INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 36

VZDĚLÁVÁNÍ


XXVIII. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ ASUD 13. LISTOPADU 2010 V NÁRODNÍM MUZEU

Když připravovali seminář, dlouze se členové výboru radili, koho pozvat; finanční situace se u českých pedagogů stává neustále složitější – to nejen škrty financí na školách, nýbrž i na platech pracovníků. Vydat 450 korun a ještě navíc cestovné – to není pro běžného pedagoga až tak levnou záležitostí (šťastní, kterým seminář platí školy, rozhodně nepatří do většiny). Jakého přednášejícího vybrat, jaké téma zvolit, aby se členové o to více na seminář těšili, aby je náplň zaujala, že je opravdu nanejvýš vhodné finance upotřebitelné jinak investovat do vlastního vzdělání (a u některých specifických informací lačných i uspokojení). Volba padla na mládí – členové výboru pozvali dva historiky řadící se svým věkem do skupiny nejmladších historiků. Sázka na mládí se opravdu vyplatila. Svým kultivovaným projevem, svými znalostmi, zaujetím pro své témata si oba přednášející podmanili učitelské publikum.

Martin Jemelka: Ostravská dělnická kolonie Šalamoun
Před vlastní přednáškou proběhla slavnostní událost, z rukou členky výboru Sdružení historiků převzal mladý ostravský kolega již dříve avizovanou Pekařovu dceru. Cena byla udělena právě za knihu pojednávající o problematice, s níž členy ASUD přišel pan Jemelka seznámit.
Přednášející začal chronologicky a mnohé přítomné překvapilo, že s nabídkou továrních domů – kolonií přišli sami majitelé firem, kteří se snažili svým způsobem dělníky připoutat k továrně. Zároveň jim nevtíravým způsobem podsunout vlastní filosofii života. V českém prostředí bychom mohli argumentovat pozdějším Baťovým městem (které také patří do sféry zájmu kolegy Jemelky).
Z globální problematiky související s rozvojem kapitalismu v Evropě přešel ostravský kolega do roviny regionálních dějin každodennosti a přednesl mnoho poznatků o ostravské dělnické kolonii, jako např. že:
Dělnické domky ostravské kolonie z let 1854-55 v sobě skrývaly čtyři bytové jednotky, každou o rozměru 35 metrů čtverečních. V bytě žilo 8 – 11 členů početné rodiny; informace jedna z mnoha, jež mohou posluchači předat svým žákům k dokreslení sociální situace dělníků v uplynulých sto padesáti letech, doložených na konkrétním příkladu Ostravaka, i když autor několikrát rámec regionu překročil.
Zdeněk Doskočil: Gustáv Husák v šedesátých letech - Cesta z vězení až na vrchol moci
Svou přednášku zahájil pan doktor z ÚSD AV ČR připomenutím jakéhosi klišé, kterého se v souvislosti s osobou Dr. Husáka společnost dopouští; česká společnost vnímá posledního totalitního prezidenta poněkud zjednodušujícím pohledem staříka v tlustých brýlích, jenž čte československým jazykem těžko srozumitelný projev, zatímco slovenská si uvědomuje Husákovy zásluhy na ekonomickém rozvoji slovenské části republiky, stává se pro ni symbolem, ale existují i jisté pochyby, které z něho nečiní absolutně kladnou postavu. Na stranu druhou obě společnosti při pohledu na Husáka vynechávají politikovu činnost v 60. letech. Možná proto, že o ní mnoho neví.
Posluchači a účastníci našeho semináře však již nebudou patřit do ani jedné z obou vymezených skupin, neboť přednášející je naplno zasvětil do osudu – prapodivné klikaté cesty čerstvě propuštěného vězně a slovenského intelektuála v jedné osobě za mocí. Bylo opravdu zarážející, jakým způsobem – nutno říci že v našem prostředí netradičním – se vydal budoucí prezident po stezkách komunistických funkcí, jak bravurně dokázal vyhodnotit nově nastalou situaci tak, aby se v pomyslné šachovnici politiky dostal dále za nepotřebnou figurku, až stanul tváří v tvář samotnému prezidentu Novotnému; vhodně vybraná dobová zvuková nahrávka jen podtrhla slova přednášejícího. Husákovu pouť ukončil zvolením do prezidentské funkce. A aby přednášející podtrhl mnohovrstevnatost politika, s jakou osobu jediného Slováka ve funkci prezidenta Československé republiky představil, uvedl výčet důvodů, proč a pro koho, jak byl vhodným kandidátem do nového postu.
Během přestávky mezi přednáškami proběhly tři prezentace:

