INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 34

INFORMACE, LITERATURA, POMŮCKY


Nejprve krátce o jedné zajímavé knize, poté prezentace od kolegy Šimíčka z Ostravy.

Laurence Rees: Druhá světová válka: Za zavřenými dveřmi. Stalin, nacisté a Západ

Lawrence Rees, britský historik a autor několika oceněných knih, předkládá čtenářům nové poutavé dějiny druhé světové války. Kniha Druhá světová válka: Za zavřenými dveřmi, přibližující jak dramatická tajná jednání, která vedla k válce, tak i klíčová rozhodnutí přijatá v průběhu tohoto konfliktu, změní váš pohled na druhou světovou válku. Rees vychází z dokumentů dostupných až po otevření východoevropských archivů a znovu zkoumá klíčová rozhodnutí Stalina, Churchilla a Roosevelta. Odhaluje přátelské vztahy Stalina s nacisty v letech 1939 1941 a kreslí odpudivý obraz sovětského vůdce.

Emocionálně působivé těžiště knihy představují výpovědi téměř stovky pamětníků. Bývalí příslušníci sovětské tajné policie zde poprvé otevřeně hovoří o represích, na nichž se podíleli, spojenečtí námořníci vzpomínají na statečnost těch, kteří pluli v arktických konvojích, veteráni Rudé armády líčí boje muže proti muži na východní frontě. Vzrušující vyprávění zahrnuje vysokou politiku, včetně spojeneckých konferencí v Teheráně, Jaltě a Postupimi, ale i dramatická osobní svědectví prostých lidí, kteří nesli důsledky politických rozhodnutí. Tato kniha vznikala souběžně se stejnojmenným šestidílným televizním seriálem BBC 2, který je nyní v češtině dostupný na šesti DVD. 448 stran | 9788024225500 Cena 314,-Kč

HM

www.moderni-dejiny.cz (manuál pro spolupracující učitele)
Charakteristika webového portálu
Struktura webového portálu
Příspěvky

mohou zainteresovaní učitelé zasílat do redakce webu na adresu redakce@moderni-dejiny.cz Redakce a redakční rada všechny zaslané materiály posoudí a doporučí jejich přímé zařazení do portálu, popřípadě je zkonzultují s jejich autorem (mailovou komunikací), navrhnou jejich doladění (budou-li tam nějaké věcné či technické nedostatky) a pak je umístí na web...

Petr Šimíček, PANT

CENTRUM VIZUÁLNÍ HISTORIE MALACH

29. ledna 2010 bylo v Praze otevřeno Centrum vizuální historie MALACH. O jak důležité a významné centrum se jedná, můžete vyčíst ze stránek http://college.usc.edu/vhi/, z nichž vybíráme několik základních informací (psaných kurzívou). Mezi pozvanými hosty z řad vysokoškolských profesorů, zástupců MŠMT, VÚP, pamětníků a dalších samozřejmě nechyběli ani členové ASUD.

V roce 1994, inspirován vlastními zkušenostmi z natáčení filmu Schindlerův seznam, založil Steven Spielberg nadaci Survivors of the Shoah, aby sbírala svědectví přeživších Holokaustu a dalších pamětníků. Nadace natáčela židovské pamětníky, ale také homosexuály, svědky Jehovovy, osvoboditele a svědky osvobození, politické vězně, zachránce, Romské pamětníky, přeživší programu eugeniky, a účastníky soudů s válečnými zločinci. V průběhu několika let Nadace shromáždila v 56 zemích světa téměř 52 000 videosvědectví ve 32 jazycích; dnes je to jeden z největších podobných digitální videoarchivů na světě.

Z tohoto počtu je, jak všechny přítomné na slavnostním zahájení přesvědčil Dr. Stephen Smith, výkonný ředitel USC SFI, v českém jazyce dostupno 900! Ovšem pozor, celkový počet svědectví lidí narozených na území Československé republiky je na 5 000, avšak zbylé rozhovory jsou v jiných jazycích - podle toho, kam daný člověk po válce zamířil.

Pokud dáme do vyhledávače heslo Czech, nabídne nám databáze celkem 12 845 svědectví! V tomto počtu jsou zahrnuty všechny možné odkazy na náš stát či národ.

