INFORMAČNÍ LIST ČÍSLO 34

VZDĚLÁVÁNÍ


"PŘIŠEL, VIDĚL, POZNAL MNOHO"
EXKURZE NA ŽATECKO 3.10.2009

Všem, kteří neměli možnost se zúčastnit, bych ráda přiblížila naši říjnovou exkurzi ASUD na Žatecko.

Zahájili jsme chronologicky v pravěku - v mladší době kamenné a u prvních Slovanů s jejich chýšemi (ze 6. a 9. století) - v archeologickém skanzenu v Březně u Loun. Jeho několik staveb z několika dějinných etap je výsledkem mravenčí odborné a experimentální práce a ve výsledku ukazuje přesně tolik, kolik je nosné pro "trvale udržitelné poznání". Dík patří i zasvěcenému a zainteresovanému průvodci skanzenem, který se operativně přizpůsobil potřebám naší skupiny učitelů dějepisu. Návštěva by jistě byla zajímavá i pro naše žáky.

Cestou do centra exkurze - města Žatce byl obohacující zastávkou málo známý rokokový zámek Steknik s kaplí a terasovitými zahradami, se zasutými dějinami od Kaplířů ze Sulevic přes nobilitované měšťanstvo po švýcarského konzula za 1.republiky.

Seznámení s Žatcem pokrylo snad všechny potřeby duše historika - lokální dějiny, místní osobnosti od možného pobytu Jana Nepomuckého po reálnou klasicistní vilu Dr. Kříže s muzeem, česko-německo-židovské soužití, školské, církevní a industriální památky-nejen na chmelařství, ale i připomínka 1. řetězového mostu v monarchii.

Krásný výhled na celé město i okolí poskytla zdatným účastníkům věž radnice. Po městě nám byl zasvěceným a vynikajícím průvodcem Dr. Matys z městského archivu, s nímž procházku Žatcem domluvila naše členka L. Hampejsová z Žatce. Památky v děkanském chrámu nám představil pan děkan. Muzeum chmelařství muselo zasáhnout srdce nejen milovníků piva a technologií, ale i pamětníků "chmelových brigád". Rovněž zde průvodce muzeem erudovaný, zaujatý tématem a vstřícný k našim potřebám.

Chceme-li ukázat našim studentům "velké" i "žité dějiny" naší vlasti na příkladu mikroregionu, Žatec a Žatecko je dobrý tip!

Na zpáteční cestě (krásné krajinné horizonty!) jsme ještě stihli prohlídku příjemného a klidného zámku Krásný Dvůr (Černínové a Kaňka) obklopeného jedním z nejstarších a nejhezčích zámeckých parků u nás a pyšnícího se pohodovou atmosférou s dosud málo turistickým ruchem narušeno autenticitou.

Pak cestou do Prahy nakonec překvapení zařazené Dr. Mandelovou - uprostřed krajiny v záři zapadajícího slunce vypadal menhir u Drahomyšle ještě tajemněji než jen ve spojení s místními pověstmi o tragické smrti žatecké dívky a zakletém mnichovi a, po němž více než dvoumetrový menhir nese jméno..

Kruh od prehistorie a rané historie přes středověkou industriální éru Žatce se u menhiru z dávné minulosti uzavřel. Zbyly hezké zážitky, profesní i osobní obohacení a náměty pro studentské exkurze.

Dík patří výše zmíněným průvodcům (jmenovitě PhDr.Matysovi) a PhDr.Lence Dvořákové, která celou exkurzi precizně připravila a vedla.

Těším se na setkání s kolegy na další exkurzi a děkuji ASUD i za naše žáky a studenty, kterým díky jejím akcím můžeme poznání a vztah k naší historii lépe zprostředkovat.

Václava Černá (Gymnázium, Říčany)


9. ROČNÍK INSPIRACE
Letošní cyklus Inspirace se dočkal hned dvou novinek. Nejprve jsme rozšířili "pole působnosti" a pozvali jsme mezi učitele dějepisu i kolegyně a kolegy učící občanskou výchovu, výchovu k občanství a jiné obdobné společenskovědní předměty. Zároveň získali možnost rozšířit svůj obzor studenti čtvrtých ročníků středních škol, pochopitelně za snížené studentské vstupné. Ročník 2009/2010 se opět koná na ZŠ Na Smetance, Praha 2.
Seminář listopad a prosinec Háre, háre, aleluja! ThDr. Martin Chadima, Th. D.

Pan doktor rozdělil tématiku do dvou přednášek. Nejprve obecně představil nejznámější církve a sekty známé evropské společnosti, ve druhé přednášce se pak věnoval konkrétnímu stavu na území České republiky. Pan Chadima pojal obě své přednášky tak, že cca 50 minut hovořil a zbylý čas věnoval dotazům z pléna, jichž bylo tolik, že poprvé i podruhé přesáhl stanovený limit 90 minut.

