Zpět na obsah VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ

„ZAKLADATELSKÁ ČINNOST KRÁLE A CÍSAŘE KARLA IV.
- JEJÍ POLITICKÝ A KULTURNÍ ROZMĚR“

Popudem k uspořádání semináře byla výstava „Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. - výzdoba hradu Karlštejna“ a také jedno z významných výročí vzpomínaných v tomto roce - založení Nového Města pražského v březnu 1348. Podle mínění členů, kteří na předchozím semináři uvítali spojení dopolední teoretické části s odpolední návštěvou významného objektu nebo expozice, měly být i tentokráte dopolední přednášky doplněny zhlédnutím expozice.

S tématem semináře souvisí i výběr přednášejících. Jako tomu bylo i u předchozích akcí, o jejich proslovení jsme požádali významné znalce dané problematiky; členové ASUD mají příležitost i osobně se seznámit s autory významných historických děl. V řadě na-šich předních historiků jsme uvítali prof.PhDr. Františka Kavku, autora řady prací o našich dějinách a osobnostech 14. století. Na návštěvu Theodorikovy expozice připravil účastníky semináře doc. PhDr. Jiří Kropáček z katedry dějin umění UK. Obě přednášky byly přijaty s velkým zaujetím a zájmem, o čemž svědčí i vyjádření z hodnotícího dotazníku, jejichž úryvky uvádíme dále. Kritickým připomínkám z těchto hodnocení věnoval výbor pozornost na své květnové schůzi; nedostatků se bude snažit vyvarovat ev. program podle nich upravit. Jednalo se zejména o návrh na využití mikrofonu potřebného vzhledem k velkému počtu posluchačů (nebyl k dispozici z technických důvodů) a rozdělení programu alespoň kratší přestávkou na odpočinek i možnost prohlídky výstavky atd. Větší pozornost budeme věnovat také počáteční registraci účastníků.

Ilona Pařízková
Z odpovědí dotazníku

V současné době bývá samozřejmostí zjistit dopad obsahu pořádané akce - je to důležité pro organizátory, jimž záleží na výsledku a kteří se připravují v této činnosti pokračovat: je důležité dozvědět se, jak účastníci obsah přijali a co o něm soudí, co hodnotí nejlépe, ale také jak podle kritických připomínek upravit další akce.

Náš dotazník obsahoval kromě otázek vázaných na samotný obsah (oddíl B) i další, pomocí nichž jsme chtěli získat některé informace užitečné pro práci výboru. To byly oddíly A, C a D, E (A: informace o vybavenosti školy pomůckami, odbornými časopisy, kvalifikovanosti výuky a možnostech vzdělávání, C: publikační činnost ASUD, D: průzkum zájmu o témata pro některé z dalších seminářů, E: aktuální připomínky a problémy. Zpracované výsledky postupně zveřejníme. V dnešní první části pro vaši informaci i k porovnání vlastních názorů vybíráme některé odpovědi k oddílu B a D. /Hodnocení dopolední části semináře uvádíme jen s iniciálami - pokud bylo uvedeno jméno - s údajem o působišti účastníka. Neuvádíme několik již zmíněných připomínek k užití mikrofonu a přestávce/:

