INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 39

DOKUMENTY

Zpráva o činnosti ASUD za rok 2011

pro valnou hromadu ASUD 14. dubna 2012

Zpráva obsahuje přehled činnosti výboru ASUD a členů asociace od ledna do prosince roku 2011, tj. první funkční období výboru zvoleného na valné hromadě 30. dubna 2011. Úvod zprávy tvoří informace o členech, činnosti výboru v průběhu roku 2011, následuje přehled plnění úkolů asociace podle jejích stanov formulovaných ve čtyřech hlavních okruzích činnosti, jimiž jsou vzdělávání, výměna zkušeností a publikační činnost, zastupování zájmu výuky dějepisu směrem k úředním a řídícím institucím a dalším organizacím působícím v této oblasti a konečně působení směrem k zahraničí.

1. Úvod

V průběhu roku 2011 výbor v pracoval do dubna ve shodném složení, v jakém byl sestaven v roce 2009. Od května 2011 se scházel v novém složení (respektive dále pokračovali Ludmila Bursíková, Pavel Martinovský, Libor Šmejda a Eva Zajícová a nově byly zvoleny Kateřina Dražanová a Alena Pěkná); výbor v létě doplnila Martina Boldišová. Na květnové schůzce byl předsedou opět zvolen Pavel Martinovský, jednatelkou Ludmila Bursíková a pokladnicí Kateřina Dražanová. Pravidelné schůzky se konaly jednou měsíčně a jejich náplní bylo pokračování v činnostech, vymezených předchozími zprávami. Mimořádné schůzky a jednání byly spojeny s organizováním seminářů, exkurzí, soutěží a přípravou metodických materiálů. Konkrétní činnosti jeho jednotlivých členů jsou uvedeny v dalších částech zprávy.

Kromě běžné agendy se výbor věnoval přípravě a organizací vzdělávacích akcí, kontakty s organizátory dalších akcí, MŠMT, fakultami a historiky, sborníku pro členy a kontaktům se zahraničními kolegy i asociacemi apod. Členové výboru se účastnili řady akcí pořádaných jinými organizátory.

Pokud se týká členstva, počet platících členů se v roce 2011 ustálil, sice jsme zaznamenali odchodu několika členů do důchodu nebo do jiných zaměstnání, nicméně na podzim se přihlásilo několik nových členů, aktuální stav je 180 platících členů. Účast na dvou seminářích v NM i dvou exkurzích byla nižší než v letech minulých. Jako největší podíl na klesajícím počtu účastníků vidíme nedostatek financí na školách, určených pro další vzdělávání pedagogů, a jistou únavu pedagogů z dalších činností. Účastnické poplatky ze seminářů i kurzu Inspirace umožnily především uhrazení provozních nákladů a honorářů pro lektory. V roce 2011 jsme obdrželi dotaci z MŠMT určenou na publikační činnost - informačních listů a metodického sborníku Výuka moderních a soudobých dějin.

Aktivní bilanci - zisk za rok 2011, jak je obsaženo ve finanční zprávě pokladníka výboru K. Dražanové, jsme přidali k účtu vedeného u České spořitelny. Podvojné účetnictví je vedeno v elektronické podobě v peněžním deníku a dále je vedena kniha faktur a pohledávek.

Od jara 2011 spravuje účetnictví paní Marcela Míková.

Celkově lze říci, že při vzrůstajících požadavcích na běžnou školní práci u většiny členů výboru to vše bylo poměrně náročné, neboť oproti jiným profesním asociacím nemáme žádnou administrativní sílu, všichni členové výboru se v první řadě věnují svému učitelskému zaměstnání a činnost ve výboru ASUD chápou jako koníčka.

Na podzim 2011 proběhlo stěhování ASUD na novou adresu Vratislavova 13 na Praze 2, která je zaregistrována k 1. 1. 2012. Z ryze organizačních důvodů došlo ke změně emajlové adresy - asudcr@seznam.cz.

2. Plnění hlavních úkolů ASUD

1/ Přispívat k prohloubení odborného vzdělání členů

Vzhledem k velmi omezené a často i finančně velmi náročné nabídce odborného vzdělávání ze strany profesionálních institucí nebo firem, přispívá ASUD svým členům zejména zařazováním témat pro obohacení výuky - v rámci akreditovaného cyklu Nové pohledy na dějiny 20. století na seminářích v dubnu a v listopadu 2011.