Přednášející se právem pyšnil tím, že prošel vstupními přednáškami všech zásadních církví, a tak se mohl pochlubit znalostmi jak jehovistů, moonistů, adventistů, tak i hinduistů a dalších církví. Ke svému přišly i otázky týkající se satanismu, nebo několik přítomných se "pochlubilo" vyznavači z řad žáků a studentů. Ve druhé přednášce byl věnován i prostor tomu, jak se "vypořádat" s aktivními propagátory rozličných církví a sekt, se svou přispěli někteří účastníci.

Prvních dvou Inspirací se účastnili čtyři studenti, které vystoupení p. Chadimy zaujalo natolik, že s ním po té odešli do nedaleké hospůdky...

Seminář leden Dobrý je den, kdy žák položí učiteli zajímavou otázku...

PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Na Tři krále přivítal do Prahy skutečný král středoevropského dějepisu. Pan Kratochvíl přivezl pro každého účastníka složku s karikaturami k tématu Mnichova a britského appeasementu. Postupně s učiteli rozehrál hru, ve které byla nejdůležitější součástí na straně jedné správně položená otázka, na straně druhé pak argumenty podložená odpověď. karikatury dávají učitelům a žákům možnost "jít za událost", pohrát si s tématem a každopádně ještě více obohacují a oživují výuku.

Doklad o tom, že členové ASUD "jdou s dobou" a moderní metody jim rozhodně nejsou cizí poskytla například kolegyně Eva Zálohová z Českého Krulova, která v posledních Metodických listech představila svůj pracovní list k problematice italského fašismu, jehož součástí je i karikatura Benita Mussoliniho.
Motivováni přednáškou p. Kratochvíla vybízíme kolegyně a kolegy k vytvoření databáze karikatur k výuce moderních a současných dějin. Prosím, máte-li nějaké, se kterými pracujete, posílejte nám je na adresu Asociace. Rádi bychom karikatury sesbírali a buď je pravidelně dávali na stránky ASUDu, nebo bychom je v případě, že by se jich sešlo více, pro členy ASUD vypálili na CD.SEMINÁŘ V NÁRODNÍM MUZEU 22. listopadu 2009

Letošní seminář navázal na předchozí oběma tématy - výuce současných a moderních dějin. Obě přednášky byly věnovány především prezentaci a měly velký didakticko-metodický přínos. Semináře se účastnilo 85 účastníků, členů ASUD a přítomna byla i zástupkyně MŠMT pí. Rauchová, která mohla zhlédnout bouřlivou diskusi k dopisu ministryni (viz Dokumenty). O samotné náplni semináře napsali více sami účastníci.

Děkujeme za vyplnění ankety, byla pro nás nejen zajímavá, ale v mnohém i inspirativní. Účastníci podzimního listopadového semináře v Národním muzeu jednoznačně ocenili obě přednášky jak PhDr. Petra Blažka s přednáškou Úvod k poznávání dějin období 1948-1989 (nejvíce se oceňovala fundovanost a přehlednost), tak prezentaci portálu Moderní dějiny a výukového programu Mgr. Petra Šimíčka, nejčastěji - cituji: Úžasná, spousta informací, práce, Portál je to nejlepší, co vzniklo v poslední době! Je škoda, že MŠ nereaguje, Velice inspirativní a zajímavé. Cením si entuziasmu přednášejícího, jeho odborného a pracovního nasazení.

HODNOCENÍ SEMINÁŘE:
Přednáška PhDr. Petra Blažka - úvod k poznávání dějin období 1948-1989

Fundovanost přednášejícího, přehlednost: 41; Obsahové velmi dobrá, prezentace 9; Poučné jako zdroj informací: 4; Očekával jsem jiný obsah: 3; Nedokážu zpracovat všechny informace: 2; Spíše rétorika přednášejícího: 2; Přednáška byla na bázi badatelské, spíše vhodné pro stření školy: 2; Bylo by dobré více mluvit do mikrofonu: 2; Minimum nového. 2; prosba - vydat tiskem: 4

Prezentace portálu Moderní dějiny a výukového programu Mgr. Petra Šimíčka

Úžasná, spousta informací, práce: 46; Výborné - využije se k výuce: 9; Velice inspirativní a zajímavé. Cením si entuziasmu přednášejícího, jeho odborného a pracovního nasazení: 7; Ještě přínosnější než na jaře: 4; Ještě že máme takové učitele dějepisu: 3; Portál je to nejlepší, co vzniklo v poslední době! Je škoda, že MŠ nereaguje: 1 Součástí semináře byla i prezentace firmy SILCOM Opava, která provozuje placený server o českých dějinách.

Výběr historické exkurze - návštěva nové budovy NM, tedy bývalé bursy, respektive Federálního shromáždění ČSSR, rádia Svobodná Evropa.

Účastníci za doprovodu fundovaných průvodců zhlédli výstavu k 2. polovině 20. století a prošli si zajímavými prostory jako např. jednacím sálem, salónkem prezidenta, zasedací místností s gobelínem Cyrila Boudy, mohli se pokochat i netradičním pohledem na Václavské náměstí a Staré Město.

LB

back