Z aktivit ASUD:


NAŠE PLÁNY PRO JARO A POČÁTEK PRÁZDNIN:

 1. Výbor svolává na sobotu 25. dubna valnou hromadu (plénum) členů ASUD, na niž byla všem členům zaslána pozvánka / s přihláškou na seminář/
 2. Výbor pořádá téhož dne v NM vzdělávací tematický seminář (v rámci akreditace MŠMT pro ASUD) ; seminář se koná při příležitosti výročí založení Karlovy univerzity a výstavy Magister Theodoricus v NG.
 3. Pražská pobočka organizuje na 8. dubna 14,30 h. setkání členů ASUD a prohlídku Lapidária - sochařské sbírky NM na pražském Výstavišti. Sbírkou nás provede znalec nejpovolanější dr. Sršeň. Další zájemci vítáni.
 4. Pokračuje vzdělávací cyklus Inspirace D.
 5. Další aktivity mají na programu i pobočky v Plzni, Litomyšli a Liberci.
 6. Očekáváme odpovědi na náš druhý dopis metodikům a didaktikům dějepisu všech fakult a VŠ připravujícím učitele dějepisu, jimž jsme nabídli naše materiály a publikaci (o 1. dopise viz IL č.7)
 7. Věříme, že dojde k dalšímu jednání s představiteli MŠMT, kde zkonkretizujeme některé body předchozího setkání s Mgr. Vondráčkem.
 8. Zástupci ASUD se účastnili semináře pořádaného 25. III. VÚOŠ na téma K otázkám koncepce dějepisu v odborném školství. Práce bude pokračovat v květnu.
 9. Koncem března se v rámci seminářů o didaktice bude konat setkání didaktiků dějepisu z fakult VŠ, na který jsme rovněž obdrželi pozvánku.
 10. Členové ASUD i další zájemci budou mít opět příležitost účastnit se 11. letní školy učitelů dějepisu, jejímž organizátorem je i letos spřátelená asociace učitelů občanské výchovy Humanitás. Koná se tradičně ve velké posluchárně FF UK, a to ve dnech 1.- 4. července. Podle předběžné informace budou v programu přednášky ke "kulatým" výročím s osmičkou na konci (1348, 1918, 1948, 1968 aj.); zařazena by měla být i problematika starší (archeologická exkurze ap.).
Zájemci si mohou napsat o oficiální přihlášku nebo podrobnější informace, případně si zajistit ubytování u PhDr. M. Bezchlebové (adresa byla otištěna v IL určeném pouze členům Asociace, z verze určené k publikování na internetu adresy vyřazujeme, kontaktujte ASUD).


Vzdělávací kurz "INSPIRACE D" pokračuje

Za stálého zájmu a dobré pohody se scházejí účastníci vzdělávacího kurzu Inspirace D pořádaného ASUD ve spolupráci se SSŠ Prahy 10. Jak jsme s potěšením zkonstatovali na ministerstvu, předpokládá se, že všichni, kteří by v dalších letech měli zájem patřit mezi všestranně dobře hodnocené, by si měli vybrat některou z nabízených vzdělávacích příležitostí a prokázat snahu "na sobě pracovat". Takže těch několik desítek učitelů dějepisu z Prahy, a dokonce i ze vzdálenějších míst v okolí, jsou už dost napřed - a to účastí na setkáních se špičkovými odborníky.

V prosinci a lednu zpestřily historická témata vystoupení dvou našich členů - Bohuslava Dvořáka a Václava Ulvra, kteří měli příležitost účastnit se řady zahraničních setkání - seminářů a konferencí, navštívit některé školy a diskutovat s kolegy z Evropy i zámoří. Ve dvou středečních odpoledních seznámili účastníky kurzu s činností EUROCLIO, s akcemi pořádanými touto organizací a RADOU EVROPY, s tématy mezinárodních seminářů a konferencí. Hovořilo se o tom, o čem se v Evropě diskutuje - co a jak učit, jaké metody užívat. Dozvěděli jsme se i o cílech, otázkách a výsledcích velkého mezinárodního projektu s názvem "Mládež a historie" (v některém z dalších čísel IL se mu budeme věnovat podrobněji). Kolega Dvořák podnítil diskusi o metodách práce seznámením s některými metodami, které měl možnost poznat v americké střední škole ve státě Iowa.