V roce 2006 se tato Nadace stala součástí College of Letters, Arts & Sciences na Univerzitě Jižní Kalifornie (USC) a přijala nové jméno: USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education. Tato změna názvu odráží rozšířenou misi Institutu: překonávat předsudky, netoleranci a fanatismus - stejně tak jako utrpení, které způsobují - prostřednictvím vzdělávacího využití svědectví z archivu Institutu. Institut spolupracuje s partnery po celém světě, a poskytuje nejen veřejný přístup k archivu interview, ale i studijní stipendia v mnohých oblastech bádání. Institut a jeho partnerské organizace také využívají archiv k tvorbě vzdělávacích produktů a programů, které mohou být využívány v mnoha zemích a v různých jazycích. Institut tak slouží pedagogům, studentům, a badatelům z celého světa. Již brzy navíc začne natáčení a archivace svědectví lidí, kteří přežili i jiné genocidy.

Rektor Univerzity Karlovy Prof. Václav Hampl zdůraznil význam celého projektu. Pomůže nám mj. hledat odpovědi na věčné otázky typu - Proč k holocaustu v době, kdy byly postupně zavrhnuty náboženské předsudky a náboženské tmářství - kdy naopak vítězil rozum, vůbec došlo (a stále v některých částech světa dochází), Jak se chovali ostatní lidé, třeba sousedé, přátelé, známí; Proč nezasáhli; Jakou měli možnost zabránit např. odsunu atp.

V následující prezentaci pak Martin Šmok, regionální poradce Institutu, předvedl ve své prezentaci ukázku, jak systém pracuje. O složitosti jazykového zápisu pohovořil Prof. Josef Psutka z Katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd ZČU Plzeň. Upozornil na rozličná úskalí převodu mluvené řeči do psané a ukázal, jak pak v databázi vyhledávat. O významu dále pohovořil Prof. Jan Hajič z Ústavu formální a aplikované lingvistiky.

Na závěr koordinátorka Centra Malach Mgr. Jitka Drahokoupilová zavedla zájemce do samotného Centra, kde si všichni mohli "osahat", jak systém funguje, zároveň předvedla, jak hledat.

Vyhledávání

Vyhledávání v databázi je nesmírně jednoduché, stačí vědět - znát klíčové slovo. Všechny rozhovory jsou totiž rozkouskovány do minutových sekvencí a každá sekvence obsahuje klíčové slovo, jejichž databázi systém obsahuje. Takže pokud se zadá např. slovo Terezín, okamžitě vyjede seznam všech svědectví (nahrávek), v nichž je dané slovo obsaženo - dokonce připravené v na dané sekvenci. Což je nesmírně výhodné, neb některá svědectví jsou dlouhá i dvě hodiny a bylo by nesmírně náročné se v nich orientovat.

Kontakt

Na otázku, jak se do Centra dostat, ať už samostatně, nebo se svými žáky, je odpověď nesmírně jednoduchá - stačí kontaktovat koordinátorku, se kterou se domluvíte na termínu, neboť prostory centra jsou omezeny - tak cca pro 12 lidí (cca 16 studentů, pokud budou pracovat ve skupinách). Stačí zaslat e-mail na: drahokoupil@knih.mff.cuni.cz , nebo zavolat na číslo 221 914 391, popř. 283 074 391. Centrum vizuální historie MALACH sídlí v objektu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy na Malostranském náměstí 25 v Praze.


MALACH

Na otázku, proč se centrum jmenuje MALACH je jednoduchá odpověď: Název mezinárodního projektu vznikl zkrácením spojení Multilingual Access to Large Spoken Archives, slovo malach má zároveň v hebrejštině dle některých překladatelů význam kralovat, či ustavovat za krále, dle jiných význam anděl.

Další informace jsou pro zájemce dostupny jak na stránkách Instituce (viz výše), tak i na http://iforum.cuni.cz/IFORUM-7848.html, kde se nachází celé rozhovory s regionálním poradcem Martinem Šmokem, s rektorem Prof. Václavem Hamplem atd.

Pro školy - Když rasismus je zákon

Centrum vizuální historie MALACH však nechce jen čekat na zájemce, ale rozhodlo se jít cestou vstřícnou - oslovilo učitele a profesory svým prvním projektem určeným k výuce:

Aby pomohl pedagogům a studentům v České republice, dal Institut USC Shoah Foundation několik úryvků z interview s pamětníky k dispozici metodickému portálu Rámcového vzdělávacího programu (RVP) coby digitální učební materiály. Například úryvky z interview s Viktorem Lašem, vězněm Terezínského ghetta nasazeným na "vyčištění" Lidic po jejich zničení, naleznete na http://dum.rvp.cz/materialy/svedectvi-viktora-lase.html. Kromě toho Institut vytvořil modelovou hodinu v češtině Když rasismus je zákon dostupnou na internetu.

