ZPRÁVA O ČINNOSTI ASUD ZA ROK 2004 PRO VALNOU HROMADU 9. DUBNA 2005


Návrh zprávy o činnosti ASUD v roce 2004, určený k prostudování především pro účastníky valné hromady 9. dubna 2005, kde bude činnost hodnocena a přijaty závěry pro další rok; podklad k diskusi - návrhům, doplnění, úpravám. Zpráva zahrnuje činnost od ledna 2004 do prosince 2004, druhý funkční rok výboru zvoleného na valné hromadě 12. dubna 2003.


1/ Činnost členů výboru

Jeho členové se scházeli ve složení zvoleném na VH opět pravidelně jednou měsíčně v pátek odpoledne, mimořádně pro přípravu dalších akcí jako příprava IL, exkurzí, soutěží, diskusí k RVP.

Mimořádnými akcemi byla také setkání se senátorkou Moserovou, poslankyní Šojdrovou, členy České komise UNESCO, účast na konferenci SKAV a slavnostní schůzka v ÚSD AV.

Během roku byly řešeny běžné záležitosti agendy, členů, seminářů exkurzí, soutěží, přípravy a vyhodnocování vyplněných dotazníků ze seminářů, spolupráce s SH, MŠMT, VÚP, organizátory soutěží, administrativy a nabídek našich sborníků atd. K časově i jinak náročným úkolům patří práce související s administrativními požadavky a předpisy MŠMT (např. u žádosti o dotace, žádosti o akreditace vzdělávacích programů apod.)


2/ Členstvo a činnost členů, regionální pobočky

Počet členů (platících) během roku zůstává na čísle kolem 250. Přistoupilo asi 20 nových členů, někteří starší však nezaplatili příspěvek, proto jsme je museli vyřadit. Z členů se účastnilo 87 členů jarního a 98 podzimního semináře, dále 34 a 38 jarní a podzimní exkurze - vše o sobotách a nedělích.. Výbor to i v tomto roce považuje za ocenění své práce.

Rovněž je potěšitelné, že další členové přispěli do Informačních listů. Děkujeme kol. H. Štajglové, J. Rennerové, Z. Kalinové, J. Gloserovi, M. Kalčíkové, Z. Havlíčkové, P. Hamáčkovi, M. Blahutové, V Horákovi, R. Kotlabovi, M. Hůlkové a M. Tesařové za jejich informace i články do IL 22, 23 a 24.

Dalšími články přispěli do těchto čísel E. Kunstová,, L. Šmejda, I. Pařízková, J. Kvirenc, M. Sedlmayerová, J. Doušová, E. Zajícová a H. Mandelová. Rovněž děkujeme za informace o činnosti v regionech J. Janečkovi, L. Šmejdovi a R. Kotlabovi.


3/ Spolupráce s nadřízeným institucemi, fakultami, historiky, dalšími občanskými sdruženími, školami apod.