V únoru jsme měli příležitost přivítat jednoho z našich nejlepších znalců starší literatury, pana prof. Sticha, jehož vystoupení i odpovědi na dotazy osvětlilo celou řadu všeobecně neznámých poznatků o literátech a literatuře 17. a 18. století na pozadí tehdejších politických událostí i kontakty s literaturou emigrantskou. I v březnu jsme se pohybovali v kulturní oblasti. Tématem přednášky dr. Hojdy z FF UK spojené s promítáním diapozitivů bylo využití obrazového materiálu v dějepise a přehled základní problematiky z ikonografie.

Po zakončení tohoto ročníku tématy z 18.- 19.století připravujeme III. ročník, který bude zahájen ve středu 16. října t.r. přednáškou p. prof. Kvačka k počátkům formování politického života v Čechách a na Moravě a rozvoji občanské společnosti v 2. polovině 19. století. Hlavní tematickou linií budou pak dějiny 20. století.

Protože další číslo IL vyjde pravděpodobně až po prázdninách, připomínáme těm z vás, kteří jsou z Prahy nebo v jejím "akčním radiu", aby uvážili, zda budou mít zájem účastnit se tohoto cyklu. Předběžnou přihlášku zašlete na adresu jednatelky Dr. Evy Gladkovové (dle tiráže). Zájemci dostanou přesné informace koncem šk. roku nebo počátkem září. Možnost účastnit se kurzu budou mít samozřejmě opět i nečlenové ASUD. Napište raději dříve, než na nabídku zapomenete (předběžná nezávazná přihláška pro zájemce je k dispozici na konci dokumentu).

Pro učitele z Prahy a okolí (prosíme informujte i své kolegy): Kurz je součastí akreditovaného programu ASUD. Cyklus zahajuje 16. října přednáška prof. Kvačka na téma rozvoje občanské společnosti a politického života v českých zemích ve 2. polovině 19. a na začátku 20. století. Budou následovat přednášky dalších významných historiků k vybraným problémům našich i světových dějin 20. století. Celkem 8 přednášek (cena cca 500,- Kč), 1. nebo 2. středu v měsíci odpoledne 14,30 - 16,30 hod.


První publikace ASUD určená širší učitelské a studentské veřejnosti:

"Z odkazu metodiky a didaktiky dějepisu minulých desetiletí"

Koncem minulého roku byla vytištěna a v současné době je rozesílána publikace připravená na naši žádost doc. dr. Jarmilou Růžičkovou. Domníváme se, že by starší, ale zejména mladší učitelé a studenti měli vědět, čeho dobrého bylo v průběhu 20. století v dějepisném vyučování dosaženo, co bylo teoreticky zpracováno a jaké publikace byly vydány. Že by z nich mohli získat nejen poučení - o tom dobrém i o omylech a chybách - ale že by mohli být inspirováni i pro svou vlastní práci.

Zatím publikaci rozesíláme členům na objednávku, nabídli jsme ji fakultám připravujícím učitele dějepisu a snažíme se informovat i širší učitelskou veřejnost. Věříme, že i členové ASUD, kteří sami projeví zájem o myšlenky teoretiků i našich předchůdců - učitelů dějepisu (zejména nejlepšího z těch, které známe - našeho kolegy učitele i teoretika z předválečného období - Jaroslava Sochora a jeho metodiky "Kudy půjde vývoj?" obsáhle v naší publikaci citované), nám budou v propagaci nápomocni. Byli bychom rádi, kdybyste brožuru na svých setkáních s kolegy na škole, na okrese i jinde ukázali. Je totiž jasné, že každý si koupí buď knížku doporučenou hodnověrnou osobou, nebo tu, která se mu zalíbí, když si ji má příležitost prohlédnout. Znovu připojujeme objednávku, kterou můžete použít nebo její kopii dát dalším zájemcům. /Vydal ASUD 1997, 137 stran, cena 90,- Kč, členská cena 50,- Kč/. Kopírování publikace není dovoleno - šlo by o porušení autorských práv i zájmů ASUD.


