bychom rádi, kdybyste se k tomu vyjádřili.

  Domníváme se, že vzdělávací činnost asociace by měla navazovat na obsah vysokoškolské výuky didaktiky a metodiky. Proto, jak víte, jsme již vloni požádali didaktiky fakult o odpovědi na naše otázky o obsahu vysokoškolské výuky a dostali odpověď z pěti z celkových třinácti příslušných kateder. Nejen proto, že to patří mezi úkoly uložené výboru loňskou valnou hromadou, jsme letos zaslali všem dotyčným fakultám další dopis a nabídli informace z oblasti vzdělávání učitelů dějepisu v Evropě a námi vydanou publikaci Didaktické inspirace. Projevili o ně zájem pracovníci historických kateder nebo ústavů z Plzně, Hradce Králové, Liberce a Ústí n.Labem. S několika didaktiky dějepisu jsme se setkali na dvou seminářích pořádaných VÚOŠ a ÚVRŠ v Praze koncem března. Setkání se účastnilo i šest členů ASUD (mezi nimi i jejich organizátoři). Využili jsme těchto příležitostí k tomu, abychom informovali o pozornosti věnované dějepisu Radou Evropy, EUROCLIO, o jejich i naší činnosti a publikacích. Obě akce prozradily, že stav naší didaktiky bohužel zdaleka není srovnatelný se stavem tohoto oboru v jiných, především západních zemích, ale i třeba v Polsku; o obsahu těchto schůzek budeme informovat v příštím IL.

 5. Publikační činnost, informovanost členů

  Hlavním prostředkem informovanosti členů ASUD je i nadále Informační list. V uplynulých šesti měsících se nám podařilo připravit dvě čísla, do nichž se snažíme zařazovat v rámci možností co nejširší okruh různorodých a užitečných sdělení a zpráv. Budeme rádi, jestliže získáme poznatky i názory na jejich obsah, náměty pro další čísla IL a také co nejvíce vašich příspěvků. Všem členům, kteří se na obsahu 7.a 8. čísla podíleli, výbor děkuje.

  Po sedmi drobných materiálech připravených pro účastníky valných hromad se nám podařilo vydat první profesionální publikaci zamýšlené edice Inspirace D - „Didaktické inspirace - Z odkazu metodiky a didaktiky dějepisu předchozích desetiletí“, o jejíž zpracování jsme požádali doc. Jarmilu Růžičkovou. Naši představu zcela naplnila. Téma z dějin teorie učitelské práce jsme pro počátek zvolili záměrně; jsme přesvědčeni, že to další, co máme v plánu, by mělo mít své kořeny ve všem dobrém, k čemu v tomto století teoretici i praktici dospěli. Po šedesáti letech je tu vůbec poprvé představena mimořádná osobnost našeho kolegy - autora ucelené řady dějepisných učebnic pro nižší třídy středních škol a také teoretické práce - metodiky dějepisu z 30. let; jde o středoškolského proferora Jaroslava Sochora zatčeného a popraveného nacisty v roce 1942. Můžeme se však poučit i z toho, co dobré nebylo a srovnat pojetí předchozích čtyřiceti let s dnešními podmínkami, pohledy a potřebami.

  Z našeho rozpočtu jsme uhradili autorskou i technickou práci a předpokládali jsme, že knížečku uvítají všichni naši členové. Zatím se jich ozvala a Didaktické inspirace si objednala necelá stovka. Většina nákladu (900 ks) zatím čeká na zájemce z řad členů ASUD, dalších učitelů dějepisu i studentů. Na zmíněných seminářích didaktiků uvítali toto obohacení studijní literatury pro studenty pracovníci kateder z Hradce Králové a v Plzni.

  Problémem naší neprofesionální organizace je propagace a administrativa - obracíme se tedy na vás, abyste nám pomohli publikaci propagovat a rozprodat, abychom získali finanční prostředky pro další čísla této edice. K vyjádření názoru na jejich témata vás žádáme na hodnotícím dotazníku.

  Jako informaci o současných událostech v evropském dějepisném světě jsme pro účastníky dnešní valné hromady připravili dva aktuální materiály - projev prezidentky Euroclio o učitelském vzdělávání a zprávu o březnové konferenci v Helsinkách.

  Opět ochotou vedení Historického ústavu AV ČR byl pro členy ASUD vytištěn Zpravodaj HK č. 2/1997 a připravuje se č. 1/1998 které vyjde asi v červnu.

  Novinkou v možnostech informovanosti členů a směrem opačným výboru od členů jsou internetové stránky ASUD a EUROCLIO, jejichž adresy byly zveřejněny v IL č.8 a e-mailová schránka (obě informace jsou připojeny na potvrzení o účasti spolu se stránkou Euroclio). Pokud máte k dispozici internet na škole, doma nebo jinde, můžete tu vyhledat aktuální sdělení.

