INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 34

NA AGOŘE


Agora byla ve starém Řecku místem, kde občané mohli svobodně vyjadřovat své názory na věci veřejné - u nich především na vládu v obci, její správu a vztahy s jinými řeckými poleis - mírová jednání, spojenectví i války. Také naše agora poskytuje již čtvrtým rokem prostor pro různá vystoupení jako podnět pro naši práci ve výuce, zamyšlení o jejím smyslu a dobrých zkušenostech i pro kritické připomínky či pochvaly. I dnešní příspěvky třeba někoho z vás dovedou k rozhodnutí, že přispěje do této rubriky. Těm, kteří to již nezištně učinili, upřímně děkujeme.

PROJEKT "PO STOPÁCH NACISMU" NA ZŠ UNESCO

Na ZŠ UNESCO se v současné době díky finanční podpoře Zlínského kraje rozjíždí projekt s názvem "Po stopách nacismu". Součástí tohoto projektu je několik vzdělávacích aktivit, jejichž cílem je zvýšit znalosti žáků naší školy v oblasti dějin II.světové války se zaměřením na nacismus a holocaust.

První aktivitou byla dne 18.6.2009 exkurze 24 žáků do Berchtesgadenu, kde si Adolf Hitler vybudoval svoje "Alpské sídlo - tzv Berghof". Hlavním cílem této exkurze byla návštěva "Orlího hnízda" na hoře Kehlstein v nadmořské výšce 1834 m.

Je to stavba, která v této oblasti připomíná dobu, kdy v Německu vládl Adolf Hitler a nacisté. Tato unikátní budova byla postavena v roce 1938 u příležitosti Hitlerových 50. narozenin. Stavbu věnoval Hitlerovi jeho blízký spolupracovník Martin Bormann. Budova byla využívána zpočátku k diplomatickým jednáním, proto získala název D-haus ( Diplomatický dům), ale spíše se ujal název Orlí hnízdo.Na konci války spojenci bombardovali oblast Hitlerova sídla na Berghofu. Orlí hnízdo (Kehlsteinhaus) nebyl zasažen a dnes je turistickou atrakcí a restaurací zároveň.

Po příjezdu na parkoviště v Obersalzbergu ( zde stával do roku 2000 hotel Platterhof) žáci nastoupili do speciálních autobusů, které je vyvezli po 7 km dlouhé alpské silnici ke vchodu do tunelu, který je 130 m dlouhý a na jeho konci se nachází vchod do výtahu pro 40 lidí, který za 40 sekund vyveze pasažéry skrz horu do výšky 142m . Poté žáci vystupovali přímo v budově Orlího hnízda a naskytl se jim nádherný výhled na okolní přírodní krásy.

Další aktivitou projektu " Po stopách nacismu" je výstava o Anně Frankové, kterou do naší školy zapůjčilo Židovské muzeum Praha na září 2009. Koncem září pak žáci 9.ročníku budou moci navštívit v rámci historické exkurze největší vyhlazovací koncentrační tábor Osvětim - Březinka v Polsku.

Žáci tak mohou porovnat nádheru alpské přírody, kde Hitler naprosto odtržen od reality plánoval válku a fyzickou likvidaci Židů a Slovanů, a na druhé straně místo, kde došlo v konečné fázi k uskutečňování jeho plánů , tedy Osvětim v Polsku. Mgr.Kočíř Petr - učitel dějepisu na ZŠ UNESCOK DĚJEPISU Z BRNĚNSKA
Počátkem ledna jsme od našeho člena - učitele dějepisu z Moravy - dostali dopis se zamyšlením nad současným stavem výuky dějepisu a jejími důsledky. Protože jsme s ním nedomluvili uvedení autorství, připojujeme jen iniciály.

Vážení přátelé,

co se děje s dějepisem, jako součástí výuky na školách všeho druhu, přesahuje udržitelné meze. Před koncem roku 2009 proběhla v novinách informace, že na Univerzitě obrany v Brně končí výuka vojenské historie Československa. Důvodem je nedostatek financí.