Přestože výsledky jsou nevalné, tato činnost byla poměrně rozsáhlá

 1. činnost asociace byla ovlivněna odmítnutím MŠMT přiznat pro rok 2004 státní dotaci (celková částka přes 2 mil. Kč byla rozdělena mezi 23 sdružení); na opakovanou žádost o uvedení důvodů zamítnutí žádosti pracovníci MŠMT (odboru 22 i oddělení stížností) bylo uvedeno, že na to nemáme nárok; v prosinci byla zpracována a na MŠMT podána žádost o dotaci na rok 2005
 2. přes uvedenou skutečnost byla o obsahu a pojetí výuky dějepisu s pracovníky MŠMT a vedena korespondence; členové ASUD byli vyzváni k účasti na osobním jednání s nám. Müllnerem a řed. Tomkem; několikrát jsme žádali o informace a možnost komunikace s pracovníky a vedením VÚP, avšak bez odpovědi (od léta 2004 zde navíc nebyl pracovník pro dějepis)
 3. zástupce výboru L. Šmejda byl náměstkem Müllnerem jmenován do dvacetičlenné Pracovní skupiny pro výuku dějepisu ustavenou na MŠMT v červnu, kdy se konalo 1. zasedání. Pro námi nezaviněné obtíže jsme se nemohli účastnit jednání této komise na semináři MŠMT v Telči v září 2004.
 4. pokračovala práce členů ASUD (i výboru) v komisích a porotách tří historických soutěží (Dějepisná olympiáda - M. Sedlmayerová, SOČ - E. Kunstová a EUSTORY - I. Pařízková, E. Kunstová, J. Kvirenc - s dr. Čelkem zpracovali sborník ze 2. ročníku a připravili 3. ročník soutěže; po čtvrté byla jedné z prací udělena Cena ASUD (finanční a knižní odměna)
 5. Eustory - členové výboru se účastnili slavnostního "křtu" sborníku Kamenná paměť mého kraje v Ústavu soudobých dějin AV ČR a setkání s vítězi soutěže
 6. pokračovala spolupráce výboru ASUD s výborem SH ČR účastí na jednáních výboru Sdružení historiků; byla přednesena zpráva na plenárním jednání v listopadu 2004 a napsány články do Zpravodaje HK (H. Mandelová, J. Kvirenc), další členové se účastnili přednášek SH v NM a jiných akcích SH; jiné akce ve prospěch dějepisu nebyly připraveny
 7. v lednu 2004 napsal výbor dopis předsedovi vlády V. Špidlovi; kabinet si vyžádal vyjádření ministerstva, které uvedlo zkreslující a nepravdivé informace osočující členy ASUD
 8. v květnu se delegátky výboru (E. Kunstová a H. Mandelová) jako hosté účastnily plenárního jednání SKAV, kde byly vysloveny pro nás nepřijatelné návrhy a stanoviska
 9. na jaře informovali členové výboru o svých obavách o historické vzdělávání českou komisi UNESCO a předali své závažné materiály; komise si pozvala ředitele VÚP, který jejím členům vše vysvětlil; na jednání v září měla předsedkyně ASUD v několika minutách všechny problémy vysvětlit - o dalším již uzavřeném jednání nebyl výbor informován, naše očekávání v pomoc proti sporným dokumentům a dění v našem školství se nesplnila
 10. na letní škole PF UK na FF UK vystoupily H. Mandelová a E. Kunstová a informovaly účastníky o činnosti ASUD
 11. v říjnu napsali členové výboru Dopis českým historikům, v němž je informovali o současné situaci a ohrožení úrovně dějepisné výuky; zaslali ho historickým institucím i jednotlivcům; neobdrželi žádnou odpověď
 12. v říjnu požádal výbor všechny pilotní ZŠ o možnost seznámit se s jejich zkušenostmi z tvorby ŠVP a jejich návrhy; obdržel ŠVP z jediné školy (druhá ho má na svém webu), 4 další školy odpověděly, že ho nemají nebo že se s ním máme přijet seznámit na jejich školu
 13. v prosinci začala spolupráce s Asociací důstojníků a praporčíků AČR na tvorbě DVD programu o dějinách
 14. pokračovala spolupráce s firmou Silcom z Opavy na tvorbě programu České dějiny (metodická a konzultační činnost)
4/ Vzdělávání, diskuse o školní reformě
 1. 17.- 18. dubna 2004 : Dvoudenní vzdělávací seminář v NM s přednáškami prof. R. Kvačka a prof. M. Hrocha a historickou exkurzí do Vinoře a Ctěnic (architektura, muzeum kočárů aj.) s odborným výkladem pracovnice PIS připravili a zajistili všichni členové výboru
 2. 29. května: Historická exkurze do severozápadních Čech (připravil a vedl J. Kvirenc)
 3. 9. října: Historická exkurze na Plzeňsko a Klatovsko (připravil a vedl J. Kvirenc)
 4. 13. listopadu: Celodenní seminář v NM s přednáškami doc. dr. P. Sommera a doc. dr. T. Knoze s odpolední exkurzí na výstavu Příběh Pražského hradu s odborným výkladem kurátora výstavy arch. P. Chotěbora
 5. byl připraven program pro obnovený kurz Inspirace a sepsána žádost o akreditaci vzdělávacího kurzu "Inspirace D" zaměřený na dějiny 2. poloviny 20. století a aktuální metodické problémy a předána na MŠMT.
 6. diskuse o podobě a obsahu RVP - dotazník zadaný na semináři v NM 13. 11. byl zpracován a vyhodnocen po diskusi o RVP a ŠVP (východiskem pro další jednání výboru).
 7. "Anketa ASUD 2003"o učebnicích, pomůckách a podmínkách výuky byla zpracována počátkem roku 2004 (výsledky zveřejněny v IL 23)
 8. byla zpracována žádost o akreditaci na pokračování vzdělávacího cyklu Nové pohledy na vývoj české státnosti a předána MŠMT
5/ Publikační činnost ASUD pro členy i pro veřejnost
 1. byly vydány a členům rozeslány dva Informační listy - č. 22 (únor) a 23 (říjen)
 2. byly připraveny a rozmnoženy metodické materiály ke dvěma historickým exkurzím (květen, říjen) - J. Kvirenc
 3. je dále vedena a doplňována webová stránka, kde jsou zveřejňovány informace o činnosti a další informace užitečné pro učitele dějepisu; mají značnou návštěvnost i ohlas v podobě korespondence apod. - značně rozšiřuje okruh učitelů, kteří mohou využívat poznatky i informace o dění u nás i v zahraničí
 4. pokračovala spolupráce několika členů s nakladatelstvími a muzei (Praha, Litomyšl, Liberec) využívající zkušenosti z práce a diskusí; pokračovala spolupráce na projektu CD ROMu s firmou Silcom z Opavy; konzultace o připravovaném projektu didakticky zpracovaných filmových dokumentů na DVD Svazu důstojníků a praporčíků ČSA; vytváří se pracovní skupiny pro tyto projekty (J. Kvirenc, E. Kunstová, J. Doušová, L. Bursíková, H. Mandelová, E.Zajícová)
 5. J. Kvirenc se účastnil diskusního pořadu Českého rozhlasu o dějepise spolu poradcem ministryně
 6. redakce 2. sborníku Eustory - I. Pařízková
 7. byl připravován sborník č. 8 Samostatné práce žáků a studentů ve škole i mimo ni (referáty, seminární, ročníkové a soutěžní práce - E. Kunstová; vzhledem k nepřidělení dotace MŠMT nebyl vytištěn) nebo: Příprava žáků a studentů pro ročníkové, seminární a soutěžní práce - metodický průvodce pro učitele s ukázkami
 8. místo sborníku (za rok 2004) rozhodl výbor zakoupit pro členy CD s dokumenty k dějinám 20. století, vydaný nakl. Dialog v Liberci jako příloha k učebnici Dějiny 20. století autorského kolektivu ASUD
6/ Mezinárodní spolupráce
 1. delegátka ASUD E. Zajícová zastupovala ASUD na konferenci EUROCLIO 29.3 - 4. 4. 2004 v Cardiffu
 2. delegátka ASUD H. Štajglová se ve dnech 1. - 10. července 2004 účastnila symposia v Olympii
 3. učitelé a studenti středních škol pokračovali v účasti v evropské soutěži Eustory - připraven sborník z nejlepších studentských + vyhlášen 3. ročník s tématem Nejen zbabělci, nejen hrdinové.
 4. získali jsme další zahraniční pomůcky a učebnice výměnou za naše, které jsme zakoupili z rozpočtu ASUD; další jsme věnovali aktivním členům Euroclio k propagaci českého dějepisu a jako poděkování za jejich práci
 5. s mnoha obtížemi byla v průběhu roku 2004 dojednána účast našich delegátů výboru na výroční konferenci Euroclio v roce 2005
 6. byl připraven článek o způsobech hodnocení výsledků výuky dějepisu v ČR pro Bulletin Euroclio (překlad v roce 2005)
7/ Výhledy