 6. Mezinárodní kontakty

  V průběhu uplynulých šesti měsíců se konalo General Assembly, plenární zasedání členských asociací z většiny zemí Evropy v Helsinkách 14. března 1998. Delegáti zastupovali kolem 60 tis. členů EUROCLIO.

  Nás reprezentovali člen výboru Bohuslav Dvořák a Václav Ulvr z liberecké pobočky. Kol. Dvořák byl pověřen funkcí raporteura v jedné z pracovních skupin, tzn. zpracovatele výsledků diskuse. Informaci o obsahu tohoto shromáždní připojí dále naši delegáti.

  Jednání Euroclio bylo jako každoročně propojeno s odborným seminářem. Ve dnech 9.- 14. března se v Helsinkách konal mezinárodní seminář „Informační technologie ve vyučování dějepisu“ ;představil nejmodernější média zapojená i do mezinárodní spolupráce žáků a studentů při zpracování dějepisných projektů. Rovněž o tomto semináři si vyslechnete zprávu a další informaci uveřejníme v IL č.9.

  V říjnu m.r. jsme byli pracovníky MŠMT a PC Praha vyzváni k účasti na mezinárodním projektu připraveným MŠ v Severním Porýní-Vestfálsku. Mělo by jít o pokračování projektu k výměně zkušeností z oblasti výuky společenskovědním předmětům i problematiky výchovy; v obecné rovině byl započat před třemi lety a nyní by měl dostat konkrétní podobu s výstupy použitelnými v praxi. Zastupovat ASUD v této spolupráci se ochotně uvolila Dagmar Hudecová s kolegy z Plzně. Zatím však nemáme zprávu o jednáních, která vede PC Praha a která byla ohlášena na jaro t.r.

  Z další činnosti RE: Z centra ve Strasburku jsme obdrželi další sborníky vydané RE o výsledcích dalších konferencí: “O využívání muzeí a jejich spolupráci se školami“ - sborník z konference ve Stocholmu z března 1997 a „Vyučování dějepisu v rozdělené společnosti“ - sborník z evropské konference v Severním Irsku v říjnu 1997.

  Tyto - stejně jako další texty - můžeme zájemcům poskytnout k okopírování. Rádi bychom v budoucnu vydali v překladu alespoň výběr pasáží z bohatých materiálů, které máme od RE k dispozici. Za užitečnou pokládáme také rekapitulaci činnosti Euroclio od r. 1993, aktivit RE v 80. - 90. letech a informaci o dalších evropských dějepisných aktivitách, například vzdělávání učitelů, což jsme začali zařazením několika článků tohoto typu v IL i texty připravenými pro dnešní valnou hromadu.

 7. Výhledy do budoucna

  Některé již byly naznačeny: chceme pokračovat v podpoře všestranných aktivit členů ASUD v jednotlivých pobočkách, pokud se přihlásí i o finanční příspěvek, v kontaktech s fakultami, jejichž didaktikové se snaží zvýšit prestiž a úroveň tohoto oboru, máme v úmyslu i dále jednat s nadřízenými orgány, především pracovníky MŠMT - o postavení dějepisu v učebních plánech všech typů škol, vzdělávání učitelů a pomůckách i dalších tematech. Za závažný problém považujeme právě neutěšenou situaci v oblasti učebnic a dalších pomůcek; z různých zdrojů informací usuzujeme, že lobováním velkých nakladatelů se upravují podmínky pro monopolní firmy, kdežto činnost malých nakladatelství a jejich autorů, byť by byli schopni vytvořit a vydat moderní, kvalitní a úrovni nejlepších evropských titulů se rovnající pomůcky, především učebnice, je ohrožena. Podle našeho mínění není uspokojivě vyřešen ani způsob hodnocení učebnic, zjednodušeně označovaný jako udělování doložek. Již dvakrát (na jaře 96 a na podzim 97) jsme na vyzvání pracovníků MŠMT předali seznam učitelů ochotných podílet se na hodnocení připravovaných titulů z hlediska jejich vhodnosti použití ve škole; dosud však asociace nebyla požádána o žádné vyjádření tohoto druhu. Pokud se na nás pracovníci MŠ obrátili, jednalo se o posouzení již vydané puiblikace např. kvůli kritice učebnice Dějiny Koruny české nebo knize Dějiny Evropy, jejímž spoluautorem je Jiří Gruša. Ani jedna z těchto knih však v pravém smyslu učebnicí není.