Na dějepis se dnes pohlíží jako na zbytečnou věc. Začalo to na základních školách, kdy se redukoval počet vyučovacích hodin, potom se z dějepisu stal předmět, který se přiděloval učitelům jako doplněk k naplnění pracovního úvazku. Takže jej v mnoha případech učili neaprobovaní učitelé a výuka dějepisu v jejich podání zůstala v lepším případě na úrovni Jiráskových Starých pověstí českých.

Důsledky jsou již patrné. Mezi mládeží sílí neofašismus. Mnoho mladých lidí obdivuje fašismus kvůli tomu, že zavedl určitý pořádek a odstranil nezaměstnanost. Nikdo jim ale doposud nevysvětlil, že je také druhá strana této mince. Když se zruší výuka historie na univerzitách a omezuje na všeobecně vzdělávacích školách připravujeme přímo programově posilování vlivu fašistických myšlenek v těch vrstvách národa, které mají v budoucnu zemi vést. Nejde už jen o to, jak zakázat činnost neofašistů, ale o to, aby mladá generace neofašismus nepřijímala.. Zde MŠMT váhá už 20 let. Zhruba jedno desetiletí jsme upřednostňovali matematiku a výsledkem je stav horší než na počátku experimentu. Společenské vědy se stále opomíjejí a výsledek je už povážlivý.

V. M.


DOBRÁ ZKUŠENOST Z MORAVY

Zúčastnil jsem se minulý týden jedné z akcí vzdělávacího programu v rámci projektu Cesty mezi školami. Jejím tématem bylo využití moderních metodických nástrojů napříč předmětovou skladbou ŠVP. Akce se konala ve Znojmě ve středu 20.ledna od 14 do 18 hodin prostorách SSŠ Znojmo a pořádal ji metodický kabinet Člověk a společnost při SSŠ Brno pod názvem Využití filmu ve výuce dějepisu aneb Hraný historický film a školní dějepis. Lektorem byl dr. Kamil Štěpánek z katedry historie na Pedagogické fakultě MU. Protože na tuto akci byly peníze z fondů, tak účastnický poplatek nebyl, každý z účastníků obdržel blok a propisovací tužku s logem akce a také bylo občerstvení K tomu všemu dostali výtisk Živé historie (tady možné vysvětlení šéfredaktor je synem paní Kačerové, redakce sídlí v Brně, z podobných časopisů se snaží vyjít vstříc školnímu dějepisu)

Setkání pedagogů zahájila paní Mgr. Jitka Kačerová zajímavou životní moudrostí: Lépe je spravovat potrhané sítě, než splétat úplně nové. Měla tím na mysli rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v Jihomoravském kraji. Pod tímto názvem je také projekt podporován a spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cíle projektu jsou :

Navázání metodické sítě a potřeby škol na úrovni okresů Poskytování metodické podpory pedagogickým pracovníkům Zahájení a udržení praxe metodických konferencí Vytváření a zpřístupňování metodických materiálů

Jiří Janeček, ZŠ Drnholec


NÁZORY A POHLEDY ÚČASTNÍKŮ SEMINÁŘE V NÁRODNÍM MUZEU 22. 11. 2009

Bylo zajímavé číst Vaše tři přání pro ministryni. Proto bych sem vložila většinu Vašich odpovědí.