Jarní seminář (který se konal 30. dubna a 1. května) byl věnován dějinám ve druhé polovině 20. století, které přiblížil historik Mgr. František Bártík s přednáškou o čs. uranovém průmyslu a TNP Vojna a Prof. PhDr. Pavel Barša M.A., Ph.D. s tématem současné dění v arabském světě z hlediska jeho moderních dějin. Všichni přítomní obdrželi informace z Domu národnostních menšin a v rámci mezipředmětových vztahů zhlédli prezentaci mladých techniků pokoušejících se vytvořit výukový program procvičování českého jazyka. Dále byli informováni o internetové podobě televizního pořadu Dějiny udatného českého národa. Účastníci získali publikace z Vojenského historického ústavu. Součástí semináře byla nedělní exkurze do Střešovické vozovny - Muzea MHD.

Podzimní seminář (konaný 12. listopadu) se soustředil opět na moderní dějiny. Nejprve vystoupil s příspěvkem k dějinám Afriky PhDr. Jan Záhořík, Ph.D s přednáškou Moderní dějiny Etiopie. Ve druhé části prezentoval televizní reportér Karel Rožánek: Balkán a Afghánistán očima reportéra ČT. Tato "zážitková" přednáška měla obrovský úspěch u přítomných. Účastníci měli možnost zhlédnout prezentaci Asociace nositelů legionářských tradic. Odpolední exkurze pozvala účastníky do nově opravených prostorů Národního technického muzea.

Kurz Inspirace. V lednu až červnu 2011 byl úspěšně dokončen 10. ročník kurzu organizovaný P. Martinovským. Osm seminářů k moderním dějinám, v jejichž rámci vystoupili např. Doc. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. s tématem rozpadu Jugoslávie, PhDr. Jan Záhořík, Ph.D s přednáškou o moderních dějinách Subsaharské Afriky, Mgr. Hanuš Jordan s tématem kočujících divadelních společností za I. republiky, didakticko-metodickou přednášku připravil Pavel Martinovský, který účastníky seznámil s možnostmi využití komiksu na hodinách dějepisu a přinesl mnoho praktických ukázek. Závěrečnou exkurzi - historické toulky po hospodách a restauracích v okolí Národní třídy zrežírovala Ludmila Bursíková.

Po skončení kurzu zpracoval organizátor výsledky hodnotícího dotazníku, z nichž vyplynul zájem o další pokračování seminářů. Opět se tu však projevil problém: nedostatek financí a času. Zvláště volný čas středoškolských vyučujících pohlcují školení ke státním maturitám.

V říjnu jsme připravili 11. ročník kurzu, opět na ZŠ Na Smetance. Semináře otevřel Dr. Ivo Pejčoch přednáškou na téma českého fašismu. Blok přednášek na rozhraní mezipředmětových vztahů s moderní literaturou uvedl Dr. Petr Šámal s lidovými knihovnami a cenzurou na počátku 50. let.

Exkurze. Kromě exkurzí v rámci obou seminářů v NM a kurzu Inspirace byly uspořádány další dvě historické exkurze, které připravily Ludmila Bursíková a Lenka Dvořáková. Květnová exkurze zavedla účastníky Na Rakovnicko a Kralovicko. Při říjnové exkurzi zavítali účastníci na Sedlčansko.

2/ Napomáhat výměně zkušenosti mezi učiteli, šíření dobrých nápadů a informací o možnostech různých aktivit - publikační činností, přípravou metodických materiálů.

V roce 2011 jsme připravili tři Informační listy - č. 36 v březnu, č. 37 v září a č. 38 v prosinci a vydali jsme je díky finanční podpoře MŠMT. Informační listy dostaly novou - barevnou podobu obálky. Kromě materiálů jako jsou dokumenty, informace o činnosti ASUD, korespondenci, účast na akcích MŠMT apod., informace o literatuře, pomůckách, o mezinárodní spolupráci aj. jsme v nich zveřejnili řadu příspěvků našich členů o zkušenostech z výuky a také i mimořádně významné články nebo referáty týkající se současné problematiky našeho školství. Náležitý prostor jsme věnovali X. sjezdu českých historiků. Za články a informace je třeba poděkovat H. Mandelové, I. Pařízkové, M. Sedlmayerové, M. Kalčíkové, E. Zajícové, L. Boháčové, E. Kunstové, J. Janečkovi, L. Šmejdovi, L. Bursíkové, B. Gracové, J. Maříkové, K. Dražanové, A. Pěkné a P. Martinovskému.