Na valné hromadě i dalších setkáních budou pokračovat diskuse o dalším směrování ASUD, návrh na tyto okruhy činnosti a realizovat následující okruhy

 1. další diskuse o problematice změn ve výuce dějepisu na gymnáziích i základních školách
 2. příspěvek k dalšímu sebevzdělávání - další setkávání a exkurze ve stávajícím duchu a rozsahu; nutno uvážit; doplnění regionálních nabídek (informace o nich) - zajištění kurzu INSPIRACE: žádost o akreditaci MŠMT pro rok 2005 zpracovaly E. Gladkovová a H. Mandelová, dalšího zajištění se ujal místopředseda J. Kvirenc - soustřeďují se přihlášky
 3. zpracovávání zkušeností se soutěžemi, na nichž participujeme
 4. IL - další zprávy z regionů + soustřeďování informací nejen o pozitivech
 5. ve výhledu: sborník č.9 - Zkušenosti z výuky event. výuka dějepisu v Evropě - z materiálů EUROCLIO, RE a od našich kolegů ze zahraničí (po sborníku o samostatných pracích žáků a studentů)
 6. pokračování v diskusi o RVP pro ZŠ a G + nová maturita (mlhavý pojem společenskovědní základ - jak bude vymezen, žádat posílení dějepisu;
 7. soustředit zkušenosti z Maturity nanečisto - podněty od členů
 8. mezinárodní spolupráce - zapojení do internetového projektu spolupráce učitelů dějepisu evropských zemí - vedením českých stránek pověřen kolega ze Švédska Dalibor Svoboda - zapojit co nejvíce českých učitelů dějepisu: http://educationforum.ipbhost.com/index.php?showforum=125
 9. informovat o naší práci v Bulletinu EUROCLIO
 10. dobudovat databázi členů s e-maily pro operativní a častější možnosti komunikace
 11. pokračovat v informacích pomocí webové stránky ASUD


Zpráva projednána a schválena na výboru 4. března 2005

back