INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 35

DOKUMENTY


ZPRÁVA O ČINNOSTI ASUD ZA ROK 2009

pro valnou hromadu 10. dubna 2010

Zpráva obsahuje přehled činnosti výboru ASUD a členů asociace od ledna do prosince roku 2009, tj. první funkční rok práce výboru zvoleného na valné hromadě 12. dubna 2009. Úvod zprávy tvoří informace o členech, činnosti výboru v průběhu roku 2009, následuje přehled plnění úkolů asociace podle jejích stanov formulovaných ve čtyřech hlavních okruzích činnosti, jimiž jsou vzdělávání, výměna zkušeností a publikační činnost, zastupování zájmu výuky dějepisu směrem k úředním a řídícím institucím a dalším organizacím působícím v této oblasti a konečně působení směrem k zahraničí.

ÚVOD

V průběhu roku 2009 nastaly v činnosti výboru dvě změny: a) Na valné hromadě byl zvolen nový výbor, jehož novou členkou se stala Lada Boháčová, vyučující na Gymnáziu Nad Alejí ; b) na podzim došlo ke změně ve funkcích - dosavadní předsedkyně Helena Mandelová ze zdravotních důvodů odstoupila ze své funkce. Novým předsedou byl zvolen Pavel Martinovský. Dále byly rozděleny funkce: místopředsedkyní byla zvolena Ludmila Bursíková, a jednatelkou se stala Helena Mandelová.

Pravidelné schůzky se konaly jednou měsíčně a jejich náplní bylo pokračování v činnostech, vymezených předchozími zprávami. Mimořádné schůzky a jednání byly spojeny s organizováním seminářů, exkurzí, soutěží a přípravou metodických materiálů. Konkrétní činnosti jeho jednotlivých členů jsou uvedeny v dalších částech zprávy. Kromě běžné agendy se výbor věnoval přípravě a organizací vzdělávacích akcí, kontakty s organizátory dalších akcí, MŠMT, fakultami a historiky, sborníku pro členy a kontaktům se zahraničními kolegy i asociacemi apod. Členové výboru se účastnili řady akcí pořádaných jinými organizátory.

Pokud se týká členstva, počet platících členů se v roce 2009 po odchodu řady členů do důchodu nebo do jiných zaměstnání i z jiných důvodů snížil na 210. Uvítali jsme několik nových, především mladších kolegů, např. účastníků kurzu Inspirace i těch, kdo se s asociací seznámili z webové stránky nebo od svých kolegů. Účast na dvou seminářích v NM i čtyřech exkurzích byla opět hojná. Účastnické poplatky ze seminářů i kurzu Inspirace proto umožnily kromě uhrazení provozních nákladů, honorářů pro lektory a další potřebné činnosti i vytištění IL a 11. sborník ASUD - L. Bursíkové a P. Martinovského Mezipředmětové vztahy. Pasivní bilanci - ztrátu za rok 2009, jak je to obsaženo ve finanční zprávě pokladníka výboru E. Gladkovové, jsme uhradili z příjmů předcházejících let. Účetnictví je vedeno v elektronické podobě v peněžním deníku a dále je vedena kniha faktur a pohledávek.

Celkově lze říci, že při vzrůstajících požadavcích na běžnou školní práci u většiny členů výboru to vše bylo poměrně náročné, neboť oproti jiným profesním asociacím nemáme žádnou administrativní sílu ani žádnou finanční podporu.

PLNĚNÍ HLAVNÍCH ÚKOLŮ ASUD

1/ Přispívat k prohloubení odborného vzdělání členů

Vzhledem k velmi omezené a často i finančně velmi náročné nabídce odborného vzdělávání ze strany profesionálních institucí nebo firem, přispívá ASUD svým členům zejména zařazováním témat pro obohacení výuky - v rámci akreditovaného cyklu Nové pohledy na vývoj české státnosti jsme dospěli k dalším tématům z dějin 20. století na seminářích v dubnu a v listopadu 2009.