3/ Napomáhat prosazování kvalitní výuky dějepisu ve vztahu k institucím a úřadům, které mají pro ni zajišťovat dobré podmínky
 1. Pokračování činnosti řady členů ASUD při přípravě, organizaci a hodnocení několika celostátních nebo mezinárodních aktivit - M. Sedlmayerové a I. Červinkové a v Dějepisné olympiádě, E. Kunstové ve Středoškolské odborné činnosti; již po desáté udělila vybrané práci Cenu ASUD - diplom, knižní a finanční odměnu. Z mezinárodních akcí v roce 2011 byla obnovena ve spolupráci s ÚSD AV soutěž Eustory, v jejíž komisi zasedají I. Pařízková, M. Boldišová a J. Kvirenc. Do středoevropského projektu Euroclia se se svými žáky zapojila E. Zajícová.
 2. V Senátu během veřejného slyšení výboru na téma: "Připravenost státních maturit" dne 12. dubna 2011 přednesla svůj kritický příspěvek Ludmila Bursíková.
 3. H. Mandelová za ASUD pokračovala v práci členky redakční rady největšího portálu určeného k výuce současných a moderních dějin www.moderni-dejiny.cz.
 4. Pokračovala pravidelná účast na schůzích výboru SH. ASUD se ve spolupráci s Dr. B. Gracovou podílel se na přípravě sekce věnované výuce dějepisu na X. sjezdu českých historiků v září 2011.
 5. Žádosti o grant MŠMT. Na jaře roku 2011 jsme podali žádost o dotaci MŠMT Program na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání. Grant byl schválen.
 6. Členové výboru se v říjnu účastnili setkání ministerské skupiny pro dějepis MŠMT v Telči, kde se hovořilo o problematice výuky moderních dějin a tvorby, respektive pojetí učebnic. Jednalo se o potřebě úprav - revize RVP Člověk a společnost.
 7. H. Mandelová se účastnila IV. ročníku ostravské konference I mlčení je lež. A. Pěkná zastupovala ASUD na mezinárodní konferenci v Černínském paláci Můj hrdina, tvůj nepřítel. P. Martinovský se účastnil konference v Ústí nad Labem na téma výuky dějepisu v terénu.
 8. Pokračovala spolupráce s organizacemi PANT, Člověk v tísni, ÚSD AV, ÚSTR, SDaP, CVH Malach, Společnost bratří Čapků, Památníkem Lidice a Památníkem Terezín, se Židovským muzeem, s univerzitami v Praze, Ústí nad Labem a v Ostravě.
 9. Rozběhla se úspěšná spolupráce s Asociací nositelů legionářských tradic, Klubem autorů literatury faktu, Svazem bojovníků za svobodu, s Národním technickým muzeem, Židovským muzeem, společností Magni. S Národním muzeem - oddělením historické sbírky - byla podepsána smlouva o partnerství, čeká se na schválení ze strany vedení NM.
 10. ASUD vstoupil do projektu Národní knihovny.
 11. Dále úspěšně pokračuje spolupráce s nakladatelstvím HOST.
 12. Na sklonku školního roku 2010/ 2011 vyhověli členové ASUD žádosti B. Gracové a D. Labischové z ostravské univerzity a zapojily se do celorepublikového výzkumu o vyučujících a výuce dějepisu na našich školách.
 13. Pokračovala prezentace práce na stránkách - www.asud.cz.
 14. Člen výboru P. Martinovský pořádal historické přednášky pro seniory v domově důchodců Rudná u Prahy.
 15. Členové výboru se podíleli na přípravě internetové soutěže Magni - cesta s příběhem.
 16. L. Šmejda a P. Martinovský zastupovali ASUD v panelové diskusi se zástupci OECD na téma výuky dějepisu na našich školách.
4/ Zastupovat české učitele dějepisu v mezinárodní spolupráci

O spolupráci se zahraničím pojednává zpráva E. Zajícové:

V průběhu roku se nepodařilo získat grant na návštěvu výroční konference v Turecku, granty z Gruntwigu nepokryjí náklady a MŠMT nemělo včas hotovy rozpočty, Rada Evropy neměla fondy zaměřené na tuto konferenci, Hlávkova nadace je má pouze pro mladé (do 35 let - nicméně oceňujeme vstřícné vystupování Dr. Rýdlové a děkujeme za čas, který nám věnovala).

Zpráva byla projednána a schválena členy výboru 9. března 2012back