Vyšší hodinovou dotaci (i na SŠ): 23; Více peněz na pomůcky: 15; Vybavení tříd po technické stránce: 12; Více peněz na školení učitelů (VŠ by mohlo propracovat kvalitní školení pro kantory), včetně exkurzí: 12; Mít "banku" dobových (hlavně moderních) materiálů metodicky zpracovaných odborníky (placeno MŠ): 10; Nepřetěžovat kantory: 9; Morální podporu a zlepšit mediální obraz českých učitelů: 6 Kvalitní pomůcky (i mapy): 6; Pevnou časovou dotaci dějepisu: 5; Vyčlenit peníze pro účast učitelů na mezinárodních konferencí, i na exkurze: 5; Více peněz do školství: 4; Méně žáků ve třídě: 4; Zrušit státní maturity: 4; Udělat portály i pro ostatní dějiny (české i světové), zpřístupnit portál Naše dějiny(zdarma): 4; Kulturní instituce by mohly vytvářet více výukových programů: 2; Více volného času na přípravu hodin: 2; Pomůcky zdarma (hlavně moderní dějiny): 2; Dát vedení škol pokyn z ministerstva, aby se více dbalo na dějepis: 2; Zavést předmět nejmodernější dějiny; Zúžení učiva dějepisu na ZŠ; Zrušení školní inspekce jako zbytečné instituce byrokratického zaměření; Pro kantory volné vstupy na kulturní akce; Elektronické učebnice a atlasy, zpracovat učebnici moderních dějin pro SŠ, Školní exkurze platit jako přesčasové hodiny; Vyšší mzdy do školství; Po 10 letech nechat kantora jeden rok regenerovat (vzdělávání...); Aby do výuky nezasahovali neodborníci (např. ředitel); Po splnění přání odstoupit; Stejně se to nevyplní, nevěřím ve spolupráci MŠMT

Další informace pro ASUD ke vzdělávacím seminářům: Vaše akce - výborné, podnětné: 13; Více exkurzí; Myslím, že tyto akce mají smysl, děkujeme za materiály: 2; Děkuji za vše, určitě většinu využiji; Jsem šťastná, že jsem členkou ASUDu, mnoho krásného, zajímavého. ASUD je super!!!

SDĚLENÍ K DALŠÍM ČINNOSTEM ASUD
Informační listy - připomínky

Zajímá mě vše: 9; Vždy se zájmem čtu o úspěších studentů v dějepisných olympiádách a v SOČ, potěšilo mě zájem studentů o regionální dějiny; Korespondence s MŠMT; Více informací o výstavách a soutěžích: 3; Vzdělávání a pomůcky Nečetl jsem: 2

Náměty k metodickým sborníkům

Uvedení nových zajímavých webových stránek, další příklady aktivit, projektů k výuce; Ukázky metodik k vybraným kapitolám českých a světových dějin: 2; Metody práce s počítačem a moderní technikou; Metodiky pro povzbuzení zájmů studentů (anekdoty, karikatury); Ráda čtu sborníky se zkušenostmi druhých: 5 Zaměření na 20.st.: 6; Zaměřit se na výtvarné osobnosti a kulturní dějiny: 3 Více ke státním maturitám; Ukázky historických pramenů; Čtu vše; Více souvislosti s HV,VV,literaturou,TV,dramatizací

K informacím na webu

Informace o portálech, případně umožnění přístupu na existující stránky; Aktuální informace; Dávat informační listy na webové stránky; Ukázky výuky dějepisu (např. inter. tabuli): 2; Možnost stažení prezentací ze seminářů: 3; Odkazy na učební pomůcky pro výuku dějepisu na ZŠ; Stačí, co tam je; Aktuality Diskuse o našem dějepisu; Info o činnosti a akcích pořádaných asociací; Více články o jednotlivých muzeích, galeriích, kulturně-historických akcí pro učitele a žáky: 2 kontakty; Možná diskusní skupiny s výměnnou zkušeností, jenže jak Větší přehlednost; Odkazy (webové stránky) - středověké i nové dějiny: 2