Tato hodina obsahuje interview z archivu Institutu a může být stahována a tištěna pro využití ve školách.

Kompletní 19stránková metodika včetně ukázek je také dostupná na stránkách Institutu. Na titulní straně http://college.usc.edu/vhi/ , stačí napravo rozkliknout čtvereček CZ a v české verzi portálu si stáhnete soubor ve formátu pdf.

text Lbo

PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Vážení přátelé, opět se vracíme k rubrice, jíž patřilo v IL pravidelné místo.
Devatero upozornění, které zaznělo v českém parlamentu

Ve středu 18. listopadu proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky slavnostní zasedání Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ke 20 letům školství v nových podmínkách. Jak host na něm promluvil též prof. PhDr. Petr Piťha, CSc., který zákonodárcům předložil své Devatero upozornění. Ohlas byl bouřlivý, povětšinou souhlasný. Ale byli prý i tací, kteří se ošívali. Text projevu nyní se souhlasem autora přináší - jako první - také Stolzová. Z této stránky text přejímáme.

Pane předsedo, Vaše Excelence, Magnifici, Spectabiles, dámy a pánové,

k debatě chci přispět, ale nehodlám do ní vstoupit. Netrpím potřebou, aby se mnou druzí souhlasili, tahanicím a hádkám se vyhýbám. Mou povinností je vyslovit názor a umožnit ostatním, kteří něco mohou ovlivnit, použít, co shledají správným. Položím před Vás devatero upozornění.

  1. Považuji za správné, když věci odborné jsou řešeny odborně, nikoli politicky. Statika mostní konstrukce se řeší výpočtem, nikoli všenárodní diskusí. U zásadních otázek školských je to stejné.
  2. Školy jako výchovně vzdělávací instituce musí mít svůj vnitřní řád a vést k ukázněnosti. Myslím, že bude potřeba přistoupit k postihu žáků a rodičů v případech, kdy daný řád rozvracejí.
  3. Učitelům musí být dána možnost učit a vychovávat. Dnes ji nemají. Autorita učitelského postavení musí být na jedné straně zákonně chráněna, na druhé straně také zkoušena. Myslím, že zavedení a možnost ztráty učitelské způsobilosti je vhodným řešením.
  4. Základní požadavky kladené na absolventy musí být náročné a jednotné. Státní výstupní zkoušky (možná nepovinné) jsou řešením. Jinak dojde k úplné inflaci výstupních dokumentů, včetně akademických titulů a hodností.
  5. Ve školách (samozřejmě i všude jinde, ale teď mluvíme o školství) musí probíhat soustavná výchova k základním společenskotvorným vlastnostem. Jde o vytváření nedefinované, ale ještě známé slušnosti. Zmizí-li slušnost, nezachrání společnost před rozkladem žádné pozitivní zákonodárství.
  6. Po mém soudu nelze otázky školství ani řešit ani ovládat finančními pákami. Jde o oblast ideovou a pracuje se s lidmi. Používat metaforu i praxi tržních pravidel průmyslu je nebezpečné. Žáci nejsou surovinou a zmetky nelze recyklovat. Reklamně úspěšná škola nemusí být školou kvalitní.
  7. Společnost musí zvážit své možnosti. Na vzdělávání musí dávat tolik, aby měla potřebné a zaměstnatelné množství pracovníků. Zavedeme-li numerus clausus na vysokých školách univerzitní úrovně, v němž bude bezplatně studovat potřebný počet nejlepších studentů, a ostatní budou platit školné, protože jde o jejich soukromý (nikoli společenský) zájem, nebude nikdo poškozován.
  8. Je třeba uvážit, zda stále diskutovaný nedostatek peněz ve školství není ve značné míře způsobován nevhodnou alokací. V resortu školství, jako i jinde, jsou velké sumy peněz vydávány na zbytečné akce a programy, které nejen nic nepřinesou, ale podrývají základní práci škol.
  9. Poslední upozornění se týká školství, ale je obecněji platné. Nevrátí-li se naše společnost k racionálnímu řešení svých problémů a nebudeme-li se všichni bez výjimky učit žít ve svobodě, tj. nezneužívat ji k sobeckému osobnímu prospěchu, zdiskreditujeme demokracii a svobodu, které nejsme hodni, ztratíme. Čekárny na diktátora - léčitele se plní. Ten vyčkává na okamžik, kdy epidemie klíšťové bordeliosy (typ ixodes irresposabilis liber liber) přejde v pandemii.
Další články podobného zaměření můžete číst na www.stolzova.cz