  Domníváme se, že i v tomto směru je nadále nezbytná úzká spolupráce s historiky zajímajícími se o školní dějepis.

  Nyní k organizačním záležitostem. Je např. nezbytné doplnit všechny údaje do naší kartotéky. Přesvědčili jsme se o tom v polovině tohoto měsíce, kdy jsme během jediného dne měli využít na MŠ několik týdnů ležící nabídku japonského velvyslanectví na čtrnáctidenní studijní pobyt v Japonsku, pro učitele SŠ, znalého Aj, ve věku 26 - 50 let, s možností uvolnění v červnu apod. U mnoha - i několik let aktivních členů nám chybějí údaje o jazykových znalostech, telefony, rodná čísla, někde i adresy domů. Bylo by škoda, kdyby se nám nepodařilo tuto nabídku využít. Prosíme, nejste-li si jisti, zkontrolujte si svůj kartotéční lístek u kolegyně Gladkovové.

  Další problém pro učitele dnes představuje nepřehledná situace na trhu pomůcek; pochvalné anotace a propagační slogany, s jakými se setkáváme v propagačních tiskovinách, formulované s ohledem na co největší odbyt a tedy ovlivněné zájmy nakladatelů, nejsou hodnověrným doporučením, protože nepředstavují objektivní informací o kvalitě učebnic. Navíc velká nakladatelství mají neporovnatelně větší možnosti sugestivní propagace. Pro učitele jsou nesrovnatelně cennější a významnější odborná posouzení kvalifikovaných historiků (nejlépe v garanci historického pracoviště) a zformulované a zveřejněné zkušenosti učitelů o didaktické hodnotě pomůcky, která se projeví jedině při práci ve třídě.

  Z diskusí a rozhovorů na různých schůzkách učitelů a rovněž z hodnocení učebnic a pomůcek v anketních dotaznících se zdá, že skutečně jen málokterá z nich odpovídá naší potřebě a vyrovná se pomůckám, jaké známe ze zahraničí (transparenty, prac. učebnice a sešity, výukové počítačové programy, videofilmy, CD-ROMy atd.). Má-li se to změnit, může to ovlivnit jen ohlas učitelů, kteří budou kupovat pouze kvalitní věci a ostatní odmítnou. Učitelská asociace je jednou z možností, jak zkušenosti a názory učitelů soustřeďovat, prodiskutovat a zveřejňovat. I o tom možno pohovořit v diskusi.

  Není také bez významu, že pro každého z nás je důležité svou vlastní zkušenost konfrontovat se zkušeností a názorem mnoha dalších kolegů. Uvádíme-li výsledky našich anket, hraje samozřejmě roli i to, kolik hlasů reprezentují.

  Výsledky zajímají nejen pracovníky MŠ, autory a nakladatele, ale i vědecké pracovníky dotazující se, jak velký okruh uživatelů učebnic výsledky anket reprezentují. Názory učitelů jsou při mnoha našich jednáních nepominutelným argumentem - proto množství účastníků diskusí a anket je významný. Počtu respondentů naší první ankety z roku 1993 (totiž 1083 lístků) se zatím neblížíme. Pokud by však každý z členů ASUD kromě vlastní odpovědi získal a poslal názory dalších alespoň dvou-tří kolegů ze svého okolí, jak to někteří již učinili, pak by měly výsledky mnohem větší váhu. Výsledky anket bychom rádi zveřejnili v tisku.

  Dále k jednomu konkrétnímu plánu, který chce výbor připomenout: jde o zamýšlený seminář o využívání informačních technologií v dějepise ve dnech 26.-27. října, s nímž jste se seznámili v posl IL. Máme mezinárodně uznávaného odborníka, zatím však nemáme vhodné prostory. Zájemce o tento výjimečný seminář prosíme o zaslání přihlášky v nejbližší době.

  Na závěr ještě k jednomu z návrhů zmíněnému při minulé valné hromadě - na připomínku o možnosti slevy na vstupném do muzeí, galerií a hist. objektů jsme nezapomněli. Zatím jsme se pokusili zainteresovat asociaci pracovníků muzeí a galerií, jimž jsme v této záležitosti poslali žádost a napsali článek do zpravodaje této asociace. Výsledky zatím neznáme. Budeme se snažit hledat i další možnosti řešení.