Jarní seminář (který se konal 25. a 26. dubna) byl věnován prezentaci výukového programu, Mgr. P. Šimíček z Ostravy představil možnost zapojení power-pointové prezentace na hodinách dějepisu, vybral si téma únor 1948. K tématům mezinárodní politiky tentokrát vystoupil prof. J. Opatrný, který zasvěceně pohovořil o moderních dějinách Karibské oblasti - se zaměřením na Mexiko. Všichni přítomní obdrželi DVD k událostem roku 1968, které věnoval ÚSTR a dárek od historiků - odborné publikace z ÚSD. Na valné hromadě udělili účastníci odstupujícímu výboru absolutorium a zvolili nový výbor na léta 2009 a 2010. Součástí semináře byla nedělní exkurze do Martinického paláce a přilehlých prostor západní části Hradčanského náměstí, jimiž provázela průvodkyně dr. Havlovcová.

Podzimní seminář (konaný 28. listopadu) navázal na téma "výuka dějepisu a počítače", které bylo v jarním semináři označeno jako nesmírně žádoucí. Nejprve vystoupil PhDr. P. Blažek, který fundovaně představil hlavní portály a internetové stránky vhodné k čerpání podkladů pro výuku moderních a současných dějin. Zároveň se pokusil o několik možných náhledů na periodizaci dějin totalitního Československa. Ve druhé části prezentoval Mgr. P. Šimíček nejnovější pomůcku pro učitele, portál www.moderni-dejiny.cz, který zdarma nabízí vyučujícím obrovské množství jak prostého materiálu, tak již připravených hodin z dob Československa. V rámci semináře vystoupili i zástupci firmy SILCOM s prezentací placeného portálu k českým dějinám. Účastníci obdrželi propagační materiály společnosti Člověk v tísni (projekt Jeden svět na školách) a brožuru s vloženým DVD s videosvědectvími dětí politických vězňů, zpracováno společností DMS.

Odpoledne se účastníci podívali do nových prostor Národního muzea - bývalé budovy Svobodné Evropy, dříve Federálního shromáždění. V doprovodu kurátorů zhlédli jak interiér budovy, tak i výstavu k nejnovějším dějinám Československa.

Kurz Inspirace. V lednu až červnu 2009 byl úspěšně dokončen 8. ročník kurzu organizovaný P. Martinovským. Osm seminářů k moderním dějinám, v jejichž rámci vystoupili např. P. Pelikán s problematikou islámu (základní pojmy, projevy islámu s ohledem na 20. století), J. Opatrný se zasvěceným výkladem o Karibské oblasti v novodobých dějinách a další. Část metodicko - didaktickou připravil I. Bauer s tvořivými nápady na téma "Radostně o 50. letech". Kurz byl završen exkurzí v hotelu Crowne plaza (býv. Internacionál).

Po skončení kurzu zpracovala H. Mandelová výsledky hodnotícího dotazníku, z nichž vyplynul zájem o další pokračování seminářů. V září a říjnu jsme připravili 9. ročník kurzu, zahájený v listopadu opět na ZŠ Na Smetance. V novém ročníku jsou semináře otevřeny i vyučujícím společenskovědních oborů a studentům středních škol. První semináře vedené ThDr. Martinem Chadimou byly věnovány problematice církví a sekt jak v Evropě, tak v samotné ČR.

Exkurze. Kromě exkurzí v rámci obou seminářů v NM a kurzu Inspirace byly uspořádány další dvě historické exkurze, které připravila Lenka Dvořáková. Dvoudenní květnová exkurze zavedla účastníky na severní Moravu - po stopách Jana Amose Komenského, Františka Palackého, Leoše Janáčka a Sigmunda Freuda. Při podzimní jednodenní exkurzi zavítali účastníci na Žatecko.

Pro výbor jsou mimořádně důležité názory účastníků všech vzdělávacích akcí, které vyjadřují hodnocení přínosu pro jejich osobní růst i využití ve školní praxi. Mrzí nás, že ne všichni účastníci seminářů v NM vyplňují hodnotící dotazníky, kam zařazujeme i otázky týkající se konkrétní problematiky vlastní školní práce (ŠVP, učebnice, pomůcky, podmínky výuky atd. i návrhy na další program atd.). Nicméně názory většiny přítomných jsou pro nás důležitou zpětnou vazbou a hodnotíme podle nich i výsledky našich snah přinášet členům ASUD to, co je pro ně zajímavé a užitečné. Snažíme se podle nich orientovat další činnost ve vzdělávání i přípravě dalších materiálů.