Co připomenout z předchozí činnosti, další návrhy

Chci poděkovat všem za práci pro ASUD: 3; Tisíceré díky ze Vaši práci, za to, že hájíte názory učitelů. Do další práce hodně zdraví a inspirativních nápadů.; Chtěla bych poděkovat všem členům výboru ASUDu za práci, kterou konají - příprava seminářů, exkurzí. Tvorbu pomůcek, učebnic apod. myslím si, že je to konkrétní pomoc mladým začínajícím učitelům orientovat se v džungli informací. Všichni jsou nejen vynikající odborníci, ale hlavně vycházejí z dlouhodobé praxe, což úředníkům MŠ chybí.; Přehled exkurzí; Dokument do TV; Vyrobit DVD; Připomenout úspěchy ASUDu; Informovat více veřejnost o naší činnosti; Uspořádat konferenci, společenský večer: 3; Dávat sborníky na web (ušetří se papír a poštovné); Připravit jubilejní publikaci; Statistika -např. kolik učitelů účastnilo seminářů, exkurzí....; Informace vzniku ASUDu pro nás mladší; Děkuji všem, kteří v uplynulých letech pracovali v této asociaci. Díky asociaci můžeme pracovat moderně a seznamovat se se všemi současnými trendy; Výjimečné místo, výjimečná osoba...; Humorný happening před budovou MŠ "lehký život českých v době budování kapitalismu", jenže žádné brečení a stěžování, to nikoho nezajímá ASUD a jeho vedení mě vždy povzbudí, ale současně zarmoutí, když vidím, že jejich snahy se nesetkají s žádaným výsledkem. Děkuji předchozímu vedení a novému přeji, aby pokračovali ve snahách nás všech v boji o důstojné postavení dějepisu mezi ostatními předměty.

Lída Bursíková


PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ V DRNHOLCI

V závěru loňského roku, avšak v plném běhu roku školního, týden před vánočními prázdninami proběhl na základní škole v Drnholci trochu netradičně. Školní lavice žáci od páté třídy opustili a vydali se poznávat, co je život . Někteří pátrali, jak vypadal v minulosti jiní získávali poznatky potřebné k praktickému životu . Do projektu Já na to mám se zapojili žáci od páté třídy. Každý ročník plnil úkoly svého dílčího projektu.

Páťáci se zaměřili na život našich předků. Cílem bylo vzbudit zájem o život v minulosti, rozšířit znalosti z vlastivědy. Uvědomit si, že minulost nás neustále ovlivňuje a čerpáme z odkazů předchozích generací. Vytvořit povědomí o životě našich předků a vzbudit pocit odpovědnosti za jejich odkazy. Již během podzimu se seznámili s historickými místy v Drnholci, prostřednictvím dostupné literatury, starých fotografií a internetu, zjišťovali fakta a zajímavosti, které se týkaly vývoje Drnholce. V průběhu projektového týdne pátrali po zaniklých řemeslech, pomůckách a nástrojích, které se dnes již nepoužívají nebo se vyvíjely až do dnešní podoby.

Dále navštívili kostel, kde byli seznámeni s jeho historií, pátrali po šlechtických rodech , které v minulosti vlastnili drnholecké panství. Navštívili místní hřbitov, obecní úřad, starou radnici i obřadní síň. Zajímali se, co všechno můžeme zjistit na hřbitově, co je to matrika, o historii radnice a morového sloupu. Pátrali po významných datech minulosti a jejich zaznamenání žáci doplnili vlastními kresbami. Také bádali, jak vypadaly školy a školství od dob Jana Amose Komenského, přes vliv Marie Terezie až po nedávnou minulost. Výsledkem jsou zajímavé materiály i s obrazovou dokumentací, týkající se také historie drnholecké školy. Týden byl zakončen tradičními zpěvy a tanci z našeho regionu , vařením staročeského jídla, besedou nad kronikami, kterou zprostředkovala kronikářka Drnholce Jana Palíková. .

Výsledkem jejich konání je otevření minimuzea ve sklepě základní školy. Podařilo se shromáždit spoustu starých věcí, fotografií starého Drnholce a uspořádat menší, ale zajímavou expozici, která vyvolala živý zájem mezi občany Drnholce

Žáci šesté třídy jsou nejen z Drnholce, ale i Pasohlávek, Brodu nad Dyjí, Jevišovky, Nového Přerova a Novosedel, proto jejich úkolem bylo zjistit, co zajímavého se nachází v jednotlivých obcích, které pamětihodnosti jsou zde zachovány, které firmy mají sídlo v příslušné vesnici