Z DĚJEPISNÝCH POMŮCEK PLÁNOVANÝCH NA JARO:

V současné době po dohodě v redakci pracujeme na metodické příručce a synchronní tabulce pravěku a starověku. Tyto časové přehledy z dílu Středověk i Novověk I učitelé i žáci uvítali a naopak to, že v 1.díle chybějí, vytýkali. Doufáme, že je bude možné doplnit do nejbližšího vydání.

Ti z kolegů, kteří se dotazovali na vydání Novověku II, protože mají od školy přislíbenou potřebnou částku, mohou informovat vedení, že částku vyčerpají do konce školního roku. Ti, kteří dosud atlasy nemají, a nenacházejí je v dostupných prodejnách učebnic, si je mohou objednat přímo v nakladatelství (Kartografie a.s. Františka Křížka 1, Praha 7, 170 00), kde dostanou 20 % slevu..

Naše další ediční záměry - a co k tomu připojíte

Výbor se rozhodl pokračovat v publikační činnosti. Předpokládáme, že budeme moci využít část finanční dotace MŠMT, která je přislíbena, a také příjem z prodeje první brožury. Diskutovali jsme o třech směrech náplně, které se nabízejí ke zpracování v další etapě:

 • oblast historická: Současně užívaná a frekventovaná historická periodizace a terminologie (zpracovaná několika odborníky podle období)
 • oblast didaktická - Zkušenosti z vyučování dějepisu v Evropě a v USA, příklady metod a pracovních materiálů; historická témata, k nimž byly v uplynulých letech Radou Evropy uspořádány mezinárodní konference; jejich výsledky, návrhy a doporučení.
 • oblast praktická - Zkušenosti z vyučování našich učitelů, příklady z praxe, nápady a náměty z práce ve třídě i z mimoškolních forem práce (muzea, exkurze, hist. kroužky ap.) nabízené členy ASUD dalším kolegům ap.

  Dovolujeme si vás požádat o vyjádření:

  Předem děkuje výbor.

  ANKETA ASUD 1998

  V současné - na trhu pomůcek velmi nepřehledné - situaci je pro nás mimořádně důležité shromažďovat co nejvíce informací o zkušenostech ze škol (jediné měřítko je počet prodaných výtisků učebnic nebo dalších pomůcek, ten však nakladatelství neprozrazují). Členové výboru nebo delegáti ASUD na tuzemských i zahraničních jednáních, seminářích nebo konferencích se mohou opírat o konkrétní podklady. Výsledky jsme nabídli také nakladatelům. Pro ty, jejichž publikace jsou učiteli hodnoceny jako velmi dobré nebo výborné, jsou tyto výsledky oceněním a povzbuzením. Můžeme tak ovlivnit i vznik nových pomůcek - takových, jaké potřebujeme, což se již také stalo (na základě výsledků naší ankety z roku 1993 za účasti 1083 učitelů, z nichž převážná většina postrádala dějepisné atlasy, byl iniciován a zpracován jejich soubor vydávaný po dílech od roku 1995 Kartografií). Rádi bychom od vás v budoucnu získali informace i o dalších oblastech školní práce v dějepise a pro dějepis.

  Děkujeme všem, kteří nám zaslali vyplněné anketní lístky o užívání učebnic a dalších dějepisných pomůcek. Zvlášť děkujeme těm, kteří připojili další sdělení o užívaných knížkách nebo pomůckách nebo návrhy a těm, kteří poslali nebo předali odpovědi i od dalších kolegů - zejména Jaroslavě Hnízdilové z Nového Města na Moravě, Marii Blahutové z Ostravy, Pavlu Martinovskému a Janu Kvirencovi z Prahy. Rádi bychom získali dotazníky od co největšího počtu učitelů, proto anketu pro tento Informační list ještě neuzavíráme. Pokud jste se dosud k vyplnění neodhodlali, nezapomeňte, že čekáme na odpověď i od Vás.


  back