2/ Napomáhat výměně zkušenosti mezi učiteli, šíření dobrých nápadů a informací o možnostech různých aktivit - publikační činností, přípravou metodických materiálů.

V roce 2009 jsme připravili dva Informační listy - č. 32 v únoru a č. 33 v říjnu. Kromě materiálů jako jsou dokumenty, informace o činnosti ASUD, korespondenci, účast na akcích MŠMT apod., o literatuře, pomůckách, mezinárodní spolupráci aj. jsme v nich zveřejnili řadu příspěvků našich členů o zkušenostech z výuky a také i mimořádně významné články nebo referáty týkající se současné problematiky našeho školství (např. příspěvek P. Piťhy a N. Rezkové).

Za články a informace je třeba poděkovat M. Kalčíkové, L. Šmejdovi, L. Dvořákové, E. Kunstové, L. Bursíkové, L. Boháčové, P. Kočířovi, J. Janečkovi, P. Peterkové a P. Šimíčkovi. Pravidelně svými články přispěli H. Mandelová a P. Martinovský.

3/ Napomáhat prosazování kvalitní výuky dějepisu ve vztahu k institucím a úřadům, které mají pro ni zajišťovat dobré podmínky

 1. Pokračování činnosti řady členů ASUD při přípravě, organizaci a hodnocení několika celostátních nebo mezinárodních aktivit - M. Sedlmayerové a I. Červinkové a v Dějepisné olympiádě, E. Kunstové ve Středoškolské odborné činnosti; již po deváté udělila vybrané práci Cenu ASUD - diplom, knižní a finanční odměnu. Z mezinárodních akcí pokračuje 6. ročník soutěže Eustory; vedoucí týmu ASUD je I. Pařízková, dále aktivně pracuje E. Kunstová a na hodnocení prací se podílí i L. Bursíková.
 2. Spolupráce s organizátory mezinárodní konference Mene Tekel v únoru 2009 - propagace a účast škol na jeho akcích.
 3. V Senátu dne 24. 2. 2009 přednesla H. Mandelová referát ASUD o problematice výuky dějin 20. století.
 4. H. Mandelová se za ASUD stala členkou redakční rady největšího portálu určeného k výuce současných a moderních dějin www.moderni-dejiny.cz. Navázala úzkou spolupráci se sdružením PANT.
 5. H. Mandelová se za ASUD nejen účastnila jednání U kulatého stolu SKAV, ale přednesla i referát na téma Kam se má ubírat výuka dějepisu?
 6. Kontakty se SH. Obnovili jsme pravidelnou účast na schůzích výboru SH. Podílíme se na přípravě sjezdu historiků v roce 2011.
 7. Za ASUD se L. Boháčová účastní jednání o standardech kvality profese učitele organizovaných MŠMT . V současné době se programu ujala APU. Více na stránkách www.apu-cr.cz .
 8. Žádosti o grant MŠMT. Na podzim roku 2009 jsme podali žádosti o akreditaci seminářů, kurzů Inspirace a exkurzí. Tyto žádosti byly schváleny.
 9. Semináře MŠMT v Telči, konaného ve dnech 7. a 8. prosince, se za ASUD účastnili L. Šmejda a P. Martinovský, který přednesl referát, v němž jednak shrnul činnost asociace a zároveň přednesl dotazníkem získané názory účastníků listopadového semináře na Doporučení MŠMT.
 10. H. Mandelová a P. Martinovský se účastnili veřejného slyšení v Senátu ČR k tématu "Potřeby škol v oblasti občanského vzdělávání a výchovy k demokratickému občanství".
 11. Spolupráce s autorem amerického DVD o čs. legiích v Rusku Bruce Bendingerem z Chicaga byla ukončena. Členové výboru upozornili na několik zásadních faktografických nedostatků, s nimiž by šíření DVD do českých škol pozbývalo smyslu. Autor připomínky nevzal na vědomí.
 12. Na podzim získaly internetové stránky ASUD novou doménu - www.asud.cz.
 13. Na listopadovém semináři účastníci jednohlasně schválili reakci členů ASUD k dokumentu "Doporučení MŠMT k výuce moderních dějin" (k němuž výbor ASUD získal prostor pro připomínkování). Na otevřený dopis ministryni "Ke státním svátkům, dějepisu a vlasti" reagoval náměstek paní ministryně p. Kitzberger tím, že v prosinci pozval zástupce ASUD k jednání. Za ASUD se jednání účastnili: L. Boháčová, L. Šmejda a P. Martinovský.
 14. Spolupráce s organizátory AV ČR pořádající třídenní letní školu historie v červnu 2009 v zajištění účasti učitelů a s pracovníky ÚSTR pořádajícími semináře pro učitele dějepisu.
 15. Vystoupení členky výboru E. Kunstové na Letní škole historie PedF UK na FF UK v červenci 2009. Seznámila účastníky LŠH s výsledky SOČ, vyhlášením a tématem 5. ročníku Eustory a činností ASUD v předchozím školním roce. H. Mandelová seznámila účastníky s činností ASUD, našimi sborníky a CD ke 20. století
 16. Pokračuje spolupráce s firmou Computer Media a NM, jejíž náplní je vytvoření multimediální pomůcky vycházející svým obsahem z výstavy Československo 1918-1938. NM požádalo o uzavření dohody o spolupráci na náplni expozice v památníku Vítkov, což se uskutečnilo v létě 2009.
 17. Pokračuje spolupráce se společnostmi: Člověk v tísni, Dcery 50. let, CVH Malach.
 18. Členka ASUD M. Polenová se zapojila do projektu Romano džaniben zpracovávajícího problematiku romského holocaustu za II. světové války.
 19. Členka výboru E. Kunstová pořádala v průběhu roku historické přednášky pro seniory v domově důchodců Rudná u Prahy. Cyklus přednášek pokračuje i v letošním roce.