Zámořské objevy byly náplní projektu pro žáky sedmé třídy. Nejen při hodinách dějepisu a zeměpisu se děti začaly seznamovat s tématem projektu, ale i v jiných předmětech. Například v rámci tělesné výchovy se uskutečnil pochod lužním lesem, žáci ve skupinách plnili úkoly z přírodopisu, prokazovali schopnosti orientace v terénu. Nejvíce se však potěšil bazén v Hrušovanech n. J., kde absolvovali, pod odborným vedením plavčíka,kurz záchrany tonoucího. Jako trosečníci hodili láhev,se vzkazem a adresou naší školy,do řeky Dyje.Najde někdo vzkaz? Odpoví nám někdo? Žáci vytvářeli i dílčí projekty k tématu. Navštívili okresní knihovnu,kde pro ně byl připraven velmi pěkný program o objevných cestách starověku i středověku, ve skupinách vyhledávali cestopisy a důležité informace o mořeplavcích. Zjistili,že dávno před Kolumbem brázdili oceán Vikingové,výbornými mořeplavci byli Řekové a Féničané. . . Při hodinách výtvarné výchovy si žáci vyrobili velmi pěkné modely lodí,které ostatní mohou obdivovat na výstavce prací žáků na chodbě školy.

A hodnocení garanta projektu, paní učitelky M. Mančíkové: " Děti pracovaly ve skupinách. Získávaly informace o životě a plavbách "svých" mořeplavců, vyhledávaly v encyklopedii, velmi dobře zvládaly práci s internetem. Do velké nástěnné mapy světa zakreslily trasy zámořských objevů. Na plakáty vylepily obrázky fauny a flóry, zařadily je do zemí jejich původu. Vytvořily i pěkné práce z českého jazyka, poradily si s překlady z cizích jazyků, němčiny a angličtiny." Součástí projektu byly i manuální zručnosti, kde se mohli zapojit i žáci,kteří nebyli příliš nadšeni prací na projektu. Velmi kladně hodnotili žáci kurz na hrnčířském kruhu,kde vyráběli nádoby.

Podzimní projektový týden osmáků je první částí dvoudílného cyklu zaměřeného na volbu povolání. V tomto týdnu navštívili žáci několik místních firem, Mimo jiné Nové vinařství, Vinařství Kovacs a také firmu Macháček. Na své průvodce po firmách měli spoustu zvídavých dotazů a pokusili se vypracovat reportáže zajímavé nejen slohově, ale i graficky. Na podzimní týden naváže týden jarní, kdy žáci navštíví další místní firmy a také Úřad práce v Břeclavi. Věříme, že tyto dva týdny usnadní nelehkou volbu, která je jako vycházející žáky v příštím školním roce čeká.

Podzimní projekt Žijí mezi námi, určený pro 9. třídy začal už v září, kdy žáci navštívili K-centrum v Břeclavi a seznámili se s problematikou lidí drogově závislých, s možnostmi jejich léčby a návratu do života. Reportáž z této cesty byla publikována na internetových stránkách školy Drbník. Cílem celého projektu bylo poznání a pochopení různých handicapů - vrozené vady (fyzické i mentální), následky nemocí a úrazů, závislost na návykových látkách. Zapojení těchto lidí do pracovního procesu. Výchova k toleranci, proti xenofobii. V prosincovém týdnu čekaly na žáky jednak různé práce teoretické - vyhledávání informací na internetu, opakování učiva o slohových stylech, příprava rozhovoru v cizím jazyce, matematické úkoly, ale také spousta činností praktických a jejich následné zpracování.