V prvním prezentačním bloku členové expedice Írán 2010 (viz minulé IL) poreferovali o svých zážitcích a o plánovaném sborníku se zaměřením na problematiku islámu. Poděkování a jakousi účast s českými pedagogy přišel vyjádřit i zástupce sponzora expedice, íránský vyslanec v ČR. Tlumočení zajistil v duchu tradice pan Pelikán, který vedl i prezentaci chystané publikace. Lze říci, že o potřebě pomůcky seznamující české pedagogy i žáky s velmi aktuální problematikou islámu, není pochyb; jak však někteří přítomní připomněli, nemělo by se jednat o publikaci glorifikující, popřípadě dezinformačním způsobem propagující islám. S čímž nelze jinak než souhlasit.

Ve druhém bloku prezentace vystoupil pan Ludvíček z jižní Moravy, který trochu nesměle (což bylo na škodu věci) představil a nabídl své dílo – publikované zápisky z deníků svého dědečka, legionáře z Ruska.

Jako třetí vystoupil restaurátor A. Šumbera. Jeho cílem bylo ukázat multimediální CD o Pražském hradu, Maurově relikviáři, korunovačních klenotech a dalších památkách. letitá technika Národního muzea si však postavila hlavu a místo názorné ukázky se museli přítomní spokojit se slovní charakteristikou autorova díla. I tak jsme o netradiční pomůcku zájem. Pokud by někdo ze členů nenavštívil seminář a o daná CD projevil zájem, doporučujeme spojení přes www.kralovskacesta.cz.

Na odpoledne byla zajištěna exkurze ve Šternberském paláci.

Pod vedením místních kustodek si účastníci mohli jednak prohlédnout nově zrestaurované prostory, zároveň se dozvěděli podrobnosti o programech pro žáky.

Pavel Martinovský

X. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO KURZU INSPIRACE (2010/ 2011)
 • první Inspirace – říjen
  Ivo Pejčoch: Železná opona

  Pan doktor Pejčoch z Vojenského historického ústavu nejprve vylíčil vlastní vznik a stavbu železné opony, tedy strážení a ostrahy západních hranic Československa. Účastníci kurzu si postupně znamenali další a další pasti, které totalitní moc chystala: elektrické napětí, minová pole, samostatně útočící psi, světelné stěny, čidla a další.

  Po té přednášející přešel „na druhou stranu“, totiž vylíčil osudy několika význačných osob („kopečkářů“, agentů – chodců), kteří po určitou dobu železnou oponou procházeli. Dále připomněl několik operací, kterými se jednotlivci i skupiny pokoušeli oponu překonat.

  Na závěr zrekapituloval několik čísel, která když se postaví vedle sebe, podtrhnou celou absurditu doby (i opony): Z Československa emigrovalo cca 170 000 občanů; přechod hranic (železné opony) nepřežilo pravděpodobně 280 osob (ovšem nejsou zde započítány osoby, které se nedostaly k hranici a zemřely ještě ve vnitrozemí, nebo byly chyceny). Na straně druhé při obraně hranic (železné opony) zemřelo 650 pohraničníků, z toho v přímé akci jich padlo 11, 14 se zastřelilo mezi sebou. Zbytek padá na vrub nedostatečné kázni pohybu ve střeženém prostoru železné opony...