 • Obě přednášky byly pro mě přínosem, neboť v současné době se více konají semináře k modernějším dějinám. (Z.T. Kladno) - Podnětné, zajímavé, děkuji . (K.P. Uherské Hradiště) - Obě dvě přednášky měly vysokou úroveň. Děkuji. (O.Ž. Kadaň) - Seminář splnil mé očekávání. (ZŠ Tábor) - Byl zdařilý, rozšířil podstatně moje historické obzory. (A.P. Louny) - Děkuji organizátorům našeho setkání za velmi užitečně a příjemně strávený čas. (V.H. Kamenice) - Přednáška prof. Kavky byla velmi zajímavá. Výklad doc. Kropáčka pro mně ještě zajímavější. Je výborné, že po dopolední přednášce následuje návštěva některé významné kulturní památky. (K.K. Opava) - Ke zprávě ASUD: stručná, výstižná, odpovídající. Přednáška prof. Kavky obsahově zajímavá, doc. Kropáčka též. (F.M., Tábor) - Druhá přednáška vynikající, přehledně členěná, velmi dobrá pro orientaci na výstavě. (I.Č., Říčany) - Jsem spokojená, zvláště s přednáškou o Mistru Theodorikovi. (D.H., Havířov) - Skvělý výběr přednášejících. Děkuji za příjemný zážitek. (K.S., Praha) - Příjemná atmosféra, zřetelná zpráva o činnosti ASUDu; pro další setkání by bylo možno uvést dobu určenou pro prezentaci, nedošlo by k časovému posunu...(G.P., Praha) - Přednáška prof. Kavky - zaujaly mě některé jeho poznámky demytizující „Otce vlasti“. Doc. Kropáček - výborný výklad i s konkrétními údaji. (O.O., Praha) - Děkujeme za zajímavé dopoledne, přínosné postřehy i poznatky a krásný úvod k výstavě Mistra Theodorika. (I.P., Kroměříž) - Přínosný seminář - nové poznatky a pohled na Karla IV. z jiného úhlu...Užitečné informace k výstavě; detailní seznámení s malířskou výzdobou hradu Karlštejna - tyto informace by pro nás byly jinak těžko dostupné. (Česká Třebová) - Velmi zajímavé přednášky a pak i diskuse. Nebylo by ji možno prodloužit? (E.Z., Pečky) - Velice pěkné vystoupení prof. Kavky, který odpověděl na řadu důležitých otázek. Také zpráva ASUD - přehledná. (Benešov) - Velmi prospěšné setkání učitelů, přínosný přehled učebnic a pracovních sešitů. (Praha ) - Zatím jsem se zúčastňovala akcí pouze na regionální úrovni, nemohu tedy srovnávat, ale dnešní seminář se mi velmi líbil a v budoucnu bych uvítala další akce za účasti předních odborníků. (M.S., Brno) - Vynikající odborné přednášky - věcné a podnětné. Bohužel příliš obsáhlý program, malý časový prostor k diskusi. Díky za výběr přednášejících. (M.Š., Horšovský Týn) - Seminář by měl začínat dříve ráno a využít možnosti přednášek významných vědeckých kapacit. Vzhledem k tomu, že přijedu do Prahy ze vzdálenosti 230 km (musím tudíž přijet už v pátek), mohla bych svůj čas lépe využít. (E.K., Brno) - Pro nás mimopražské jsou těsně navazující přednášky velmi únavné, těšíme se především, že si prohlédneme pražské památky, muzejní exponáty atd., že získáme podklady pro zajímavější výuku. Stačí nám dát i leták s textem, který si během výstavy sami přečteme. Zdá se mi, že 3 hodiny sezení a poslouchání, není příliš dobře využitý čas. (V.G., Zlín) - Děkuji za inspiraci v práci. (J.J., Nučice)

  Za důležité považujeme i poznámky účastníků semináře k aktuálním problémům dějepisného vyučování uvedené v oddíle E. Zařadíme je do jednání výboru. Rádi bychom požádali o vyjádření i další členy i nečleny asociace.

 • „Mám připomínku k tomu, jak inspekce MŠMT na ZŠ vyzdvihuje tzv. klasickou práci / (tedy i hodinu) a téměř „nedoporučuje“, aby žáci pracovali s učiteli tvůrčím, alternativním způsobem; nedoceňuje důraz na rozvoj osobnosti, kreativitu, samostatnost, vyvozování závěrů (tedy ne výklad), samostatnou orientaci v problému, nedoceňuje psychologickou práci vyučujících a přístupu k žákům. Drží se striktně předpisů a nabádá k jejich absolutnímu dodržování.“ (ZŠ Slaný)

  Aby bylo možné začlenit připomínky tohoto typu mezi body k jednání výboru s pracovníky MŠMT, potřebovali bychom konkrétní příklady a doložení (i kdybychom je považovali za důvěrné). Máte-li takovéto zkušenosti a jste-li přesvědčeni o nutnosti nápravy, prosíme o podrobnější informaci.

