INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 39

ASUD A MINISTERSTVO
Dotace

Nejprve si dovolíme zveřejnit omluvu výboru, že jsme v loňském kalendářním roce 2011 neuvedli v Informačních listech fakt, že byly vydány s podporou finanční dotace MŠMT.

Pakliže jsem si na jarním semináři v Národním muzeu posteskl, že jsme v letošním roce neobdrželi dotaci určenou pro publikační činnost, obdrželi jsme do ústředí ASUD zásilku z ministerstva s tím, že ASUD obdržel dotaci určenou na publikační činnost v kalendářním roce 2012.
Úprava RVP

Uvítali jsme, že nejen členové výboru, ale i další učitelé z našich řad byli pozváni k posouzení úprav rámcového vzdělávacího plánu, které se konalo u kulatého stolu dne na půdě MŠMT. S potěšením lze konstatovat, že dějepisná část RVP nepotřebuje výrazných změn - a ty, které proběhly, rozhodně pomohou při úpravách vlastních školních vzdělávacích plánů. Jednou z úprav je zdůraznění hospodářských dějin, což je téma, které by (a to nejen v moderních dějinách) nemělo být podceňováno!

Jako další úpravou je připomenutí, že jakýsi úvod o metodách, pramenech apod. (neboli jinak o pomocných vědách historických) by neměl být "zakonzervován" do šesté třídy, ale mělo by se v jednotlivých epochách dějin připomínat například i to, jak se výrazně proměňují a vyvíjí prameny pro danou dobu.

Další dvě připomínky přítomných členů ASUD, které byly i do revidované verze RVP zahrnuty se týkají moderních dějin: v meziválečném období bylo poněkud pozapomenuto na pojem demokracie - samozřejmě z témat doby vyplývá, že výuka nemůže být jen o nedemokratických režimech (v RVP zmíněných), ale právě i o opaku - demokratickém režimu (nově uvedeném); čtvrtou změnou navrhovanou členy ASUD byla připomínka, kterou formulovala již bývalá předsedkyně H. Mandelové - v poválečném vývoji chyběla etapa vývoje Československa 1945 - 48; což již neplatí a je výslovně zmíněna.
Změny na MŠMT

Poněkud překvapivou byla podzimní zpráva z ministerstva o personálních změnách. Na odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání došlo k personální výměně. Paní PaedDr. Marie Rauchová byla nahrazena paní Mgr. Renatou Uhlíkovou. Zároveň došlo k rozpuštění dlouhodobě pracujícího poradního sboru pro výuku dějepisu.
Tradiční jednání v Telči v novém stylu

Právě paní Uhlíková v prosinci pozvala několik bývalých členů poradního sboru k vytvoření pracovní skupiny pro dějepis na základních školách. Členy skupiny se stali:

(členové skupiny označeni * byli členy i předchozího poradního sboru)

Jednání se však vzhledem k zaneprázdněnosti účastnilo prvních osm členů ve zde uvedeném seznamu. Celé jednání mělo především informativní a seznamovací ráz, i když je na škodu, že nebylo svoláno o pár týdnů později, neboť v začátkem prosince ještě nebyl znám ministerský zástupce - vedoucí skupiny, na jehož post probíhal v danou dobu konkurz.

Členům skupiny byly předloženy dosavadní výsledky práce, jednak upravená RVP (o verzi viz výše), jednak současný stav standardů - je možno text zhlédnout na: www.vuppraha.cz/standardy-dejepis-9.

Členové skupiny posoudili současnou verzi standardů jako nevyhovující. V následujícím roce by měla probíhat jednání s cílem posunout práci na standardech ke smysluplnému závěru.

Mezi dalšími zajímavými tématy byla situace na trhu s učebnicemi - respektive současná podoba učebnic, která je příliš konzervativní; jinými slovy se čeká na nějakou nově pojatou učebnici (skutečně v souladu s RVP, která by neměla za cíl tlumočit text, ale dovést žáky k samostatnému úsudku pomocí práce s ikonickým materiálem, která by umožnila svou náplní jeho "čtení" a interpretaci.

Upozornění: Toto sdělení není zápisem ze setkání, ale vzniklo díky poznámkám PM, autor se omlouvá za případné nesrovnalosti.
back