  Z toho, o čem se zde mluvilo na minulé valné hromadě, zatím zůstávají rezervy v činnosti skupiny, která by se věnovala mezinárodním kontaktům škol, organizací i jednotlivců, soustřeďování informací o tom a zveřejňování poznatků a dobrých zkušeností. Zvětšil se počet členů, kteří ovládají jednací jazyky RE - angličtinu a francouzštinu i další jazyky - např. němčinu, španělštinu, polštinu a další. Je třeba dotvořit databázi této části členů a zaktivizovat je. Možná by bylo možné svolat schůzku členů, kteří by o mezinárodní zkušenosti nebo kontakty měli zájem. Obracíme se proto na členy, kteří např. navštívili školy v zahraničí, mají odtud zajímavé pomůcky apod., a jsou ochotni se o své třeba jen dílčí poznatky podělit, aby se výboru ohlásili, případně to napsali na formulář s hodnocením. Objevuje se také např. nová potřeba udržovat kontakty s kolegy, kteří se začínají ozývat na impuls naší internetové adresy na e-mailu. Zájemce též uvítáme. Stejně tak, pokud by byl někdo ochoten přeložit několik stránek ze sborníků RE k jejich zveřejnění, aby se okruh lidí, kteří zpřístupňují evropské materiály členům ASUD, rozšířil. Jinak jsou totiž honoráře za překlady pro nás nepřijatelné.

  Ještě jedna záležitost zatím nebyla uzavřena, totiž formální stránka začlenění členů ASUD jako kolektivního člena SH - HK; jde např. o upřesnění práv a povinností členů, účast na akcích HK, zasílání Zpravodaje, našeho eventuálního příspěvku do pokladny.

  HK, započítávání členů ASUD do stavu členů HK ap. Dle stanov HK je plnoprávným členem se všemi právy (např. volebním) ten, kdo zaplatí příspěvek 100,- do pokl. HK. Pro uzavření takové interní dohody kolektivního člena s výborem dle stanov HK zatím nebyla příležitost. K vytištění Zpravodaje zajišťujeme celý náklad papíru.

  V posledním období se z řad členů ASUD množí připomínky k charakteru a úrovni některých dějepisných soutěží pro žáky a studenty, především Mladému historikovi. Budete-li to považovat za účelné, mohl by výbor v tomto směru vyvinout úsilí vedoucí k nápravě.

  Domníváme se, že jsme v přednesené zprávě postihli nejdůležitější okruhy činnosti naší asociace; tuto část doplní zprávy z poboček, o finančním hospodaření a o zahraničních kontaktech. O tom, na co jsme zapomněli, nebo o čem jsme se jen letmo zmínili, bude užitečné pohovořit v diskusi. Má-li mít naše sdružení smysl, musí být užitečné jednotlivcům i našemu předmětu, naplňovat cíle stanov a odpovídat představám svých členů. K vyjádření připomínek a návrhů je zde nejvhodnější příležitost. Děkuji vám za pozornost.


USNESENÍ VALNÉ HROMADY ZE DNE 25. DUBNA 1998

 1. Valná hromada schvaluje zprávu výboru a v ní obsažené drobné organizační úpravy
 2. VH schvaluje zprávu o finančním hospodaření a zprávu revizní.
 3. VH se seznámila s informacemi o zahraničních aktivitách a doporučuje v nich pokračovat
 4. VH se seznámila s nově ustavenými pobočkami a vyzývá členy, kteří k tomu mají možnost i zájem, aby na tyto aktivity navázali a podněcovali vznik dalších poboček, které by mohly podporovat výbor v úsilí o prosazování změn ku prospěchu dějepisu
 5. VH doporučuje pokračovat v činnostech, které jsou obsaženy v usnesení minulé valné hromady z 5. října 1997

Členky návrhové komise: B. Burešová, M. Stehlíková a I. Forstová..

Usnesení bylo schváleno jednomyslně.

Poznámka: V rámci schválené zprávy a usnesení připomínáme některé změny: Z organizačních důvodů by bylo třeba zaplatit členský příspěvek na daný kalendářní rok vždy do konce dubna. Pro členy, kteří odcházejí do důchodu, ale rádi by se dále účastnili činnosti ASUD a dostávali naše materiály, byl schválen roční členský příspěvek v 50% výši, tj. 50 Kč a vstup na vzdělávací akce zdarma.

Ma

Květen:
DOPIS PEDAGOGICKÝM EV. FILOZOFICKÝM FAKULTÁM

Vzhledem k tomu, že na dubnových seminářích byli přítomni zástupci pouze šesti dějepisných kateder dějepisu, zaslali jsme ostatním zvláštní dopis s informací o naší činnosti, seznámením s materiály vydávanými k dějepisu Radou Evropy a nabídkou semináře o internetu, o němž jsme předpokládali, že by mohl didaktiky zajímat jakožto perspektivní prostředek výuky rozšiřující svou působnost i na práci žáků a studentů v dějepisném vyučování. Bohužel jsme z těchto kateder nedostali ani jedinou přihlášku nebo jinou odpověď.


back