Ze žákovské práce

V úterý 15. 12. jsme navštívili Domov pro osoby se zdravotním postižením na Zámku v Břežanech, vedoucí vychovatelka Mgr. Protivínská nás seznámila se životem klientů, provedla nás všemi částmi tohoto rozlehlého zařízení, prohlédli jsme si jídelnu, pokoje, sociální zařízení, dílny pro ruční práce - keramickou, tkalcovskou, posilovnu, dvůr se zvířaty - koně, psi, v zámecké kapli jsme zhlédli generálku na vánoční besídku, byli jsme překvapeni hereckými i hudebními výkony klientů, potom proběhlo krátké setkání, na němž jsme i předali své dárečky - polštářky, někteří z nás vyráběli ve volitelném předmětu práce s textilem. Někteří z nás byli trošku rozpačití, ale klienti ústavu byli velmi vřelí a upřímně nadšení z dárků. Exkurze byla velmi zajímavá, mnozí se poprvé setkali s lidmi, kteří se i přes svůj handicap snaží vzdělávat a pracovat, jejich výrobky jsme byli přímo nadšeni. Obdivovali jsme útulné prostředí a mnohdy si žáci sami povzdechli: "Tohle by u nás ve škole nevydrželo, to by někdo ukradl, zničil...!

Základní škola a mateřská škola Drnholec se zapojila do dotačního programu Evropské unie a České republiky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tím získala prostředky pro zvyšování úrovně práce školy. Žáci pátého až devátého ročníků budou absolvovat dvakrát za rok projektové týdny. Tyto týdny budou naplněny praktickým uplatňováním dovedností a znalostí nabytých v průběhu roku.

Učíme se nově, učíme se pro život, učíme se v 21. století.

Projekt splnil cíle a očekávání pedagogů. Děti dokázaly samostatně vyhledávat informace z různých zdrojů a tyto pak uměly použít. Žáci prokázali i zručnost a jejich výrobky jsou vystaveny na výstavce na chodbě školy.

Ze zpráv garantů pro jednotlivé ročníky sepsal Jiří Janeček


PRÁCE S FOTOGRAFIÍ - TÉMA 1. SVĚTOVÁ VÁLKA

Před hodinou, ve které jsem chtěla shrnout vše podstatné z období 1. světové války, ve které jsem chtěla se žáky vytvořit závěry, vytiskla jsem tento obrázek.

obr. [ Střílející vojáci z 1. světové války )

Každý žák dostal obrázek okopírovaný, aby si ho mohl prohlédnout. zeptala jsem se, z jaké doby asi obrázek pochází. Celkem pochopitelně odpověděli, že z období 1. světové války, čemuž odpovídaly nejen zbraně, ale i výstroj vojáků.

Zeptala jsem se, kdo asi bude na obrázku vyfocen. Nikdo nepochyboval, že Němci. Podivila jsem se proč. Němci jsou ti zlí. Němci vedli válku.

Trochu jsem se podivila a optala se, kdo ještě bojoval v řadách Centrální mocností. Žáci odpověděli, že Rakušané. Tak jsem se zeptala, jestli by třeba mezi vojáky nemohl být Čech. Samozřejmě že ne -ale to již tvrdili jen někteří, většině došlo, že čeští vojáci bojovali v řadách C.k. Rakousko-uherské armády. Najednou děsivá představa: ano, Češi museli střílet. Proč?

Takže -kdo by mohl být těmi oběťmi. Nepřátelé? Kteří? Padaly návrhy, a tak jsem se zeptala, zda by to také nemohli být Češi? Odpovědí bylo, že ne, tady v Čechách se přeci civilisté nestříleli. Museli to být civilisté, vojáci by byli v uniformě. Takže jsem se optala, co vědí o vzpourách v Rumburku a v boce Kotorské. Dva žáci si do příští hodiny připravili příspěvek. Pak někdo připomenul, že by to mohli být zajatí legionáři. O námět víc k diskusi.

Fotografie jednak poopravila žáků. Špatní nejsou jen Němci, ale umožnila dál se ptát. Co asi v civilu dělal první voják? Co první zajatý-popravovaný? Jak válka zasáhla do života těchto dvou? A co celé skupiny? Jezdily v té době po trati vlaky? Otázek přibývalo a ptali se i žáci mezi sebou.

Jedna fotografie a možná o válce řekla více než hodinová přednáška.

Rumburská vzpoura je zajímavě zpracována na wikipedii, kde jsou zpřístupněny i dva dopisy na rozloučenou. Zajímavé informace jsou i na stránkách www.luzicke-hory.cz v sekci historie. P. Peterková, ZŠ Rychnov u J.n.N.


back