 • „Doporučuji věnovat pozornost aktivitám p. Ivana Bauera - již dva ročníky HISTORIÁDY - soutěže badatelských školních kolektivů (výborná úroveň, organizace - žáci i učitelé zažili 2 dny plné dějepisu - akce jeho agentury Hobit - historické zábavy, školní výlety, akce pro učitele apod.“ (Z.T., Kladno)

 • „Někteří z nás tady se 23.a 24.IV. účastnili „Historiády“ soutěže p. Bauera pro 4 družstva. Fantastická akce plná dějepisného i jiného nadšení. Možná lepší cesta k dějepisu než „Mladý historik“. (E. Z., Pečky)

  Kolega Bauer je také členem ASUD. Rádi bychom informace tohoto druhu zveřejňovali, napíšete-li nám o nich své zkušenosti a zážitky. Výborný by byl také článek přímo od organizátora těchto akcí, o nichž jsme se již dříve dozvěděli i od dalších kolegů. Budeme se těšit.

 • „Připomínka k soutěži „Mladý historik“: náročnost (zvláště k okresnímu kolu tr.), také (alespoň náš okres) obdržel pokyny k okresnímu kolu (literatura( příliš pozdě .“(K.P., Uherské Hradiště) - „Velmi se přimlouvám za proměnu podoby soutěže Mladý historik!!“ (R.K., Mladá Boleslav)

  Této tematice se věnujeme ve zvláštním článku.

 • „Pokud by měl někdo zájem o skripta ve francouštině?! (levnější sazba při větším nákladu): 1) vybrané kapitoly od antiky do 19. stol.- 2) dokončuji XX. století - včetně otázek, testů, graf. přehledů.“

  Můžete napsat na adr. Dr.F. Mrázek, G , Nám. F.Křížíka, 390 01 Tábor

 • „Při dvou hodinách týdně pouze v 1.ročníku na SPŠ nelze dělat žádné zázraky, neboť je čas brát vše „letem světem“. Proč byl dějepis zrušen ve druhém ročníku? Uvažuje se s návratem dějepisu na středních školách do 2. ročníku (třeba ve fromě dejin umění?)“ - (I.K., Volyně)

  Problémy D na SOŠ se snaží řešit Výzkumný ústav odborného školství, kde se dějepisem zabývá dr. M. Bezchlebová. Organizuje setkání o pojetí a cílech dějepisu na SOŠ. Doporučujeme navázat s ní kontakt.

 • „Navrhuji pro anketu ASUDu využít i existenci školských úřadů, okr. garantů (metodiků) dějepisu, kateder dějepisu ma PedF (je-li to možné). Pro příští jednání ASUDu připravit text otevřeného dopisu (memoranda), v němž by byla vyjádřena nespokojenost se stavem výuky dějepisu na ZŠ (pokud ovšem do té doby nedojde k nápravě) a ten potom zveřejnit v tisku.“ (J.J. Drnholec)

  Školské úřady jsme již dvakrát využili; jednou s distribucí ankety v roce 1992, podruhé v r. 1996 s distribucí dopisu učitelům dějepisu s informací o existenci ASUD a výzvou ke vstupu do asociace pro učitele, kteří by o to měli zájem. Na některých okresech jsme se setkali s pochopením, jinde naopak. Nyní bychom chtěli využívat hlavně naše členy, kteří se ve svých regionech setkávají s kolegy, které by mohli informovat. Čtrnácti katedrám FF a PedF jsme v minulém roce poslali několik dopisů a nabídek; ozvali se pouze didaktici ze čtyř z nich (viz články na toto téma v IL 7-9).- Krajská ped. centra budeme informovat. O okresních metodicích, pedag. centrech nebo SSŠ jsme se snažili získat informaci na MŠ, avšak taková evidence neexistuje. Je to prý záležitost výlučně každého ze škoských úřadů. Také tady bychom uvítali informace členů ASUD, kam bychom se mohli obrátit, kam poslat naše nabídky ap.

  Ma

 • back