4/ Zastupovat české učitele dějepisu v mezinárodní spolupráci

Tento úkol našich stanov je spojen se stále se zvětšujícími obtížemi po tom, kdy účast na mezinárodních konferencích cca do r. 2000 hradila RE, ale dále byla v některých postkomunistických státech předána do kompetencí jejich ministerstev. Dům zahraničních služeb odmítl schválení našich žádostí o grant na účast na konferenci Euroclio na Kypru.

V květnu se členky výboru I. Pařízková a H. Mandelová sešly s D. Kusou ze sekretariátu Euroclia, aby spolu pohovořily o možnostech grantů ve střední Evropě. Jednalo se o reakci na fakt, že již delší dobu nemáme možnost zapojit se do evropských aktivit. Byla nám nabídnuta spolupráce ve středoevropském projektu, avšak bohužel zájem členů byl minimální.

Prostřednictvím honorárního konzula Súdánů a českého islamisty p. Pelikána proběhla jednání o možné spolupráci ASUD a Íránským vzdělávacím ústavem na sborníku pro učitele s tématikou islámu a případném získání materiálů k výuce dějin oblasti Persie a Mezopotámie

E. Zajícová a M. Kalčíková se za ASUD účastnily Konference From Crimes against Humanity in European History towards European Ideas, která se konala v říjnu 2009 ve slovinském Brdo. Kromě mnoha témat k etnickým otázkám se zde řešila témata "oral history".

Byla započata spolupráce s Ukrajinskou asociací učitelů společenských věd a vlastivědy. Cílem je požádat o společný grant k tématu osudů Čechů na Ukrajině a Ukrajinců v českých zemích se zřetelem na nejnovější dějiny. Po vytvoření společného scénáře a zahájení projektu bude možnost spolupráce a účasti nabídnuta členům asociace.

Zpráva byla projednána a schválena na schůzi výboru 10. dubna 2010

VALNÁ HROMADA ASUD - 10. dubna 2010

Návrhová komise:
PhDr. Ludmila Adámková
Mgr.Jiří Janovský
PhDr. Eliška Kunstová

Usnesení:

Účastníci valné hromady schválili: Účastníci vyslechli informace: Účastníci byli pozváni a vyzváni:
 1. na Inspiraci v měsíci dubnu, květnu a červnu
 2. k dodání příspěvků do metodických sborníků ASUD
Jednání na valné hromadě se účastnila zástupkyně MŠMT PhDr. Marie Rauchová, která sdělila několik informací - více viz v kapitole ASUD a MŠMT.

NÁVRH OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ ÚROVNĚ IMPLEMENTACE RÁMCOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

Závěry z veřejného slyšení Výchova příkladem - Senát ČR 2009


back