 • druhá Inspirace – listopad
  Martin Chadima: Destruktivní sekty

  Účastníkům loňského ročníku kurzů Inspirace důvěrně známý doktor teologie Chadima představil principy, na jakých destruktivní sekty vznikají, upozornil na silnou osobu vůdce a pokusil se nastínit okolnosti, jež vedou ke vstupu určitých jedinců do daných sekt. Zároveň představil nejvýznamnější destruktivní sekty moderních dějin.

  V následné diskusi se s účastníky věnoval tématu konzumní a (nejen) duševně roztříštěné společnosti počátku 21. století.

 • třetí Inspirace – prosinec
  Martin Chadima: Fenomén kolektivního života

  Oproti sektám z listopadového semináře se kolektivní sekty na první pohled jeví jako neškodné. nicméně i tyto sekty vás zbaví soukromí, uvedou vás do stavu poslušnosti a velmi často získají i vaše finanční prostředky.

  Na řadě několika příkladů, jakými byli např. rastafariáni, novomormoni, sekta Davida Berga, či Davida Koreshe a dalších, nabídl velké množství materiálu k diskusi i bádání, které se bude hodit nejen na hodinách dějepisu, ale například i společenských věd, nebo výchovy k občanství.

 • čtvrtá Inspirace – leden
  Jan Rychlík: Rozpad Jugoslávie

  Také lednový přednášející na sebe upoutal v loňském ročníku inspirace – po rozpadu Československa přišel účastníky potěšit se svými velmi často osobními poznatky z rozpadu bývalé Jugoslávie.

  Pan doktor Rychlík je odborník, který hovoří snad všemi jihoslovanskými jazyky a svou přednášku hbitě prokládá citacemi v v mateřských jazycích aktérů; nabízí pohled jak komplexní, tak v se nebojí přejít k detailům, které mohou nabídnout vyučujícím možnost oživit hodinu a určitým způsobem motivovat žáka k další práci.

  Pro lepší pochopení (či uchopení) tématu provedl i několik srovnání se situací československou, ať již pro shodu, nebo naopak naprosto odlišné pojetí státu, či právě rozpadu.

 • pátá – metodicko-didaktická Inspirace - únor
  Ludmila Bursíková: Pražské procházky a Pavel Martinovský: Komiks ve výuce dějepisu

  Pražský pedagog začal pracovat s komiksem na hodinách ve třídách pro žáky s SPU, avšak postupně pochopil, že kreslenými obrázky lze zaujmout, motivovat, ale třeba i pobavit i žáky v klasických třídách.

  Postupně během své přednášky, doprovázené bohatým obrazovým materiálem, prošel nejdůležitější komiksové příběhy, ale nabídl i několik námětů z kreslených příběhů vycházejících časopisecky. U některých ukázek si účastníci vyzkoušeli vlastní práci s komiksem – hledali a interpretovali pojetí autorů.

  Středoškolská pedagožka L. Bursíková vzápětí představila několik pracovních listů, jenž vznikly na gymnáziu při toulkách se studenty Prahou. Účastníci kurzu si je s chutí prohlédli.

 • šestá Inspirace – březen
  Jan Záhořík: Dějiny Subsaharské Afriky

  Pan kolega ze Západočeské univerzity v Plzni se svého nesmírně obsáhlého tématu na základě osobních zkušeností chopil netradičně – zvolil pojetí tématické. Postupně si v době koloniální a postkoloniální všiml mj.:

  • přeměny afrického města a venkova,
  • měnícího se obchodu,
  • politické emancipace.

  Během vlastní dekolonizace uvedl příklady jak francouzské,tak například portugalské cesty. Dále si všiml specifik vývoje po skončení studené války. Na závěr neopomněl připomenout český vliv v dané oblasti v úseku moderních dějin i současnosti.

  Pavel Martinovský

 • back