Stolzová je web pro pedagogickou tradici a kontinuitu a klade si za cíl komentovat dění v našem zejména základním školství z tradičních a v dobrém slova smyslu konzervativních pozic. Vychází z přesvědčení, že i ti učitelé, kteří svým žákům nenabízejí tykání, nebalí se do prostěradel a nevěnčí bobkovým listem, když učí o starém Římě, nepropadají laciným frázím o tom, že žáci musí hlavně diskutovat a projevovat názory (bez ohledu na to, jestli na danou věc nějaký mají), ale domnívají se, že sem tam musí také něco umět, mohou být a jsou dobrými učiteli. Stolzová je web pro tradici, kontinuitu a zdravý rozum.ZHLÉDLI JSME ZA VÁS
Nebývá zvykem, abychom Vás zvali někam za kulturou či památkami. Napadlo nás, že bychom založili novou tradici na stránkách Informačních listů. Pokud u Vás v regioně probíhá nějaká zajímavá výstava, nebo víte o nějakém zajímavém místě, kam se běžný turista - učitel nepodívá, prosíme, napište nám. Pokud připojíte i fotografii, budeme rádi.
Výstava fotografií Petry Bidlasové

Kdo pravidelně jezdí na semináře v Národním muzeu, jistě si z exkurse o moderním umění ve Veletržním paláci bude pamatovat sympatickou a téměř"vševědoucí" lektorku. Účastníci vzdělávacích kurzů Inspirace ji znají ze třech zajímavých přednášek. Pokud se v měsíci únoru vypravíte do Prahy, přímo v centru můžete navštívit zajímavou výstavu fotografií.

Petra vyráží do přírody jen s batůžkem a fotoaparátem, chvíli postojí, možná na chviličku si sedne, počká, nasaje atmosféru lesa - a pak zmáčkne spoušť. Pozorný divák pak se zájmem tone v zachyceném okamžiku.

Výstava probíhá do konce února v galerii Academia na Václavském náměstí.

pMa

VÝZVA (NEJEN) ČLENŮM
Vážené kolegyně a kolegové, v letošním kalendářním roce bychom rádi vydali metodický sborník zaměřený výhradně na moderní a současné dějiny. Vyzýváme - žádáme vás, pokud máte nějaké zajímavé nápady, projekty, hry, netradiční učební pomůcky apod., dejte nám vědět - pošlete nám text o jejich využití, abychom společně dali dohromady to, co nám chybí, po čem prahneme, tedy moderní metodicko-didaktická pomůcka pro výuku tolik zmiňovaného učebního a dějinného úseku. Redakci sborníku opět rádi převezmou Lída Bursíková a Pavel Martinovský.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři našich Informačních listů,

dlouho jsem přemýšlel nad tím, jaký text umístíme na závěr. Tu mne napadlo, že sem vložím přání do nového roku. Vždyť jak silvestrovskou nocí cosi končí a vzápětí cosi s novým rokem začíná, tak posledním článkem Informační listy končí, ale vlastně se začínají psát nové.

Na naše novoroční "péefko" odpovědělo mnoho členek a členů, ale i přátel dějepisu, profesorů a doktorů, se kterými jsme se v minulosti setkávali a se kterými se, jak alespoň věříme, ještě budeme setkávat. Děkujeme všem a na ukázku uvádíme dva vzkazy:

Dovolte i nám, abychom poděkovali Vaší organizaci ASUD za dosavadní skvělou spolupráci a věříme, že budeme spolupracovat i nadále. Přejeme Vám vše dobré a mnoho úspěchů v roce 2010. Za mezinárodní festival MENE TEKEL Mgr. Jan Řeřicha - ředitel festivalu

Díky za přání. Samozřejmě i já Vám přeji krásné Vánoce a vše nejlepší v roce 2010. Budu se těšit na další spolupráci s Vaší, podle mého názoru velice užitečnou, asociací. Doufám, že se máte dobře a srdečně zdravím Josef Opatrný

PM

back